Gemeente Boechout

Zitting van 18 december 2023

Van 20:09 uur tot 23:02 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, gemeenteraadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Dirk Crollet, gemeenteraadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 november 2023 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 27 november 2023.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 27 november 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Belasting op afgifte getuigschriften of andere documenten - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

 

Feiten en context

De gemeentelijke fiscale autonomie is verankerd in de Grondwet (artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet). In principe komt het de gemeente toe om gelijk welke materie te belasten wanneer zij dat budgettair of beleidsmatig noodzakelijk acht.

De gemeentelijke reglementen kunnen een looptijd hebben van meerdere jaren. Aan de belastingreglementen wordt jaarlijks uitvoering gegeven door de inschrijving van de overeenkomstige kredieten in het meerjarenplan.

De geldigheidsduur van de belastingreglementen in Boechout wordt beperkt gehouden ten belope van de van de duur van de meerjarenplanning 2020-2025.

Argumentatie

De gemeente staat in voor het aanmaken en verdelen van diverse verplichte en niet-verplichte documenten voor de Federale Overheid. De gemeente wenst de extra kosten die het uitreiken van diverse documenten met zich meebrengt te verhalen op de aanvrager.

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.

Het schrijven 4481998 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreffende tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2024.

Het MB van 15.09.2017 tot wijziging van het MB van 19.04.2014 aangaande de afgifte van paspoorten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Juridische grond

De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

 

Financiële gevolgen

Het budget werd voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

1 onthouding

Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Deze belasting is een contantbelasting en wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd. De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het verkrijgen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van de aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgeleverd worden.

 

Artikel 2 - Belastbare grondslag en tarief

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

A. Normale procedure:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 EUR voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op  het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot l), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e),m) en n) van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 

B. Spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en PIN/PUK bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken – Brussel:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

153,30 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

158,80 voor een duplicaat

• Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

141,90 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

147,40 euro voor een duplicaat

 

C. Spoedprocedure met levering van de kaart en PIN/PUK op de gemeenten:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

116,40 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

121,90 euro voor een duplicaat

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

105,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

110,50 euro voor een duplicaat

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot l),van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

116,40 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

121,90 euro voor een duplicaat

• Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e),m) en n), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

116,40 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

121,90 euro voor een duplicaat

 

• Attest voor immatriculatie van vreemdelingen

5,50 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

11,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Paspoorten en reisdocumenten voor vreemdelingen

11,00 euro voor een nieuwe reispas

0,00 euro voor kinderen van minder dan 18 jaar

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

- Paspoorten in dringende procedure

210 euro voor  -18j

240 euro voor +18j + 22 euro gemeentetaks

- Paspoorten in superdringende procedure met gecentraliseerde levering

270 euro voor -18j

300 euro voor +18j + 22 euro gemeentetaks

- Reisdocument voor vreemdelingen in dringende procedure

210 euro voor -18j

230 euro voor +18j + 22 euro gemeentetaks

- Reisdocument voor vreemdelingen in superdringende procedure met
 gecentraliseerde levering

270 euro voor -18j

290 euro voor +18j + 22 euro gemeentetaks

 

• Rijbewijs in bankkaartmodel

5,50 euro voor een nieuw rijbewijs

11,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel

5,50 euro voor een nieuw voorlopig rijbewijs

11,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Internationaal rijbewijs

5,50 euro voor een nieuw internationaal rijbewijs

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 

Artikel 3 - Vrijstellingen

Zijn van de belasting vrijgesteld:

  1. de stukken die krachtens de wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos dienen afgeleverd te worden door het gemeentebestuur,
  2. de stukken die aan behoeftige personen worden afgeleverd (de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk),
  3. de gerechtelijke overheden, openbare besturen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen, alsook instellingen van openbaar nut,
  4. de mededelingen door de politie aan de verzekeringsmaatschappijen, van inlichtingen betreffende het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de openbare weg, aanvragen voor uittreksel uit de bevolkingsregisters dienstig voor sociale doeleinden of aanvragen naar aanleiding van ingebrekestelling door sociale instellingen.

 

Artikel 4 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2024 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. Het reglement geldt tot 31 december 2025, behoudens herzieningen van de tarieven van FOD Binnenlandse Zaken. De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan AGB 2020-2025 - aanpassing 2023 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). De evaluatie van de BBC heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving. De regels die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan zijn vastgelegd in:

        het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

        het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);

        het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels

Feiten en context

Een bestuur bepaalt zijn beleid en de acties, actieplannen en doelstellingen die daaraan gekoppeld zijn niet alleen op basis van de behoeften die blijken uit de omgevingsanalyse. Ook de economische context en de beschikbare financiën zijn een belangrijke factor en dwingen de besturen om keuzes te maken en prioriteiten te bepalen.

Om de budgettaire middelen efficiënt te beheren, is het belangrijk om de planning zo realistisch mogelijk op te maken, zowel wat de geraamde bedragen als wat de vooropgestelde timing betreft.

 

Argumentatie

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

De raad van bestuur legt eveneens de kredieten voor 2024 vast aan de hand van het aangepaste meerjarenplan.

 

Advies

Het managementteam geeft gunstig advies op 29 november 2023.

 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, titel 3 - hoofdstuk 2 ‘Het autonoom gemeentebedrijf’.

