Boechout

Zitting van 19 juli 2022

Van 09:15 uur tot 11:40 uur.

 

 

aanwezig

Els Augustinus, burgemeester wnd.

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Koen T'Sijen, burgemeester

Philip Verstappen, schepen

 

 

schepen Rudi Goyvaerts verlaat de vergadering vanaf punt 28 wegens belangenconflict

schepen Rudi Goyvaerts vervoegt de vergadering vanaf punt 29

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Agentschap Binnenlands Bestuur - Klacht van bewoner van de Spechtstraat over een boom langs de straat

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de klacht van een bewoner van de Spechtstraat met betrekking tot de overlast van een boom langs de straat.

Artikel 2

Het standpunt, zoals verwoord in het antwoord aan klager dd. 21 november 2021, blijft onveranderd.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2020-Kwartaal 3 - Vonnis rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 27 juni 2022 waarbij de vordering ingediend door de SA Sitmedia, tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2020-kwartaal 3 werd afgewezen als ongegrond.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

JZP/2022/014 - Aanstellen beëdigd landmeter - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen, net zoals het vast bureau, keurt het bestek met nr. JZP/2022/014 en de raming voor de opdracht “Aanstellen beëdigd landmeter”, zoals opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 3.652,89 excl. btw of € 4.000,00 incl. btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt tevens gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor iedereen).

Artikel 3

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Mark Bernaerts, Dennenlaan 28 te 2520 Ranst;

- Ceulemans Erik bvba, Guido Gezellelaan 112 te 2640 Mortsel;

- IGEAN ontwerp, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem;

- Landmeterskantoor Collin, Hovesesteenweg 46 te 2530 Boechout;

- Landmeter Stefan Van Herwegen, Leon Dumortierstraat 80 te 2540 Hove.

Artikel 4

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 augustus 2022 om 10.00 uur.

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2022, op budgetcode 61420110/020000.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

JZP/2020/024 - Dak gemeentelijke magazijnen - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van voorlopige oplevering zoals werd opgemaakt en toegevoegd in bijlage, en keurt dit goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de eerste helft van de borgtocht mag worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Patrimonium - Energierijk gas - Fluvius

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven in bijlage en de mogelijke impact van deze omschakeling naar energierijk gas.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Vereniging Voor Openbaar Groen - Verslag van algemene vergadering van 2 juni 2022 en verslag van bijzondere algemene vergadering van 23 juni 2022 - jaarverslag 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 2 juni 2022 en het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 23 juni 2022

Het jaarverslag 2021 is enkel nog digitaal raadpleegbaar op de website van de VVOG (www.vvog.info).

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

IGEAN DV - Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 22 juni 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 22 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

IGEAN MV - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 22 juni 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 22 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

IKA - Verslag van de algemene vergadering van 29 juni 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 29 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Tool Lima voor fietslease

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van 'payflip' van Cipal Schaubroeck voor fietslease goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Vacantverklaring  zaalwachter D1-D3 - aanpassing

 

BESLUIT

Artikel 1

Twee functies van zaalwachter - contractueel - 19/38 - D1-D3 wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald.

Deze functie wordt niet aanzien als “knelpuntberoep”.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 3

        De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren: regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        #boechoutbeweegt

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Vacantverklaring deskundige financieel beleid B1-B3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van deskundige financieel beleid B1-B3 - 38/38 - contractueel (onbepaalde duur) wordt vacant verklaard.

Deze functie wordt aanzien als “knelpuntberoep”.

Schoolverlaters kunnen deelnemen aan de aanwervingsproef en moeten het bezit van hun diploma kunnen aantonen uiterlijk bij de aanstelling.

