AGB Boechout

Zitting van 26 april 2021

Van 22:43 uur tot 23:51 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Ria Van Den Heuvel, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, leden raad van bestuur

Frank Coenen, secretaris

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor bestuur AGB – Bekrachtiging – Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad van bestuur bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 9 april 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

AGB - Notulen van de raad van bestuur van 14 december 2020 - Stemming

 

Stemming

22 stemmen voor

Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Ria Van Den Heuvel, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad van bestuur van het AGB keurt de notulen van 14 december 2020 goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 april 2021

 

Gebruikersreglement socioculturele en sportinfrastructuur - Stemming

 

Stemming

16 stemmen voor

Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Ria Van Den Heuvel, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

7 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad van bestuur keurt het nieuwe gebruikersreglement voor de socioculturele en de sportinfrastructuur goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2021
Punt bijlagen/links RVB 2021 04 26 - Gebruikersreglement socioculturele en sportinfrastructuur 2021.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 april 2021

 

Retributie op het gebruik van de sportinfrastructuur van het AGB - Aanslagjaren 2021-2025 - Stemming

 

Stemming

15 stemmen voor

Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Ria Van Den Heuvel, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

8 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Met ingang van 1 mei 2021, wordt een retributie gevestigd op het gebruik van de sportinfrastructuur die door het AGB Boechout ter beschikking wordt gesteld voor de gebruikers van categorie O.

Met ingang van 1 september 2021, wordt een retributie gevestigd op het gebruik van de sportinfrastructuur die door het AGB Boechout ter beschikking wordt gesteld voor de gebruikers van categorie A, B en C.

 

Artikel 2 - Betalingsplichtige en categoriën

De retributie wordt als volgt vastgesteld voor de verschillende zalen en categoriën zoals beschreven in het gebruikersreglement.

Categorie 0: Het AGB, de gemeentelijke diensten en instellingen, de gemeentelijke adviesraden, de onderwijsinstellingen uit Boechout, de buurtinformatienetwerken van Boechout-Vremde en het officiële feestcomité van Boechout en van Vremde.

 

Categorie A: de erkende Boechoutse verenigingen, de officiële oudercomités van scholen uit Boechout, de culturele partners van de gemeente, de politiezone Minos, de brandweerzone RAND en de zorginstellingen in Boechout: Zorgcentrum Multiversum, Multiversum activering ('t karwei en vlonder), Dagcentrum 't Ateljee, Heilpedagogisch dagverblijf de Speelhoeve, De Ark - Gemeenschap Antwerpen, De Maanwandelaars vzw, Vrouwenhuis Ohana, Don Bosco Jongenstehuis, Huize Stracke, WZC  St.-Mathildis, Rusthuis Avondvrede Pegode Boechout.

 

Categorie B: Natuurlijke personen die in de gemeente Boechout wonen, instellingen met zetel in Boechout, personeelsleden van de gemeente , verenigingen zonder erkenning van de gemeente Boechout en federaties, koepels of externe niet-commerciële partners die een samenwerking hebben met een erkende Boechoutse vereniging.

 

Categorie C: Ondernemingen, natuurlijke personen die niet in de gemeente Boechout wonen en verenigingen, voorzieningen  en instellingen met een vestiging buiten de gemeente.

 

Benefietactiviteiten vallen, ongeacht de organisator, onder de voorwaarden van categorie A, mits een gemotiveerde aanvraag aan het directiecomité.

Een benefietactiviteit wordt gemotiveerd aangevraagd met vermelding van het goede doel, een begroting en een raming va het bedrag dat aan het goede doel zal worden besteed. De winst die de gebruiker maakt, dient volledig overgemaakt aan het vooropgestelde goede doel. De gebruiker kan deze winst niet aanwenden voor de eigen reguliere werking. De afrekening en het betalingsbewijs van het gestorte bedrag aan het goede doel dient de gebruiker binnen de 3 maanden na de activiteit voor te leggen aan de administratie. Deze regeling geldt enkel voor gebruikers van categorie B.

