Gemeente Boechout

Zitting van 28 september 2020

Van 20:00 uur tot 22:55 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Willy Van Genechten, Heleen Rymen, gemeenteraadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 29 juni 2020 - Stemming

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 29 juni 2020 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Covid-19 - Relanceplan - Financiële nota - Kennisname

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht van de gekende en geraamde financiële effecten omwille van Covid-19.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 september 2020

 

Retributie voor deelname aan gemeentelijke activiteiten ivm jeugd en sport - Aanslagjaren 2020-2025 - Stemming

Stemming

17 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel en Joost Derkinderen

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Met ingang vanaf heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de deelname aan de in artikel 3 vermelde activiteiten.

 

Artikel 2 - Betalingsplichtige

De retributie is verschuldigd door iedere persoon die aan de voornoemde activiteit deelneemt.

 

Artikel 3 - Tarief en activiteiten

 

Sport Overdag

Deelnemers aan Sport Overdag kopen een stempelkaart aan die geldig is tot 1 jaar na aankoop.

Kostprijs stempelkaarten:

20-stempelkaart: 24€

40-stempelkaart: 40€

 

SPORT

AANTAL STEMPELS PER LES

Wandelen

1 stempel

Fietsen

1 stempel

Badminton zonder trainer

2 stempels

Start to rum

2 stempels

Seniorengym

3 stempels

Badminton met trainer

3 stempels

Zumba gold

5 stempels

 

Sportkriebelweken en Speelplein Wiebelei

De tarieven worden als volgt vastgelegd: 

         Tarief inwoners van Boechout-Vremde: mensen die wonen in Boechout of Vremde, niet inwoners waarvan de kinderen in Boechout of Vremde naar school gaan en personeelsleden van het lokaal bestuur Boechout.

         Tarief niet-inwoners Boechout-Vremde: mensen die niet in Boechout of Vremde wonen.

         Onder ‘sociaal tarief’ wordt verstaan: alle kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. In dit geval moet er een attest van het OCMW worden voorgelegd.

 

Sportkriebelweken

 

 

Inwoners Boechout-Vremde

 

Inwoners andere gemeenten

Sociaal tarief

Sportkriebels volledige dag: weekprijs / dagprijs

 

70 / 14 euro

 

90 / 18 euro

 

28 / 5,6 euro

Sportkriebels halve dag: weekprijs / dagprijs

 

35 / 7 euro

 

45 / 9 euro

 

14 / 2,8 euro

Sportkriebel paardrijden: weekprijs

 

60 euro

 

80 euro

 

24 euro

 

 

Speelplein Wiebelei

 

 

Inwoners Boechout-Vremde

 

Inwoners andere gemeenten

Sociaal tarief

Halve dag

3 euro

 

5 euro

1,2 euro

Hele dag

 

6 euro

10 euro

2,4 euro

 

 

De prijzen van uitstappen, speciale activiteiten (zoals Ultimultimix, circusstage,…) en andere evenementen van sport en jeugd worden jaarlijks bepaald door het college volgens delegatie.

 

Artikel 4 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege vanaf heden en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

PZ Minos - Toestemmingsaanvraag voor het gebruik van tijdelijke vaste camera's in de niet besloten plaats in het kader van politieopdrachten - Stemming

Stemming

18 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

1 stem tegen

Filip Peeters

1 onthouding

Joost Derkinderen

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad verleent principiële toestemming aan de politiezone MINOS om gebruik te maken van tijdelijk vaste camera’s in de niet besloten plaats op het grondgebied van Boechout, dat onder haar bevoegdheid valt, in het kader van hun opdrachten.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Kerkfabriek Protestantse Kerk - Budget 2021 - Kennisname

KENNISNAME

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de Protestantse Kerk te Boechout.

Artikel 2

Kopie wordt bezorgd aan:

 

Instantie

Aantal

Opdracht

Verenigde Protestantse Kerk Boechout

1

kennisneming

Synode van de Verenigde Protestantse Kerk

1

kennisneming

Provinciegouverneur

1

gevolg

Gemeente Lint

1

kennisneming

Stad Lier

1

kennisneming

Stad Mortsel

1

kennisneming

Gemeente Borsbeek

1

kennisneming

Gemeente Ranst

1

kennisneming

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Solidaire borgstelling lening VPKB investering Protestantse kerk -  Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het verlenen van een solidaire borgstelling voor een lening  van VPKB Boechout voor een bedrag van € 60.000 met een looptijd van 10 jaar voor het financieren van investeringswerken in de Protestantse kerkfabriek.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Toelichting Masterplan begraafplaatsen - Kennisname

