Gemeente Boechout

Zitting van 28 juni 2021

Van 20:10 uur tot 22:43 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Rudi Goyvaerts, Christel Naenen, Filip Peeters, Ines De Keulenaer, Lotte Vanstraelen, gemeenteraadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 15 juni 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 31 mei 2021 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 31 mei 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

COVID 19 - Verslaggeving vaccinatiecentrum - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de verslaggeving over het vaccinatiecentrum.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 juni 2021

 

Jaarrekening 2020 - gedeelte gemeente - Stemming

 

Stemming

13 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

5 stemmen tegen

Sven Snyders, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Enig artikel

De jaarrekening 2020 vast te stellen met volgende kerncijfers:

Het exploitatiesaldo bedraagt € 1.699.101

         Het investeringssaldo bedraagt € 7.232.673

         Het financieringssaldo bedraagt € -9.194.594

         het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt : € -262.820

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Punt bijlagen/links Jaarrekening Boechout 2020.pdf Download
Bijlage 1 Beleidsevaluatie 2020_Beleidsdoelstellingen_2020_2025.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 juni 2021

 

Jaarrekening 2020 - gedeelte OCMW - Stemming

 

Stemming

13 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

4 stemmen tegen

Sven Snyders, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

1 onthouding

Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om voor de jaarrekening 2020 geen tussenkomst van de gemeente in het OCMW te boeken aangezien het gecumuleerd budgettair resultaat van het OCMW positief is.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 van het OCMW goed, zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn.

Artikel 3

Deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig DLB art.286 §1 3°.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Punt bijlagen/links Bijlage 1 Beleidsevaluatie 2020_Beleidsdoelstellingen_2020_2025.pdf Download
Jaarrekening Boechout 2020.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 juni 2021

 

Jaarrekening AGB 2020 - Stemming

 

Stemming

12 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

5 stemmen tegen

Sven Snyders, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

1 onthouding

Wally Liekens

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad, in hoedanigheid van Algemene vergadering van het AGB, keurt de NBB jaarrekening van 2020, zoals ze in bijlage is toegevoegd bij deze beslissing, goed.

Artikel 2

De raad van bestuur verleent kwijting aan de leden van het directiecomité van het AGB afzonderlijk voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Punt bijlagen/links AGB Boechout - Jaarrekening 2020.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 juni 2021

 

Aanpassing uniform gemeentelijk politiereglement - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De politieverordening houdende maatregelen tot voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen, in bijlage, wordt goedgekeurd.

Deze verordening zal ingaan op 1 september 2021 en vervangt het hoofdstuk 6 van deel B van het uniform gemeentelijk politiereglement.

Artikel 2

Artikel 127 van deel A van het uniform gemeentelijk politiereglement wordt als volgt gewijzigd :

Artikel 127

Evenementen zijn enkel mogelijk mits schriftelijke en voorafgaande toelating van het gemeentebestuur. De toelating wordt voorafgaand aan het evenement gevraagd conform de procedure die voorzien is door het evenementenloket. Het gemeentebestuur kan hiervan afwijken en op een kortere termijn een toelating verlenen.

Artikel 3

De politieverordening over de organisatie van de ambulante handel op de markt, in bijlage, wordt goedgekeurd.

Deze verordening wordt opgenomen als hoofdstuk 7 van deel B van het uniform gemeentelijk politiereglement.

Artikel 4

§1. Dit aangepast politiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de artikelen 285 - 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en overeenkomstig artikel 15 van de wet van 24 juni 2013.

§2. Een afschrift van dit politiereglement wordt verzonden aan:

• Het parket van de procureur des Konings te Antwerpen

• De griffie van de politierechtbank te Antwerpen

• De griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

• De lokale politie, PZ Minos

• De brandweer Zone Rand

• IGEAN milieu & veiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Punt bijlagen/links POLITIEVERORDENING OVER DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE HANDEL OP DE MARKT.pdf Download
Ontwerp Zonaal Politiereglement brandveiligheid PTI.pdf Download
UGP gecoördineerde versie 20210628.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Huurovereenkomst pleintje gelegen hoek Heuvelstraat en Molenlei - Stemming

 

Stemming

12 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

5 onthoudingen

Wally Liekens, Sven Snyders, Erik Philibert, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

1 niet gestemd

Annelies Veron

 

BESLUIT

Enig artikel

De contractvoorwaarden zoals weergegeven in het document in bijlage, worden goedgekeurd. De bijgevoegde voorwaarden maken integraal deel uit van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Natuur - Goedkeuring Bomenplan - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het document Bomenplan dat als bijlage 4 toegevoegd wordt aan het Toetsingskader publieke ruimte.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Kerk Vremde - Restauratie - Beheersovereenkomst met Stichting Kempens Landschap - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad van de gemeente Boechout gaat akkoord met de bijgevoegde beheersovereenkomst en het schrijven van Stichting Kempens Landschap inzake financiële verantwoordelijkheid.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Amendement 1 - Agendapunt G11 - Huwelijk - Aanduiden locatie buiten gemeentehuis - Stemming

