OCMW Boechout

Zitting van 27 maart 2023

Van 21:16 uur tot 21:20 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, raadslid

Afwezig

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, raadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2023 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2023.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 30 januari 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 maart 2023

 

Deontologische code voor mandatarissen - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Volgens decretale bepalingen dient de raad voor maatschappelijk welzijn een deontologische code aan te nemen voor mandatarissen.

Overwegende dat deze deontologische code een weerspiegeling dient te zijn van de centrale waarden voor onze organisatie en tevens mee richting dient te geven aan het streven naar modern en verantwoordelijk overheidshandelen.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 januari 2020 met de goedkeuring van de deontologische code voor mandatarissen.

Feiten en context

Door een wijziging in de wetgeving moeten er enkele aanpassingen gebeuren aan de bestaande deontologische code.

Het document werd besproken in het overleg met de fractievoorzitters van 9 maart 2023.

De raad voor maatschappelijk welzijn richt een deontologische commissie op. De deontologische code regelt ook de samenstelling, werking en bevoegdheid van de deontologische commissie. De deontologische commissie bestaat minstens uit één vertegenwoordiger per fractie in de raad voor maatschappelijk welzijn.

Argumentatie:

Voor de samenstelling van de deontologische commissie werd uitgegaan van het model zoals aangereikt door de VVSG. Daarin werd 1 vertegenwoordiger per fractie voorgesteld, aangevuld met de voorzitter van de raad. Hieraan werd wel een verdere verfijning toegevoegd zodat ook bij een ongelijk aantal fracties in de meerderheid en de oppositie de gelijke vertegenwoordiging verzekerd blijft (m.u.v. de voorzitter).

Juridische grond

Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur

Het decreet van 3 februari 2023 tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De deontologische code voor mandatarissen, toegevoegd als bijlage, wordt met ingang van vandaag aangenomen.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Punt bijlagen/links Deontologische code OCMW 27 03 2023.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Samenstelling deontologische commissie - Stemming

 

Feiten en context

Artikel 23,§3 van de deontologische code voor mandatarissen zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 maart 2023

Elke fractie waaruit de raad is samengesteld, beschikt over minstens één raadslid als vertegenwoordiger in de deontologische commissie. De commissie telt evenveel leden voorgedragen vanuit de oppositiepartijen als vanuit de meerderheidspartijen. Het aantal leden van de commissie wordt bepaald door het aantal fracties van de grootste groep partijen (meerderheid of oppositie) te verdubbelen. Vervolgens wordt dit aantal gedeeld door twee om het gelijke aantal leden te bepalen die de meerderheidsfracties enerzijds en de oppositiefracties anderzijds kunnen voordragen. Wanneer ingevolge deze afronding bij de oppositiepartijen en/of de meerderheidspartijen het aantal te begeven zetels groter is dan er fracties zijn, gebeurt de toekenning van de extra zetel(s) volgens het systeem D’Hondt. Bijkomend wordt de voorzitter van de raad toegevoegd als voorzitter van de deontologische commissie.

De commissie kan steeds deskundigen, ambtenaren en belanghebbenden horen. De oprichting van deze commissie wordt bij afzonderlijke raadsbeslissing vastgesteld.

Elke fractie wijst het mandaat in de commissie toe met een voordracht gericht aan de voorzitter van de raad. Bij deze voordracht kunnen ook één of meer plaatsvervangers aangeduid worden die in opgesomde volgorde het commissielid vervangen bij afwezigheid of wanneer die betrokken partij is. Een plaatsvervanger is een raadslid voorgedragen door dezelfde fractie, tenzij de fractie maar één lid telt. In dat geval kan ook een raadslid van een andere fractie voorgesteld worden. Een fractie kan tijdens de bestuursperiode steeds beslissen een ander lid aan te duiden en/of één of meer plaatsvervangers te vervangen of toe te voegen. 

 

Aan alle fracties, vertegenwoordigd in de raad, werd gevraagd om een kandidaat en plaatsvervanger( s)voor te dragen via een individuele akte van voordracht om te zetelen in de deontologische commissie.

Alle ingediende akten zijn ontvankelijk bevonden. Volgende leden worden voorgedragen:

 

Voor CD&V: Willy Van Genechten

Voor Groen-Gangmaker: Joost Derkinderen

Voor N-VA : Sven Snyders

Voor PRO Boechout Vremde: Johan Van Hoof

Voor 't Dorp : Lode Van den Brande

Voor Vlaams Belang: Wally Liekens

 

Volgende leden worden voorgedragen als plaatsvervanger:

Voor CD&V: Dirk Crollet

Voor Groen-Gangmaker: Kris Swaegers

Voor N-VA : Christel Naenen, Annelies Veron en Erik Philibert

Voor PRO Boechout Vremde: Bruno Doms

Voor 't Dorp : Ines De Keulenaer

Voor Vlaams Belang: Greet Van Brussel

 

