Feiten en context

Het meerjarenplan vormt de basis voor het geïntegreerd lokaal sociaal beleid van het bestuur voor de volgende zes jaar.

Het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023 van de gemeente en het OCMW worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden tegelijk de aangepaste kredieten voor 2023 en de kredieten van 2024 'vastgesteld'. Praktisch betekent dit dat de transactiekredieten van het boekjaar 2024 beschikbaar worden voor uitvoering: onder meer voor het boeken van bestelbonnen, kosten en opbrengsten.


Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:
 

1. de strategische nota waarin nu de focus ligt op de prioritaire actie en niet langer op de prioritaire doelstelling. Enkel de prioritaire acties van de beleidsdoelstelling worden meer gedetailleerd gerapporteerd in de strategische nota. In een overzicht worden de beleidsdoelstellingen opgenomen waar geen prioritaire actie aan gekoppeld is.
 

2. de financiële nota bestaat uit:
- het financieel doelstellingsplan (schema M1)

- de staat van het financieel evenwicht (schema M2)

- het overzicht van de kredieten ( schema M3)

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financieel evenwicht voor de beiden als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Het financieel evenwicht is bereikt indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- het geraamd beschikbaar budgettair resultaat mag in geen enkel jaar negatief zijn;

- de geraamde autofinancieringsmarge moet voor 2025 minstens gelijk zijn aan nul;

- de laatst afgesloten jaarrekening moet verwerkt zijn om het financiële evenwicht aan te tonen.

 

Na alle aanpassingen en de bijsturing van de financiering geeft de tabel hieronder het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge weer:
 

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

 

 

696.838

 

1.473.283

 

1.266.884

 

2.645.478

 

1.023.909

 

842.253

III. Autofinancierings
marge

 

 

649.110

 

910.629

 

-245.825

 

1.007.146

 

15.000

 

345.231

 

3. de toelichting is de noodzakelijke informatie die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te nemen en omvat naast de wettelijke schema's T1, T2, T3 en T4, een omschrijving van de financiële risico's, grondslagen en assumpties ook bijkomende informatie.

 

Advies

Het gunstig advies van het MAT van 29 november 2023.

 

Juridische grond

        Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

        Artikel 249 t.e.m. 256 van het DLB betreffende de beleidsrapporten.

        Artikel 171 §4, 3° en artikel 176 1° van het DLB betreffende de opmaak van het ontwerp van de beleidsrapporten door de algemeen directeur en de financieel directeur.

        Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen. 

        Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Financiële gevolgen
De verplichte evenwichten worden gerespecteerd:

- het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar van de periode 2020-2025 positief

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025 en 2026

 

Stemming

 

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023 vast.

Artikel 2

De gemeenteraad stelt de aangepaste kredieten van 2023 vast.

Artikel 3

De gemeenteraad stelt de kredieten van 2024 vast.

Artikel 4

De gemeenteraad vertrouwt de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdrachten die nominatief zijn aangeduid aan het college van burgemeester en schepenen toe (bijlage 6)

Artikel 5

Deze beslissing zal bekend worden gemaakt overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2022 worden via het digitaal loket ter beschikking gesteld van het toezicht.