 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

Stemming

Het amendement wordt verworpen en

 

7 stemmen voor

Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

11 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad verwerpt het amendement dat huwelijksvoltrekkingen voortaan kunnen plaatsvinden op eender welke locatie op het grondgebied Boechout-Vremde, rekening houdend met de bestaande en door de gemeenteraad goedgekeurde afsprakennota.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Amendement 2 - Agendapunt G11 - Huwelijk - Aanduiden locatie buiten gemeentehuis - Stemming

 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

Stemming

Het amendement wordt verworpen en

 

6 stemmen voor

Wally Liekens, Sven Snyders, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

12 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad verwerpt het amendement dat huwelijksvoltrekkingen voortaan kunnen plaatsvinden in het park Heuvelhof, op het grasveld, achter het gemeentehuis en op het grasveld achter de kerk van Vremde (den dries).

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Amendement 3 - Agendapunt G11 - Huwelijk - Aanduiden locatie buiten gemeentehuis - Stemming

 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

Stemming

Het amendement wordt verworpen en

 

6 stemmen voor

Wally Liekens, Sven Snyders, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

12 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad verwerpt het amendement dat huwelijksvoltrekkingen voortaan kunnen plaatsvinden in het park Heuvelhof, op het grasveld, achter het gemeentehuis en in het Georges Van Raemdonckpark, op het grasveld, achter het populierenhof.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Huwelijk - Aanwijzing locatie om huwelijk te voltrekken buiten het gemeentehuis - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad beslist dat huwelijksvoltrekkingen voortaan kunnen plaatsvinden in het Park Heuvelhof, op het grasveld, achter het gemeentehuis.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking met IGEAN dienstverlening die optreedt als zelfstandige groepering ter ondersteuning van het lokaal bestuur - Stemming

 

Stemming

13 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

5 onthoudingen

Sven Snyders, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het inwendig reglement van IGEAN dienstverlening die optreedt als zelfstandige groepering en keurt dit goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de in bijlage 1 bij het inwendig reglement opgenomen projectfiches die, per activiteit van IGEAN dienstverlening -die optreedt als zelfstandige groepering-opgemaakt werden en bestaan uit het volgende:

1.Voorwerp van de opdracht

2.Het concrete aanbod van IGEAN

3.De kostprijselementen en de wijze van verdeling (parameters)

4.De raming (2021).

Artikel 3

Rekening houdend met de reeds eerder genomen gemeenteraadsbeslissingen over de vermelde activiteiten, bevestigt de gemeenteraad de intergemeentelijke samenwerking met IGEAN dienstverlening, overeenkomstig de in artikel 2 bedoelde projectfiches:

xintergemeentelijke handhaving ruimtelijke ordening

xintergemeentelijke werking lokaal woonbeleid

xintergemeentelijke werking EnergieK huis (energie en klimaat)

xintergemeentelijke werking aanwijzend schatter.

Artikel 4

De intergemeentelijke samenwerking met IGEAN dienstverlening -die optreedt als zelfstandige groepering- neemt een aanvang op 1.01.2021.

Artikel 5

IGEAN dienstverlening zal jaarlijks per activiteit aan alle deelnemers het bedrag van de raming  opvragen bij wijze van voorschot.

Gaat het om een subsidieproject, dan zal het bedrag van de raming verrekend worden met deze subsidies en zal enkel het eventueel saldo nog opgevraagd worden.

Een eerste voorschot zal opgevraagd worden tegen uiterlijk 31.10.2021. Daarna zal het voorschot opgevraagd worden nadat de jaarlijkse afrekening voorgelegd werd.

Artikel 6

Twee ondertekende exemplaren van deze beslissing zullen bezorgd worden aan IGEAN dienstverlening.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Overdracht gemeentelijke basisschool De Lintwijzer naar de scholengemeenschap Fluxus, gemeenschapsonderwijs GO! - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het raadsbesluit van de gemeente Lint van 14 juni 2021 waarbij beslist werd om de gemeentelijke basisschool De Lintwijzer over te dragen naar de scholengemeenschap Fluxus, gemeenschapsonderwijs GO!.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Toelichting burgemeester betreffende de maatregelen in het kader van de PFAS bodemverontreiniging - Kennisname

 

KENNISNAME

Datum:23 juni 2021

Gemeenteraad:28 juni 2021

Onderwerp:Toelichting burgemeester betreffende de maatregelen in het kader               van de PFAS bodemverontreiniging

Door:Bruno Doms

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de burgemeester betreffende de maatregelen in het kader van de PFAS bodemverontreiniging.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Interpellatie - PFOS pollutie

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Interpellatie - PFOS-vervuiling

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Interpellatie - Evenementen zomer 2021

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Interpellatie - Honden loop- en speelweide

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Interpellatie - Bedrijfsrevisor nazicht jaarrekening 2020 AGB Boechout

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Interpellatie - Gebruik gemotoriseerde werktuigen op zon- en feestdagen

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Interpellatie - Distels en onkruid

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021