Boechout

Zitting van 18 april 2023

Van 09:00 uur tot 11:45 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Agentschap Binnenlands Bestuur - Klacht van raadslid Sven Snyders ivm toepassing verbodsbepalingen - handelwijze van de voorzitter van de gemeenteraad

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 5 april 2023 in verband met hogervermelde klacht en formuleert een antwoord aan het Agentschap  Binnenlands Bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Patrimonium - Don Bosco - De maanwandelaars - Huurovereenkomst

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van huurovereenkomst ten aanzien van De maanwandelaars in bijlage en keurt deze integraal goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Patrimonium - Don Bosco - Natuurpunt Land van Reyen - Huurovereenkomst

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van huurovereenkomst ten aanzien van Natuurpunt, Land van Reyen in bijlage en keurt deze integraal goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 1 februari 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 1 februari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

IGEAN DV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 15 februari en 22 maart 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 15 februari en 22 maart 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

IGEAN MV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 15 februari en 22 maart 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 15 februari en 22 maart 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Kerkfabriek van de H. Bavo - Verslag van de vergadering van de Kerkraad van 27 februari 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Kerkraad van 27 februari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Vacantverklaring deskundige openbare werken en mobiliteit

BESLUIT

Artikel 1

De functie van deskundige openbare werken en mobiliteit - contractueel - voltijds - B1-B3 wordt vacant verklaard.

Artikel 2

Het bezit van een rijbewijs wordt als aanwervingsvoorwaarde geschrapt voor deze functie.

Eindejaarstudenten kunnen deelnemen aan de selectie. Zij moeten het bewijs van het diploma kunnen aantonen uiterlijk op de datum van de aanstelling.

Artikel 3

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 4

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Rijbewijs-vereiste bij aanwerving in administratieve functies

BESLUIT

Artikel 1

Bij elke vacature wordt op basis van de functie geoordeeld of de voorwaarde "bezit rijbewijs" al dan niet noodzakelijk is.

Bij administratieve functies wordt de rijbewijsvoorwaarde standaard geschrapt.

Artikel 2

Deze aanpassing wordt opgenomen in een eerstvolgende wijziging van de rechtspositieregeling, meer bepaald de specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Meerjarenplan openbare speel- en sportruimte

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota 'Meerjarenplan Openbare speel- en sportruimte'.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde afstanden inzake de nabijheid van speel- en sportterreinen voor specifieke leeftijden:

        Speelterrein - leeftijd 0-8 jaar: straal van 500m

        Speelterrein - leeftijd 8-12 jaar: straal van 750m

        Speelterrein - leeftijd 12+ jaar: straal van 1000m

        Sportterrein: straal van 750m

        Petanquebaan: straal van 1000m

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen neemt op basis van de nota en de visie en na advies van de adviesraden per locatie een beslissing (opgenomen in lijst in bijlage).

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Vergunning Sfinks Mundial 2023 op donderdag 18 mei 2023 op het Molenveld

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jan Moens van Sfinks Animatie vzw voor het organiseren van SFINKS MUNDIAL op het Molenveld, gelegen aan de Welvaartstraat te Boechout, van 18 mei 2023 (12u) tot en met 19 mei 2023 (1u).

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 100 dB(A) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is verplicht.

     De organisator is verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 14 februari 2023 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie, eventueel aangevuld met de (mondelinge) afspraken tijdens het veiligheidsoverleg olv noodplanningsambtenaar.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Indien er een parkeerverbod geldt, worden de parkeerverbodsborden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Grote tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

Artikel 7

Bewegwijzering mag aangebracht worden vanaf woensdag 10 mei 2023 aan de verlichtingspalen langsheen de gemeentewegen en dient uiterlijk op 24 mei 2023 verwijderd te worden. Er mag in geen geval bewegwijzering aangebracht worden aan verkeerslichten of -borden.

Het gemeentebestuur zal een aanvraag doen voor het plaatsen van bewegwijzering op de gewestweg N10 (verdere afspraken te maken met het evenementenloket).

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Vremdsche Toeren en Kidsrace op zaterdag 6 en zondag 7 mei 2023 in de dorpskern van Vremde

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jannes Vermeesch van Vremde Feest voor het organiseren van Vremdsche Toeren en Kidsrace in de dorpskern van Vremde van zaterdag 6 mei om 6 uur tot zondag 7 mei om 22u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven en zoals omschreven in de signalisaties in bijlage.

