Boechout

Zitting van 13 juli 2021

Van 09:00 uur tot 11:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

2018/0001 - Aankoop en plaatsing speeltoestellen Jef Van Hoofplein - Perceel 1 (Groot combitoestel) - Goedkeuring definitieve oplevering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen levert de opdracht “Aankoop en plaatsing speeltoestellen Jef Van Hoofplein - Perceel 1 (Groot combitoestel)” definitief op.

Artikel 2

De tweede helft van borgtocht nr. 726-9249803-60 (Borgstellingskas: KBC Bank NV - KCG) van € 2.170,00 mag worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

2018/0001 - Aankoop en plaatsing speeltoestellen Jef Van Hoofplein - Perceel 2 (Zone voor avontuurlijk spel) - Goedkeuring definitieve oplevering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen levert de opdracht “Aankoop en plaatsing speeltoestellen Jef Van Hoofplein - Perceel 2 (Zone voor avontuurlijk spel)” definitief op.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

JZP/2021/008bis - Buitenschrijnwerk Bunderhoeve - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2021/008bis van 1 juli 2021 en de raming voor de opdracht “Buitenschrijnwerk Bunderhoeve”, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 8.000,00 excl. btw of € 9.680,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 22100000/090000-2020/1-6000-2020041.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Gemeente Boechout e.a./Belgische Staat - Brandweerkosten - Werkingsjaar 2006 tot en met 2012 -  Syntheseconclusie voor het hof van beroep Antwerpen

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van meester Declerck van 28 juni 2021 met als bijlage de syntheseconclusie zoals deze werd ingediend ter griffie van het hof van beroep Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Gemeente Boechout e.a./Belgische Staat - Procedures brandweerkosten - Honoraria advocaat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op het voorstel van meester Declerck om een bonus van 2% in rekening te brengen van de effectief gerecupereerde bedragen inzake de procedure mbt de achterstallige brandweerbijdragen.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Bestuursraad Verenigde Protestantse Kerk in België - Notulen van de vergadering van de bestuursraad van 15 juni 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de vergadering van de bestuursraad van 15 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Afspraken m.b.t. huwelijksvoltrekkingen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gebruik van de afsprakennota door de dienst Burger goed. De koppels dienen, bij huwelijksaangifte,  kennis te nemen van deze afspraken.

Artikel 2

Bij eventuele inbreuken tegen deze afspraken zal er een factuur opgemaakt worden om de nodige extra werkuren te vergoeden.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

De Rollebeek - Jumping - 30/07 - 1/08 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming om een jumping te organiseren van 30 juli tot en met 2 augustus 2021, in de manege te Groenstraat 20 in Boechout. Legt de organisator op om meer fietsen- en autoparking te voorzien.

Artikel 2

De bewoners dienen op voorhand geïnformeerd te worden over dit evenement. 

Artikel 3

De huidige Corona-maatregelen dienen strikt te worden opgevolgd en nageleefd.

Artikel 4

Geeft geen toestemming voor het organiseren van een fuif tenzij er een apart gunstig CERM attest wordt afgeleverd.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Inrichten van een speelstraat -  Zwaluwstraat 3-19 (periode 2 van 9 tot 22 augustus)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het inrichten van een speelstraat in de Zwaluwstraat tussen de huisnummers 3 en 19 tijdens de periode 9 tot 22 augustus.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepen geeft opdracht aan de werf tot het leveren van nadarbarelen en verkeerssignalisatie zoals beschreven in het politieadvies.

Artikel 3

Er dient steeds een minimale doorgang van 4 meter vrij blijven voor de hulpdiensten.

Artikel 4

De organisatie dient de buurtbewoners vooraf in te lichten van het inrichten van de speelstraat en de beperkingen aan mobiliteit die hieruit volgen.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Verslag vergadering SAR 18 juni 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de seniorenadviesraad van 18 juni 2021 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 13 juli 2021

 

Verkeer.21/028 (77) Vinkenstraat - aanpassingen verkeersmaatregelen - wijziging collegebesluit 6 juli 2021 - aanpassing AAR

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan aan de voorgestelde wijzigingen op het besluit van 6 juli 2021, zijnde de versmalling ter hoogte van de trage weg, de gewijzigde voorrangsregeling en de aanpassing van het plantvak met het aantal parkeerplaatsen.

