Gemeente Boechout

Zitting van 27 november 2023

Van 20:00 uur tot 22:16 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, gemeenteraadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Philip Verstappen, gemeenteraadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 23 oktober 2023 - Stemming

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 23 oktober 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Wijziging samenstelling raadscommissie financiën - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de ingediende voordracht, waarbij de heer Bruno Doms wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de raadscommissie financiën.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

ABB - Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van  Boechout - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Boechout.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Kerkfabriek Sint-Bavo - Budget 2024 - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Bavo.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Beleidsnota digitale inclusie - Kennisname

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Reden: De bevoegde schepen is afwezig wegens ziekte. Er wordt gevraagd dit punt te verdagen naar de volgende vergadering.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 november 2023

 

Afval - Reglement voor de toekenning van een toelage ter ondersteuning van de inwoners van Boechout met een stijgende afvalkost ten gevolge van bepaalde medische aandoeningen - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

§1. De gemeenteraad keurt een reglement goed voor de toekenning van een toelage ter ondersteuning van de inwoners van Boechout met een stijgende afvalkost ten gevolge van medische aandoeningen.

§2. Dit reglement bepaalt de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze toelage door middel van een verhoging van het diftarsaldo.

Het diftarsaldo is het systeem van voorschotten die via facturatie aangerekend worden aan de gezinnen door Igean om de retributie voor de inzameling en verwerking van restafval en gft-afval te voldoen.

§3 De saldoverhoging zal gebeuren op de diftarrekening van de referentiepersoon die op het adres van de begunstigde van de toelage woont.

Artikel 2

§1 Medische aandoeningen: er wordt een jaarlijkse tegemoetkoming voorzien voor inwoners van Boechout met een medische aandoening die extra restafval veroorzaakt (incontinentie, nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met blaarvorming en loslating van de opperhuid, mucoviscidosepatiënten, …).

§2 Bij verblijf in een rusthuis of een andere vorm van gemeenschapsleven is er geen recht op deze toelage. Voor de toepassing van dit reglement worden initiatieven inzake beschut zelfstandig wonen niet als vormen van gemeenschapsleven beschouwd.

§3 De tegemoetkoming wordt toegekend als aan de voorwaarden van de aanvraagprocedure is voldaan in de vorm van een verhoging van het diftarsaldo.

Artikel 3

§1 Om een toelage om medische redenen te kunnen bekomen moet er jaarlijks een correct ingevuld aanvraagformulier worden ingediend.

§2 Daaraan wordt een verklaring van een arts toegevoegd waarin deze bevestigt dat de betreffende burger een medisch probleem heeft dat voor toelage via dit reglement in aanmerking komt.
Voor personen met permanente medische problemen volstaat een eenmalige verklaring van een arts die bevestigt dat betreffende burger permanent medische problemen kent. Voor personen met tijdelijke medische problemen moet de verklaring van de arts bij elke aanvraag toegevoegd worden.

Artikel 4

Het reglement stelt volgende gemeentelijke toelage vast:

  1. De gemeente Boechout verleent jaarlijks een toelage van € 30 aan inwoners met een medische aandoening die extra restafval veroorzaakt.
  2. Legt de inwoner een attest van een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds voor, dan wordt de toelage opgetrokken naar € 60.

Artikel 5

§1 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvaarding van de dossiers. Al deze stukken of inlichtingen zijn strikt vertrouwelijk en mogen enkel gebruikt worden in verband met de toekenning van deze toelage.

§2 Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de gestelde voorwaarden niet zijn nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de uitbetaling van de toelage van het saldo geheel of gedeeltelijk schorsen of terugvorderen en de betrokkene voor verdere toelagen uitsluiten.

Artikel 6

Alle betwistingen betreffende de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 8

Overgangsmaatregel:

De aanvragers waaraan in 2024 een toelage wordt toegewezen krijgen voor het werkjaar 2023 een bijkomende toelage van respectievelijk € 7,5 of € 15.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Punt bijlagen/links Reglement toelage medische aandoeningen.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Jan Frans Willemsschool - Nieuwe leerplannen - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

Het leerplan LEER LOKAAL van OVSG wordt gebruikt in de school van het gemeentelijk basisonderwijs, met name Jan Frans Willemsschool, Jef Van Hoofplein 22, 2530 Boechout.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 14 december 2023 - Stemming

 

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota, de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 goed.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 20 december 2023 - Stemming

 

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 20.12.2023 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2024

