Boechout

Zitting van 07 november 2023

Van 09:00 uur tot 12:30 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Belasting op tweede verblijven AJ2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier tweede verblijven AJ2023 uitvoerbaar voor het bedrag van 8.750€.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Fluvius - Halfjaarlijks verslag activiteiten eerste semester 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het halfjaarlijks verslag van het eerste semester van 2023 van de opdrachthoudende vereniging Fluvius.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Pidpa - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 22 september 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 22 september 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Aanbestedingsdossier skatepark

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2022/009 en de raming voor de opdracht “Ontwerpen en bouwen van een skatepark te Boechout”, opgesteld door dienst Vrije Tijd goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 140.495,90 excl. btw, zijnde € 170.000 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor iedereen).

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024, op budgetcode 23000000/075000-2020/1-3020-2020007.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Driekoningendraf op 06 januari 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eva Tegenbos voor het organiseren van Driekoningendraf aan de Eekstraat 73, Vremde op zaterdag 06 januari 2024 van 10u00 tot en met 22u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 90 dB(A) toe op zaterdag 06 januari 2024 van 10u00 tot en met 22u00, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement en de verkeershinder die daarmee gepaard zal gaan.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Type van de inname: Afsluiting van het loopparcours + parkeerverbod Eekstraat

Omschrijving:

Op zaterdag 06 januari 2024 dient het loopparcours van de Driekoningendraf gedurende de loopwedstrijd afgesloten te worden voor verkeer door middel van nadarbarelen met verkeersbord C3 en dagslapers op volgende kruispunten:

        Groenenbroekstraat thv excl. Groenenbroek

        Broederlozestraat thv excl. Millegemweg

        Eekstraat thv excl. Millegemweg

        Sint Bernardsstraat thv excl. Eekstraat

        Eekstraat thv excl. Sint Bernardsstraat

        Sint Bernardsstraat thv excl. Groenenbroekstraat

        Groenenbroekstraat thv Schaubroekweg

Daarnaast dienen nadarbarelen met een verkeersbord C3, dagslapers en onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en een verkeersbord F45 geplaatst te worden op volgende kruispunten:

        Eekstraat thv Wommelgemsteenweg

        Sint Bernardsstraat thv Broechemsesteenweg

        Vennehoeveweg thv Herentalsebaan

        Sint Antoniusstraat thv Herentalsebaan

        Schaubroekweg thv Herentalsebaan

        Groenenbroekstraat thv Herentalsebaan

        Broederlozestraat thv Stenenkruisstraat

In de Eekstraat wordt een parkeerverbod geplaatst tussen de Sint Bernardsstraat en de Wommelgemsteenweg door plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord “op 06/01/’24 van 10u tot en met 22u”.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Indien er een parkeerverbod geldt, worden de parkeerverbodsborden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de adviezen van PZ Minos omtrent de verkeersveiligheid, namelijk:

     De aanbevolen nadars dienen geplaatst te worden vóór aanvang van de loopwedstrijd en na afloop zo snel mogelijk verwijderd te worden.

     De organisatie dient stewards te voorzien op het parcours om te vermijden dat het verkeer zich zou mengen onder de lopers (gemotoriseerde voertuigen de juiste kant uit sturen en/of fietsers laten afstappen en hun weg via de berm doen vervolgen).

     De organisatie dient een goedkeuring te verkrijgen van de gemeente Ranst voor de plaatsing van de nodige signalisatie zoals aanbevolen door PZ Minos.

     De organisatie dient de bezoekers te vragen zich te parkeren aan Don Bosco op de Broechemsesteenweg en de berm van de Eekstraat vrij te houden om een vlotte doorgang van hulpdiensten te garanderen.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiches:

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kleine vuurhaard openlucht

     Kooktoestel

     Sfeerverlichting op basis van verbranding

     Sfeerversiering en -verlichting

     Vuurmanden

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Familiedag Ja!Wadden op 20 april 2024 in het George van Raemdonckpark

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Sofie Dom van vzw Ja!wadden voor het organiseren van een 'Familiedag Ja!Wadden' in het George van Raemdonckpark, Boechout op zaterdag 20 april 2024 van 08u00 tem 00u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op zaterdag 20 april 2024 van 08u00 tem 20u00 en staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 90 dB(A) toe op zaterdag 20 april 2024 van 20u00 tem 00u00, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt bijzonder aandacht voor de opmerking van PZ Minos inzake de verlichting rondom de vijver en vereist dat de organisatie bijkomende verlichting voorziet ingeval het park geïmpacteerd is door het afschakelplan van de straatverlichting.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