 

Financiële gevolgen

De verplichte evenwichten worden gerespecteerd:

- het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar positief

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025 en 2026

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2023, en de aangepaste kredieten voor 2023 en de vastgestelde kredieten voor 2024 van het autonoom gemeentebedrijf, vastgesteld door de raad van bestuur, goed.

Artikel 2

Deze beslissing zal bekend worden gemaakt overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023 worden via het digitaal loket ter beschikking gesteld van het toezicht

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Punt bijlagen/links Meerjarenplan_AGB_2020_2025_aanpassing_2023.pdf Download
Bijlage 3_Samenstelling_beleidsdomeinen.pdf Download
Bijlage 2_Meerjarenoverzicht_2020-2025_AGB.pdf Download
Bijlage 1_Omgevingsanalyse 2023.pdf Download
Bijlage 4_Investeringen_MJP2023_AGB_Boechout.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2023 en de kredieten 2024 deel gemeente - Stemming

 

Feiten en context

Het meerjarenplan vormt de basis voor het geïntegreerd lokaal sociaal beleid van het bestuur voor de volgende zes jaar.

Het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023 van de gemeente en het OCMW worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden tegelijk de aangepaste kredieten voor 2023 en de kredieten van 2024 'vastgesteld'. Praktisch betekent dit dat de transactiekredieten van het boekjaar 2024 beschikbaar worden voor uitvoering: onder meer voor het boeken van bestelbonnen, kosten en opbrengsten.


Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:
 

1. de strategische nota waarin nu de focus ligt op de prioritaire actie en niet langer op de prioritaire doelstelling. Enkel de prioritaire acties van de beleidsdoelstelling worden meer gedetailleerd gerapporteerd in de strategische nota. In een overzicht worden de beleidsdoelstellingen opgenomen waar geen prioritaire actie aan gekoppeld is.
 

2. de financiële nota bestaat uit:
- het financieel doelstellingsplan (schema M1)

- de staat van het financieel evenwicht (schema M2)

- het overzicht van de kredieten ( schema M3)

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financieel evenwicht voor de beiden als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Het financieel evenwicht is bereikt indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- het geraamd beschikbaar budgettair resultaat mag in geen enkel jaar negatief zijn;

- de geraamde autofinancieringsmarge moet voor 2025 minstens gelijk zijn aan nul;

- de laatst afgesloten jaarrekening moet verwerkt zijn om het financiële evenwicht aan te tonen.

 

Na alle aanpassingen en de bijsturing van de financiering geeft de tabel hieronder het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge weer:
 

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

 

 

696.838

 

1.473.283

 

1.266.884

 

2.645.478

 

1.023.909

 

842.253

III. Autofinancierings
marge

 

 

649.110

 

910.629

 

-245.825

 

1.007.146

 

15.000

 

345.231

 

3. de toelichting is de noodzakelijke informatie die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te nemen en omvat naast de wettelijke schema's T1, T2, T3 en T4, een omschrijving van de financiële risico's, grondslagen en assumpties ook bijkomende informatie.

 

Advies

Het gunstig advies van het MAT van 29 november 2023.

 

Juridische grond

        Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

        Artikel 249 t.e.m. 256 van het DLB betreffende de beleidsrapporten.

        Artikel 171 §4, 3° en artikel 176 1° van het DLB betreffende de opmaak van het ontwerp van de beleidsrapporten door de algemeen directeur en de financieel directeur.

        Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen. 

        Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

 

Financiële gevolgen
De verplichte evenwichten worden gerespecteerd:

- het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar van de periode 2020-2025 positief

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025 en 2026

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023 vast.

Artikel 2

De gemeenteraad stelt de aangepaste kredieten van 2023 vast.

Artikel 3

De gemeenteraad stelt de kredieten van 2024 vast.

Artikel 4

De gemeenteraad vertrouwt de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdrachten die nominatief zijn aangeduid aan het college van burgemeester en schepenen toe (bijlage 6)

Artikel 5

Deze beslissing zal bekend worden gemaakt overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2022 worden via het digitaal loket ter beschikking gesteld van het toezicht.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Punt bijlagen/links detail overzicht investeringen MJP 2023 met subproject.pdf Download
Presentatie budget 2023 - 2025 aanpassing 2023.pdf Download
Meerjarenplan_2020_2025_aanpassing_2023.pdf Download
Bijlage 5_Kruistabel_doelstellingen_en_SDGs.pdf Download
Bijlage 4_Overzicht_verbonden_entiteiten.pdf Download
Bijlage 2_Meerjarenoverzicht_2020-2025.pdf Download
Bijlage 3_Samenstelling_beleidsdomeinen.pdf Download
Bijlage 6_Investeringen_MJP2023_Gemeente_Boechout.pdf Download
Bijlage 7_Algemene werkingssubsidies.pdf Download
Bijlage 1_Omgevingsanalyse 2023.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan deel OCMW 2020-2025 -en vaststelling kredieten 2024 -  Stemming

 

Feiten en context

Vanaf 2020 maken de gemeente en het OCMW een gezamenlijk meerjarenplan op. Op die manier kan een geïntegreerd sociaal beleid gerealiseerd worden. Beide rechtspersonen hebben 1 gezamenlijke doelstellingenboom waarin de doelstellingen, actieplannen en acties van de gemeente en het OCMW vervlochten zijn. Ook het financieel evenwicht wordt voor beide besturen samen beoordeeld. In die optiek wordt ook geen gemeentelijke toelage aan het OCMW in het meerjarenplan meer ingeschreven. Wel moet de gemeente ervoor zorgen dat het OCMW aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Omdat beide rechtspersonen blijven instaan voor hun eigen verbintenissen en verplichtingen blijft in het meerjarenplan dus het onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en van het OCMW. In het nieuwe schema M3 worden deze voor elk bestuur weergegeven.