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting met betrekking tot het Masterplan over de begraafplaatsen.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Doortrekken Groene Stap tot kerkhof - Gedeeltelijke intrekking overeenkomst - Stemming

Stemming

17 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel en Joost Derkinderen

2 stemmen tegen

Filip Peeters en Lode Van den Brande

1 onthouding

Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Artikel 3 uit de overeenkomst van 24 april 1990, zoals definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 1990, wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Handhaving - Intergemeentelijke samenwerking IGEAN - Stemming

Stemming

13 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Marleen Dolfeyn, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

7 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad tekent in op de intergemeentelijke samenwerking met IGEAN voor de ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening en keurt de daarbij horende afsprakennota goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de intergemeentelijke samenwerking met IGEAN voor de ondersteuning van de handhaving ruimtelijke ordening evenals van de concrete inhoud van de verschillende ondersteuningsniveaus zoals opgenomen in de PPT van juni 2020.

Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van het beleidsplan voor de handhaving ruimtelijke ordening, houdende de visie en de gemeentelijke prioriteiten en keurt dit goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Regionaal Landschap Rivierenland - Toetreding en aanduiding afgevaardigden - Stemming

Stemming

 

Over artikel 1, artikel 2 en artikel 3

 

Eenparig

 

Bij geheime stemming

 

Kris Swaegers wordt aangesteld als effectieve afgevaardigde en behaalt 11 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 1 stem blanco.

 

Bij geheime stemming

 

Philip Verstappen wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger en behaalt 10 stemmen voor, 9 stemmen tegen, 1 stem ongeldig.

 

Bij geheime stemming

 

Koen T'Sijen wordt voorgedragen als lid van de Raad voor Bestuur en behaalt 11 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 1 stem blanco.

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de toetreding van de gemeente tot Regionaal Landschap Rivierenland vzw goed.

Artikel 2

De gemeenteraad onderschrijft de doelstellingen van het samenwerkingsverband.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de voorgelegde statuten van de vzw goed en begroot de jaarlijkse financiële ondersteuning per inwoner en helft van de bedeling van de landschapskrant (zoals voorgesteld in bijgevoegde ambitienota).

Artikel 4

De gemeenteraad vaardigt als effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de Algemene Vergadering van vzw Regionaal Landschap Rivierenland volgende personen af:

-effectief vertegenwoordiger: mevrouw Kris Swaegers, schepen

-plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Philip Verstappen, schepen

Artikel 5

De gemeenteraad draagt burgemeester Koen T'Sijen voor voor de Raad van Bestuur.

Artikel 6

De gemeente bezorgt een afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing aan Regionaal Landschap Rivierenland vzw.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

GECORO - Ontslag en aanstelling effectief lid - Stemming

Stemming

17 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel en Joost Derkinderen

1 stem tegen

Filip Peeters

2 onthoudingen

Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Jan Lemmens per brief van 23 juli 2020 en van de e-mail van UNIZO van 13 augustus 2020.

Artikel 2

De gemeenteraad stelt volgende personen voor om te zetelen in de GECORO als vertegenwoordigers van de werkgevers of zelfstandigen:

         Robert Vermetten voor VOKA als effectief lid

         Kris Van Puyvelde voor UNIZO als plaatsvervanger.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

ISVAG - Behandeling klacht ingediend door raadslid Sven Snyders en briefwisseling Igean milieu en veiligheid over motie tegen bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven ISVAG Wilrijk  - Kennisname

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur en van de briefwisseling met Igean milieu en veiligheid met betrekking tot de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven ISVAG in Wilrijk.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Mandaat aan OVSG voor het afsluiten van protocollen voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen schoolbesturen en andere instanties - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het principe van de mandatering en de verklaring op eer.

Artikel 2

De gemeenteraad machtigt OVSG om te onderhandelen over het algemeen protocol.

Artikel 3

De gemeenteraad machtigt de DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, om het verplicht advies te verlenen.

Artikel 4

De gemeenteraad machtigt de algemeen directeur van OVSG, de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten, om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur te ondertekenen.

Artikel 5

De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de beslissing over het al dan niet goedkeuren van het algemene protocol en de verdere uitvoering indien van toepassing.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Schoolreglement - Wijziging - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 september 2019 wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit schoolreglement.

Artikel 2

Het hierbijgevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Scherpe maximumfactuur schooljaar 2020-2021 - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de als bijlage toegevoegde scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2020-2021 goed.

Artikel 2

Dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan mevrouw Marleen Janssens, schoolhoofd.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Interpellatie - Paarse-roze zak

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Interpellatie - Borden 25km/u - fietsers

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Interpellatie - Frijthout

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/10/2020