Artikel 2

Voorgaande maatregelen worden ter kennis gebracht door middel van de nodige verkeersborden en markeringen.

Artikel 3

In hoofdstuk 3 art. 12-1-2 van het aanvullend reglement toe te voegen.

Pooigemweg:

- ten opzichte van de Vinkenstraat

Artikel 4

In hoofdstuk 3 art. 12-2-1 van het aanvullend reglement toe te voegen.

Vinkenstraat:

- ten opzichte van Pooigemweg

- ten opzichte van de trage weg (Bacwalde)

Artikel 5

In hoofdstuk 6 art. 22 van het aanvullend reglement te wijzigen.

Vinkenstraat:

- 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnr. 36

In hoofdstuk 6 art. 22 van het aanvullend reglement te schrappen.

Vinkenstraat:

- 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnr. 34

Artikel 6

Het betreft een gemeenteweg.

Artikel 7

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Verk.21/029 (78) Alexianenweg - standplaats foodtruck

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het plaatsen van de foodtruck "wrap and roll", ter hoogte van de doorsteek aan de Alexianenweg 13 naar de Schalieweg op zaterdag 24 juli van 18:00 tot 21:00, mits naleving van alle op dat moment geldende corona-maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

2007/033 (79) Zuiderdal fase 2 - Goedkeuring borgtochten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de borgtochten voor Zuiderdal fase 2.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Oprit2021-017 (80) Berthoutstraat/Beemdweg - Verleggen servitudeweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte van BMV om de zone vooraan de straatzijde te verharden met steenslag over een lengte van 30m en dat de gemeentewerf achteraan struiken en heesters voorziet.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

2014-004 (81) Project Dr. Theo Tutsstraat  - Wijziging O.-L.-Vrouweplein

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijziging op het O.L.-Vrouweplein. Stelt evenwel dat er aanpassingen dienen te geschieden die op de eerstvolgende werfvergadering dienen besproken.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Veldkant 23 - bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Natuur - Partnerschap Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand - Molenbeekbron

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt het partnerschap goed en ondertekent de overeenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Natuur - Ondertekening Water-Land-schap 2.0 - Molenbeekbron

 

BESLUIT

Enig artikel

Het schepencollege wenst mee in te stappen in de gebiedscoalitie en ondertekent de intentieverklaring Water-Land-Schap Zuidrand.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Activeringsheffing 2020 - Grond Victor Heylenlei - Bezwaarschrift

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bezwaar van de heer Geert Oris tegen de activeringsheffing van het aanslagjaar 2020 wordt ingewilligd en het te betalen bedrag van 180,00 € wordt in onwaarde gesteld.

Artikel 2

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de belastingplichtige.

Artikel 3

De financieel directeur wordt ter kennis gebracht van deze beslissing.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Acacialaan 8 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB), bouwen van carport en vellen van 1 hoogstamboom

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Appelkantstraat 14 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor het bouwen van dakkapellen en voor de inplanting en dakvorm van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Berthoutstraat 90 - Bouwen van een eengezinswoning (HOB) en een tuinberging, aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Den Heuvelt 1 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Heuvelstraat 99 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 77 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Weverstraat 59F - Aanleggen van openluchtzwembad en regularisatie van verhardingen in de zij- en achtertuinstroken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 26 - Bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijziging - Holleweg z/n - Vellen van hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Withofstraat 4 - Bouwen van een veranda aan een eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanvraag afwezigheid verminderde prestaties

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanvraag verlof verminderde prestaties 55+

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanvraag verlof verminderde prestaties

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanvraag verlof verminderde prestaties

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanvraag verlof verminderde  prestaties

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Voordracht vaste benoeming

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Voordracht vaste benoeming

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Voordracht vaste benoeming

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Voordracht vaste benoeming

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

CALL CENTER - jobstudenten - zomer 2021

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 juli 2021

 

Aanstelling werkman groen (E1-E3) - 38/38 - contractueel

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021