Boechout

Zitting van 07 mei 2024

Van 09:00 uur tot 11:47 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

Schepen Rudi Goyvaerts verlaat de vergadering vanaf punt 9 wegens belangenconflict

Schepen Rudi Goyvaerts vervoegt de vergadering vanaf punt 10

 

 

Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Agenda gemeenteraad 27 mei 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 29 april 2024 - Stemming

 

Financieel directeur

Leningovereenkomsten investeringen AGB - Leningentabel 2021 - Stemming

Leningovereenkomsten investeringen AGB - Leningentabel 2022 - Stemming

Leningovereenkomsten investeringen AGB - Leningentabel 2023 - Stemming

Jaarrekening 2023 - gedeelte gemeente - Stemming

Jaarrekening 2023 - gedeelte OCMW- Stemming

Jaarrekening AGB 2023 - Stemming

Woonhaven Antwerpen - Aandelen gemeente Boechout - Uittreden als aandeelhouder - Stemming

Woonkade Rupelstreek - Aandelen gemeente Boechout - Uittreden als aandeelhouder - Stemming

 

Financiën

Retributie ivm kosten plaatsbezoek rond conformiteitsattesten

Beleidsondersteuning

Organisatiebeheersing - Organisatiebeheersingsrapport 2024 - Kennisname

 

Intergemeentelijke samenwerking

 CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van ?? juni 2024 - Stemming

 IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van ? juni 2024 - Stemming

 

 IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van ? juni 2024 - Stemming

 PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Pidpa van 28 juni 2024 - Stemming

 Intergemeentelijke samenwerking Pontes - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Pontes van 20 juni 2024 - Stemming

 

Huisvesting

Gemeentelijk reglement op het aanvragen van een conformiteitsattest - Aanpassing – Stemming

Gemeentelijke verordening conformiteitsattest - Aanpassing - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Woonkade Rupelstreek - aandelen gemeente Boechout

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om uit te treden als aandeelhouder bij Woonkade Rupelstreek en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Organisatiebeheersing - Organisatiebeheersingsrapport 2024 - Kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het organisatiebeheersingsrapport 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

IGEAN DV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 28 februari en 27 maart 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 28 februari en 27 maart 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

IGEAN MV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 28 februari en 27 maart 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 28 februari en 27 maart 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Sportdag basisschool Sint-Gabriël op 21 juni 2024 op de Bunderkes

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Karin De Meyer van de Basisschool Sint- Gabriëlcollege voor het organiseren van de Sportdag basisschool Sint-Gabriëlcollege op de Bunderkes op 21 juni 2024 van 09u tot 16u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Advies jeugdraad brandblussers

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de jeugdraad voor het onderhoud van de brandblussers van de jeugdverenigingen en besluit dat de brandblussers in 2024

nog moeten gecontroleerd worden.

Artikel 2

Het college voor burgemeester en schepen geeft opdracht aan de jeugdconsulent om de keuring te organiseren.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Nutuitbr (69) Werken Fiberklaar - Gillegomstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring om de capaciteit van het netwerk te verhogen via 2 boringen onder de rijbaan en een open sleuf aan de overzijde van de straat.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Nutuitbr.algemeen (68) Werken Fluvius - Verledden Vogeltjeswijk

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het plan in bijlage mits:

        de huidige palen van 4m hoog te behouden maar te herschilderen

        Het armatuur Izylum te voorzien

        back light cut te voorzien

        het programma dieper dimmen toe te passen.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Verk.24/014 (70) Grensoverschrijdende snelheid- en fietszone (Wommelgem)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel uitgewerkt door de dienst openbare werken en mobiliteit en geeft opdracht om een overleg in te plannen met Wommelgem, het dossier verder uit te werken en het aanvullend reglement ter goedkeuring voor te leggen aan het college van burgemeester en schepen. Het college vraagt om extra oog te hebben voor een duidelijke signalisatie bij de oversteek van de Lazerijstraat/Weverstraat.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Verk.24/026 (71) Heuvelstraat - plan plein hoek Molenlei Heuvelstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het weglaten van de paaltjes en de mogelijkheid om fietsen buiten te stallen. Er worden geen vaste fietsbeugels geplaatst.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Verk.24/027 (72) Toetsingskader Publieke Ruimte - Rustpuntenplan

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rustpuntenplan dat als bijlage zal toegevoegd worden aan het Toetsingskader Publieke Ruimte.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

2000/006 (74) Project Kardinaal Sterckxstraat - Heraanleg pleintje - Gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het gunningsvoorstel, opgesteld door Gowaco.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “Kardinaal Sterckxstraat - Heraanleg pleintje” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Vangeel Wegenbouw nv, Bleukenlaan 19, 2300 Turnhout tegen het nagerekende offertebedrag van € 392.899,73 excl. btw of € 475.408,67 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022/001.

Artikel 5

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2024-020000-22500000-A:2020/3-03-2020/3-03-02-IP:2020/3-3000/2020072.

Artikel 6

Er dient een budgetwijziging te gebeuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Mobiliteitsraad - 10 april 2024 - Verslag

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag en de adviezen van de Mobiliteitsraad.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepen geeft opdracht aan de dienst openbare werken om de adviezen van de mobiliteitsraad mee op te nemen binnen de lopende dossiers.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Gemeentelijke bouwcode - Herziening

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het ontwerp van de gemeentelijke bouwcode - versie 2024.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit ontwerp te bezorgen voor advies aan de deputatie van de provincie Antwerpen, aan het departement omgeving en aan de GECORO.

Artikel 3

Het college legt het ontwerp voor aan de gemeenteraadscommissie ter kennisname.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Termikkelaan 6 - Verbouwen garage aan een eengezinswoning (HOB) en bouwen afdak

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 219 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - AQF 22.680 Boechout/Ranst: Sanering Broechemsesteenweg - Ranstsesteenweg - Wijzigingsverzoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 4 bezwaarschriften.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om de evaluatie van het bezwaarschrift, ingediend op 30 april 2024, op te nemen in het advies van 7 mei 2024 en het aangepast advies te bezorgen aan de secretaris van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC).

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Klacht uitvoering nieuwbouw - Jacques Corstienslei 5

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de eigenares van de woning aan de Jacques Corstienslei 5.

Artikel 2

Het college stelt dat het niet aanleggen van het gedeelte groendak en de afwijkende uitvoering van de keerwand in betonblokken niet worden aanzien als bouwmisdrijven. Deze handelingen zijn niet vergunningsplichtig en worden daarom niet geregulariseerd.

 

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Aanstelling polyvalent vakmedewerker (D1-D3) - 38/38 - onbepaalde duur

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 07 mei 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.