OCMW Boechout

Zitting van 26 september 2022

Van 22:02 uur tot 22:09 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Filip Peeters, Marleen Dolfeyn, Lotte Vanstraelen, raadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2022 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2022.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 27 juni 2022 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Punt bijlagen/links RMW 202206 27 - audio-opname.mp3 Download
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Opvolgingsrapport  BBC 2022 - Kennisname

 

Feiten en context

Vóór het einde van het derde kwartaal moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar (ter kennisgeving) voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan (art. 263 DLB). Uiteraard heeft de rapportering betrekking zowel op de gemeente als het OCMW, en wordt er bij voorkeur één geïntegreerde opvolgingsrapportering opgemaakt die zowel aan de gemeenteraad als aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgelegd.

Er zijn geen specifieke vormvereisten opgelegd voor deze rapportering. De opvolgingsrapportering moet wel minstens onderstaande bevatten (art. 29 BVR 30/03/2018; art. 5 MB 26/06/2018):


1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (overzicht volgens schema’s J1 en T2)

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de  opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.

 

Zoals de memorie van toelichting bij het DLB bepaalt, is de opvolgingsrapportering NIET zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. Dat betekent dat het niet de bedoeling is om op een detaillistische manier de stand van de kredieten te rapporteren. Anderzijds kan de opvolgingsrapportering een nuttige aanzet zijn voor de evaluatie van de projecten en voor de verschuiving en bijstelling van de kredieten in de aanloop naar de aanpassing van het meerjarenplan

 

 

Juridische grond

Art.263, 2de alinea DLB

Art. 29 Besluit Vlaamse Regering over de beleids-en beheerscyclus dd. 30/03/2018

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 2022.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Patrimonium - Molenbeekbron - Eigendomsoverdracht in kader van bebossingssubsidie - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Gemeenteraadsbeslissing dd. 26 april 2020 betreffende de aankoop van de percelen Hellestraat/ Vremdesesteenweg in kader van de uitbreiding van de Molenbeekvallei/ Molenbeekbron - strategische verwervingssubsidie, zijnde de percelen kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie B, nummers 188 (deel, nl. lot 2A - het latere kadastrale perceel B 456c), 200 d (deel, nl. lot 2B - het latere kadastrale perceel B 456d), 201 en 202 c.

Gemeenteraadsbeslissing dd. 29 juni 2020 betreffende de goedkeuring van de strategische verwervingssubsidieaanvraag en het eerste ontwerp van inrichtingsvoorstel.

Collegebeslissing dd. 3 november 2020 en 24 november 2020 betreffende de eventuele verdere uitbreiding van het natuurgebied evenals het schattingsverslag zoals werd opgemaakt door landmeter-expert Broothaerts Jelle GCV dd. 11 november 2020 in opdracht van Igean Dienstverlening en dit na plaatsbezoek dd. 9 november 2020.

Gemeenteraadsbeslissing dd. 14 december 2020 betreffende de effectieve aankoop van de percelen in kader van de verdere uitbreiding van de Molenbeekvallei, zijnde de percelen kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie B, nummers 205b, 206b, 203a, 51c3 voor een totale oppervlakte van 32.195 m².

Kennisname door het college van burgemeester en schepenen van de cofinancieringsovereenkomst ten aanzien van de percelen kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie B, nummers 205b, 206b, 203a, 51c3 voor een totale oppervlakte van 32.195 m² in zitting van 6 april 2021, gevolgd door de goedkeuring van deze overeenkomst door de gemeenteraad in zitting van 26 april 2021.

Collegebeslissing dd. 25 mei 2021 betreffende de kennisname van het verslag m.b.t. de inrichting van het Molenbeekbrongebied.

Collegebeslissing dd. 22 juni 2021 betreffende de bebossingsvergunning ten aanzien van de percelen kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, nummers 202c en 201.

Collegebeslissing dd. 13 juli 2021 betreffende de ondertekening van:

  1. de intentieverklaring Water-Land-Schap Zuidrand
  2. de overeenkomst Partnerschap Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand.

Collegebeslissing dd. 12 oktober 2021 betreffende de kennisname van het verslag van het partneroverleg ten aanzien van de inrichting van het Molenbeekbrongebied.

Collegebeslissing dd. 1 februari 2022 betreffende de kennisname van de goedkeuring van de subsidieaanvraag door middel van het ministerieel besluit dd. 20 december 2021. de tegemoetkoming bedraagt 131.820 €.

Feiten en context

Subsidieaanvraag dd. 30 maart 2022 zoals dit werd ingediend door de Bosgroep Antwerpse Gordel in naam van de gemeente Boechout bij het Agentschap Natuur en Bos. De Bosgroep Antwerpse Gordel wees het lokale bestuur op een optimalisatie in kader van deze aankoopsubsidie voor bebossing.

Advies

Op grond van de informatie zoals verstrekt door de Bosgroep Antwerpse Gordel is het aangewezen dat er een eigendomsoverdracht plaatsvindt betreffende het perceel kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie B nummer 26 met een oppervlakte van 0,6320 ha. Desbetreffend perceel is integraal gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan en werd opgenomen in het plangebied in kader van het project Molenbeekbron.

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 17 maart 2020) en latere wijzigingen.

Veldwetboek art. 35 bis § 5.

Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 40, 41§1, 11°, 78 en 84.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, en latere wijzigingen.

Bosdecreet dd. 13 juni 1990 en latere wijzigingen.

Besluit van de Vlaamse regering over de subsidiëring van bebossing dd. 30 oktober 2020.

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van een geïntegreerd natuurbeheer dd. 14 juli 2017.

 

Financiële gevolgen

Er zijn financiële gevolgen:

        de waarde van het perceel overeenkomstig het schattingsverslag van de naburige percelen dewelke de gemeente Boechout heeft aangekocht met het oog op de ontwikkeling van het gebied rond de Molenbeekbron;

        de kosten verbonden aan de verkoop van het perceel.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de documenten in bijlage.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de eigendomsoverdracht van het desbetreffende perceel 26 ten voordele van de gemeente Boechout en geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium deze overdracht administratief op te volgen.

 

 

 

Publicatiedatum: 29/11/2022