Juridische grond

Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen. De leden van de deontologische commissie ontvangen geen presentiegeld.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De deontologische commissie wordt samengesteld als volgt:

 

Fractie

Effectief lid

Plaatsvervanger(s)

CD&V

Willy Van Genechten

Dirk Crollet

Groen-Gangmaker

Joost Derkinderen

Kris Swaegers

N-VA

Sven Snyders

Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert

PRO Boechout-Vremde

Johan Van Hoof

Bruno Doms

't Dorp

Lode Van den Brande

Ines De Keulenaer

Vlaams Belang

Wally Liekens

Greet Van Brussel

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Patrimonium - Gronden hoek Vremdesesteenweg/Lindelei - Verkoop - Stemming

 

Feiten en context

Het OCMW is eigenaar van 3 percelen grond, kadastraal bekend als 2e afd. sie B nrs. 62g, 62h, 62 k met een totale oppervlakte van 2.645 m² volgens de kadastrale leggers.

De gronden worden momenteel verhuurd, cfr. huurovereenkomst dd. 11 oktober 2004 zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 6 oktober 2004.

Het OCMW wenst over te gaan tot verkoop van deze gronden.

In het kader van het raamcontract cGGZ/2019/029 werd er een schattingsverslag opgemaakt door landmeterskantoor Van Eester bvba dd. 13 maart 2023 na een plaatsbezoek op 7 februari 2023.

De 3 percelen zullen als 1 geheel te koop worden aangeboden via biddit.

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 17 maart 2020) en latere wijzigingen.

Artikel 78 en 84 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

De geschatte waarde van het onroerend goed bedraagt:

voor de percelen kadastraal bekend als 2de afd. sie B nrs. 62g, 62h, 62k,  in eigendom van het OCMW Boechout: 480.000 €.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het schattingsverslag zoals opgemaakt door landmeterskantoor Van Eester dd. 13 maart 2023.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan de verkoop van de gronden via biddit, minstens aan de prijs zoals bepaald in het schattingsverslag.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt notaris Stephane Van Roosbroeck aan in het kader van de verkoop.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Patrimonium - Gronden Wolfsput - Verkoop - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De laatste jaren heeft de gemeente Boechout met verschillende stedenbouwkundige instrumenten sterk ingezet op de woon- en verblijfskwaliteit in onze gemeente; nieuwe bouwcode, toetsingskader publieke ruimte, visienota 2030,…. Bij de ontwikkeling dient ook steeds rekening gehouden te worden met het mobiliteitsplan en het lokaal energie- en klimaatplan van de gemeente Boechout.

(Individuele) architectuurprojecten kunnen daarbij ook het verschil maken. Elke ingreep biedt immers kansen om het dorp te versterken of te verbeteren, ook op het publieke domein. Een bouwproject kan het wonen in het dorp heruitvinden en nieuwe kwaliteiten toevoegen die de grenzen van de projectsite overstijgen. Architectuur kan genereus zijn en tegelijk ook comfortabel, toekomstbestendig en betaalbaar.

AR-TUR, het platform voor architectuur en ruimte, toont naast ontwerpinstrumenten in de vorm van dorpse figuren en tactieken voor het wonen, ook de randvoorwaarden voor een goed proces, zoals die in de Toolbox Dorpse Architectuur werden opgenomen. Deze Toolbox biedt concrete handvaten bij de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, toekomstbestendige dorpsomgevingen binnen een vitaal architectuurklimaat. AR-TUR heeft via een werksessie met de gemeente Boechout een bijdrage geleverd op de toekomstvisie van de ontwikkeling van de Wolfsput.

De Wolfsput is het laatste vrije aaneengesloten perceel in Boechout dat in de komende 10 jaar bebouwd zou kunnen worden en daarom is het zeer belangrijk om hier een visie over te ontwikkelen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de huidige noden maar ook met de veranderende toekomst. Denken we in de eerste plaats maar aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar ook aan de toekomstige gewenste diverse woonvormen. Er kan plaats zijn voor klassieke woonvormen en de ondertussen al steeds meer ingeburgerde vormen zoals samenhuizen, samentuinen, kangoeroewonen, cohousing. Tegelijkertijd moeten we ons flexibel genoeg opstellen om te kunnen inspelen op opkomende trends. We vinden dat eveneens betaalbaar wonen en sociale huisvesting mee aan bod moeten komen. Er is vooral een vraag voor woningen voor alleenstaanden, jong en oud.

In 2011 – 2012 werden er reeds gesprekken gevoerd met de verschillende eigenaars met als doel om enerzijds de globale visie op de verschillende percelen af te stemmen onder de verschillende eigenaars die wensen te ontwikkelen en om anderzijds de eigenaars die niet wensen te ontwikkelen evenals de aangelanden (wonende in de Eggerseelstraat, Vosstraat en Lispersteenweg) te betrekken bij de visievorming op de ontwikkeling van de Wolfsput.

