Boechout

Zitting van 09 juni 2020

Van 09:00 uur tot 12:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Uitvoerbaarverklaring belastingkohier activeringsheffing aanslagjaar 2019

 

BESLUIT

Enig artikel

Verklaart belastingkohier activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op onbebouwde kavels aanslagjaar 2019 uitvoerbaar ten bedrage van

70.450,80 euro.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk KW 1/2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier reclamedrukwerk 1ste kwartaal 2020 uitvoerbaar ten bedrage van 29.280 euro.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Belasting op leegstand van gebouwen en woningen - Aanslagjaar 2019

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart belastingkohier leegstand van gebouwen en woningen uitvoerbaar voor het bedrag van 40.500 euro.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

cGGZ/2017/018 - Inrichting kantoorruimte "Burger en Welzijn" - Goedkeuring oplevering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de definitieve oplevering van de opdracht “Inrichting kantoorruimte "Burger en Welzijn"”.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

JZP/2020/005 bis - Zonwering JFW kleuterschool - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 juni 2020 voor Perceel 1 (Zonwering t.a.v. 6 kleuterklassen en 1 kookklas), Perceel 2 (OPTIE: Zonwering t.a.v. 3 kleuterklassen zijde van de Molen), opgesteld door de stafmedewerker Juridische zaken en Patrimonium. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De opdracht “Zonwering JFW kleuterschool” wordt gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:

         Perceel 1 (Zonwering t.a.v. 6 kleuterklassen en 1 kookklas): Winsol NV, Boomsesteenweg 70 te 2630 Aartselaar, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver (het bestelbedrag wordt beperkt tot € 32.100,27 excl. btw) mits het verkrijgen van een visum. De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 5 weken;

         Perceel 2 (OPTIE: Zonwering t.a.v. 3 kleuterklassen zijde van de Molen): Winsol NV, Boomsesteenweg 70 te 2630 Aartselaar, tegen het nagerekende offertebedrag van € 12.109,24 excl. btw mits het verkrijgen van een visum. De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 5 weken.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2020/005 bis.

Artikel 5

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 22100100/019000-2020/2-5000-2020061.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Jef Van Hoofplein - GSJ advocaten - Officiële reactie

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het document in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

MID.17-Inrichting kantoorruimte - Klantenbegeleidingssysteem/ Afsprakenmodule - Herbevestiging beslissing 1 oktober 2019

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten in bijlage.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar eerdere standpunt en geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om de aannemer hiervan te informeren.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

COVID 19 – Maatregelen zomerwerking vrije tijd

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beperking om kinderen slechts voor één sportkriebel per week in te schrijven om zo de voorziene contactbubbels van maximum 50 personen te garanderen. Ook combinatie van halve dag sportkriebel en halve dag De Wigwam wordt niet meer mogelijk om de vermenging van contactbubbels te vermijden.

Artikel2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het annuleren van kinderen in groepen waarin de unieke maximumcapaciteit is overschreden. Hierin zullen kinderen die voor meer dagen ingeschreven zijn, voorrang krijgen.
Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat speelpleinwerking zelf de na-opvang organiseert na speelpleinen. Vooropvang zal bij speelpleinwerking niet voorzien worden.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om alle uitstappen bij speelpleinwerking, sportkriebels en De Wigwam af te gelasten en in de plaats daarvan op deze dagen een ‘gewone’ werking per dienst te voorzien waarbij de deelnemers op hun vaste locatie blijven.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de groepen waarbij zowel -12 jarigen als +12 jarigen toe te laten en zich aan de maatregelen van de -12 jarigen te houden.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om kosteloos te annuleren voor alle beperkingen en aanpassingen die op dit moment worden opgelegd door de protocollen en veiligheidsmaatregelen en dit voor speelpleinen, sportweken en Wigwam. Alle overige annuleringen die ouders zelf aanvragen blijven volgens de regels van het huishoudelijk reglement zomerwerking 2020 en het reglement van de Wigwam.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met mogelijke budgetswijziging van 300 € extra bij  62050100 (07400) “bezoldiging en rechtstreekse voordelen monitoren sport”.

Artikel 8

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de diensten vrije tijd en buitenschoolse kinderopvang een plan van aanpak opmaken volgens de desbetreffende protocollen.

Artikel 9

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om in de communicatie naar de ouders te vermelden dat gegevens in functie van contracttracing te delen met bevoegde autoriteiten zodat er wordt voldaan aan de regels volgens de GDPR.

Artikel 10

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een gedoogbeleid te voeren voor jeugdverenigingen om hun kampvervoer te regelen voor 1 juli (volgens advies Bataljong).

Artikel 11

Het college gaat akkoord om het reglement van de Wigwam tijdelijk aan te passen en de opvang deze zomer pas te annuleren bij 5 inschrijvingen of minder (ipv 10 zoals voorzien in het reglement).

