OCMW Boechout

Zitting van 29 april 2024

Om 22:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 maart 2024 - Stemming

Feiten en context

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2024.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 25 maart 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen - Aanduiden van een vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen - Geheime stemming

Voorgeschiedenis

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2023 waarbij de partiële splitsing tussen de Ideale Woning enerzijds en Woonhaven Antwerpen, De Voorkempen - H.E. en Woonpunt Schelde-Rupel anderzijds werd goedgekeurd. Door deze splitsing heeft het OCMW van Boechout aandelen in de huisvestingsmaatschappij De Voorkempen.

Feiten en context

Het OCMW werd uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 2 mei en 25 juni 2024.

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft nog geen vertegenwoordiger aangeduid om namens het OCMW deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van deze huisvestingsmaatschappij.

 

Om de belangen van het OCMW te behartigen kan zij zich laten vertegenwoordigen op iedere gewone of buitengewone vergadering van de vennootschap.

De te geven volmacht zal rechtsgeldig zijn voor gelijk welke gewone of buitengewone algemene vergadering van 1 maart 2024 tot het einde van de legislatuur en tot in hun vervanging is voorzien.

Het mandaat zal echter eindigen wanneer de raad een andere vertegenwoordiger aanstelt.

 

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 386 §1 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het OCMW kan deelnemen in of zich laten vertegenwoordigen in verenigingen, stichtingen en vennootschappen.

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.

 

De aanduiding gebeurt bij geheime stemming

BESLUIT

Artikel 1

De heer/mevrouw ......... wonende ................ wordt aangeduid als afgevaardigde bij "De Voorkempen-H;E." om de belangen van het OCMW van Boechout te behartigen.

Artikel 2

De heer/mevrouw ......... wonende ................ wordt aangeduid als plaatsvervanger bij "De Voorkempen-H;E." om de belangen van het OCMW van Boechout te behartigen.

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan De Voorkempen-H;E., Nijverheidsstraat 3 te 2960 Sint-Job-in-'t Goor.

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.