Teneinde een zo ruim mogelijk aantal kandidaten aan te trekken wordt voor de publicatie van de vacature de functienaam "deskundige financiën" gehanteerd.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Vacantverklaring deskundige ICT B1-B3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van 1 VTE ICT-medewerker (B1-B3) wordt vacant verklaard bij aanwerving, met contract van onbepaalde duur, met als ontbindende voorwaarde dat het contract eindigt bij stopzetting van de projectsubsidies. De prestatiebreuk kan voltijds of deeltijds zijn, in afspraak met de kandidaat.

Deze functie wordt aanzien als “knelpuntberoep”.

Schoolverlaters kunnen deelnemen aan de aanwervingsproef en moeten het bezit van hun diploma kunnen aantonen uiterlijk bij de aanstelling.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        V-ICT-OR

        VVSG

        Datanews

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Vacantverklaring pedagogisch coach B1-B3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van pedagogische coach B1-B3 (9,5/38e) wordt vacant verklaard bij aanwerving, met een contract van onbepaalde duur met als ontbindende voorwaarde dat het contract eindigt bij stopzetting van de subsidies.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 3

De bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manier.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Jabi muziekfestival op zaterdag 6 augustus 2022 in het George Van Raemdonckpark

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jules Vermeesch van Jabi voor het organiseren van het muziekfestival Jabi op zaterdag 6 augustus 2022 van 12 tot 24 uur.

Artikel 2

Het geluidsniveau van 95 dB(A) dient strikt opgevolgd te worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt op dat er geen piketten op het terrein mogen worden gebruikt, alsook mogen er geen wagens op het grasveld komen. De buren dienen tijdig te worden geïnformeerd. Voor de veiligheid van de bezoekers legt het college op dat er borden worden geplaatst waardoor bezoekers erop gewezen worden dat de vijver gevaar kan opleveren voor kleine kinderen. De vijver dient ook afgeschermd te worden. 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Speelstraat Zwaluwstraat van zaterdag 13 tot en met zondag 28 augustus 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Sarah Bollaerts voor het organiseren van een speelstraat in de Zwaluwstraat van zaterdag 13 augustus  tot en met zondag 28 augustus 2022, telkens tussen 10u en 18u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

De geluidsnorm van 85 dB(A) dient strikt gerespecteerd te worden.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod van huisnummer 3 tem 13 en geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige parkeerverbodsborden. Borden die een andersluidende parkeerregeling aangeven, dienen afgedekt te worden, behalve diegenen die zijn voorbehouden voor mindervaliden.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf de opdracht om de nadarhekken met aanduiding 'speelstraat' in de week voor het begin van het evenement te leveren.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Vremde kermis op zaterdag 13, zondag 14 en maandag 15 augustus 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de afsluiting van de Dorpsplaats tussen de Reigersmolenstraat en de Boomkensstraat (ter hoogte van het oude gemeentehuis) voor het plaatsen van de kermis van 9 augustus - 10u00 tot en met 16 augustus 2022 - 08u00.

Artikel 2

De nodige signalisatie wordt door de werf gebracht en deels geplaatst. De signalisatie voor het effectief afsluiten van de Dorpsplaats dient zelf geplaatst te worden door de foorkramers volgens het signalisatieplan van de politie en zo snel mogelijk na de activiteiten terug weggenomen te worden. Er dienen ook de nodige verkeersborden en bloembakken verwijderd te worden door de gemeentewerf.

Artikel 3

De maximale geluidsnorm van 95 dB(A) dient strikt opgevolgd te worden.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning: de Dorpsplaats dient verkeersvrij gemaakt te worden in de periode 9 augustus tot en met 15 augustus 2022. Hiertoe dienen nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 geplaatst te worden ter hoogte van de Reigersmolenstraat en de Boomkensstraat. In dezelfde ruimte dient in dezelfde periode een parkeerverbod ingesteld te worden door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord "van 9 tem 15/8". Om het verkeer te ontraden dient er tevens een nadarbareel voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en een verkeersbord F45 geplaatst te worden in de Reigersmolenstraat ter hoogte van de Berthoutstraat. Op deze nadarbareel dient tevens een omleidingspijl bevestigd te worden. De omleidingspijlen dienen geplaatst te worden op de as Berthoutstraat - Broechemsesteenweg om het verkeer van Boechout richting Wommelgem te leiden en omgekeerd.