     Sfeerverlichting op basis van verbranding

     Sfeerversiering en -verlichting

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Kerstmarkt op 10 december 2023 op het Wijndomein aan de Konijnenbergstraat 2

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wijndomein Oud Conynsbergh voor het organiseren van een Kerstmarkt op het Wijndomein aan de Konijnenbergstraat 2, Boechout op zondag 10 december 2023 van 08u00 tot 20u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op zondag 10 december 2023 van 08u00 tot 20u00 .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement en daarbij duidelijk aangeven welke hinder te verwachten is ten gevolge van de tijdelijke afsluiting van Konijnenbergstraat en Groene Stap alsook het geldend parkeerverbod tussen 11u00 en 20u00.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Konijnenbergstraat + Groene Stap

Periode van de inname: zondag 10/12/2023 van 11u00 tot en met 20u00

Type van de inname: Afsluiting + parkeerverbod Konijnenbergstraat en Groene Stap

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Op zondag 10/12/2023 worden Konijnenbergstraat en Groene Stap tussen 11u00 en 20u00 afgesloten voor doorgaand verkeerd door plaatsing van nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3. Hulpdiensten en bewoners mogen de zone nog wel inrijden. Gedurende bovenvermelde periode wordt eveneens een volledig parkeerverbod ingesteld in de volledige Konijnenbergstraat en Groene Stap.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Indien er een parkeerverbod geldt, worden de parkeerverbodsborden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiches:

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kleine vuurhaard openlucht

     Kooktoestel

     Sfeerverlichting op basis van verbranding

     Sfeerversiering en -verlichting

     Vuurmanden

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de organisator om het advies van PZ Minos ter harte te nemen en in de communicatie omtrent het evenement aan te geven waar bezoekers kunnen parkeren indien zij met de auto komen.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Principiële aanvraag vergunning Stan Ockers Classic op 20 mei 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële toestemming aan Peter Van Hoof van Vliegend Wiel vzw voor het organiseren van Stan Ockers Classic GP Mazda Schelkens op 20 mei 2024 van 14u00 t.e.m. 17u30, op voorwaarde dat de volledige vergunningsaanvraag wordt ingediend rekening houdend met de geldende aanvraagtermijnen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen vraagt dat de organisator bij de -nog in te dienen- volledige vergunningaanvraag bijzondere aandacht schenkt aan volgende zaken:

  1. De algemene voorwaarden van het evenementenloket.
  2. Bijvoeging van een gedetailleerd plan, met aandacht voor de bereikbaarheid voor de hulpdiensten.
  3. Vermelding van de voorziene medische hulppost gedurende het evenement.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Verslag jeugdraad 9 oktober 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de jeugdraad die plaats had op 9 oktober 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Boechout Trailt - 28 april 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie Boechout Trailt op zondag 28 april 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Nutuitbr.algemeen (189) Werken Fluvius - Jaaractieplan 2025

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaaractieplan van 2025.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Afval - KINA - levering bladeren zorgboerderij

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de gemeentewerf om de afgevallen bladeren af te leveren aan de zorgboerderij KINA in de Hellestraat 65. De aanvrager dient dit verder af te spreken met de gemeentewerf. De gemeentewerf volgt dit verder op.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Afval - Aanvraag Wijveld - Aanlevering bladeren en groencompost

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de gemeentewerf om de afgevallen bladeren af te leveren aan het Wijveld in de Hellestraat. Dit dient in overleg met Kina te gebeuren die ook bladeren vroegen en dit zolang er aanbod is.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de gemeentewerf om groencompost af te leveren op het Wijveld in de mate van de beschikbaarheid bij Igean en binnen de planning van de gemeentewerf. De aanvrager dient dit verder af te spreken met de gemeentewerf. De gemeentewerf volgt dit verder op.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepen stelt voor dat KWB een vervoersfirma inschakelt om de extra ritten te laten uitvoeren.

