Gemeente Boechout

Zitting van 22 februari 2021

Van 20:00 uur tot 22:33 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

 

Feiten en context

De richtlijnen van de Administratie Binnenlands Bestuur (ABB) inzake het organiseren van gemeenteraden in de periode van de Covid-19.

De zittingen van de gemeenteraad kunnen voortaan zowel fysiek of digitaal plaatsvinden mits naleving van bepaalde voorwaarden.

In de huidige alarmfase Covid-19 is het niet aangewezen om fysiek te vergaderen. .

De burgemeester heeft op 12 februari 2021 beslist om de gemeenteraad van 22 februari digitaal te laten plaatsvinden.

Juridische grond

De artikelen 134§1 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 12 februari 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 25 januari 2021 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 25 januari 2021.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 25 januari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

COVID-19 - Stand van zaken - Toelichting

 

Feiten en context

De burgemeester geeft een toelichting over de stand van zaken in de bestrijding van de COVID pandemie.

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de

COVID pandemie.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage 2021 aan de Politiezone 5351 MINOS - Stemming

 

Juridische grond

Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur

Artikels 40 en 71 van de WGP van 7 december 1998, gewijzigd door de wet van 30 december 2001.

Het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone (ARPC) van 5 september 2001.

Het begrotingsontwerp 2021 van de politiezone 5351 MINOS (politiezone Boechout, Borsbeek, Mortsel, Wijnegem, Wommelgem) goedgekeurd door de politieraad op 16 december 2020.

De omzendbrief PLP13ter van 23 januari 2002.

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien als volgt:

Bedrag

Investeringsnr.

Algemene rekening

Beleidsitem

1.278.397 euro

 

64900110

040000

70.321 euro

2020019

66400110

040000

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

Voor het dienstjaar 2021 zal een gemeentelijke bijdrage van 1.278.397 euro als werkingstoelage en 70.321 euro als investeringstoelage overgemaakt worden aan de politiezone 5351 Minos. Het bedrag van de werkingstoelage werd opgenomen in het aangepast meerjarenplan 2020-2025 zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 14 december 2020. In het huidige meerjarenplan werd een bedrag van € 89.914 als investeringstoelage voorzien, het geactualiseerde bedrag, € 70.321, van de investeringstoelage zal worden aangepast bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Vaststelling gemeentelijke bijdrage 2021 aan de hulpverleningszone Rand - Stemming

 

Juridische grond

         Decreet lokaal bestuur

         Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid art. 68: “De gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting.”

         Omzendbrief BB 2014 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, ABB, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel van 5 september 2014 waarbij gemeld wordt dat vanaf 1 januari 2015 de brandweerzones actief worden

         Raadsbesluit van 27 oktober 2014  - Goedkeuring overeenkomst af te sluiten tussen de prezone Rand en de gemeenten inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten

          de dotatie per gemeente wordt vastgesteld op basis van volgende criteria:

          75 % inwonersaantal

          25 % kadastraal inkomen

          clearing van de roerende goederen

Argumentatie

Het jaarlijks te financieren saldo van de zone moet gefinancierd worden door de gemeenten van deze zone.

De zoneraad van 27 november 2020 heeft goedkeuring verleend aan de begroting 2021.

 

Financiële gevolgen

Het gemeentelijk aandeel voor 2021 bedraagt

                     werkingstoelage 483.944 euro

                     investeringstoelage 148.296 euro

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

Voor het dienstjaar 2021 zal een gemeentelijke bijdrage van 483.944 euro als werkingstoelage en 148.296 euro als investeringstoelage overgemaakt worden aan de hulpverleningszone Rand. Bij de eerstvolgende aanpassing meerjarenplanning zullen de bedragen worden geactualiseerd.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Retributie voor de aankoop van regenwatertonnen - AJ 2021-2023 - Stemming

 

Feiten en context

In het kader van het burgemeestersconvenant 2030 zet IGEAN zich in om haar gemeenten zowel te ondersteunen bij mitigatie als adaptatie maatregelen. In het kader van adaptatie zien we dat waterschaarste in de zomer zich afwisselt met een teveel aan regenwater in de winter. Deze trend zal door de klimaatopwarming alleen maar toenemen. Wateroverlast kan bij hevige regenbuien beperkt worden door afkoppeling van de dak-aflopen en opvang in een regenwaterton.

Argumentatie

Met dat regenwater kunnen enkele drinkwater besparende activiteiten (wassen van de auto, sproeien van de tuin,…) uitgevoerd worden. Door regenwatertonnen aan te bieden aan alle burgers in onze regio willen we hergebruik van regenwater stimuleren en burgers sensibiliseren rond zuinig waterverbruik.

De raad van bestuur van IGEAN heeft op 21.10.2020 een raamovereenkomst voor drie jaar gesloten voor de aankoop van regenwatertonnen. De raamovereenkomst loopt vanaf 01.01.2021 tot 31.12.2023.

De gemeente wenst van deze raamovereenkomst gebruik te maken op basis waarvan zij diverse regenwatertonnen kan aanbieden aan de burgers.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

 

Financiële gevolgen

De retributie dekt de kosten voor aankoop van de regenwatertonnen.

