Boechout

Zitting van 21 december 2021

Van 08:00 uur tot 09:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Agentschap Binnenlands Bestuur - Klacht van raadslid Filip Peeters  tegen wetsovertredingen en ongeoorloofde behartiging van belangen van derden door de burgemeester

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt het standpunt van de burgemeester zoals verzonden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur op 10 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Voorlopige erkenning vereniging Tizzenobbi

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent Tizzenobbi een voorlopige erkenning voor één werkingsjaar.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Erkenning buurtvereniging Bunderburen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen besluit de buurtvereniging Bunderburen te

erkennen.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Erkenning buurtvereniging Zuiderdal

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen besluit de buurtvereniging Zuiderdal te

erkennen.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Erkenning jaartarief Gezinsbond Vremde socioculturele infrastructuur 2021-2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen kent, in het kader van artikel 13 uit het gebruikersreglement voor de socioculturele en sportinfrastructuur, het jaartarief van 35 euro toe aan de volgende gebruikers:

         N-VA   Den Boom

         Gezinsbond Vremde Den Boom

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Overgang naar kleuteropvang met kwaliteitslabel

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de automatische omschakeling op 1 januari 2022 van de buitenschoolse kinderopvang naar kleuteropvang met kwaliteitslabel.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Mobiliteitsraad.21/006 (147) Mobiliteitsraad 13 oktober 2021 - Verslag

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag en het advies van de mobiliteitsraad.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft geengevolg aan het advies over het parkeren in de Groenstraat. De situatie aldaar zal geëvalueerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Bouwmisdrijf - Provinciesteenweg 689 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB) - Bekrachtiging stakingsbevel

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal met stakingsbevel dd. 26 november 2021, zoals opgemaakt door een verbalisant ruimtelijke ordening van Igean, en van de bekrachtigingsbeslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur dd. 7 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Klimaat - Lokaal Energie en - Klimaatpact - extra acties EnergieK huis 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota van IGEAN met de extra acties in het kader van Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wenst deel te nemen aan de volgende extra actie die IGEAN in 2022 aanbiedt vanuit het EnergieK huis:

         Het ontharden van opritten en voortuinen.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - melding van garage (carrosserie) en verkoop van tweedehands voertuigen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

Artikel 3

Het college van burgemeester gaat in op de vraag voor de bijstelling van de bijzondere voorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarden, namelijk de afwijking van de voorwaarde van Vlarem II art. 5.2.1.5&5 m.b.t. de breedte en hoogte van het groenscherm. Er wordt een afwijking van het groenscherm toegestaan. Het groenscherm wordt geschrapt zodoende de 2 de hands voertuigen zichtbaar zijn.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Welvaartstraat 30B - Bouwen dakkapel-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Wommelgemsesteenweg 69 - Verwijderen van wateropslagtank en schoorsteen, plaatsen van 2 wateropslagtanks

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 3 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Acacialaan 29 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook en vellen van 2 hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Weverstraat 195 - Bouwen van een paardenstal, aanleggen van een overwelving, regularisatie en vellen van hoogstambomen + grondwaterwinning

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Omgevingsvergunning verkavelen van gronden - Vremdesesteenweg 211B-213 - Verkavelen van 1 perceel open bebouwing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Provinciesteenweg 290 - Bouwen en exploiteren van een nieuw tankstation met aanhorigheden en vellen van bomen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van GSJ advocaten van 13 december 2021 en neemt akte van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 9 december 2021.

Artikel 2

Het college neemt kennis van het bericht van intrekking van het dossier van 17 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Kapmachtiging Agentschap voor Natuur en Bos - privé bos  -  vellen van populier

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging onder voorwaarden verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos op 8 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Samenstelling selectiecommissie technicus schrijnwerker D4-D5

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2021

 

Inschrijving bewoners Boshoek 300 - Aanvraag wijziging inschrijvingsdatum

 

 

Publicatiedatum: 29/12/2021