Feiten en context

De gemeentelijke fiscale autonomie is verankerd in de Grondwet (artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet). De gemeentelijke reglementen kunnen een looptijd hebben van meerdere jaren. Aan de retributiereglementen wordt jaarlijks uitvoering gegeven door de inschrijving van de overeenkomstige kredieten in het meerjarenplan. De geldigheidsduur van de retributiereglementen in Boechout wordt beperkt gehouden ten belope van de van de duur van de meerjarenplanning 2020-2025.

Het is van oudsher gebruikelijk dat standplaatsen op de openbare markten worden belast. De gemeente zorgt namelijk voor de aanleg, het onderhoud en de terbeschikkingstelling van het openbaar domein en bijhorende infrastructuur. Bovendien vergt de organisatie van de markten en andere evenementen op het openbaar domein extra inspanningen van de gemeentediensten m.b.t. veiligheid, ordehandhaving en technische ondersteuning.

Vanaf 1 januari 2003 dient elke gemeente een leverancier aan te duiden voor het leveren van elektriciteit voor afnamepunten waarvan het aansluitvermogen meer dan 56kVA bedraagt.  Vanaf 1 juli 2003 geldt dit ook voor afnamepunten waarvan het aansluitvermogen minder dan 56kVA bedraagt.

Elke gemeente dient zelf voor haar permanente leveringen rechtstreeks het verbruik te vereffenen met de door haar gekozen leverancier, zodat het praktisch en organisatorisch niet mogelijk is om een ambulante handelaar of occasionele gebruiker een contract te laten afsluiten met een elektriciteitsleverancier waarbij gebruik wordt gemaakt van een vaste verdeelkast waarbij het EAN-nummer van de gemeente is. De kost van het verbruik van elektriciteit dat afgenomen wordt van een vaste verdeelkast dient echter wel verrekend te worden aan de gebruiker/verbruiker.

Argumentatie

De financiële toestand van de gemeente maakt het wenselijk een retributie te heffen op:

1)     de gemeentelijke dienstverlening;

2)     de standplaatsen op de markten;

3)     het elektriciteitsverbruik dat wordt afgenomen van een vaste verdeelkast waarbij het EAN-nummer van de gemeente is.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

Het reglement m.b.t. de openbare markt en ambulante handelsactiviteiten op de openbare weg goedgekeurd op 31 mei 2021.

Financiële gevolgen

Het budget werd voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1 - Begripsomschrijving

§1 Met ingang vanaf 6 februari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op:

1)     het plaatsnemen op het openbaar domein op de door de gemeente Boechout ingerichte markt;

2)     het gebruik van vaste elektriciteitskasten die zich op de openbare weg binnen het grondgebied van de gemeente Boechout bevinden en waarvoor de gebruiker een toelating van het gemeentebestuur moet bekomen voor de afname van elektriciteit.

 

§2 De aangerekende retributies worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De retributies worden volgens de geldende afrondingsnormen afgerond tot hele getallen.

 

Artikel 2 - Betalingsplichtige

De retributie valt ten laste van de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie:

1)     de standplaats op de wekelijkse openbare markt is toegewezen;

2)     de bedoelde elektriciteitskast wordt uitgeleend.

 

Artikel 3 - Tarief

§1 Voor de standplaatsen wordt de retributie onderverdeeld in:

1)     abonnementen (voor marktkramers met een vaste standplaats op de wekelijkse markt)

2)     dagprijzen (voor niet-abonnementhouders op de wekelijkse markt).

 

§2 De retributie per kavel van 3 meter gevellengte op 3 meter diepte bedraagt:

1)     Dagprijs: 5,00 euro.

2)     Abonnement van 3 maanden: 65,00 euro.

3)     Abonnement van 12 maanden: 250,00 euro.

 

§3 Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het verbruik bedraagt de retributie, exclusief het toepasselijke btw-tarief:

1)     Gewone aansluiting tot 32 A:

a)     dagprijs: 5,00 euro per aansluiting

b)     abonnement voor 3 maanden: 65,00 euro per aansluiting

c)      abonnement voor een jaar: 250,00 euro per aansluiting

2)     Zware aansluiting boven 32 A:

a)     dagprijs: 10,00 euro per aansluiting

b)     abonnement voor 3 maanden: 130,00 per aansluiting

c)      abonnement voor een jaar: 500,00 euro per aansluiting

 

Artikel 4 - Betaling

§1 De invordering van de retributie zal geschieden als volgt: 

- i.g.v. een standplaats op de wekelijkse openbare markt:

Per overschrijving op rekening van de gemeente Boechout na ontvangst van een factuur 

 

§2 Het college van burgemeester en schepenen kan, mits motivering, korting geven op het standgeld bij verminderde bereikbaarheid van een markt (bijvoorbeeld bij wegenwerken) of delen van een markt. Individuele markthandelaars kunnen om die reden nooit een korting op het standgeld bekomen.

 

§3 Het college van burgemeester en schepenen kan de retributie opschorten gedurende periodes van non-activiteit van seizoensgebonden activiteiten.

 

Artikel 5 – Betwisting

§1 Op grond van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur kan er een dwangbevel worden uitgevaardigd met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.

 

§2 Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie te vorderen.

 

Artikel 6 -  Bekendmaking

§1 Onderhavig reglement treedt in voege op 6 februari 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

§2 De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.