OCMW Boechout

Zitting van 25 september 2023

Van 22:19 uur tot 22:21 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, raadslid

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 juni 2023 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 juni 2023.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

21 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 26 juni 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Opvolgingsrapport  BBC 2023 - Kennisname

 

Feiten en context

Vóór het einde van het derde kwartaal moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar (ter kennisgeving) voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan (art. 263 DLB). Uiteraard heeft de rapportering betrekking zowel op de gemeente als het OCMW, en wordt er bij voorkeur één geïntegreerde opvolgingsrapportering opgemaakt die zowel aan de gemeenteraad als aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgelegd.

Er zijn geen specifieke vormvereisten opgelegd voor deze rapportering. De opvolgingsrapportering moet wel minstens onderstaande bevatten (art. 29 BVR 30/03/2018; art. 5 MB 26/06/2018):


1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (overzicht volgens schema’s J1 en T2)

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de  opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.

 

Zoals de memorie van toelichting bij het DLB bepaalt, is de opvolgingsrapportering NIET zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. Dat betekent dat het niet de bedoeling is om op een detaillistische manier de stand van de kredieten te rapporteren. Anderzijds kan de opvolgingsrapportering een nuttige aanzet zijn voor de evaluatie van de projecten en voor de verschuiving en bijstelling van de kredieten in de aanloop naar de aanpassing van het meerjarenplan

 

 

Juridische grond

Art.263, 2de alinea DLB

Art. 29 Besluit Vlaamse Regering over de beleids-en beheerscyclus dd. 30/03/2018

Kennisname

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 2023.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Overeenkomst inzake de ontbinding en de bestemming van het netto actief van de vzw PWA Mortsel-Borsbeek - Kennisname

 

Voorgeschiedenis

Het decreet wijk-werken ging in op 01/01/2018 en regelt de activeringsmaatregel wijk-werken als opvolger van het PWA. Sinds januari 2020 is de dienstverlening rond wijk-werken en die rond arbeidsbegeleiding en activering geïntegreerd binnen de interlokale vereniging ZORA Werkt. De organisatie van het wijk-werken gebeurt in samenwerking met VDAB. De afdeling PWA werd ingevolgde het decreet wijk-werken met ingang van 1 januari 2018 stopgezet.

De VZW heeft sedert 2018 geen effectieve bedrijfsactiviteiten meer. De principiële beslissing tot ontbinding werd reeds vroeger genomen, maar door omstandigheden zijn de formaliteiten hieromtrent nooit in gang gezet.

Feiten en context

Bij beslissing van de algemene vergadering van 12 juni 2023 werd de vzw PWA Mortsel-Borsbeek met zetel te 2640 Mortsel, Stadsplein 6 en ondernemingsnummer 0458.241.361, ontbonden en in vereffening gesteld.

De leden van de VZW hebben zich tot doel gesteld om het resterend vermogen na de sluiting van de vereffening een bestemming te geven die het best overeenstemt met de doelstellingen van PWA, en dit in overeenstemming van de statutaire bepalingen. Als gevolg hiervan werd door de buitengewone algemene vergadering beslist het netto actief te bestemmen aan de in de overeenkomst vermelde begunstigden (waaronder het OCMW Boechout).

Financiële gevolgen

Aan het OCMW Boechout wordt een bedrag van 31.270,00 euro overgedragen.

Kennisname

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de overeenkomst inzake de ontbinding en de bestemming van het netto actief van de vzw PWA Mortsel-Borsbeek. Aan het OCMW Boechout werd een bedrag van 31.270,00 euro overgedragen.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Cipal van 12 oktober 2023 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Het raadsbesluit van het OCMW van 25 februari 2019 waarbij de heer Philip Verstappen en mevrouw Marleen Dolfeyn voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Feiten en context

De gemeente werd per schrijven van 14 juli 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal van 12 oktober 2023 om 16.00 uur

De vergadering heeft het volgende agendapunt:

 

  1. Wijziging van de statuten

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende het agendapunt van deze algemene vergadering.

De voorstellen van de raad van bestuur van Cipal.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

De statuten van Cipal.

Juridische grond

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder

op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de intergemeentelijke samenwerking.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

19 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Keurt de wijzigingen aan artikel 4 van de statuten van Cipal (agendapunten 1 en 2 van de vergadering: wijziging maatschappelijke doelstellingen van Cipal) goed.

Artikel 2

Keurt de wijzigingen aan artikel 5 van de statuten van Cipal (agendapunt 3 van de vergadering: verplaatsing van de zetel van Cipal) goed.

Artikel 3

Keurt de overige wijzigingen aan de statuten van Cipal overeenkomstig voormeld ontwerp van statutenwijziging (agendapunten 4 tot en met 61 van de vergadering: andere wijzigingen aan de statuten overeenkomstig het aan de deelnemers verstuurde ontwerp) goed.

Artikel 4

Keurt het voorstel tot wijziging aan het opschrift van de statuten van Cipal om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten (agendapunt 62 van de vergadering) goed.

Artikel 5

Keurt het voorstel tot het verlenen van machten tot uitvoering van de genomen besluiten (agendapunt 63 van de vergadering) goed.

Artikel 6

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 12 oktober 2023 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 7

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.