2. goedkeuren van de begroting 2024

3. benoemen bestuurder

4. aanvaarden van toetreding IVEBICA.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 20.12.2023 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 20 december 2023 - Stemming

 

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 20.12.2023 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2024

2. goedkeuren van de begroting 2024

3. innovatiefonds – bepalen bijdrage 2024

4. aanduiden bestuurder met raadgevende stem

5. toetreding aanvaarden van IVEBICA

6. benoemen leden adviescomités.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 20.12.2023 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Intergemeentelijke samenwerking PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2023 - Stemming

 

Stemming

19 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

2 onthoudingen

Filip Peeters en Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad bevestigt de tijdige ontvangst van de oproeping voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van Pidpa op 15 december 2023 met bijhorende agenda en stukken.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Pidpa op 15 december 2023 en de bijhorende stukken. De in deze stukken opgenomen motivering wordt bijgetreden.

Artikel 3

De gemeenteraad besluit de heer Koen T'Sijen, burgemeester voor te dragen met het oog op benoeming tot bestuurder van Pidpa/Adelta.Rio.

Tevens besluit de gemeenteraad de heer Koen T'Sijen, burgemeester voor te dragen met het oog op benoeming tot bestuurder van water-link/Adelta.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van Pidpa zoals zij haar werd voorgelegd integraal goed.

Artikel 5

De gemeenteraad keurt alle overige handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het kader van de voorgenomen Transactie goed.

Artikel 6

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd als afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering in buitengewone zitting van Pidpa, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de afgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad. De afgevaardigde kan zijn volmacht tevens laten uitvoeren door enig ander persoon, mits deze handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 7

De gemeenteraad geeft opdracht aan de afgevaardigde van de gemeente om op de algemene vergadering in buitengewone zitting van Pidpa alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 8

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

Artikel 9

Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Water-link (Adelta) - Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2023 - Voordracht bestuurder - Stemming

 

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De  gemeenteraad draagt dhr. Koen T'Sijen, burgemeester voor als bestuurder in Water-link (Adelta), met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 2 (optioneel)

De gemeenteraad duidt dhr. Sven Snyders, gemeenteraadslid aan als waarnemer op de algemene vergadering van Water-link (Adelta) gehouden op 14 december 2023, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Artikel 3

Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze onverwijld ter kennis aan Water-link, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Pontes - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 14 december 2023 - Stemming

 

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de agenda en de daarin opgenomen onderwerpen van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging PONTES van 14 december 2023 goed. Deze agenda ziet er als volgt uit:

1. Algemene vergadering: verslag 15 juni 2023 - goedkeuring

2. Beleid: beleidsnota 2024 - goedkeuring

3. Financiën: budget 2024 - goedkeuring

4. Algemeen: actuele dossiers - toelichting

5. Varia en rondvraag

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van PONTES op 14 december 2023 wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te bezorgen aan de intergemeentelijke samenwerking PONTES, Jules Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 november 2023

 

Woonmaatschappij Thuisrand - Toewijzingsreglement - Goedkeuring - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan het ontwerp van toewijzingsreglement zoals voorgelegd door de werkgroep toewijzingsraad van woonmaatschappij Thuisrand.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de genomen beslissingen door woonmaatschappij Thuisrand met betrekking tot de versnelde toewijzingen (pijler 2).

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Punt bijlagen/links Huishoudelijk reglement (deel toewijzingen) - Thuisrand.pdf Download
Toewijzingsreglement - Thuisrand (002).pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Woonmaatschappij - Aanduiding lid Toewijzingsraad Thuisrand - Stemming

 

Bij geheime stemming

 

18 stemmen voor, 3 onthoudingen.

 

BESLUIT

Artikel 1

Mevr. Freuke Van Severen wordt, bij geheime stemming, aangeduid als effectieve vertegenwoordiger om de gemeente  te vertegenwoordigen in de toewijzingsraad van de woonmaatschappij Thuisrand binnen het werkingsgebied Antwerpen-Zuidrand.

Artikel 2

Mevr. Eveline Carpentier wordt, bij geheime stemming, aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen in de toewijzingsraad van de woonmaatschappij Thuisrand binnen het werkingsgebied Antwerpen-Zuidrand.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Interpellatie - Voorstel tot plaatsen van 'galgpalen'

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Interpellatie - Aanpassingswerken van “wegen en verkeer” aan Provinciesteenweg

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Interpellatie - Cash-punt in Vremde

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Interpellatie - Verscherpt toezicht - Opvolging

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2023