Artikel 6

De gemeente voorziet de nodige communicatie over de komst van de kermis en de gevolgen ervan voor buurtbewoners, school en markt(kramers) Vremde.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Lessen smartphone/tablet door LBC

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel dienst senioren voor het organiseren van cursus tablet/smartphone in samenwerking met LBC in benedenlokaal Hoeve Bunderkes.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Nutuitbr2022-014 (85) Werken Pidpa - Julia Schuytenlei

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        naleving afspraken gemaakt op de coördinatievergaderingen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

oprit2022-012 (86) Aanleg oprit - Janssenlei 4

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de oprit in de George van Raemdoncklaan te laten liggen. Bij een eventueel tekort aan kasseien dienen de eigenaars deze zonder kost aan de gemeente aan te leveren.

Artikel 2

De retributie voor beide opritten bedraagt 1.400 euro en blijft behouden.

Artikel 3

De oprit in de Janssenlei wordt tijdens de heraanleg uitgevoerd in conforme materialen.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Afval - Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030 - Advies

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerpadvies in bijlage goed en dient deze in.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Hinder - Luchthavenoverleg 27 juni 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag en de presentaties.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

GECORO – verslag vergadering van 18 mei 2022 – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 18 mei 2022.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

GECORO – Klimaatactieplan – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO van 7 juli 2022 met betrekking tot het klimaatactieplan.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Melding - Dr. Theo Tutsstraat 17 - Zorgwonen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boningrode 1 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting en bouwbreedte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Dorpsplaats 14 - Verbouwen van een handelspand (met woning)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 65 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor het overwelven van baangrachten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 79

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Janssenlei 4 - Regularisatie van aanleggen verhardingen en van openluchtzwembad

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 46 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 55 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Sint-Bernardsstraat 9 - Functiewijziging van tuinderswoning en loods naar particuliere woning en therapiecentrum

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 225 - Bouwen van dakkapel en regularisatie van vergroten raam

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Vellen bomen - Berthoutstraat 70 - 1 den

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende boom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Vellen bomen - Groendienst - Bunderkes (fietspad naar Elfbunderweg)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning voor 7 dennen. gelegen Bunderkes (fietspad naar Elfbunderweg) op het openbaar domein.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst voor de heraanplant met streekeigen boomsoorten.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Vellen bomen - Groendienst - Kardinaal Sterckxstraat (thv pleintje)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning voor de sierappel gelegen Kardinaal Sterckxstraat (thv pleintje) op het openbaar domein.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om de heraanplant te bekijken binnen het project van de heraanleg van de wijk.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Vellen bomen - Groendienst - Hoek Groenstraat en Olieslagerijstraat

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning voor een knotwilg gelegen hoek Groenstraat en Olieslagerijstraat op het openbaar domein.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om de heraanplant te voorzien van een streekeigen boomsoort.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Vergund geacht - Dorpsplaats 11 - Halfopen bebouwing bestaande uit 2 woonentiteiten en handelsruimte (horeca) op het gelijkvloers

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de halfopen bebouwing bestaande uit 2 woonentiteiten en handelsruimte (horeca) op het gelijkvloers op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Samenstelling selectiecommissie deskundige financieel beleid B1-B3

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Samenstelling selectiecommissie diensthoofd human resources A1a-A3a

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Samenstelling selectiecommissie technicus elektricien D4-D5

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Samenstelling selectiecommissie technicus bestrater D4-D5

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Samenstelling selectiecommissie zaalwachter D1-D3

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

BIB - aanstelling jobstudenten - zomer 2022 - aanvulling

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Aanstelling - BKO-begeleider/ster contractueel - 19/38e

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2022

 

Einde arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2022