Boechout

Zitting van 23 februari 2021

Van 09:00 uur tot 11:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 23 februari 2021

 

Overdracht investeringskredieten 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst met over te dragen investeringskredieten van 2020 goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Jaarrapport klachtenbehandeling 2020 - kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarrapport klachtenbehandeling 2020 en legt dit ter kennisname voor aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Oude Steenweg 21/23 - Openbare groenzone - Verkoop - Schrijven

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven in bijlage.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wenst niet af te wijken van haar eerder gegeven principieel akkoord en gaat het onroerend goed aldus niet onder de geschatte waarde verkopen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om de private eigenaars hiervan op de hoogte te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Patrimonium - JZP/2020/005 bis en tris - Zonwering JFW kleuterschool, academie en dienst VT - documenten i.k.v. subsidiering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de documenten in bijlage goed en geeft opdracht aan de deskundige omgeving om deze ingevulde documenten te bezorgen aan het VEA in kader van de uitbetaling van het resterende saldo van de subsidie.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Publieke Wifi - WIFI4EU - Gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst ICT om de uitvoering op te starten.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Vernieuwing servers – Studie huidige en nieuwe omgeving

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst ICT om de studie op te starten.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

IGEAN - Recyclageparken regio zuid - Vergoeding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijgevoegde nota en het daarin opgenomen voorstel van vergoeding van Igean goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

COVID-19 - Extra werkingssubsidies verenigingen 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om voor de werkingssubsidies voor de verenigingen in 2021 af te wijken van de bestaande reglementering, en uitzonderlijk dezelfde subsidiebedragen als in 2020 toe te kennen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om aanvullend 50% extra aan werkingssubsidies toe te kennen via de middelen van het Vlaams Noodfonds jeugd-sport-cultuur.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de betrokken consulenten om de concrete berekening van de werkingssubsidies per vereniging na te kijken en in een latere zitting met een concrete toekenning per vereniging opnieuw voor te leggen. De dienst vrije tijd zorgt voor de communicatie naar de verenigingen.
Artikel 4

De dienst financiën voorziet de uitbetaling van zowel de werkingssubsidies als de extra subsidie vanuit het noodfonds tegen ten laatste 30 juni. De uitbetaling dient afzonderlijk te gebeuren.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Erkenning Boechoutse vereniging Animo Kantklossen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de erkenningsaanvraag van Animo kantklossen voorlopig niet goed. Bijkomende info dient opgevraagd.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Velt - Appelpers op 12 september 2021 in Vremde

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college geeft toestemming aan Velt om voor de Wigwam een appelpers te plaatsen op zondag 12 september 2021.  Men mag elektriciteit gebruiken van de Wigwam Vremde en water van het Oud Gemeentehuis.  Het afval dient door de aanvrager afgevoerd te worden.

De COVID-maatregelen die in september van kracht zijn dienen strikt opgevolgd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Verslag cultuurraad 10 februari 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 10 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Nutuitbr2021-004 (23) Werken Aquafin - Bessemstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand

         Er is geen (zwaar) verkeer in de Bessemstraat toegelaten tijdens de begin- en einduren van de nabijgelegen scholen.

Maandag, dinsdag en donderdag: geen verkeer tussen 7:45-8:45u en 15:30-16:30u

Woensdag: geen verkeer tussen 7:45-8:45u en 11:30-12:30u

Vrijdag: geen verkeer tussen 7:45-8:45u en 14:30-16:30u

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Verk.21/008 (22) Verkeersveilige gemeente - besluit deelname

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan het traject Verkeersveilige Gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Attest verdeling - Broechemsesteenweg 136

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Attest verdeling - Olieslagerijstraat

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Bouwberoep - Oudebaan 10 - Verwijderen van verharding buitensportterreinen, bouwen van sportcomplex met parking, reliëfwijziging, aanleggen van verhardingen en wadi + exploitatie van aan sportcomplex

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het bouwberoep aangetekend bij de deputatie.

Artikel 2

Het college stelt dat het ongunstig advies en de argumentatie zoals opgenomen in het weigeringsbesluit van 24 november 2020 behouden blijven.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit collegebesluit te bezorgen aan de deputatie.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexander Franckstraat 265 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de dakvorm van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Anemonenlaan 8 - Voorgevelwijziging: raamopening

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Jef Van Hoofplein 15 - Voorgevelwijziging: gedeeltelijk vervangen van gevelbekleding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 66 - Bouwen van een eengezinswoning (HOB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Marcel De Ridderstraat - Verbouwen van een eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 249-251 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte tov de tuindiepte

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 46 - Bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Princiepsaanvraag plaatsen Telenet pyloon in Vremde

 

BESLUIT

Enig artikel

Er wordt geen toestemming gegeven tot het plaatsen van een pyloon op het openbaar domein in Vremde

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Verkavelingsvergunning - Broechemsesteenweg 73 - Verval

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college stelt het verval vast van de verkavelingsvergunning, goedgekeurd op

16 maart 2015 met ref. 013/237, voor het enige lot 2.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst omgeving om het verval op te nemen in het vergunningenregister en om kopie van dit besluit over te maken aan alle eigenaars en aan het departement omgeving Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - Inventaris

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft de bestaande inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte nagezien en stelt dat er geen nieuwe bedrijfsruimten bekend zijn om op te nemen in deze inventaris.

Artikel 2

Het college geeft deze informatie door aan het departement omgeving, Vlaamse overheid, leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten via de RWO Datamanager.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Vervanging kleuteronderwijzer wegens ziekte

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Opzeggingstermijn ontslag - onderwijzer Jan Frans Willemsschool

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

BKO - Vrijwilligerswerk - Rijbegeleiding - stopzetting

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

BKO - Rijbegeleiding - Wijkwerking

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Jobstudent archief - bijkomende uren - maart, april, mei

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2021

 

Opstart intergemeentelijk noodplanningcoördinator

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen stemt principieel in met het voorstel tot organisatie van intergemeentelijke samenwerking inzake noodplanning aan de hand van het voorzien van een voltijds intergemeentelijk noodplanningcoördinator volgens de in bijlage vermelde voorwaarden.

Artikel 2

De rechtspositieregeling dient gewijzigd te worden om het ter beschikking stellen van statutair personeel mogelijk te maken.

 

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.