Boechout

Zitting van 19 oktober 2021

Van 09:00 uur tot 10:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen Telenet Group nv - Aanslagjaar 2019 - Vonnis

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 6 oktober 2021 waarbij de rechtbank de vordering van Telenet Group nv heeft afgewezen als ongegrond.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

De Notengalm - Vraag tot plaatsing naambord

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag en de bijhorende documenten zoals deze werden toegevoegd in bijlage.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om een naambord aan de gevel van de BKO Boechout te laten plaatsen.

Artikel 3

Het college geeft aan de communicatiedienst de opdracht om een plan op te maken voor een globale en uniforme aanduiding van verenigingen en organisaties in openbare gebouwen.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

JZP/2021/019 - Bunderhoeve - Vloer - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2021/019 en de raming voor de opdracht “Bunderhoeve - Vloer”, zoals opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor allen).

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 22100000/090000-2020/1-6000-2020041.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Patrimonium - Woning Smishoek 2 - Verkoop fase 4 - Schattingsverslag

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schattingsverslag in bijlage en legt dit voor aan de gemeenteraad teneinde eventuele daden van beschikking te kunnen stellen en een notaris aan te kunnen stellen. De verkoop zal verlopen via Biddit.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Procedure hernieuwing concessie

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmakingen die aangeplakt zijn op de begraafplaats van Boechout.

Artikel 2

Geeft opdracht aan Gemeentewerf om de graven na de periode van 1 jaar te laten verwijderen.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Procedure ontruiming

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de procedure van ontruiming;

Artikel 2

Geeft opdracht aan gemeentewerf om de graven na een periode van 1 jaar te laten verwijderen.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Procedure verwaarlozing

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de procedure van verwaarlozing

Artikel 2

Geeft opdracht aan gemeentewerf om de graven na de periode van 1 jaar te laten verwijderen.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Werkgroep Wapenstilstand - Vieringen november 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de praktische organisatie

zoals hierboven bepaald.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

2014/029 (119) Holleweg definitieve oplevering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de definitieve oplevering van Holleweg en ondertekent het pv van definitieve aanvaarding.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 19 oktober 2021

 

Verk.21/050 (120) Beemdweg - Parkeer- en stilstandverbod

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om een parkeer- en stilstandverbod in te voeren in de Beemdweg.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden E3.

Artikel 3

Hoofdstuk 5 art. 15 van het aanvullend reglement aan te vullen met:

         Beemdweg: van de Berthoutstraat tot aan de rechterperceelsgrens van nr 8, aan beide zijden van de straat.

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Fluvius stopcontacten OV palen (121)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte voor het plaatsen van 11 stopcontacten op de openbare verlichting in dorpskern Vremde.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring aan de offerte voor het plaatsen van 1 stopcontact op de openbare verlichting in Zilverenhoek.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Afval - Aanvraag Kwb - Aanlevering bladeren Wijveld

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de gemeentewerf om de afgevallen bladeren af te leveren aan het Wijveld  (Eggerseelstraat & Lispersteenweg). De gemeentelijke werf volgt dit verder op.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Broechemsesteenweg 121 - Aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Frans Segersstraat 42-44 - Vellen van 3 hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kievitstraat 18 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en oppervlakte van bijgebouwen, afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Olieslagerijstraat 14B - Slopen van gebouwen, bouwen van 3 gebouwen, aanleg van minigolfterrein met speeltuin en parking, regularisatie van en vellen van bomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schransstraat 48 - Bouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 260 - Bouwen van een paardenstal en aanleggen van een wadi

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Vellen bomen - Heuvelstraat 23  - 1 Es

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Vellen bomen - Weverstraat 59E - 1 notelaar

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 4 bladverliezende fruitbomen met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 oktober 2021

 

Vellen bomen - Weverstraat 71 - 1 Catalpa

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 27/10/2021