Gemeente Boechout

Zitting van 24 april 2023

Van 20:00 uur tot 22:50 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter wnd.

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Els Augustinus, Lode Van den Brande, gemeenteraadsleden

 

Burgemeester Koen T'Sijen verlaat de vergadering vanaf punt G.10 wegens belangenconflict

Voorzitter wnd. Marleen Dolfeyn vervoegt de vergadering vanaf punt G.10

Gemeenteraadslid Filip Peeters verlaat de vergadering vanaf punt G.10 wegens belangenconflict

Voorzitter wnd. Koen T'Sijen verlaat de vergadering vanaf punt G.11 wegens belangenconflict

Voorzitter wnd. Koen T'Sijen vervoegt de vergadering vanaf punt G.12

Gemeenteraadslid Filip Peeters vervoegt de vergadering vanaf punt G.12

Gemeenteraadslid Marleen Dolfeyn vervoegt de vergadering vanaf punt G.12

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 maart 2023 - Stemming

Stemming

19 stemmen voor

Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 27 maart 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Welzijn op het werk : actualisering globaal preventieplan 2020-2025 - Jaaractieplan 2023 - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

Het geactualiseerde globaal preventieplan 2020-2025 en het jaaractieplan 2023, in bijlage, worden goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan - Kennisname

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Natuur - Afsprakennota dreef van Boechout - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed.

Artikel 2

De overeenkomst wordt in drievoud opgemaakt en aan al de betrokkenen overgemaakt.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Patrimonium - Openbaar domein t.h.v. Hovesesteenweg 65 - Desaffectatie en verkoop - Stemming

Stemming

19 stemmen voor

Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het opmetingsplan zoals opgemaakt door VH&C landmeters dd. 7 december 2022 en van het schattingsverslag zoals opgemaakt door landmeter Erik Ceulemans dd. 23 december 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat over tot desaffectatie van de grond gelegen op openbaar domein op de begraafplaats te Boechout, palend aan het perceel gelegen Hovesesteenweg 65, kadastraal bekend als 1e afd. sie D nr. 274h/deel met een oppervlakte van 93,18m² zoals blijkt uit het opmetingsplan.

Artikel 3

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verkoop van de grond gelegen op openbaar domein op de begraafplaats te Boechout, palend aan het perceel gelegen Hovesesteenweg 65,  kadastraal bekend als 1e afd. sie D nr. 274h/deel met een oppervlakte van 93,18m², aan de prijs zoals bepaald in het schattingsverslag.

Artikel 4

De akte zal verleden worden door de burgemeester.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Patrimonium - Openbare groenzone t.h.v. Lijsterstraat 2 - Desaffectatie en verkoop - Stemming

Stemming

19 stemmen voor

Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het opmetingsplan zoals opgemaakt door Igean dienstverlening dd. 22 november 2022 en van het schattingsverslag zoals opgemaakt door landmeter Jelle Broothaerts dd. 1 december 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat over tot desaffectatie van de grond gelegen in de openbare groenzone palend aan het perceel gelegen Lijsterstraat 2, met een oppervlakte van 180² zoals blijkt uit het opmetingsplan.

Artikel 3

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verkoop van de grond gelegen in de openbare groenzone, palend aan het perceel gelegen Lijsterstraat 2 met een oppervlakte van 180m², aan de prijs zoals bepaald in het schattingsverslag.

Artikel 4

De akte zal verleden worden door de burgemeester.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen van 21 juni 2023 - Stemming

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

2 onthoudingen

Filip Peeters en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen van 21 juni 2023:

 1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
 3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2022. 
 5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
 6. Aanvaarding intrekking beheersoverdracht Nijlen voor het IBA-beheer.
 7. Statutaire benoemingen
 8. Benoemingen van een commissaris
 9. Statutaire mededelingen

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 21 juni 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius OV van 7 juni 2023 - Stemming

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

2 onthoudingen

Filip Peeters en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging dd. 7 juni 2023 met als agendapunten:

 1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van deCommissaris over het boekjaar 2022.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar2022.
 3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan deCommissaris.
 4. Benoeming van een Commissaris.
 5. Statutairebenoemingen.
 6. Statutairemededelingen.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de digitale algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 7 juni 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van IKA van 29 juni 2023 - Stemming

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

2 onthoudingen

Filip Peeters en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 29 juni 2023.

