Voorgeschiedenis

Collegebesluit van 8 februari 2022 over de evaluatie en wijzigingen van de verkeersopstelling in de Vinkenstraat.

Feiten en context

Tijdens de evaluatie hebben we een schrijven ontvangen over de slechte zichtbaarheid ter hoogte van de huidige parkeervakken die de verkeersveiligheid in het gedrang brengt.

Argumentatie

Het voetpad in de Vinkenstraat is niet conform de richtlijnen voor voetgangersvoorzieningen, thv van de pare huisnummers is de breedte soms maar +/- 90 cm. Hierdoor wordt de zichtbaarheid bij het afrijden van een oprit minder dan bij een conform voetpad van minstens 1.5m. Om de verkeersveiligheid te verhogen ter hoogte van huisnr. 26 zou men hier de eerste 2 parkeerplaatsen kunnen supprimeren en invoeren aan de zijde met de onpare huisnummers waar de zichtbaarheid groter is.

Advies

De dienst openbare werken en mobiliteit heeft een nieuw voorstel tot wijziging opgemaakt.

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van16 maart 1968. Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. Latere wijzigingen van bovenstaande wetten, decreten en besluiten. Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

 

Besluit

 

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring tot wijziging van de parkeervakken en de bewonersbrief zoals door de dienst openbare werken en mobiliteit is voorgesteld.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van markeringen.

Artikel 3

In hoofdstuk 6 art. 22 van het aanvullend reglement te schrappen:

Vinkenstraat:

- 2 parkeerplaatsen tussen huisnr. 24/26

- 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnr. 13

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr's 28/30

In hoofdstuk 6 art. 22 van het aanvullend reglement toe te voegen:

Vinkenstraat:

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr.'s 13/15

- 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnr. 17

- 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnr. 30

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.