De visie van de gemeente bestaat erin om de gronden binnen het plangebied "Wolfsput" samen te vermarkten waarbij stringente voorwaarden als bijzondere voorwaarden zullen opgenomen worden in de verkoopakte (zie nota 'Ontwikkeling Wolfsput: situering en plan van eisen' als bijlage). De koper-ontwikkelaar moet zich daarbij rekenschap geven van het feit dat de gronden pas ten vroegste zullen kunnen worden ontwikkeld vanaf 1 januari 2025, gelet op de huidige woonontwikkelingen in de gemeente, m.n. in het Zuiderdal en het Midden, en de actualisering van de gemeentelijke bouwcode en andere gemeentelijke verordeningen. Tot slot zullen ook de adviezen van de GECORO mee worden genomen. (Een eerste advies hieromtrent is terug te vinden in bijlage).

In de zomer van 2022 werden er gesprekken gevoerd met het OCMW van Lier betreffende haar eigendom binnen het plangebied. In kader hiervan werd er een ontwerp van akte opgemaakt door notaris Van Roosbroeck te Boechout waarbij het OCMW Lier een volmacht overdraagt aan de gemeente Boechout, opdat alle percelen binnen het plangebied als 1 geheel kunnen worden verkocht. Hierdoor zal enerzijds als zodanig een zo optimaal mogelijke invullen van het plangebied mogelijk zijn, en zal er anderzijds ook een zo gunstig mogelijk financieel resultaat voor beide besturen mogelijk zijn. 

Daarnaast zijn er ook gesprekken geweest met Igean dienstverlening, welke eveneens gronden binnen het plangebied in eigendom heeft. Er werd met deze laatste afgesproken dat de gemeente Boechout de gronden van Igean dienstverlening zou overkopen.

Eén perceel gelegen in het plangebied is eigendom van het OCMW Boechout.

Op 24 oktober 2022 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de eigendomsoverdracht van de desbetreffende percelen uit handen van Igean dienstverlening ten voordele van de gemeente Boechout en heeft kennis genomen van het ontwerp van akte.

De gemeenteraad heeft ook kennis genomen van de stringente voorwaarden die bij de latere verkoop als bijzondere voorwaarden zullen opgenomen worden in de verkoopakte.

In dezelfde zitting is de gemeenteraad eveneens principieel akkoord gegaan met het ontwerp van akte waarbij het OCMW Lier een volmacht overdraagt aan de gemeente Boechout, opdat alle percelen binnen het plangebied samen als 1 geheel kunnen worden verkocht.

Op 19 december 2022 werd door het de OCMW-raad van Lier de volmacht aan de gemeente Boechout goedgekeurd betreffende de verkoop van haar eigendom, mits de regels van het Decreet Lokaal Bestuur en de omzendbrief KB/ABB 2019/3 gerespecteerd worden en er minstens aan de schattingsprijs wordt verkocht (zie bijlage).

De akte van verkoop van percelen van Igean aan de gemeente Boechout werd verleden door de burgemeester op 20 januari 2023.

Er werd een schattingsverslag van de betreffende percelen aangevraagd bij het landmeterskantoor Van Eester bvba in het kader van het raamcontract cGGZ/2019/029.

Feiten en context

Schattingsverslag zoals opgemaakt door landmeterskantoor Van Eester bvba dd. 13 maart 2023 na een plaatsbezoek op 7 februari 2023.

Het betreft 6 percelen die als 1 geheel te koop worden aangeboden via biddit en zijn kadastraal bekend als:

1e afd. sie B nr. 396e in eigendom van het OCMW Boechout

1e afd. sie B nr. 415d in eigendom van het OCMW Lier

1e afd. sie B nrs. 417c, 417d, 418d, 419c in eigendom van de gemeente Boechout

met een totale oppervlakte van 24655 m² volgens de kadastrale leggers.

De stringente voorwaarden, zoals geformuleerd in de bijgevoegde nota 'Ontwikkeling Wolfsput: situering en plan van eisen' zullen opgenomen worden als bijzondere voorwaarden in de verkoopakte.

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 17 maart 2020) en latere wijzigingen.

Artikel 78 en 84 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

De geschatte waarde van het onroerend goed bedraagt:

voor het perceel kadastraal bekend als 1e afd. sie B nr. 396e, in eigendom van het OCMW Boechout: 1.232.500 €.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het schattingsverslag zoals opgemaakt door landmeterskantoor van Eester dd. 13 maart 2023 en van de stringente voorwaarden die zullen opgenomen worden in de verkoopakte.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord dat de procedure voor de verkoop van het perceel, kadastraal bekend als 1e afd. sie B nr. 396e, gevoerd wordt door de gemeente Boechout namens het OCMW Boechout, op voorwaarde dat er minstens aan de prijs van het schattingsverslag verkocht wordt.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2023