Boechout

Zitting van 23 juni 2020

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Personeelsbeheersysteem en loonadministratie voor lokaal bestuur Boechout (Verwerking in eigen beheer) - Verbreking van gegunde opdracht

 

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 juni 2020, opgesteld door de Dienst ICT.

Artikel 2

De plaatsingsprocedure voor Personeelsbeheersysteem en loonadministratie voor lokaal bestuur Boechout (Verwerking in eigen beheer) wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden.

Artikel 3

Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Corona - vergoedingen zaterdag, zondag, feestdagen, nacht

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de Coronacrisis reeds zware inspanningen gedaan naar het personeel toe en gaat niet in op de vraag van de zaalwachters om vergoedingen uit te betalen voor niet-geleverde prestaties 's nachts en op zaterdag, zon- en feestdagen.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Herziening Rechtspositieregeling - Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden vakmannen/BKO-begeleiding en ploegbazen - Wijziging kader

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt het algemeen principe inzake de herziening van de rechtspositieregeling inzake de wijziging van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor vakmannen, BKO-begeleiding en ploegbazen goed. Stelt dat de concrete uitwerking mag opgestart worden.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Aanbod Sport Overdag: seizoen 2020-2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel voor aanbod Sport Overdag voor seizoen 2020-2021 goed, mits opname van de voorgestelde aanpassingen. Een retributiereglement dient opgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Verslag Raad van Bestuur Bibkwintet

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van het beheerscomité van Bibkwintet op 17 januari 2020.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Wijziging beheersovereenkomst en huishoudelijk reglement

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aangepaste beheersovereenkomst en het aangepaste huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging Bibkwintet goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Overeenkomst Mijn Leestipper

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst voor het intekenen op 'Mijn Leestipper' goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Viering Jan Frans Willems

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht een bloemstuk te voorzien.

Artikel 2

Vaardigt burgemeester Koen T'Sijen af om aanwezig te zijn op de bloemenhulde op zondag 5 juli om 11u.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Advies  cultuurraad straatnaam Brouwerssteeg

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de cultuurraad.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

JZP/2020/018 - camionette met driezijdige kippende laadbak - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2020/018 en de raming voor de opdracht “camionette met driezijdige kippende laadbak”, opgesteld door de stafmedewerker Juridische zaken en Patrimonium goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 38.016,50 excl. btw of € 46.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

         Cammaert Trucks Antwerpen, Transcontinentaalweg 1 te 2030 Antwerpen;

         Centrum Garage, Nijverheidsstraat 8 te 2530 Boechout;

         Groep LAC-Verschaeren, Hoogveldweg 91 te 2500 Lier;

         Garage Lodewijckx, Provinciesteenweg 193 te 2530 Boechout;

         Garage Nova, Antwerpsesteenweg 505 te 2500 Lier;

         Garage Schelkens, Herentalsebaan 316 te 2160 Wommelgem;

         Garage Van Hove nv, Steenbeek 2 te 2590 Berlaar;

         Toyota Willy, Duffelsesteenweg 144 te 2550 Kontich.

Artikel 4

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 24 juli 2020 om 10.00 uur.

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 24200100/035000-2020/1-3030-2020030.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

2020/016 (94) Verbreding inrit weggetje naar woningen  Boshoek 278, 278A, 278B en 280 - Aanpassing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de volledige inrit in kasseien uit te voeren volgens de offerte van BMV Wegenwerken.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

2014/007 (95) Alexander Franckstraat - definitieve oplevering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de weigerig van de definitieve oplevering.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

2014/013-02 (96) Toeffelhoek Groenstraat - werfverslagen en verrekening

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de werfvergadering.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de verrekening van de roodbruine asfalt.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan dienst openbare werken om de overheidsopdracht asfalt op te starten en Lazerijstraat en Stoofstraat op te nemen als te asfalteren straten.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Water - Wijziging klassering waterlopen - Grensscheidingsbeek - pv van sluiting openbaar onderzoek

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot sluiting van het openbaar onderzoek, er werden geen opmerkingen noch bezwaren ingediend.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Water - Wijziging klassering waterlopen - Grensscheidingsbeek - Advies schepencollege

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft positief advies m.b.t. de deklassering van de oostelijke tak van de Grensscheidingsbeek.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

GECORO - Molenbeekbron - Advies

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het gunstig advies met aanbevelingen/opmerkingen van de GECORO van 15 juni 2020 met betrekking tot het conceptvoorstel Molenbeekbron.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Omgevingsvergunning verkavelen gronden - Berthoutstraat 125-131 - Verkavelen van 4 percelen voor  halfopen bebouwing en slopen van gebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Het Veld 3 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van de dakverdieping

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg z/n - Afwijking gewestplanvoorschriften (VCRO art. 4.4.6)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schransstraat 22 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schransstraat 66 - Regularisatie van anders uitgevoerde woning (wijzigingen t.o.v. de vergunde bouwplannen)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Vellen bomen - Lange Kroonstraat 72 - 1 Quercus Rubra & 1 Robina pseudoacacia

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en bekrachtigt het uitvoeringsbevel van de burgemeester van 15 juni 2020 en 17 juni 2020, alsook de opgelegde heraanplant.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Vellen bomen - Vremdesesteenweg 41 - 1 lindeboom

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende hoogstamboom met een plantmaat van <18/20>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Vellen bomen - Welvaartstraat 32 - 1 ceder

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één  bladverliezende hoogstamboom met een plantmaat <18/20>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Attest verdeling - Boechoutveldweg

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Milieuraad - Advies aankoop gronden en conceptvoorstel inrichting Molenbeekbron

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van dit advies.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Aanvraag verlof verminderde prestaties

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar Nelly Cortez Ortiz

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Punt bijlagen/links Scan_Tess Verhoeven_20200618-092133_0295_001.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar Wilfried Van Eygen

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar Hugo Van der Aa

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Punt bijlagen/links Aanvraag concessie H.V.D.A..pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar Rosa Maria Verlinden

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Punt bijlagen/links Aanvraag concessie R.M.V.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar Alexis Vervoort

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Punt bijlagen/links Aanvraag concessie A.V.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar Peter Merckx

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Punt bijlagen/links Aanvraag concessie P.M.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar Joanna De Boeck

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Punt bijlagen/links Aanvraag concessie J.D.B.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Aanstelling - BKO-begeleidster - contractueel - 19/38e

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Kennisname - Resultaat aanwervingsproef vakman (m/v) groen

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

BIB - aanstelling jobstudenten - zomer 2020

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 23 juni 2020

 

Personeel - Dossier medewerkster bibliotheek - Beëindiging tewerkstelling

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2020