Advies

Het gunstig advies van het MAT van 29 november 2023.

Juridische grond

        Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

        Artikel 249 t.e.m. 256 van het DLB betreffende de beleidsrapporten.

        Artikel 171 §4, 3° en artikel 176 1° van het DLB betreffende de opmaak van het ontwerp van de beleidsrapporten door de algemeen directeur en de financieel directeur.

        Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen. 

        Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

        Omzendbrief ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen.

 

Argumentatie

Gemeente en OCMW hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad van maatschappelijk welzijn moeten eerst hun eigen deel van het aangepaste meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het aangepast meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de aanpassing definitief is vastgesteld. De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

 

Financiële gevolgen

De verplichte evenwichten worden gerespecteerd:

- het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar van de periode 2021-2025 positief

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025 en 2026

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het besluit van raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023 aangaande het vaststellen van zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023, en aangaande het vast stellen van de kredieten 2024 goed.

Artikel 2

Deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig DLB art.286 §1 3°.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Punt bijlagen/links Meerjarenplan_2020_2025_aanpassing_2023.pdf Download
Bijlage 5_Kruistabel_doelstellingen_en_SDGs.pdf Download
Bijlage 2_Meerjarenoverzicht_2020-2025.pdf Download
Bijlage 6_Investeringen_MJP2023_Gemeente_Boechout.pdf Download
Bijlage 1_Omgevingsanalyse 2023.pdf Download
Bijlage 3_Samenstelling_beleidsdomeinen.pdf Download
Bijlage 4_Overzicht_verbonden_entiteiten.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Prijssubsidiereglement AGB Boechout - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2013 waarbij het Autonoom Gemeentebedrijf Boechout wordt opgericht.

De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2021 waarbij de nieuwe statuten van AGB Boechout werden goedgekeurd.

Feiten en context

In het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023, opgemaakt door het AGB Boechout werden er prijssubsidies opgenomen.

Het prijssubsidiereglement legt de toekenning van de prijssubsidies vast.

Jaarlijks worden de prijssubsidiereglementen ten gunste van het AGB geëvalueerd en goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB en de gemeenteraad. Voor 2024 wordt een prijssubsidie ingevoerd met betrekking tot de sportinfrastructuur, geëxploiteerd door het AGB.

Argumentatie

Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het AGB Boechout vanwege de gemeente Boechout prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot en het recht van gebruik van de door AGB Boechout geëxploiteerde sportinfrastructuur.

Juridische grond

De Beslissing Btw nr. E.T.129.288 dd. 19.01.2016

De artikelen 231 tot 244 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 die betrekking hebben op autonome gemeentebedrijven.

De beheersovereenkomst tussen gemeente Boechout en AGB Boechout voor de periode 2019 - 2025.

 

Financiële gevolgen

De noodzakelijke kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan van het gemeentebestuur.

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf Boechout, zoals toegevoegd in bijlage, goed

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Patrimonium - Gronden Wolfsput - Verkoop - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De laatste jaren heeft de gemeente Boechout met verschillende stedenbouwkundige instrumenten sterk ingezet op de woon- en verblijfskwaliteit in onze gemeente; nieuwe bouwcode, toetsingskader publieke ruimte, visienota 2030 en plandocument omgeving, … Bij de ontwikkeling dient ook steeds rekening gehouden te worden met het mobiliteitsplan en het lokaal energie- en klimaatplan van de gemeente Boechout.

(Individuele) architectuurprojecten kunnen daarbij ook het verschil maken. Elke ingreep biedt immers kansen om het dorp te versterken of te verbeteren, ook op het publieke domein. Een bouwproject kan het wonen in het dorp heruitvinden en nieuwe kwaliteiten toevoegen die de grenzen van de projectsite overstijgen. Architectuur kan genereus zijn en tegelijk ook comfortabel, toekomstbestendig en betaalbaar.

AR-TUR, het platform voor architectuur en ruimte, toont naast ontwerpinstrumenten in de vorm van dorpse figuren en tactieken voor het wonen, ook de randvoorwaarden voor een goed proces, zoals die in de Toolbox Dorpse Architectuur werden opgenomen. Deze Toolbox biedt concrete handvaten bij de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, toekomstbestendige dorpsomgevingen binnen een vitaal architectuurklimaat. AR-TUR heeft via een werksessie met de gemeente Boechout een bijdrage geleverd op de toekomstvisie van de ontwikkeling van de Wolfsput.

Het gebied is gelegen in het grootstedelijk gebied Antwerpen zoals afgebakend in het GRUP 'Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen', goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009.

De Wolfsput is het laatste vrije aaneengesloten perceel in Boechout dat in de komende 10 jaar bebouwd zou kunnen worden en daarom is het zeer belangrijk om hier een visie over te ontwikkelen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de huidige noden maar ook met de veranderende toekomst. Denken we in de eerste plaats maar aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar ook aan de toekomstige gewenste diverse woonvormen. Er kan plaats zijn voor klassieke woonvormen en de ondertussen al steeds meer ingeburgerde vormen zoals samenhuizen, samentuinen, kangoeroewonen, cohousing. Tegelijkertijd moeten we ons flexibel genoeg opstellen om te kunnen inspelen op opkomende trends. We vinden dat eveneens betaalbaar wonen mee aan bod moet komen. Er is vooral een vraag voor woningen voor alleenstaanden door het stijgend aantal kleinere huishoudens.