 

Artikel 3 - Tarief

Onderstaande basistarieven worden gehanteerd. In dit totaalbedrag zijn verwarming,

verzekering, elektriciteit, water, basisondersteuning en indien aanwezig ook het gebruik van keuken- en toogtoebehoren inbegrepen. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
In de laatste kolom wordt het BTW tarief vermeld.

 

Accomodatie

per

CAT 0

CAT A

CAT B

CAT C

BTW

 

Sneppenbos binnen

 

Sporthal 1/3

uur

5 euro

5 euro

10 euro

14 euro

6%

Sporthal 1/2

uur

8 euro

8 euro

15 euro

20 euro

6%

Sporthal volledig

uur

14 euro

14 euro

28 euro

36 euro

6%

Badminton 1 veld

uur

5 euro

5 euro

5 euro

8 euro

6%

Gevechtsportzaal

uur

5 euro

5 euro

10 euro

14 euro

6%

Parketzaal

uur

5 euro

5 euro

10 euro

14 euro

6%

Vergaderlokaal

uur

5 euro

5 euro

10 euro

 

21%

 

Sneppenbos buiten

 

Kunstgrasveld A

uur

14 euro

14 euro

28 euro

36 euro

6%

Kunstgrasveld B

uur

14 euro

14 euro

28 euro

36 euro

6%

Natuurgrasveld

uur

8 euro

8 euro

15 euro

20 euro

6%

Atletiekpiste

uur

6 euro

6 euro

12 euro

15 euro

6%

Atletiek alles

uur

12 euro

12 euro

24 euro

30 euro

6%

 

Zaal De Sneppe

 

Voor korte duur sport

uur

5 euro

5 euro

10 euro

14 euro

6%

Voor Korte duur socio-cultureel

uur

5 euro

5 euro

10 euro

14 euro

21%

Voor fuif/feest/...

dag

225 euro

225 euro

450 euro

750 euro

21%

 

Sint-Gabriëlcollege

Kleine zaal

uur

5 euro

5 euro

10 euro

14 euro

6%

Grote zaal

uur

12 euro

12 euro

24 euro

30 euro

6%

 

JF Willemsschool

 

Polyvalente zaal (sport)

uur

5 euro

5 euro

 

 

6%

Turnzaal

uur

5 euro

5 euro

10 euro

14 euro

6%

Spiegelzaal

uur

4 euro

4 euro

8 euro

10 euro

6%

 

Andere locaties

 

Turnzaal Wigwam

uur

4 euro

4 euro

8 euro

10 euro

6%

Kunstgrasveld Bacwalde

uur

10 euro

10 euro

20 euro

28 euro

6%

 

 

 

         Sportverenigingen die jaarlijks gebruik maken van sportinfrastructuur Sportpark Sneppenbos hebben de mogelijkheid om kasten te gebruiken voor stockage van sportmateriaal. Deze kasten zijn enkel te huren op basis van beschikbaarheid. Het jaartarief bedraagt 25 € (excl. 21 % BTW). De huur van de kasten kan aangevraagd worden via het AGB.

         Voor extra ondersteuning van personeel, wordt er een personeelskost van € 50 per uur (excl. 21% BTW) worden aangerekend.

         Bij verlies of schade van de sleutel of toegangsbadge van de sportinfrastructuur geldt een tarief van €25 per stuk .

         In het geval er niet volgens de afspraken is opgeruimd of gepoetst, zal een uurtarief van € 50 per uur (excl. 21% BTW) worden aangerekend.

         In het geval er interventies ter plaatse noodzakelijk zijn door de administratie in geval van onrechtmatige handelingen door de gebruiker zal een uurtarief van € 100 per uur (excl. 21 % BTW) worden aangerekend

 

Artikel 4 - Betalingstermijn

De betaling dient te gebeuren binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur.

 

Artikel 5 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 mei 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Artikel 6

Het vorige reglement van 16 december 2019 vervalt bij de inwerkingtreding van huidig reglement.

 

 

Publicatiedatum: 03/05/2021