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

COVID 19 - De Pelikaan - Dorpsplaats 1, Vremde - Aanvraag uitbreiding terras

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de uitbater van De Pelikaan, Dorpsplaats 1, om zijn terras uit te breiden vanaf 8 juni 2020 en dit zo lang de corona maatregelen van kracht zijn.

Artikel 2

De doorgang voor brandweer en hulpdiensten en naar de garages van de buren moet steeds gevrijwaard worden.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

COVID 19 - Wattan  - Heuvelstraat 63A - Aanvraag uitbreiding terras

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de uitbater van Wattan, Heuvelstraat 63A, om zijn terras uit te breiden vanaf 8 juni 2020 en dit zo lang de corona maatregelen van kracht zijn.

Artikel 2

De doorgang voor fietsers, brandweer en hulpdiensten en moet steeds gevrijwaard worden.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Wegmarkeringen 2020 - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 juni 2020, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “Wegmarkeringen 2020 - Wegenverf/Thermoplast” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Signco bvba, JOZEF DE BLOCKSTRAAT 100 te 2830 Willebroek, tegen het nagerekende offertebedrag van € 29.491,20 excl. btw of € 35.684,35 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. De dienst openbare werken en mobiliteit zal samen met de dienst Financiën bekijken waar binnen de opdracht kan worden bespaard om het budget te beperken zonder de verkeersveiligheid in het gedrang te brengen.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. Wegmarkeringen 2020.

Artikel 5

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 61310001/020000.

Artikel 6

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Regionaal Landschap Rivierenland - Transitieoverleg Zuidrand

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het ambtelijk (digitaal) overleg van 25 mei 2020.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt de beslissing tot toetreding tot het Regionaal Landschap Rivierenland voor aan de gemeenteraad.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen stelt als effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de Algemene Vergadering van vzw Regionaal Landschap Rivierenland volgende personen voor:

-effectief vertegenwoordiger: mevrouw Kris Swaegers, schepen

-plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Philip Verstappen, schepen

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om burgemeester Koen T'Sijen voor te dragen voor de Raad van Bestuur en/of Dagelijks Bestuur

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Natuur - Gunning aanbesteding raamcontract onderhoud Park Bisenweijke

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Buitengewoon Tuinwerken bvba, Boshoek 272 te 2530 Boechout voor het jaarlijkse forfaitaire bedrag van 7.183,00€ (excl. BTW). Het college vraagt dat de aannemer rekening houdt met het drassig karakter van het weiland en rijsporen dient te voorkomen, indien toch aanwezig dienen deze onmiddellijk na de maaiwerken op kosten van de aannemer gelijk getrokken te worden. De opdracht kan drie maal verlengd worden.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Provinciale omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Wommelgemsesteenweg 125 - Regularisatie van transfo, bouwen van een loods en een middenspanningscabine, aanleggen van verharding en exploitatie van een glastuinbouwbedrijf: verandering door wijziging en uitbreiding

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies over deze aanvraag en formuleert hierbij een aantal voorwaarden en aandachtspunten.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst omgeving om de documenten van het openbaar onderzoek en het advies te bezorgen aan de voorzitter van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC).

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boomkensstraat 1 - Gedeeltelijke functiewijziging (gelijkvloers) van fc detailhandel naar fc restaurant/café en plaatsen van publiciteit aan de voorgevel

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Broederlozestraat z/n - Ophogen en nivelleren van landbouwgrond

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 128 - Bouwen van een dakkapel en regularisatie van bouwen veranda aan een eengezinswoning (HOB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 108 - Aanleggen van verharding in de voortuinstrook en bouwen van 2 fietsenbergingen en 1 afvalberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schransstraat 66 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de dakkapellen en voor de scheidingsmuur t.h.v. balkon

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vinkenstraat 30 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de scheidingsmuur bij de regularisatie van het aanbouwen van een afdak en verbouwen van een eengezinswoning (HOB)-niet conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 15 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van twee bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Withofstraat 11 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB) en regularisatie van verharding in de voortuinstrook-niet conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Wommelgemsesteenweg 70 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB)-niet conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Omgevingsvergunning verkavelen gronden - Berthoutstraat 125-131 - Verkavelen van 4 percelen voor halfopen bebouwing en slopen van gebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lispersteenweg 107 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor uitsprongen tov het voorgevelvlak

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Vellen bomen - Baron Carolylaan 1 - 1 beuk

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van 1 beuk met een minimale plantmaat <20/25>. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant een bewijsstuk voor de leggen aan de dienst omgeving. (omgeving@boechout.be).

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Aanvraag verlof verminderde prestaties - Clinckers Myriam

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Tijdelijke aanstelling kinderverzorger - Boeckx  Annick

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 09 juni 2020

 

Vervanging kleuteronderwijzer wegens ziekte - Caylar Zeynep

 

 

Publicatiedatum: 17/06/2020