In 2011 – 2012 werden er reeds gesprekken gevoerd met de verschillende eigenaars met als doel om enerzijds de globale visie op de verschillende percelen af te stemmen onder de verschillende eigenaars die wensen te ontwikkelen en om anderzijds de eigenaars die niet wensen te ontwikkelen evenals de aangelanden (wonende in de Eggerseelstraat, Vosstraat en Lispersteenweg) te betrekken bij de visievorming op de ontwikkeling van de Wolfsput.

De visie van de gemeente bestaat erin om de gronden binnen het plangebied "Wolfsput" samen te vermarkten waarbij stringente voorwaarden als bijzondere voorwaarden zullen opgenomen worden in de verkoopakte (zie nota 'Ontwikkeling Wolfsput: situering en plan van eisen' als bijlage). Deze stringente voorwaarden werden unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 maart 2023. De koper-ontwikkelaar moet zich daarbij rekenschap geven van het feit dat de gronden pas ten vroegste zullen kunnen worden ontwikkeld vanaf 1 januari 2025, gelet op de huidige woonontwikkelingen in de gemeente, m.n. in het Zuiderdal en het Midden, en de actualisering van de gemeentelijke bouwcode en andere gemeentelijke verordeningen. Tot slot zullen ook de adviezen van de GECORO mee worden genomen. (Een eerste advies hieromtrent is terug te vinden in bijlage).

In de zomer van 2022 werden er gesprekken gevoerd met het OCMW van Lier betreffende haar eigendom binnen het plangebied. In kader hiervan werd er een ontwerp van akte opgemaakt door notaris Van Roosbroeck te Boechout waarbij het OCMW Lier een volmacht overdraagt aan de gemeente Boechout, opdat alle percelen binnen het plangebied als 1 geheel kunnen worden verkocht. Hierdoor zal enerzijds als zodanig een zo optimaal mogelijke invullen van het plangebied mogelijk zijn, en zal er anderzijds ook een zo gunstig mogelijk financieel resultaat voor beide besturen mogelijk zijn.

Daarnaast zijn er ook gesprekken geweest met Igean dienstverlening, welke eveneens gronden binnen het plangebied in eigendom heeft. Er werd met deze laatste afgesproken dat de gemeente Boechout de gronden van Igean dienstverlening zou overkopen.

Eén perceel gelegen in het plangebied is eigendom van het OCMW Boechout.

Op 24 oktober 2022 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de eigendomsoverdracht van de desbetreffende percelen uit handen van Igean dienstverlening ten voordele van de gemeente Boechout en heeft kennis genomen van het ontwerp van akte.

De gemeenteraad heeft ook kennis genomen van de stringente voorwaarden die bij de latere verkoop als bijzondere voorwaarden zullen opgenomen worden in de verkoopakte.

In dezelfde zitting is de gemeenteraad eveneens principieel akkoord gegaan met het ontwerp van akte waarbij het OCMW Lier een volmacht overdraagt aan de gemeente Boechout, opdat alle percelen binnen het plangebied samen als 1 geheel kunnen worden verkocht.

Op 19 december 2022 werd door het de OCMW-raad van Lier de volmacht aan de gemeente Boechout goedgekeurd betreffende de verkoop van haar eigendom, mits de regels van het Decreet Lokaal Bestuur en de omzendbrief KB/ABB 2019/3 gerespecteerd worden en er minstens aan de schattingsprijs wordt verkocht (zie bijlage).

De akte van verkoop van percelen van Igean aan de gemeente Boechout werd verleden door de burgemeester op 20 januari 2023.

Er werd een schattingsverslag van de betreffende percelen aangevraagd bij het landmeterskantoor Van Eester bvba in het kader van het raamcontract cGGZ/2019/029.

Op 27 maart 2023 keurde de gemeenteraad de verkoop goed van de gronden via bieding onder gesloten omslag, minstens aan de prijs zoals bepaald in het schattingsverslag en voor wat betreft het perceel 1° afd. sie B nr. 396 e mits machtiging door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente Boechout.

Feiten en context

Schattingsverslag zoals opgemaakt door landmeterskantoor Van Eester bvba dd. 13 maart 2023 na een plaatsbezoek op 7 februari 2023.

Het betreft 6 percelen die als 1 geheel te koop worden aangeboden en die kadastraal bekend zijn als:

1e afd. sie B nr. 396e in eigendom van het OCMW Boechout

1e afd. sie B nr. 415d in eigendom van het OCMW Lier

1e afd. sie B nrs. 417c, 417d, 418d, 419c in eigendom van de gemeente Boechout

met een totale oppervlakte van 24.655 m² volgens de kadastrale leggers.

De verkoop van de betreffende percelen alsook de stringente voorwaarden die zullen opgenomen worden als bijzondere voorwaarden in de verkoopakte liggen voor ter goedkeuring.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente Boechout verleende in zitting van 27 maart 2023 toestemming aan het gemeentebestuur van Boechout om haar betrokken perceel namens het OCMW van Boechout te verkopen.