Deze ritten kunnen bekostigd worden van de VLM- subsidie, ontvangen voor het Wijveld.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Bodem - OVAM - Resultaten inventarisatiestudie PFAS-risicolocaties

 

KENNISNAME

Het college neemt kennis van het schrijven, de resultaten zijn correct.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Natuur - Aanvraag bebossingsvergunning voor landbouwgrond Molenbeekbron MBB2

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college verleent een vergunning voor het bebossen van bovengenoemde percelen.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Binnensteenweg 156 - Regularisatie van bouwen 2 tuinbergingen en een serre

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Gillegomstraat 40 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat z/n - Bouwen van tuinberging en 2 tunnelserres

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Merelstraat 23 - Bouwen van technische ruimte aan een eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 676 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Sint-Gabriëlstraat 28 - Verbouwen van een garage naar zorgwoning

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 244 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van hoofdgebouwen bij het slopen en herbouwen van een zonevreemde woning (OB), verbouwen bijgebouw en vellen van 5 hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Welvaartstraat 85 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van hoofdgebouwen bij het verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van een openluchtzwembad en van verhardingen - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Omgevingsvergunning verkavelen gronden - Binnensteenweg 242 - Verkavelen van 1 perceel voor open bebouwing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Raad voor Vergunningsbetwisting beroep - Jan Cockxplein en Emiel Vanderstraetenlei - Bronbemaling

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 16 oktober 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Vellen bomen - Amerikaanse Eik - Spechtstraat 5

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende boom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om onmiddellijk over te gaan tot vellen en de heraanplant uit te voeren.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Vellen bomen - Breemlaan aan pleintje naar zitbank - 1 den

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende boom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om onmiddellijk over te gaan tot vellen en de heraanplant uit te voeren.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Vacantverklaring vaste benoeming

 

BESLUIT

Artikel 1

Volgens de personeelsformatie van 15 oktober 2023 worden de volgende betrekkingen vacant verklaard bij het schoolbestuur van de gemeente Boechout:

- 1 voltijdse betrekking van kleuteronderwijzer (opdracht 24/24)

- 1 deeltijdse betrekking van kleuteronderwijzer (opdracht 22/24)

- 1 deeltijdse betrekking van onderwijzer (opdracht 5/24)

- 1 deeltijdse betrekking van kinderverzorger (opdracht 3/32)

- 1 deeltijdse betrekking van administratie en beleidsondersteuning (opdracht 14/36)

- 1 voltijdse betrekking van zorgcoördinator (opdracht 36/36)

- 1 deeltijdse betrekking van zorgcoördinator (opdracht 9/36)

- 1 deeltijdse betrekking van ICT-coördinator (opdracht 13/36)

- 1 deeltijdse betrekking leermeester LO kleuterschool (opdracht 15/24)

- 1 deeltijdse betrekking leermeester LO lagere school (opdracht 9/24)

Artikel 2

De kandidaturen voor een vaste benoeming in één of meer van de hierboven omschreven vacante betrekkingen moeten ingediend worden bij het college van Burgemeester en schepenen op het volgende adres : Heuvelstraat 91, 2530 Boechout.

Artikel 3

De kandidaturen moeten voor 15 december 2023 via een aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs worden ingediend.

Artikel 4

De kandidaten vermelden duidelijk in hun schrijven voor welke vacante betrekking(en) ze kandideren. Ze vermelden eventueel de voorrang waarop ze zich beroepen. Iedere kandidatuur is vergezeld van de nodige documenten die aantonen dat de kandidaat aan de voorwaarden voldoet, van de nodige dienstattesten, een omstandige motivatie en een uittreksel uit het strafregister, maximum 1 maand oud.

Artikel 5

Alle personeelsleden van de scholengemeenschap worden op de hoogte gebracht van deze vacantverklaring.

Artikel 6

Deze beslissing wordt overgemaakt aan het schoolhoofd, de heer Tom Maes.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Aanvraag concessie 50 jaar

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Coaching directeur JFW-school - Voorstel Gosky

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Arbeidsongeval 8 juni 2022 - Consolidatie

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Arbeidsongeval 14 juli 2023 - consolidatie

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Aanstelling - diensthoofd vrije tijd en evenementen- 38/38- contractueel

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Aanstelling admin medewerker vrije tijd en evenementen - C1-C3 - 30,4/38e - contractueel

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Aanstelling admin medewerker human resources - C1-C3 - 38/38e - contractueel

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Aanstelling admin medewerker mobiliteit - C1-C3 - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Aanstelling - deskundige financieel beleid - contractueel - B1-B3 - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 07 november 2023

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 15/11/2023