De kosten voor de aankoop van de regenwatertonnen worden in de jaarlijkse eindafrekening verrekend met de ontvangen retributies.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Met ingang van 1 maart 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2023 wordt een retributie gevestigd op het ter beschikking stellen van volgende regenwatertonnen.

- Verdeling op het recyclagepark uitgebaat door IGEAN:

° standaard regenwaterton rond groen inclusief voet en kraan 310 liter: 50€

° standaard regenwaterton rond groen inclusief voet en kraan 510 liter: 85€

- Op bestelling via de website van IGEAN:

° Design regenwaterton elegance grijs inclusief kraan 400 liter: 200€

° Regenwaterton met plantenbak inclusief kraan 350 liter: 375€

° Regenwaterton rond groen met gardenakoppeling 1000 liter: 215€

Artikel 2

Het bedrag van de retributie is verschuldigd door eenieder die een regenwaterton wenst aan te kopen via het recyclagepark of via de website van IGEAN.

Artikel 3

De betaling gebeurt als volgt:

a.Op het recyclagepark uitgebaat door IGEAN

ter plaatse bij afhaling van de regenwaterton aan de betaalterminal met betaalkaarten.

b.Via de website van IGEAN

via overschrijving, binnen de vermelde termijn voorafgaand aan de levering. Bij gebrek aan een tijdige betaling wordt de bestelling geannuleerd en wordt de bestelde regenwaterton niet geleverd.

Artikel 4

Onderhavig reglement treedt in voege vanaf 1 maart 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Een afschrift van het reglement wordt overgemaakt aan IGEAN milieu & veiligheid die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht voor de exploitatie van het containerpark aan IGEAN milieu & veiligheid.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 22 februari 2021

 

Retributie voor de verdeling van huisvuilzakken - AJ 2021-2025 - Stemming

 

Feiten en context

De gemeentelijke fiscale autonomie is verankerd in de Grondwet (artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet).

De gemeentelijke reglementen kunnen een looptijd hebben van meerdere jaren. Aan de retributiereglementen wordt jaarlijks uitvoering gegeven door de inschrijving van de overeenkomstige kredieten in het meerjarenplan.

De geldigheidsduur van de retributiereglementen in Boechout wordt beperkt gehouden ten belope van de van de duur van de meerjarenplanning 2020-2025.

Argumentatie

Het verhogen van de tarieven van de huisvuilzakken kadert in het totale afvalbeleid van de gemeente.

Het is de betrachting om de totale hoeveelheid restafval per persoon te doen verminderen.

De tarieven van de restafvalzakken dienen te worden aangepast om zo de inwoners aan te moedigen beter te sorteren en het toevoegen van recycleerbare fracties zoals groenafval en PMD in de restafvalzak te ontmoedigen.

Ter vrijwaring van het milieu moet de ophaling van het huisvuil zoveel mogelijk op een selectieve basis gebeuren zodat bij de verwerking een duidelijk onderscheid kan gemaakt worden tussen de recycleerbare afvalstoffen enerzijds en de restfractie anderzijds.

Voor sommige gezinnen is de bestaande PMD-zak van 60l te groot en daarom wordt er  vanaf 1/3/21 ook een PMD-zak van 30l aangeboden.

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van rendabele retributies.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 stelt het beleid in Vlaanderen vast rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Het vormt het algemeen kader voor de selectieve inzameling van diverse fracties.

Het Materialendecreet van 23 december 2011 implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 van 19 november 2008 voor het beheer van afvalstoffen in Vlaanderen.

Artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft om huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen.

Artikel 10 van het Materialendecreet dat bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten.

Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, VLAREMA, bevat o.a. voorschriften voor de selectieve inzameling van afvalstoffen.

Artikel 5.1.1 van het VLAREMA bepaalt dat de gemeenten het principe “de vervuiler betaalt” toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald,

Artikel 5.1.4 stelt dat de gemeente het bedrag en de voorwaarden van de bijdrage in de kosten berekent van het beheer van huishoudelijk afval, rekening houdend met de minima en maxima, opgenomen in bijlage 5.1.4,

 

Financiële gevolgen

Het budget werd voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.

 

Stemming

20 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

2 stemmen tegen

Filip Peeters en Lode Van den Brande

1 onthouding

Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Met ingang van 1 maart 2021 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op de ter beschikking gestelde huisvuilzakken van de gemeente Boechout.

De ophaling van huisvuil (met uitzondering van grof huisvuil op afroep, snoeihout-ophaling en het ophalen van GFT+ van de door de gemeente ter beschikking gestelde groenafvalcontainers met Diftar) gebeurt uitsluitend en verplicht in huisvuilzakken die het kenmerk van de gemeente Boechout dragen.