Bij de verkoop door notaris Van Roosbroeck kon geboden worden tot 10 november om middernacht. Er werden 3 biedingen ontvangen:

        10 november 2023, Matexi, € 5,050 mio

        3 november 2023 van Resor Residential, € 5 mio

        28 september 2023 van Danneels, € 4,550 mio

De bieding van Danneels kwam niet binnen onder gesloten omslag en lag sterk onder de schattingsprijs. De biedingen van Matexi en Resor konden niet weerhouden worden omdat zij  elk opschortende voorwaarden oplegden bij hun bod.

Op voorstel van notaris Van Roosbroeck werd de verkoop van de percelen opnieuw open gesteld op 25 november 2023. Er kon geboden worden tot 5 december 2023 om middernacht. Er werd nog 1 bod ontvangen:

        4 december 2023 van Belco Invest NV, € 5,055 mio

        Resor liet per mail op 5 december 2023 weten dat zij hun bod zoals het oorspronkelijk ingediend werd, gestand deden.

Het vast bureau van de stad Lier nam op 11 december 2023 een principieel besluit over het aanvaarden van het bod van Belco Invest NV dat onder de schattingsprijs ligt.

Argumentatie

Voorgesteld wordt om in te gaan op het bod van Belco Invest NV. Dit bod ligt onder de marktwaarde zoals opgenomen in het schattingsverslag, m.n. € 5.157.000 (voor alle percelen). Dit is een afwijking van net geen 2%. Het bod ligt boven de vermoedelijke opbrengst bij een gedwongen verkoop m.n. € 4.487.000. Het bod van Belco Invest NV is ook het beste bod dat ontvangen werd en het kwam tot stand na een zeer uitgebreide periode waarin kon geboden worden en waarin verschillende geïnteresseerden info opvroegen over de percelen. De prijs is dus marktconform.

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 17 maart 2020) en latere wijzigingen.

Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 2, 40 en 41§1, 11°.

 

Financiële gevolgen

voor de percelen kadastraal bekend als 1e afd. sie B nrs. 417c, 417d, 418d, 419c, in eigendom van de gemeente Boechout bedraagt het bod: 2.826.467 €.

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad aanvaardt het bod van Belco Invest nv ten bedrage van € 2.826.467 voor de aankoop van de percelen, kadastraal bekend als 1e afd. sie B nrs. 417c, 417d, 418d, 419c, als deel van het totale bod van € 5.055.000,00 voor de projectgrond - Wolfsput, gelegen te Boechout, tussen Lispersteenweg en Eggerseelstraat met een oppervlakte van 24.655m2, kadastraal bekend als 1e afd. sie B nrs. 417c, 417d, 418d, 419c voor de gemeente Boechout, 1e afd. sie B nr. 396e voor het OCMW Boechout en 1e afd. sie B nr. 415d voor het OCMW Lier.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft opdracht aan notaris Stéphane Van Roosbroeck tot het opstellen van de verkoopakte en deze onverwijld te verlijden.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Beleidsnota digitale inclusie - Kennisname

 

Feiten en context

Ons lokaal bestuur wenst een beleid te voeren op het vlak van e-inclusie (zie doelstellingenboom actie 2021/4-02-03).

Om dit beleid vorm te geven werd een werkgroep e-inclusie opgericht onder de coördinatie van de adjunct-algemeen directeur met vertegenwoordigers van de diensten Welzijn, Vrije Tijd en Onderwijs, Communicatie en ICT en de schepen van ICT.

In de schoot van deze werkgroep werd een ontwerp van beleidsnota digitale inclusie opgemaakt dat  door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 oktober 2023 werd goedgekeurd en thans ter kennisname aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de beleidsnota digitale inclusie.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Punt bijlagen/links Beleidsplan digitale inclusie Boechout definitief.pdf Download
Beleidsplan digitale incluse.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Subsidie voor projecten - 2023 - Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden - Stemming

 

Feiten en context

De goedkeuring van de gemeenteraad, in zitting van 27 juni 2022 van het subsidiereglement - subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, subsidie voor humanitaire noodhulp en subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten. Er werden 7 projecten (educatieve en aanvragen voor noodhulp niet meegerekend) ingediend.

 

Argumentatie

De toelagen worden toegewezen aan projecten van Boechoutenaren of Boechoutse verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking.

 

Advies

Op 14 november 2023 werd via mail advies gevraagd aan de GROS-leden. De GROS-leden gaven een positief advies.

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien als volgt:

Bedrag incl. BTW

Investeringsnr.

Algemene rekening

Beleidsitem

€47.310

 

64902504

016000

 

 

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 onthoudingen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De subsidie ten bedrage van € 5.700 wordt toegekend aan Kebene . Ingediend door Christ'l Vanderheyden.

Artikel 2

De subsidie ten bedrage van € 10.000 wordt toegekend aan OZG. Ingediend door Werner Sels.

Artikel 3

De subsidie ten bedrage van € 5.300 wordt toegekend aan het Centre Neuro-Psychiatrique De Kamenge. Ingediend door Yasmine Cuyt - PZ Multiversum.

Artikel 4

De subsidie ten bedrage van € 3.200 wordt toegekend aan Lake Bunyoni. Ingediend door Inge Van Der Biest.

Artikel 5

De subsidie ten bedrage van € 4.000 wordt toegekend aan Zuiver water voor Dilolo. Ingediend door Linda Willemsen.

Artikel 6

De subsidie ten bedrage van € 5.600 wordt toegekend aan Mira D'or. Ingediend door Det Krol.

Artikel 7

De subsidie ten bedrage van € 4.000 wordt toegekend aan Juegoteca. Ingediend door Marian Lesage.

