Feiten en context

Vanaf 2020 maken de gemeente en het OCMW een gezamenlijk meerjarenplan op.
Op die manier kan een geïntegreerd sociaal beleid gerealiseerd worden.
Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden tegelijk de aangepaste kredieten van  2023 en de kredieten van 2024 'vastgesteld'. Praktisch betekent dit dat de transactiekredieten van het boekjaar 2024 beschikbaar worden voor uitvoering: onder meer voor het boeken van bestelbonnen, kosten en opbrengsten.

 

Beide rechtspersonen hebben 1 gezamenlijke doelstellingenboom waarin de doelstellingen, actieplannen en acties van de gemeente en het OCMW vervlochten zijn. Ook het financieel evenwicht wordt voor beide besturen samen beoordeeld. In die optiek wordt ook geen gemeentelijke toelage aan het OCMW  in het meerjarenplan meer  ingeschreven. Wel moet de gemeente  ervoor zorgen dat het OCMW aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Omdat beide rechtspersonen blijven instaan voor hun eigen verbintenissen en verplichtingen blijft in het meerjarenplan het onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en van het OCMW.

In het schema M3 worden deze voor elk bestuur weergegeven.

In de uitvoeringsbesluiten over de BBC wordt bepaald dat de uitgavenkredieten die we in het M3 schema terugvinden per bestuur enkel nog limitatief zijn op volgende niveaus:

1. het totaal van de exploitatie-uitgaven;

2. het totaal van de investeringsuitgaven;

3. het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;

4. het totaal van de ontvangsten uit leningen en leasings.

 

Advies

Het gunstig advies van het MAT van 29 november 2023.
 

Juridische grond
 

        Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

        Artikel 249 t.e.m. 256 van het DLB betreffende de beleidsrapporten.

        Artikel 171 §4, 3° en artikel 176 1° van het DLB betreffende de opmaak van het ontwerp van de beleidsrapporten door de algemeen directeur en de financieel directeur.

        Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen. 

        Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

        Omzendbrief ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen.

 

Argumentatie

Voor de besluitvorming is het noodzakelijk dat de OCMW-raad eerst zijn deel van het meerjarenplan vaststelt, vervolgens stelt de gemeenteraad zijn deel van het meerjarenplan vast en tenslotte keurt de gemeenteraad het deel goed dat de OCMW raad heeft vastgesteld.

 

Financiële gevolgen

 

        De kredieten voor het OCMW zijn in volgende tabel weergegeven:

 

Kredieten OCMW Boechout

2023

2023

2024

2024

 

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

3.364.837

2.547.743

3.344.145

2.216.953

Investeringen

0

2.093.479

138.000

1.108.889

 

 

 

 

 

 

        de verplichte evenwichten voor het geïntegreerd meerjarenplan zijn gerespecteerd:
- het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar voor de periode 2020-2025
  positief.

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025 en 2026.

 

Stemming

 

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023, vast.

Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de aangepaste kredieten voor 2023 vast.

Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de kredieten voor 2024 vast.

Artikel 4

Deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023, worden via het digitale loket ter beschikking gesteld aan toezicht.