 

Artikel 2 - Tarief

De huisvuilzakken worden ter beschikking gesteld via de kleinhandel tegen de volgende

retributie:

         Voor de grijze zak (restafval 60 liter) tegen de prijs van 1,95 EUR per zak (tarief kleinhandel voor doorverkoop 1,93 EUR per zak)

         Voor de grijze zak (restafval 40 liter) tegen de prijs van 1,35 EUR per zak (tarief kleinhandel voor doorverkoop 1,33 EUR per zak)

         voor de blauwe zak (pmd 30 liter) tegen de prijs van 0,0625 EUR per zak (tarief kleinhandel voor doorverkoop 0,0525 EUR per zak)

         Voor de blauwe zak (pmd 60 liter) tegen de prijs van 0,125 EUR per zak (tarief kleinhandel voor doorverkoop 0,115 EUR per zak)

 

Artikel 3 - Conflicten

Bij niet-minnelijke regeling zal de inning bij burgerlijke rechtsvordering gebeuren.

 

Artikel 4 - Bekendmaking

Onderhavig reglement vervangt het vorige reglement ten deze en treedt in voege op 1 maart 2021. Het wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Aanvaarding schenking kunstwerk Swalamander - Stemming

 

Feiten en context

François Blommaerts maakte in 2011 het kunstwerk "Swalamander". Het betreft hier een 4m70 lang en 1m breed kunstwerk gemaakt uit hout en de huid van een tijgerpython.

De verkoopprijs was 7.500 euro maar naar aanleiding van de sluiting van zijn atelier gelegen in de Appelkantstraat 10b 2530 Boechout in 2020, schenkt de kunstenaar de Swalamander aan de gemeente.

 

Advies

Positief advies van de cultuurraad van 10 februari 2021

 

Juridische grond

Schenkingen zijn een beslissingsbevoegdheid van de Gemeenteraad volgens artikel 41, 12° van het Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van het kunstwerk "Swalamander" door Francois Blommaerts. Ze geeft de opdracht om de beschrijving van het kunstwerk op te nemen in de inventaris van het gemeentelijk kunstpatrimonium. Het kunstwerk wordt tentoongesteld in de bibliotheek van Boechout.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Aanleggen van publieke toegangen naar inkompartijen meergezinswoning - Frans Segersstraat 42-44 - Zaak der wegen - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Op 4 november 2019 werd door het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning verleend voor het slopen van een woning, het bouwen van een meergezinswoning (16 woonentiteiten) met ondergrondse parking en het vellen van 3 hoogstambomen.

Feiten en context

Op 26 oktober 2020 werd door Wim Merckx een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor de aanpassing van het aanleggen van verharding naar de inkompartijen (t.o.v. de vergunde bouwplannen).

De aanpassing voorziet de publieke toegangen volledig aan de linkerzijde in plaats van  aan de voorzijde van het gebouw via toegangsbruggen. Deze worden aangelegd boven en op grond die na overdracht aan de gemeente wordt opgenomen in het het openbaar domein en sluiten aan op de voetgangers- en fietsverbinding links naast het perceel.

De aanvraag werd openbaar gemaakt van 11 december 2020 tot en met 9 januari 2021: er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Het dossier voor het aanleggen van publieke toegangen naar de inkompartijen van de meergezinswoning, zoals opgemaakt door Bert Van Geet Architecten bvba te Boechout met ref.17.474, ligt voor ter goedkeuring en omvat volgende stukken:

         inplantingsplannen

         grondplannen

         detailplannen

         snedes

         terreinprofielen

         beschrijvende nota.

Juridische grond

Artikel 31 van Het decreet van 25 april 2014 (B.S. 23 oktober 2014) betreffende de omgevingsvergunning, en latere wijzigingen.

Artikel 2 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en volgende wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

20 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het dossier voor het aanleggen van publieke toegangen naar de inkompartijen, zoals opgemaakt door Bert Van Geet Architecten bvba te Boechout met ref. 14.474, omvattende:

         inplantingsplannen

         grondplannen

         detailplannen

         snedes

         terreinprofielen

         beschrijvende nota.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Personeel - Algemeen kader werving, selectie en evaluatie directeur gemeentelijke basisschool - Stemming

 

Feiten en context

Marleen Janssens, huidig directeur, wenst met pensioen te gaan op 01 september 2021.

De gemeenteraad dient te beslissen over de vaststelling van de selectieprocedure voor directeur van de gemeentelijke basisschool.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor:

           Vacant verklaren

           Vaststellen functiebeschrijving en kaderprofiel van de directeur

           Organisatie van de selectieprocedure

           Vaststellen jury

           Vaststellen datum van indienen kandidaturen

           Beoordeling van de ingediende kandidaturen

           Aanstelling van de kandidaat.

Advies

De adviezen van het ABOC is vereist voor de agendering op de raad.

Het advies van de schoolraad is bijkomend gevraagd.

Juridische grond

      Artikel 18, 40, 56,§1 en 182 van het Decreet over het lokaal bestuur

      Het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding bepaalt volgende elementen:

◦ art. 19 bepaalt de voorwaarden voor tijdelijke aanstelling

◦ art. 40 bepaalt de voorwaarden voor vaste benoeming

◦ art. 41 bepaalt dat de betrekking als hoofdambt dient ingevuld te worden.

◦ art. 42 van het Decreet rechtspositie onderwijs bepaalt dat men na twee volledige schooljaren ambtshalve vastbenoemd moet worden. Het schoolbestuur kan ervoor opteren om deze termijn in te korten.

      Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen, de wedde van de directeur werd reeds in het budget voorzien.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad gaat akkoord dat het kader voor de werving, selectie en evaluatie van de directeur basisschool als volgt wordt vastgesteld:

 

WERVING en SELECTIE

Aanwervingsvoorwaarden

De algemene aanwervingsvoorwaarden zijn als volgt:

         voldoen aan de minimale aanwervingsvoorwaarden vastgesteld door de regelgeving onderwijs in het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositieregeling van  sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en in het bijzonder aan de artikelen 19 en 40;

         slagen voor de selectieprocedure;

         geschikt worden bevonden bij het assessment (inclusief psychotechnische screening).

         de aanvullende aanwervingsvoorwaarden gelden als volgt:

          op datum van indiening van de kandidaturen 8 jaar dienstanciënniteit hebben in het door de Vlaamse gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs

          beschikken over een uittreksel uit het strafregister model 3 (formulier 596.2) dat op datum van inschrijving niet meer dan 1 maand oud is. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;

 

De aanstellende overheid kan steeds aanvullende aanwervingsvoorwaarden vaststellen.

 

Bevorderingsvoorwaarden

De algemene en aanvullende bevorderingsvoorwaarden zijn gelijk aan de vastgestelde algemene en aanvullende aanwervingsvoorwaarden.

 

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt of een kandidaat toegelaten wordt tot de selectieprocedure.

 

Selectieprocedure

Het programma van de selectieprocedure bestaat uit ten minste een schriftelijk onderdeel, een mondeling onderdeel en een assessment (inclusief psychotechnische screening), afgenomen door een externe firma.

De kandidaten dienen minstens 50% op elk onderdeel (schriftelijk / mondeling) te hebben en 60% in totaal om geslaagd te zijn.

De drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn in het schriftelijk en mondeling gedeelte van de selectieprocedure, worden doorgestuurd om deel te nemen aan een assessment (inclusief psychotechnische screening).

 

Het selectieprogramma wordt als volgt vastgesteld:

Schriftelijk gedeelte (50 %):

Pedagogisch gedeelte:

Peiling naar de kennis en het inzicht van de kandidaat in verband met de situering van het basisonderwijs in het brede kader van het onderwijslandschap of omtrent een of andere onderwijskundige problematiek door het samenvatten van een pedagogisch-didactisch artikel over onderwijsaangelegenheden en het toevoegen hieraan van persoonlijke commentaar bij de uitspraken en de standpunten die in het artikel worden kenbaar gemaakt.

Case-studie(s):

Peilen naar de organisatorische en leidinggevende capaciteiten van de kandidaat door aan de hand van fictieve gegevens een schoolorganisatorisch probleem op te lossen.

Peilen naar de communicatievaardigheden, people- en teammanagement skills en capaciteiten inzake coördineren en leidinggeven.

Mondeling gedeelte (50%):

Peiling naar de interesse en motivatie van de kandidaten voor het werkterrein en toetsing van het profiel aan de vereisten van de functie.

Psychosociaal-technisch gedeelte:

De kandidaat dient 'geschikt' bevonden te worden voor de functie na een assessment (inclusief psychotechnische proef).

 

Selectiecommissie

 

De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie.

Het college van burgemeester en schepenen kan de selecties geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een erkend extern selectiebureau of kan voor deze een beroep doen op bijstand vanwege de OVSG.

 

Het selectiebureau voert de selectie uit in overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de opdracht.

 

Voor de samenstelling van de selectiecommissie gelden de volgende algemene regels :

         de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen;

         elke selectiecommissie bestaat uit tenminste drie leden;

         tenminste één derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan de eigen organisatie;

         bij afloop van de selectie-activiteiten beraadslaagt de selectiecommissie voltallig over het eindresultaat en het eindverslag van de kandidaten.

 

Onder deskundig wordt verstaan dat de leden van de selectiecommissie over de specifieke deskundigheden moeten beschikken om de kandidaten te beoordelen op de voor de functie vastgelegde criteria.

 

Vacantverklaring

De aanstellende overheid bepaalt bij de vacantverklaring van de betrekking volgens welke procedure (aanwerving of bevordering) ze vervuld wordt.

 

Bekendmaking van de vacature

Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen verlopen minstens vijftien kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. De datum van bekendmaking is de datum van publicatie op de gemeentelijke website. Als de uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

         De datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

         De datum van de poststempel of van het mailbericht geldt als datum van verzending.

         De uiterste datum van kandidaatstelling geldt op straffe van onontvankelijkheid.

 

De vacature wordt bekend gemaakt op de website en in minimaal één geschreven medium, waarin minimaal de functietitel en een verwijzing naar de gemeentelijke website opgenomen wordt met vermelding dat informatie kan ingewonnen worden bij de gemeente.

Het vacaturebericht omvat ten minste:

         omschrijving van de vacante betrekking (ambt, onderwijsniveau, prestatie-
breuk, ..)

         salarisschaal

         wijze waarop men zich kandidaat kan stellen

         uiterste datum om zich kandidaat te stellen

         functiebeschrijving / competentieprofiel

         aard van de selectieproef

         of er al dan niet een wervingsreserve aangelegd wordt.