Artikel 8

De subsidie ten bedrage van € 3.900 wordt toegekend aan wereldwinkel voor educatieve activiteiten. Ingediend door Emiel Vervliet.

Artikel 9

De subsidie ten bedrage van € 2.805 wordt toegekend aan 11.11.11.

Artikel 10

De subsidie ten bedrage van € 2.805 wordt toegekend aan Broederlijk Delen.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Kerkfabriek Protestantse Kerk - Budget 2024 - Kennisname

 

Voorgeschiedenis

De Protestantse kerk is erkend met een gebiedsomschrijving die de grenzen van één gemeente overschrijdt. De gemeente waarin het hoofdgebouw van de eredienst zich bevindt oefent de gemeentelijke bevoegdheden uit bij de procedure van begroting, meerjarenplanning en rekening. De verantwoordelijkheden inzake het toezicht worden echter gedragen door het bestuur van de gemeente waar het hoofdgebouw zich bevindt. In het geval van de Protestantse kerk gaat het om 6 gemeenten (Boechout, Borsbeek, Lier, Lint, Mortsel en Ranst) waarbij de gemeente Boechout de hoofdgemeente is.

Feiten en context

Het budget 2023, goedgekeurd door de bestuursraad van de Protestantse Kerk te Boechout op 13 juni 2023, ingediend bij het gemeentebestuur op 24 november 2023.

Advies

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2019 het meerjarenplan 2020-2025 van de Protestantse kerk goedgekeurd. Het budget 2024 past in het meerjarenplan.

Juridische grond

        Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest (art. 2, 3, 54 en 55), in werking getreden op 1 maart 2005 (behalve het financiële gedeelte)

        Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten

        Ministerieel besluit van 27 november 2006 voor het vastleggen van de boekhoudkundige modellen

        Omzendbrief BA 2005/01 van 25 februari 2005 over de toepassing van het decreet van 7 mei 2004

        Omzendbrief BB-2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten

        Omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2023 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst

Financiële gevolgen

Het budget 2024 van de Protestantse kerk voorziet in een gemeentelijke toelage. De verdeling van de toelage gebeurt op basis van het aantal leden per gemeente. Het aandeel van de gemeente Boechout hierin komt overeen met ongeveer 42%. Voor het dienstjaar 2024 bedraagt de gemeentelijke toelage:

        exploitatie – gewone dienst: 32.450 euro waarbij het aandeel van Boechout 13.598,10 euro is.  De toelage wordt voorzien in het gemeentelijk budget 2024.

        investeringen: 15.000 euro waarbij het aandeel van Boechout 6.285,71 euro bedraagt.

Kennisname

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2024 van de Protestantse Kerk te Boechout.

Artikel 2

De kennisname wordt doorgegeven in het Loket voor lokale besturen, databank erediensten.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Prijs van de gemeente 2023 - Toekenning - Stemming

 

Feiten en context

Er werden twee kandidaturen ingediend:

 

  1.  Bruno Beeckman : voorgedragen door de heer Paul Laenen. Door zijn optreden als oorlogsjournalist zet hij de gemeente in de verf. Hij verdient op zijn minst de titel van ereburger van de gemeente.
  2. Christel Van den Broek: voorgedragen door de heer John Arnouts. Christel zet zich in om blinden en slecht ziende te begeleiden in de skisport. Elk jaar gaat zij mee met VIGE Zondal om een blinde persoon te begeleiden tijdens een sneeuwweek . Ze geeft dan bevelen zodat deze persoon op een veilige manier naar beneden skiet. (een week van haar jaarlijkse vakantie) In oktober stond ze voor het goede doel nog 24 uur op de skilatten. Dit op de skipiste in Aspen Wilrijk. En niet te vergeten in de moeilijke tijden van de covid heeft ze velen van ons geholpen als verpleegkundige. 

 

De kandidaturen worden toegevoegd als bijlage.

Argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 1971 houdende goedkeuring van het reglement voor de toekenning van de prijs van de gemeente.

Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2008 houdende goedkeuring van de nieuwe werkwijze in verband met de toekenning van de prijs van de gemeente.

Het collegebesluit van 18 februari 2008 waarbij beslist werd dat enkel de prijs van de gemeente nog op de gemeenteraad wordt gestemd.

 

Financiële gevolgen

Het bedrag van 500,00 euro is voorzien in het budget op de algemene rekening 64902501 en beleidsitem 070900.

 

Bij geheime stemming:

 

Bruno Beeckman behaalt 16 stemmen

Christel Van den Broek behaalt 5 stemmen

 

BESLUIT

Enig artikel

De "Prijs van de gemeente" 2023 wordt toegekend aan de heer Bruno Beeckman.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Goedkeuring nieuwe functiebeschrijvingen - Stemming

 

Feiten en context

De functiebeschrijvingen werden vernieuwd met de focus op de kerntaken van de leerkracht en  planlastvermindering voor directie.  In tegenstelling tot het verleden worden functiebeschrijvingen niet meer gepersonaliseerd maar wordt er gewerkt met generieke functiebeschrijvingen per ambt.  De hele functioneringscyclus werd vereenvoudigd en focust zich op het positief bekrachtigen van het werk.

Argumentatie

Deze functiebeschrijvingen werden zowel op Vlaams niveau goedgekeurd als op het niveau van de scholengemeenschap op het OCSG van 22/02/2022 door de betrokken vakorganisaties en vertegenwoordigers van de schoolbesturen.