 1. Kennisneming verslagen van IKA van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
 3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
 4. Verhoging inbreng aandelen kengetal 5g, 9e en 10.
 5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met betrekking tot het boekjaar 2022.
 6. Statutaire benoemingen.
 7. (her)benoeming van een commissaris.
 8. Statutaire mededelingen

Artikel 2

De gemeente Boechout tekent niet in op de verhoging van de inbreng voor de aandelen met kengetal 5g, 9e en 10.

Artikel 3

De vertegenwoordigers van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging werd(en) aangeduid voor de legislatuur 2019-2024, en die zal/zullen deelnemen aan de (fysieke of digitale) algemene vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 29 juni 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres lieven.ex@fluvius.be

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Acties na aanbevelingen Audit Vlaanderen - Kennisname

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het ingevuld schema uit de aanbevelingen van het forensisch rapport, met de aanduiding van het actieplan, de verantwoordelijken en de streefdatum en van het verslag van de bespreking van deze acties met de gouverneur.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen - Stemming

Stemming

12 stemmen voor

Marleen Dolfeyn, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

5 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

1 onthouding

Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bespreekt de inhoud van het rapport over de auditopdracht 2208 004 - forensische audit bij de gemeente Boechout.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Motie - PFAS in de restvervuiling van het Midden - Stemming

Stemming

De motie wordt verworpen met

 

8 stemmen voor

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

12 stemmen tegen

Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Amendement bij agendapunt goedkeuring statutenwijziging De Ideale Woning - Stemming

Stemming

13 stemmen voor

Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

7 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Woonmaatschappij - Goedkeuring statutenwijziging De Ideale Woning cvba op de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2023 - Stemming

Stemming

13 stemmen voor

Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

7 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De wijziging van de statuten, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing, waarbij de cvba De Ideale Woning wordt omgevormd tot de BV Thuisrand, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het gewijzigde doel en voorwerp van de woonmaatschappij met werkingsgebied Antwerpen – Zuidrand wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De nieuwe naam voor de woonmaatschappij met werkingsgebied Antwerpen – Zuidrand “Thuisrand” wordt goedgekeurd.

Artikel 4

Deze beslissingen dienen door de bijzondere algemene vergadering van de cvba te worden genomen:

- onder opschortende termijn, om uitwerking te krijgen op 1 juli 2023 (0u00).

Artikel 5

De vertegenwoordiger van de gemeente binnen de algemene vergadering van de cvba krijgt de opdracht te handelen op de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2023 van de cvba De Ideale Woning conform deze beslissingen.

Artikel 6

De gemeenteraad vraagt aan het projectteam van DIW om op zeer korte termijn in overleg te gaan met Vlaams Minister van Wonen, om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om meer garanties te kunnen bieden voor de financiële leefbaarheid van de nieuwe woonmaatschappijen in oprichting.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Motie - Darmkankeronderzoek - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Interpellatie - Smeendijk

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Interpellatie - Poppy

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Interpellatie - Wolfsput

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Interpellatie - Informatieaanvraag/vraag naar evolutie analyse Sneppenbos containerpark

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Klacht van gemeenteraadslid Lode Van den Brande over de gemeenteraad van 27 februari 2023 - forensische audit - partijdig en onwettig handelen door de voorzitster van de gemeenteraad - Schrijven ABB van 19 april 2023 - Kennisname

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van:

        het besluit van de gouverneur van 19 april 2023 waarbij artikel 2 van het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2023, waarmee werd beslist om het forensisch auditrapport 2208 004 te bespreken in besloten vergadering van de gemeenteraad, werd vernietigd

        het antwoord aan raadslid Lode Van den Brande

 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2023