Feiten en context

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

Het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) goedgekeurd op 27 september 2021 is aan actualisatie toe wegens gewijzigde regelgeving en de noodzaak om sommige artikelen te verduidelijken en/of te verfijnen.

Een wijziging van het schoolreglement kan ten vroegste uitwerking hebben in het daaropvolgende schooljaar, tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van nieuwe regelgeving.

Het model schoolreglement van de Onderwijsvereniging van de Steden en Gemeenten dient als basis voor het schoolreglement gewoon basisonderwijs.

De beslissing voldoet aan de voorwaarden vermeld in art. 21 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

Op 4 december 2023 heeft het overleg in de schoolraad plaatsgevonden en het gemeentebestuur volgt het resultaat.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 40, §3 en art. 41, tweede lid, 2°.

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997: de artikelen 8, 12/1, 14/0, 14/1, 27bis, 44quater tem 44 septies.

Het decreet leersteun van 3 mei 2023: artikel 16

CAO XII

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 september 2021 wordt opgeheven.

Artikel 2

Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt vastgesteld.