Deze functiebeschrijvingen werden goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 21 november 2023.

Advies

De directeur adviseert om de generieke functiebeschrijvingen goed te keuren zoals ze opgesteld werden door OVSG.

Juridische grond

Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding regelt de modaliteiten van een tijdelijke aanstelling in instellingen van het basisonderwijs die tot een scholengemeenschap behoren.

Het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs - hoofdstuk IX - personeelsformatie in het basisonderwijs en hoofdstuk X - opdracht van het personeel in het basisonderwijs, afdeling 2 - prestatieregeling, na wijziging.

Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017.

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, de artikelen 18, 19 en 20, na wijziging.

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, na wijziging.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de nieuwe functiebeschrijvingen goed voor de gemeentelijke basisschool Jan Frans Willems.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Wijziging schoolreglement - Stemming

 

Feiten en context

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

Het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) goedgekeurd op 27 september 2021 is aan actualisatie toe wegens gewijzigde regelgeving en de noodzaak om sommige artikelen te verduidelijken en/of te verfijnen.

Een wijziging van het schoolreglement kan ten vroegste uitwerking hebben in het daaropvolgende schooljaar, tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van nieuwe regelgeving.

Het model schoolreglement van de Onderwijsvereniging van de Steden en Gemeenten dient als basis voor het schoolreglement gewoon basisonderwijs.

De beslissing voldoet aan de voorwaarden vermeld in art. 21 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

Op 4 december 2023 heeft het overleg in de schoolraad plaatsgevonden en het gemeentebestuur volgt het resultaat.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 40, §3 en art. 41, tweede lid, 2°.

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997: de artikelen 8, 12/1, 14/0, 14/1, 27bis, 44quater tem 44 septies.

Het decreet leersteun van 3 mei 2023: artikel 16

CAO XII

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 september 2021 wordt opgeheven.

Artikel 2

Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt vastgesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Punt bijlagen/links Schoolreglement gemeente september 2023.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Arbeidsreglement + afspraken digitale deconnectie - Stemming

 

Feiten en context

Het vorige arbeidsreglement dateert van het schooljaar 2010-2011.  Dit werd nu aangepast en de afspraken digitale deconnectie werden toegevoegd aan het nieuwe arbeidsreglement (bijlage 5).

Het aangepaste arbeidsreglement en de afspraken digitale deconnectie werden goedgekeurd op het ABOC van 24 november 2023.

Juridische grond

Verwijzend naar het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap d.d. 17 april 1991 (B.S. 11 juli 1991).

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het aangepaste arbeidsreglement inclusief de afspraken voor digitale deconnectie voor de gemeentelijke basisschool zoals bijgevoegd in bijlage bij dit besluit vast.

Artikel 2

Het arbeidsreglement treedt in werking op de 5e dag na publicatie.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Punt bijlagen/links Arbeidsreglement 23-24.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Goedkeuring instellingsgebonden opdrachten - Stemming

 

Feiten en context

De functiebeschrijvingen werden vernieuwd met de focus op de kerntaken van de leerkracht en planlastvermindering voor directie.  In tegenstelling tot het verleden, worden functiebeschrijvingen niet meer gepersonaliseerd maar wordt er gewerkt met generieke functiebeschrijvingen per ambt.  De hele functioneringscyclus werd vereenvoudigd en focust zich op het positief bekrachtigen van het werk.

De instellingsgebonden opdrachten horen niet langer thuis in de functiebeschrijvingen.

Dit neemt niet weg dat er naast de kerntaken van de personeelsleden nog steeds een beperkt aantal instellingsgebonden opdrachten kunnen worden gevraagd, zoals bv. het opnemen van verantwoordelijkheden die het les- of klasgebeuren overschrijden (vakverantwoordelijken,  organisatie-, culturele en andere activiteiten, klassendirectie,...), het opnemen van één of andere specifieke rol of opdracht (onthaal nieuwe leerlingen, mentorschap, coördinatiefuncties,...), afwezige collega's vervangen en aanvullend toezicht houden en vertegenwoordiging in schoolexterne organen (bij de koepelorganisatie, gemeentelijk, enz).

Ieder schoolbestuur of directeur maakt een lijst met instellingsgebonden opdrachten op, legt die voor ter onderhandeling in het lokaal onderhandelingscomité en bezorgt een overzicht van de verdeling van deze opdrachten op schoolniveau aan alle personeelsleden.

Bij de verdeling van deze opdrachten wordt rekening gehouden met o.a.:

* de aard van de kerntaken van de personeelsleden;

* het voltijds of deeltijds karakter ervan en de tijd die hieraan besteed wordt;

* het principe van de billijke verdeling, inzonderheid met betrekking tot personeelsleden die nog in andere instellingen werkzaam zijn;

* de competenties van de personeelsleden.

Bij de toewijzing van de instellingsgebonden opdrachten moet bovendien rekening worden gehouden met de personeelsleden die zetelen in een officieel lokaal inspraakorgaan of die als vakbondsafgevaardigde zijn aangeduid om te zetelen in de Vlaamse Onderwijsraad.  De tijd die deze besteden aan hun vertegenwoordiging in dat inspraakorgaan moet mee in aanmerking worden genomen bij de verdeling van de instellingsgebonden opdrachten.