Indien er een parkeerverbod geldt, worden de parkeerverbodsborden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat Vremde Feest voor dit evenement een subsidie van 2.500 euro ontvangt voor het organiseren van een wielerevenement in Vremde.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de organisatie voor het ophangen van 2 banners aan gemeentelijke hekken.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Vremde kermis op zaterdag 6, zondag 7 en maandag 8 mei 2023 in de dorpskern in Vremde

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de afsluiting van de Dorpsplaats tussen de Reigersmolenstraat en de Boomkensstraat (ter hoogte van het oud gemeentehuis) voor het plaatsen van de kermis van 2 mei - 9 uur tot en met 9 mei 2023 - 8 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) tijdens de kermisuren (12u tot 24u) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

     Vanaf 23u wordt het geluidsniveau afgebouwd.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de werf om de nodige signalisatie aan te brengen volgens het signalisatieplan in bijlage. De signalisatie voor het effectief afsluiten van de Dorpsplaats dient zelf geplaatst te worden door de foorkramers volgens het signalisatieplan van de politie en zo snel mogelijk na de activiteiten terug weggenomen te worden. Er dienen ook de nodige verkeersborden en bloembakken verwijderd te worden door de gemeentewerf.

Indien er een parkeerverbod geldt, worden de parkeerverbodsborden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning: De Dorpsplaats verkeersvrij te maken in de periode 2 t.e.m. 9 mei 2023. Hiertoe dienen nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 geplaatst te worden ter hoogte van de Reigersmolenstraat en de Boomkensstraat. In dezelfde ruimte dient in dezelfde periode een parkeerverbod ingesteld te worden door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord "van 2 t.e.m 9/5". Om het verkeer te ontraden dient er tevens een nadarbareel voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en een verkeersbord F45 geplaatst te worden in de Reigersmolenstraat ter hoogte van de Berthoutstraat. Op deze nadarbareel dient tevens een omleidingspijl bevestigd te worden. De omleidingspijlen dienen geplaatst te worden op de as Berthoutstraat - Broechemsesteenweg om het verkeer van Boechout richting Wommelgem te leiden en omgekeerd. 

Artikel 5

De gemeente voorziet de nodige communicatie over de komst van de kermis en de gevolgen ervan voor buurtbewoners, school en markt(kramers) Vremde.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

AAS criterium (jongerenwedstrijd) op zaterdag 6 mei 2023 op Sneppenbos

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Annick Thys van Sgola voor het organiseren van AAS critierium (jongerenwedstrijd) op zaterdag 6 mei van 9 tot 19u op Sneppenbos.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

91ste grote trek naar Scherpenheuvel (doortocht) op zondag 7 mei 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Erick De Cleyn van de vereniging Grote Trek voor het organiseren van een doortocht ter gelegenheid van de 91ste grote trek naar Scherpenheuvel over de Provinciesteenweg op het grondgebied van Boechout op zondag 7 mei 2023 van 5u50 tot 6u55.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarde op aan de organisator: Wij adviseren dat er vooraan de tocht en achteraan de tocht een signalisatievoertuig rijdt, waarop een gevaarsbord aangebracht wordt, met de mededeling dat het om een voettocht of bedevaart gaat. Bij duisternis dienen deze voertuigen duidelijk verlicht te zijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Gabriëlloop op vrijdag 12 mei 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wouter Van de Mieren van het St.Gabriëlcollege voor het organiseren van de Gabriëlloop door het dorp van Boechout op vrijdag 12 mei 2023 van 8 tot 23u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) tussen 18u15 en 22u00 toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven en volgens het signalisatieplan in bijlage.