 

Aanleg wervingsreserve

         De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring van een betrekking of een wervingsreserve wordt aangelegd en bepaalt de geldigheidsduur ervan.

         Na elke selectie kan er een wervingsreserve voor de betreffende functie of graad worden aangelegd voor de duur van twee jaar.  De geldigheidsduur is verlengbaar met 1 jaar voor zover de maximale geldigheidsduur van de wervingsreserve de termijn van drie jaar niet overschrijdt.

         De duur van de wervingsreserve vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de datum van het eindrapport van de selectie.

         Voor de betrekkingen waarvoor werd beslist een wervingsreserve aan te leggen, worden alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, in de wervingsreserve opgenomen, voor de duur ervan, tenzij zij te kennen geven van elke aanstelling af te zien.

         Een kandidaat die niet geschikt wordt bevonden in het assessment (inclusief psychotechnische screening) wordt geschrapt uit de wervingsreserve.

         Kandidaten die zijn opgenomen uit de wervingsreserve worden hieruit geschrapt:

          op eigen verzoek

          indien ze niet binnen de 15 kalenderdagen ingaan op het aanbod van een betrekking 

          indien ze niet binnen de 15 kalenderdagen reageren wanneer gepolst wordt naar opname in de wervingsreserve met het oog op invulling van een vacature op een later moment

 

EVALUATIE

 

Evaluatie tijdens de proefperiode

         De eerste evaluator is de coördinator het lokaal bestuur waaronder het onderwijs ressorteert, de algemeen directeur is de tweede evaluator.

         De aanstellende overheid kan opteren om zich te laten bijstaan door OVSG voor de pedagogische evaluatie van de directeur.

         De duur van de proeftijd is 2 volledige schooljaren ( = 24 kalendermaanden).

         De proefperiode wordt opgevolgd door middel van volgende gesprekken:

          startgesprek bij indiensttreding

          functioneringsgesprek na 6 maanden

          tussentijds evaluatiegesprek voor 12 maanden

          eindevaluatie voor 24 maanden.

 

Als evaluatiecriteria gelden de taken, competenties en attitudes zoals vermeld in de functiebeschrijving.

         Bij de tussentijdse evaluatie wordt ook het beleidsplan besproken dat de directeur in overleg met de pedagogisch adviseur opmaakt. Dit beleidsplan wordt voorgelegd aan de aanstellende overheid. 

         Na het tussentijds evaluatiegesprek stellen de evaluatoren de tussentijdse evaluatie van de proeftijd vast in een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat het evaluatieresultaat afdoende onderbouwt. Het resultaat van de tussentijdse evaluatie is voldoende of onvoldoende. Een onvoldoende evaluatieresultaat is mogelijk wanneer manifest blijkt dat de werving eigenlijk niet geslaagd is en het geen zin heeft het personeelslid voor de volledige duur van de proeftijd in dienst te houden. Het personeelslid met een onvoldoende evaluatieresultaat voor de tussentijdse evaluatie van de proeftijd kan worden ontslagen, nadat het door de aanstellende overheid is gehoord. Het personeelslid kan zich laten bijstaan door een andere persoon.

         De eindevaluatie van de proeftijd vindt plaats voor het einde van de proeftijd na 24 maanden.

         Deze eindevaluatie wordt door de evaluatoren, na een evaluatiegesprek, vastgesteld in een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat het evaluatieresultaat op afdoende wijze onderbouwt. Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd is ofwel voldoende of onvoldoende.

         Een personeelslid kan maar benoemd worden indien hij/zij het traject ‘Topstart voor directies’ gevolgd heeft voor directeur basisonderwijs. Een attest hieromtrent dient voorgelegd. 

 

Opmaak beleidsplan

Dit beleidsplan omvat de beleidsintenties van de directeur tijdens zijn ‘proefperiode’. Met dit beleidsplan wordt niet het gemeentelijk beleidsplan voor het gemeentelijk onderwijs bedoeld dat moet worden voorgelegd aan de algemeen directeur.

 

Uiterlijk drie maanden na start proeftijd:

De directeur kiest in het kader van zijn beleidsplan enkele relevante prioriteiten waarin een aantal resultaatsgebieden uit volgende lijst aan bod komen. Dit kan bepaald worden in samenspraak met de pedagogisch adviseur.

         Concretisering van het pedagogisch project

         Planning en organisatie

         Personeelsbeleid – leiding geven aan het personeelsteam

         Leerlingenbegeleiding

         Beleidsvoorbereiding en -advisering

         Communicatie en samenwerking met leerlingen en ouders

         Overleg en samenwerking met interne partners

         Overleg en samenwerking met externe partners

         Financieel en administratief beheer

         Public relations

         Nascholingsbeleid van de school en van de directeur zelf

         Kwaliteitsbewaking – interne kwaliteitszorg

 

De directeur tekent de grote lijnen van dit beleidsplan uit in overleg met verschillende participanten (bv. begeleidingsdienst, schoolteam,…). Hij specificeert dit en vult dit in met duidelijke en concreet te realiseren doelstellingen. Hij bepaalt in het beleidsplan welke doelstellingen gerealiseerd worden tijdens het eerste schooljaar van de proefperiode en welke tijdens het tweede schooljaar.

