Boechout

Zitting van 02 februari 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Belasting op tweede verblijven AJ2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart belastingkohier tweede verblijven AJ2020 uitvoerbaar voor een bedrag van 2500 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

COVID-19 - Gebruik telefoon dienst welzijn

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de aankoop van 6 extra GSM's voor de dienst Welzijn, voor gebruik in het kader van verplicht thuiswerk, en de daarbij horende maandelijkse abonnementen.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

JZP/2020/028 - Onderhoud van het openbaar domein - sociale tewerkstelling - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan:

         het proces- verbaal van opening van de offertes dd. 26 juni 2021 en

         het verslag van nazicht van de offertes dd. 27 januari 2021 ten aanzien van alle percelen, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Onderhoud van het openbaar domein - sociale tewerkstelling” aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:

         Perceel 1 (Onderhoud openbaar domein - Groen): FluxGO, Herentalsebaan 299 te 2150 Borsbeek;

         Perceel 2 (Onderhoud openbaar domein - Vuilbakken/ zwerfvuil): FluxGO, Herentalsebaan 299 te 2150 Borsbeek;

         Perceel 3 (Onderhoud openbaar domein - Reinigen straatmeubilair): FluxGO, Herentalsebaan 299 te 2150 Borsbeek,

tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum. De verlengingen zullen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als in de oorspronkelijke percelen.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2020/028.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget op budgetcode 61310200/068000 en in het budget van de volgende jaren.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Patrimonium - Wattan vzw - Schrijven 10 januari 2021 - Afbetalingsplan

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voorwaardelijk afbetalingsplan betreffende de factuur 2020/178/DIV toe te staan, zijnde een afbetalingsplan:

         met een looptijd van max. 6 maanden, én

         enkel en alleen mits onmiddellijke betaling van de waarborg.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag van de huidige bestuurders van Wattan vzw betreffende de verderzetting door dhr. Stefan Van Robbroeck in de periode van 1 februari 2019 tot en met 30 juni 2019.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

2012/006 (10) Ijzerlei/Jacques Corstienslei - Extra fietsbeugels

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de voorstellen in bijlage om zowel in de IJzerlei als in de Jacques Corstienslei 6 extra grijze fietsbeugels te voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Nutuitbr2021-002 (11) Werken Telenet - Provinciesteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         vergunning per mail aan te vragen aan het Vlaams Gewest voor de werken op de N10 (Provinciesteenweg) via wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Verkeer2020/026 (12) Zagerijstraat - verplaatsen glasbol

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de nieuwe locatie van de glasbol.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

2014/004 (13) Project Dr. Theo Tutsstraat - samenwerkingsovereenkomst Pidpa

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 02 februari 2021

 

Verkeer 2021/005 (8) Vremdesesteenweg - woonerf - verwijderen parkeerplaats - hydrant

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring tot het verwijderen van de parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 102 op het woonerf gelegen aan de Vremdesesteenweg.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van het aanbrengen van witte markeringen die de onmogelijkheid tot parkeren duidelijk maken op de desbetreffende plaats.

Artikel 3

De witte klinkers die de hoeken van de desbetreffende parkeerplaats aangeven en de P-tegel zullen worden verwijderd.

Artikel 4

In hoofdstuk 6 art. 22 van het aanvullend reglement aan te passen :

- Vremdesesteenweg 23 parkeerplaatsen op het woonerf ter hoogte van huisnummers 84-108.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring een controle te doen van de bereikbaarheid van alle hydranten aanwezig in de gemeente Boechout.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen stelt de bewoners van het woonerf gelegen aan de Vremdesesteenweg ter hoogte van de huisnummers 84-108 in kennis van het parkeerverbod via brief.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bewonersbrief in bijlage goed.

Artikel 8

Het betreft een gemeenteweg.

Artikel 9

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Bouwberoep - Frans Segersstraat 8 - Regularisatie van verbouwen en uitbreiden gelijkvloers en van functiewijziging van fc industrie en bedrijvigheid (werkplaats - gelijkvloers en 1e verdieping) naar fc dienstverlening (kapsalon - gelijkvloers) en fc wonen (1e verdieping)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het bouwberoep aangetekend bij de deputatie.

Artikel 2

Het college stelt dat het ongunstig advies en de argumentatie zoals opgenomen in het weigeringsbesluit van 17 november 2020 behouden blijven.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit collegebesluit te bezorgen aan de deputatie.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Burgemeestersconvenant - Aanbod regenwatertonnen Igean

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college besluit om deel te nemen aan de actie regenwatertonnen. Het retributiereglement wordt opgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Burgemeestersconvenant - Deelname actie CurieuzeNeuzen in de Tuin

 

BESLUIT

Enig artikel

Het schepencollege beslist om zich in te schrijven voor de actie CurieuzeNeuzen en selecteert twee meetlocaties.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

GECORO – Omgevingsvergunning herinrichten van rijbaan, uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken- Dr. Theo Tutsstraat/J.F. Willemsstraat-deel/Heuvelstraat-deel/O.-L.-Vrouweplein-deel – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ongunstig advies van de GECORO van 14 januari 2021 met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het herinrichten van de rijbaan, uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken - Dr. Theo Tutsstraat/J.F. Willemsstraat-deel/Heuvelstraat-deel/O.-L.-Vrouweplein-deel.

Het college formuleert haar standpunt op de diverse opmerkingen ter weerlegging van het negatief advies.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Principevraag - Oudebaan 9 - Verbouwen voor omvorming van binnenspeeltuin naar klimzaal en polyvalente zaal

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester gaat principieel akkoord met het voorgestelde bouwvolume en met de parkeervisie voor wat betreft het voorgestelde aantal parkeerplaatsen op eigen terrein.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat de aanvrager voor het indienen van de aanvraag, de beschrijvende nota dient aan te vullen met de IIOA.

Er moet verplicht een IBA worden aangelegd.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eikhof 16 - Bouwen van een eengezinswoning (OB) (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg203-207/Gillegomstraat2 - Regularisatie van reliëfwijzigingen, met name een grondophoging en toegangen tot de woningen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Groenstraat 18 - Bouwen van loods en overdekte stapmolen, aanleggen van paddock, verhardingen en wadi + de verdere exploitatie van een paardenhouderij na verandering door wijziging en uitbreiding

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Schaliehoevelaan 20 – Bouwen van een eengezinswoning (OB), vellen van 1 hoogstamboom en de melding van een bronbemaling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - Spokenhofstraat 26 - Bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden - Emiel Vanderstraetenlei 1-13/Molenlei 78/Jan Cockxplein 1-7 - Verkaveling BMT-site deel 3 van 23 loten, weg-, riolerings- en omgevingswerken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Vellen bomen - Groendienst gemeentewerf  - Vremdesesteenweg (Sneppenbos) - Sorbus aucuparia

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één  bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <16/18>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om over te gaan tot vellen en de heraanplant uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

WK - Vremdesesteenweg 91 - Brand - Onbewoonbaarverklaring

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 22 januari 2021 waarin de woning Vremdesesteenweg 91, 2530 Boechout onbewoonbaar wordt verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Woningkwaliteit - Weverstraat 195A - Conformiteitsattest

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het conformiteitsattest van de woning Weverstraat 195A, 2530 Boechout en de schrapping van het besluit van de burgemeester van 25 juli 2017 waarin deze woning ongeschikt werd verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Aanstelling jobstudent archief

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Samenstelling selectiecommissie technicus mecanicien D4-D5

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 februari 2021

 

Samenstelling selectiecommissie vakman/vrouw groen D1-D3 en werkman groen E1-E3

 

 

Publicatiedatum: 10/02/2021