Voorgeschiedenis

De genomen verkeersmaatregelen in de Vinkenstraat volgens besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2021, 22 juni 2021, 6 juli 2021 en 13 juli 2021.

Feiten en context

Sinds de opstelling hebben nog verschillende bewoners hun bemerkingen of suggesties overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit.

Argumentatie

De bemerkingen en suggesties zijn meegenomen in de evaluatie van de aanpassingen en  ter plaatse bekeken door de dienst openbare werken en mobiliteit. Aan de hand van de eigen bevindingen en de suggesties en bemerkingen van de bewoners heeft de dienst openbare werken en mobiliteit een voorstel tot aanpassing uitgewerkt.

Advies

De dienst openbare werken en mobiliteit adviseert om bijkomende parkeerplaatsen in te richten en zo de afstand tussen het geschrankt parkeren te verkleinen om een beter snelheidsremmend effect te creëren rekening houdende met de nodige afstand voor voertuigen van algemeen belang, hulpdiensten, zwaar verkeer en landbouwvoertuigen.

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie

van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Latere wijzigingen van bovenstaande wetten, decreten en besluiten.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

 

Besluit

 

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het evaluatiedossier en geeft goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken en mobiliteit om bijkomend 6 parkeerplaatsen te voorzien.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van aanpassingen van de markeringen.

Artikel 3

In hoofdstuk 6 art. 22 van het aanvullend reglement te wijzigen:

Vinkenstraat:

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr. 9 en 11

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr. 36

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr. 33 en 35

In hoofdstuk 6 art. 22 van het aanvullend reglement toe te voegen:

Vinkenstraat:

- 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnr. 13

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr.'s 32 en 32a

Artikel 4

Dit aanvullend reglement betreft een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.