De geselecteerde kandidaat legt uiterlijk drie maanden na indiensttreding een beleidsplan ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Tussentijds rapport

Vóór 15 april van het eerste volledige schooljaar

Voor 15 april van het eerste volledige schooljaar legt de directeur de tussentijdse resultaten van de uitvoering van zijn beleidsplan voor aan de externe beoordelaar onder de vorm van een (zelf-) evaluatie. Hierin wordt met diverse elementen rekening gehouden: opmerkingen uit het schoolteam en met contextfactoren die het starten en inwerken van een nieuwe directeur kunnen bemoeilijken (doorlichting).

De directeur bespreekt zijn eerste tussentijds rapport met de externe beoordelaar. Deze externe beoordelaar stuurt een eerste tussentijds beoordelingsrapport door naar het college van burgemeester en schepenen.

Ook de interne beoordelaar maakt een eerste tussentijds beoordelingsrapport op en bezorgt dit aan het college van burgemeester en schepenen.

Beide tussentijdse beoordelingsrapporten worden voorgelegd als advies aan het college van burgemeester en schepenen. Na ontvangst van beide tussentijdse beoordelingsrapporten wordt er een bespreking gehouden van de beoordelingsrapporten waaraan de beoordelaars, het college van burgemeester en schepenen, en de ‘directeur op proef’ deelnemen.

Aansluitend gaat het college van burgemeester en schepenen over tot verdere aanstelling of tot het beëindigen van de tijdelijke aanstelling.

 

Eindrapport

Vóór 15 april van het tweede volledige schooljaar

Ten laatste op 15 april van het tweede volledige schooljaar legt de directeur een eindrapport neer bij de externe beoordelaar. Deze maakt een definitief beoordelingsrapport op na de betrokkene te hebben gehoord.

Ook de interne beoordelaar maakt een definitief beoordelingsrapport.

Beide definitieve beoordelingsrapporten worden voorgelegd als advies aan het college van burgemeester en schepenen. Na ontvangst van beide definitieve beoordelingsrapporten wordt er een bespreking gehouden van de beoordelingsrapporten waaraan de beoordelaars, het college van burgemeester en schepenen en de 'directeur op proef' deelnemen.

Aansluitend gaat het college van burgemeester en schepenen over tot de vaste benoeming of tot het beëindigen van de tijdelijke aanstelling. De beslissing van het college wordt genomen en meegedeeld aan de betrokkene voor het einde van het tweede volledige schooljaar.

Bij het beëindigen van de tijdelijke aanstelling moet het betreffende personeelslid gehoord worden en moet artikel 42 § 4 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs gerespecteerd worden.

 

Evaluatie tijdens de loopbaan

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Een evaluatie moet gezien worden als een constructief en positief beleidsinstrument, dat het mogelijk maakt een autonoom personeelsbeleid te voeren gericht op het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs.

De directeur wordt om de twee schooljaren geëvalueerd door de algemeen directeur en het afdelingshoofd op basis van zijn functiebeschrijving. Er kan bij een evaluatie enkel rekening gehouden worden met prestaties geleverd in het lopende schooljaar en het voorbije schooljaar. Tussentijds vindt er één of meerdere functioneringsgesprek(ken) plaats waarbij de directeur tussentijdse feedback krijgt over zijn manier van functioneren.

De evaluatie gaat gepaard met een evaluatiegesprek tussen de evaluatoren en de directeur. 

 

TUSSENTIJDS FUNCTIONERINGSGESPREK

De directeur krijgt tussentijds feedback over zijn manier van functioneren. De feedback neemt de vorm aan van een functioneringsgesprek met de directeur.

Onder functioneringsgesprek wordt verstaan: een gesprek tussen de evaluatoren en de directeur met het oog op het optimaal functioneren van directeur en de optimale kwaliteit van het onderwijs. Zowel de directeur als de evaluatoren brengen te bespreken punten aan.

Het functioneringsgesprek vindt plaats als de evaluatieperiode voor de helft is verstreken.

Bijkomende functioneringsgesprekken kunnen plaatsvinden op vraag van de directeur of van de evaluatoren. Als feiten of gedragingen van de directeur een negatieve weerslag kunnen hebben op de evaluatie of daar aanleiding toe geven, nodigen de evaluatoren de directeur  in elk geval uit voor een functioneringsgesprek.

Het functioneringsgesprek resulteert in een afsprakennota over bepaalde aandachtspunten.

Zowel de directeur als de evaluatoren ondertekenen de afsprakennota en krijgen er een exemplaar van.

Indien de directeur de afsprakennota weigert te tekenen voor ontvangst, wordt dit vermeld op de afsprakennota en wordt deze:

         ofwel, per aangetekende zending overgemaakt aan de directeur

         ofwel, in bijzijn van twee getuigen aan hem overhandigd.

De eensluidend verklaarde kopie van de afsprakennota en het bewijs van de aangetekende zending worden opgenomen in het evaluatiedossier.

De periode van 10 kalenderdagen begint pas te tellen de derde dag na verzending van het aangetekend schrijven.