Indien er een parkeerverbod geldt, worden de parkeerverbodsborden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

1000 km voor Kom op tegen Kanker (doortocht) op vrijdag 19 mei 2023

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Thomas Pex van 1000 km voor Kom op tegen Kanker voor het organiseren van een doortocht door Vremde op vrijdag 19 mei 2023 van 6 tot 22 u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Verslag van de cultuurraad van 1 februari 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 1 februari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Campagne #smeerem - aankoop zonnecrèmedispensers

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om zonnecrèmedispensers aan te kopen in kader van de campagne rond preventie tegen huidkanker #smeerem.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de sportconsulent om de betrokken scholen en gemeentelijke diensten zo snel mogelijk te bevragen om per instantie een zonnecrèmedispenser aan te kopen en volop te gebruiken en promoten bij hun gebruikers.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een gezamenlijke aankoop te doen van zonnecrèmedispensers en benodigdheden en te budgetteren via budget sport.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Tuinmeubelen Bunderhoeve

BESLUIT

Enig artikel

Het college stemt toe over te gaan tot aankoop van tuinmeubelen bij tuincentrum Nagels volgens offerte in bijlage.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Markt in Vremde op 18 mei 2023

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de markt in de Boomkensstraat in Vremde doorgaat op de feestdag donderdag 18 mei 2023. Op deze dag mag de markt een uurtje langer staan, nl. tot 14u i.p.v. 13u.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Verslag van de middenstandsraad van 21 maart 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 21 maart 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Verk.23/027 (71) Verkeersmodellen

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het verkeersmodel Traffic Scout en de aankoop van extra telramen. Het juiste aantal wordt nog bekeken met de aanbieder.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Bermbeheer 2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. Bermbeheer 2023 en de raming voor de opdracht “Bermbeheer 2023”, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 45.737,91 excl. btw of € 55.342,87 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- TSC BV, Liebroekstraat 69 te 3545 Halen;
- A. COCQUYT BVBA, Toleindestraat 115 te 9080 Beervelde;
- GROENSERVICE NV, Herenthoutsesteenweg 137 te 2560 Nijlen;
- L. VERMEIREN NV, Beeksestraat 15 te 2321 Meer;
- Euro Road Belgium, Duin en Daelseweg 22 te NL-5391EG Nuland.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Klimaat - Klimaattafel over renoveren en duurzaam verwarmen

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een klimaattafel te organiseren over renoveren en duurzaam verwarmen op dinsdag 23 mei 2023 om 20.00 uur in de zaal de Sneppe.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Natuur - Tegeltuin - Frans Segerstraat 12 bus 1

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating voor de aanleg van de tegeltuin zoals beschreven in bijlage in de Frans Segerstraat 12 bus 1 - 2530 Boechout.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Borsbeeksesteenweg 64 - Bronbemaling

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder volgende voorwaarden :

  1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.
  2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

       De bronbemaling wordt voor 14 (kalender)dagen toegestaan, evenwel vanaf de datum van de aanvang van de werken. De exploitant stelt de dienst omgeving per mail in kennis bij de start en de stopzetting van de bemaling. Alleen zo kan een evt. uitstel toegestaan worden.

       De gegevens van de debietmeter (serienummer en tellerstand), filter en gegevens watervoerende laag dienen voor de aanvang van de bemalingswerken overgemaakt te worden aan de dienst omgeving.

       Er dient op de werf een logboek bijgehouden te worden waarin o.a. de meterstand bij de start van de werken genoteerd wordt, het bemalingsdebiet en evt. onregelmatigheden worden min. wekelijks genoteerd. Dit logboek ligt steeds ter inzage op de werf.

       Er dient een voorafmelding in het e-DOV meldpunt te gebeuren cfr. Vlarel II artikel 53.6.7

       De nodige maatregelen dienen genomen te worden om bomen in de omgeving te beschermen tegen verdroging.

       Het bemalingswater wordt geloosd in de gracht aan de Sombekestraat.

       De lozing van het bemalingswater mag geen slib, overmatige ijzerafzetting of andere mogelijke hinder aan de waterloop veroorzaken. Een zandvang dient standaard voorzien te worden. Indien nodig, moet ook een systeem voorzien worden voor ontijzering.

       De lozingsdarm dient met de stroomrichting mee gelegd worden en mag geen hinder vormen voor de doorstroming van de waterloop.

       Bij eventuele schade aan de oever van de waterloop dient deze hersteld te worden in oorspronkelijke toestand.

       De start van de bronbemaling moet altijd vooraf gemeld worden aan de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen via diw@provincieantwerpen.be

Al de communicatie naar de dienst omgeving dient verzonden te worden naar: omgeving@boechout.be met uitdrukkelijke vermelding van het dossiernummer.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Leegstandsregister - Lispersteenweg 112 - Schrapping

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de woning Lispersteenweg 112, 2530 Boechout sinds 10 december 2021 te schrappen uit het gemeentelijk leegstandsregister.