Argumentatie

De instellingsgebonden opdrachten zijn een weerslag van hoe we de school organiseren en bevat de afspraken die de school al geruime tijd hanteert.  Hierbij wordt rekening gehouden met de opdracht van de personeelsleden.  De instellingsgebonden opdrachten werden goedgekeurd op het ABOC van 24 november 2023.

Juridische grond

Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding regelt de modaliteiten van een tijdelijke aanstelling in instellingen  van het basisonderwijs die tot een scholengemeenschap behoren.

Het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs - hoofdstuk IX - personeelsformatie in het basisonderwijs en hoofdstuk X - opdracht van het personeel in het basisonderwijs, afdeling 2 - prestatieregeling, na wijziging.

Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017.

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, de artikelen 18, 19 en 20, na wijziging.

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, na wijziging.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de instellingsgebonden opdrachten voor de gemeentelijke basisschool Jan Frans Willems goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Certificaat GAS-opleiding en aanstelling vaststellend ambtenaar GAS 1 - Kennisname

 

Voorgeschiedenis

Het Lokaal bestuur Boechout heeft het project 'intergemeentelijke werking lokaal woonbeleid' in het kader van de zelfstandige groepering onderschreven en maakt deel uit van de Intergemeentelijke Vereniging Lokaal Woonbeleid, IVLW Zuidrand 2.

In dit kader werd de gemeentelijke verordening conformiteitsattesten, goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 september 2021, opgeheven en vervangen door een gemeentelijke verordening conformiteitsattesten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 september 2022.

Volgens deze verordening dienen de inbreuken op de bepalingen ervan gesanctioneerd te worden met een administratieve geldboete en wordt deze opgelegd door de daartoe aangestelde ambtenaar (Huisvestingsambtenaar) conform de procedure vervat in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Feiten en context

Deze gemeentelijke verordening conformiteitsattesten is inmiddels in voege getreden na goedkeuring bij MB van 27 februari 2023 en publicatie in het Belgisch Staatsblad en de gemeentelijke huisvestingsambtenaar heeft om die redenen een opleiding gevolgd tot gemeentelijk vaststellend ambtenaar in de week van 2 tot 6 oktober 2023 bij Campus Vesta te Ranst (40-urige opleiding).

De huisvestingsambtenaar slaagde in het afsluitend examen dat werd ingericht na de 40-urige opleiding tot gemeentelijk vaststellend ambtenaar en behaalde bijgevolg het attest tot vaststellend ambtenaar GAS1 (niet-politionele opleiding) (zie bijlage).

Juridische grond

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen inz. art. 40 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 326 tot en met 335 betreffende het bestuurlijk toezicht;

De Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht ban bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Hoofdstuk 3 - Toegang tot bestuursdocumenten, art. II.26 tot en met II.51;

De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, inzonderheid art. 21 §1;

Het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding geven tot het opleggen van GAS.

Adviezen en argumenten

Het college gaf in zitting van 28 november 2023 reeds gunstig advies over de aanstelling van de kandidaat gemeentelijke vaststeller.

Kennisname

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 november 2023 tot aanstelling van de gemeentelijke ambtenaar in de functie van gemeentelijke vaststeller.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het welslagen in het examen van de kandidaat in de opleiding tot gemeentelijk vaststeller bij Campus Vesta te Ranst en stelt bijgevolg de voormelde kandidaat gemeentelijke vaststeller aan in de functie van gemeentelijk vaststellend ambtenaar bij het Lokaal bestuur van Boechout met volgende opdracht:

1°) de gemeentelijke huisvestingsambtenaar: de inbreuken op de bepalingen van de verordening conformiteitsattesten zoals gestemd op 26 september 2022 door de gemeenteraad van Boechout, in functie van het gemeentelijk handhavingsbeleid inzake GAS dienaangaande.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Defusie Borsbeek uit politiezone Minos en de gevolgen voor Boechout

 

Bij de bespreking van het budget 2024 en de financiële meerjarenplanning op de commissie van maandag 11 december, heeft de burgemeester verwezen naar de financiële gevolgen van de defusie van de gemeente Borsbeek uit de politiezone Minos. Op basis van de eerste budgettaire analyse zou de defusie van Borsbeek uit de politiezone Minos aan de gemeenten Boechout, Mortsel, Wommelgem en Wijnegem, in de volgende legislatuur, gespreid over 6 jaar dus, ruim € 2 miljoen kosten.

 

Voor PRO is het politiek onaanvaardbaar dat de fusie tussen de stad Antwerpen en de gemeente Borsbeek wordt beloond met een cadeau van de Vlaamse regering van € 50 miljoen en dat de negatieve financiële gevolgen voor de andere betrokken gemeenten zijn, bv. de gemeenten die met Borsbeek samenwerken binnen de politiezone of brandweerzone. Men kan deze gevolgen niet zonder enige vorm van financiële compensatie afwentelen op andere gemeenten. 

 

  1. Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Boechout? In welke mate zal dit een invloed hebben op onze dotatie aan de politiezone Minos? 
  2. Wat zijn de gevolgen voor de dienstverlening vanuit de politiezone Minos? Is de piste om de politiezone Minos te laten fusioneren met een andere politiezone realistisch of noodzakelijk?
  3. Welke stappen gaat het politiecollege ondernemen om een financiële compensatie te bekomen?
  4. Wie beslist er over de defusie van Borsbeek uit de politiezone?

 

 

Bruno Doms

Gemeenteraadslid PRO

 

 

Burgemeester Koen T'Sijen beantwoordt de interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024