Concrete feiten en gedragingen die een weerslag kunnen hebben op de evaluatie van de directeur geven aanleiding tot een nota die aan de directeur wordt voorgelegd en die toegevoegd wordt aan zijn evaluatiedossier.

 

EVALUATIE

Het evaluatiegesprek heeft als eerste doel het functioneren van de directeur te verbeteren daar waar dit nodig is en het te ondersteunen. Het is niet louter op het verleden gericht. Na het gesprek moeten niet enkel de goede en sterke punten, maar ook de eventueel te verbeteren punten van de directeur duidelijk zijn. Het evaluatiegesprek kan bijgevolg aanleiding geven tot het bijsturen naar de toekomst toe en het kan leiden tot nieuwe, duidelijke afspraken.

De evaluatoren beschrijven in het evaluatieverslag op zorgvuldige wijze het volledig functioneren van de directeur ten opzicht van de functiebeschrijving, met inbegrip van de voor de betrokken evaluatieperiode eventueel afgesproken persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen en bevat steeds een eindconclusie.

De directeur ontvangt het evaluatieverslag tegen ontvangstbewijs. Hij kan in het evaluatieverslag opmerkingen bij zijn evaluatie formuleren. De directeur bezorgt het voor kennisneming ondertekende evaluatieverslag terug aan zijn evaluatoren binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van het evaluatieverslag.

Bij ontstentenis aan opmerkingen binnen de 10 kalenderdagen wordt de directeur geacht akkoord te gaan met het evaluatieverslag.

De evaluatoren ondertekenen het evaluatieverslag en, in voorkomend geval, de opmerkingen van de directeur voor kennisneming en voegt de opmerkingen van de directeur bij het evaluatiedossier.

De directeur ontvangt een kopie van het definitief evaluatieverslag tegen ontvangstbewijs. 

Indien de directeur het evaluatieverslag weigert te tekenen voor ontvangst, wordt dit vermeld op het evaluatieverslag en wordt dit:

         ofwel, per aangetekende zending overgemaakt aan de directeur

         ofwel, in bijzijn van twee getuigen aan hem overhandigd.

De eensluidend verklaarde kopie van het evaluatieverslag en het bewijs van de aangetekende zending worden opgenomen in het evaluatiedossier.

De periode van 10 kalenderdagen begint pas te tellen de derde dag na verzending van het aangetekend schrijven.

De directeur heeft het recht zijn persoonlijk evaluatiedossier te raadplegen en krijgt er op zijn verzoek een afschrift van.

 

EVALUATIE MET EINDCONCLUSIE 'ONVOLDOENDE'

Een evaluatie kan leiden tot een evaluatieverslag met eindconclusie 'onvoldoende'. Tegen de evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende' kan de directeur beroep aantekenen bij de bevoegde kamer van het college van beroep, en dit overeenkomstig de regelgeving opgenomen in hoofdstuk Vter - afdeling 2 van het decreet rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Interpellatie - Midden III - IV

Interpellatie en motie

Datum17/02/2021

Gemeenteraad van 22/02/2021

Onderwerp Midden III - IV

Door Sven Snyders

 

Beste collega’s,

 

De afgelopen weken werden wij, en waarschijnlijk jullie allen, via verschillende wegen benaderd ivm fase 4 van het midden. De ‘kleine’ fase dewelke in de steigers staat.

 

Nieuwe en oude bewoners van Boechout voelen zich gerold. Iets wijs gemaakt, want de communicatie hierrond was natuurlijk nooit duidelijk. Nu blijkt natuurlijk dat op een stukje open gebied, kleiner dan een voetbalveld nog maar eens 26 woonentiteiten worden gebouwd, of moet ik zeggen gepropt.

Blijkbaar was de communicatie van de projectontwikkelaar niet echt volledig en correct. Er zou wat ‘laagbouw’ komen.

 

Het bouwzieke college zal dit natuurlijk ook vinden, want het zijn maar 4 bouwlagen.

Dit komt ondertussen allemaal terug, als een boemerang, in het gezicht van het college. Wat blijkt nu? N-VA krijgt wederom gelijk en de burgers werd een rad voor ogen gedraaid.

Hoe zal het bestuur hier nu mee omgaan? Hoe zal m’n dit in de toekomst vermijden?

 

 

Sven Snyders

Fractieleider N-VA 

 

 

Schepen Kris Swaegers en burgemeester Koen T'Sijen antwoorden op deze interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Interpellatie - Midden Fase IV

Interpellatie en motie

Datum17/02/2021

Gemeenteraad van 22/02/2021

Onderwerp Midden Fase IV

Door Filip Peeters

 

 

Toelichting:

 

Tot 20.02 jl. liep het openbaar onderzoek met betrekking tot Fase IV van het Midden, namelijk de bouw van 6 eensgezinswoningen en een appartementsblok met 4 bouwlagen goed voor 20 appartementen achter de tuinen van de Heuvelstraat naast het park van Sint-Gabriël.