Artikel 2

De zakelijk gerechtigde wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 3

De wijziging uit het leegstandsregister wordt doorgegeven aan het AGIV om deze woning te schrappen uit het geografisch bestand van Vlaamse voorkooprechten.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Leegstandsregister - Belasting - Vrijstelling

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen stelt de heer Rachid Alou Issa en mevr. Pascal Van Bortel, Vosstraat 222, 2600 Antwerpen vrij van de leegstandsheffing (aanslagjaar 2022) voor het pand Lispersteenweg 112, 2530 Boechout. Het te betalen bedrag van € 3000 wordt in onwaarde gesteld.

Artikel 2

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de betrokkenen.

Artikel 3

De financieel directeur wordt ter kennis gebracht van deze beslissing.

Artikel 4

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Artikelen 1385decie en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. De vormen, termijnen en rechtsbedeling voor de bevoegde rechtbanken en hoven worden geregeld zoals inzake rijksinkomstenbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Verkoopsattest - Kapelleveldstraat 116 - Verkavelen van 1 perceel voor halfopen bebouwing

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de verkavelaar heeft voldaan aan alle verplichtingen volgens de verkavelingsvergunning van 21 februari 2023 en dat het attest conform artikel 4.2.16 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt afgegeven.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Omgevingsvergunning bijstellen verkaveling - Wommelgemsesteenweg 53-59 - Bijstellen verkavelingsvergunning: wijzigen van perceelindeling (loten 1-4)

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Lange Kroonstraat 72/Heuvelstraat 25 - Slopen van prefabschool en containerklassen, bouwen van 2 schoolgebouwen (lagere school en wetenschapsgebouw), verbouwen van schoolgebouw (A-blok), verwijderen en aanleggen van verhardingen, aanleggen van 2 sportvelden en een wadi, vellen van 22 hoogstambomen + exploitatie van de school - Wijzigingsverzoek

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het wijzigingsverzoek.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om opnieuw advies te vragen aan de betrokken instanties over de gewijzigde aanvraag.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexander Franckstraat 6-10 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Appelkantstraat 90 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Bloemenhof 11 - Functiewijziging van bedrijfswoning met bijgebouw (tuinbouw) naar particuliere woning met bijgebouw

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 18A - Regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook (wijziging t.o.v. vergunde bouwplannen)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 75 - Bouwen van een eengezinswoning (GB), bouwen tuinberging, aanleggen verharding in de voortuinstrook en vellen van hoogstambomen (heraanvraag)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Olieslagerijstraat 14B - Plaatsen van zonnepanelen op statief

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 109 - Afwijking stedenbouwkundige voorschriften RUP Mussenhoeve voor de bouwhoogte en dakvorm van hoofdgebouwen

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 70 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en regularisatie van verbouwen garage

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Spokenhofstraat 2/Mussenhoevelaan 123/Konijnenbergstraat 2 - Bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf (heraanvraag)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de hoorzitting en vaardigt niemand af.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Omgevingsberoep - Mussenhoevelaan 149 - Bouwen van een glastuinbouwcomplex met bedrijfswoning, terreinaanlegwerken (reliëfwijzigingen, aanleggen verhardingen) + de exploitatie van een glastuinbouwbedrijf

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het bouwberoep aangetekend bij de deputatie.

Artikel 2

Het college stelt dat het gunstig advies en de voorwaarden zoals opgenomen in het vergunningenbesluit van 24 januari 2023 behouden blijven.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit collegebesluit te bezorgen aan de deputatie.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Omgevingsberoep - Veldkant 26 - Slopen en herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB) en bijgebouwen, aanleggen van een wadi

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de hoorzitting en vaardigt schepen Kris Swaegers af.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Vellen bomen - Kapelleveldstraat 83 - Appelboom

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één boom of fruitboom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Samenstelling selectiecommissie deskundige OWM

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Ontslag - eindedatum onderling akkoord

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

BKO - Busvervoer - vrijwilliger - intrekking

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Vrijwilliger sport - Begeleiding fietstochten

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Aanstelling - BKO-begeleider/ster contractueel - 19/38e

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 april 2023

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023