 

Zowel in commentaren op Facebook als in een artikel in Het Laatste Nieuws op 13.02 jl. liet burgemeester dhr. Koen ’T Sijen optekenen dat de bouwaanvraag “perfect binnen de contouren” past die in het RUP BMT/Stationsomgeving werden vastgelegd, dat het “eigenlijk al sinds 2012 beslist beleid” is en dat de bouwaanvraag daarom niet geweigerd zal kunnen worden (cfr. https://www.hln.be/boechout/protest-tegen-nieuw-appartementsgebouw-in-het-midden-is-hoogstwaarschijnlijk-vergeefs-dit-past-perfect-binnen-de-bouwvoorschriften~a71c69dd/).

 

 

Interpellatie aan de Schepen van Ruimtelijke Ordening mevr. Kris Swaegers :

 

Wij vinden het uitermate storend dat de burgemeester met dergelijke verklaringen de uitkomst van een openbaar onderzoek tracht te beïnvloeden. Want dat is duidelijk de boodschap : het heeft geen zin om bezwaar in te dienen.

 

Het bestuur dat straks over een bouwaanvraag zal moeten beslissen na kennisname van de bezwaarschriften, hoort zich tijdens het openbaar onderzoek te onthouden van commentaar op de rechtmatigheid van die bouwaanvraag.

 

Hoe kan een burger nog verwachten dat het bestuur zijn bezwaar straks onpartijdig en met een open blik zal beoordelen als er klaar en duidelijk sprake is van vooringenomenheid?

 

’t Dorp Boechout-Vremde roept het bestuur dus op om zich voortaan tijdens de looptijd van het openbaar onderzoek te onthouden van uitlatingen over de wenselijkheid en rechtmatigheid van het aangevraagde project.

 

 

Interpellatie aan de Burgemeester bevoegd voor Burgerparticipatie dhr. Koen ’T Sijen :

 

Minstens even storend als uw voormelde interventie tijdens het openbaar onderzoek zijn uw stigmatiserende vingerwijzingen op Facebook, meer bepaald in de Facebook-groep ‘Boechout-Vremde Leeft’, waar u tegenstanders van het project Midden Fase IV zelfs een “NIMBY”-houding verweet.

 

Wie zien hier iets gebeuren dat we kennen uit het verleden. Burgers die opmerkingen durven te maken over een gemeentelijk RUP beticht u van het nastreven van eigenbelang. Dat is een steeds weerkerend patroon.

 

Dat u als Schepen van Burgerparticipatie dergelijke intentieprocessen van inwoners maakt, publiekelijk tijdens het openbaar onderzoek dan nog, is bijzonder kwalijk te noemen.

 

Het intimiderende effect is duidelijk : wie een kritisch tegengeluid wou laten horen, zal voortaan wel twee keer nadenken.

 

Burgers aan de schandpaal nagelen, praat je niet goed met een hashtag ‘positiefbeleid’ of ‘verbindendbeleid’ – het staat er haaks op.

 

Een bestuur dat werk beloofde te maken van burgerparticipatie, zou haar inwoners net moeten aanmoedigen om zich uit te spreken.

 

Inwoners zijn immers de experten van hun eigen leefomgeving. Hun inzichten kunnen bijdragen aan een nieuwe visie.

 

Wij vragen u met aandrang om daar voortaan niet schamper meer over te doen en zich te onthouden van persoonlijke aanvallen.

 

 

Schepen Kris Swaegers en burgemeester Koen T'Sijen antwoorden op deze interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Interpellatie - De Dreef van Boechout

Interpellatie en motie

Datum17/02/2021

Gemeenteraad van 22/02/2021

Onderwerp De Dreef van Boechout

Door Filip Peeters

 

 

Toelichting:

 

Op 11.02 jl. verscheen in de krant Het Laatste Nieuws een artikel getiteld “Afgelopen jaren vielen al 18 beuken om in de dreef, bestuur onderzoekt mogelijke oplossingen.” (https://www.hln.be/boechout/afgelopen-jaren-vielen-al-18-beuken-om-in-de-dreef-bestuur-onderzoekt-mogelijke-oplossingen~af62df20/).

 

De inhoud ervan is een doorslag van het artikel dat in juni vorig jaar in het infoblad Boechout Beweegt verscheen onder de titel “Wat brengt de toekomst voor de dreef?” en dat ook op de website van de gemeente staat (https://www.boechout.be/nieuws/de-toekomst-van-de-dreef).

 

 

Interpellatie aan de Schepen van Milieu mevr. Kris Swaegers en aan de Schepen van Erfgoed en Publiek Domein dhr. Philip Verstappen :

 

 

Waarom haalt dit artikel nu plots de krant, meer dan een half jaar nadat het in ‘Boechout Beweegt’ verscheen ?

 

Vorig jaar beloofde het bestuur over de toekomst van de Dreef ‘in het najaar in gesprek te gaan met de bevolking’. Zo stond het ook in het artikel in ‘Boechout Beweegt’.

 

Ondanks de herhaalde vraag van ’t Dorp Boechout-Vremde naar de stand van zaken bleef in het najaar van 2020 stil van de zijde van het bestuur.

 

In het artikel van Het Laatste Nieuws is echter opnieuw sprake van ‘een gesprek met de bevolking in het najaar’ (zie de slotzin).

 

Betekent dit dat de dialoog met de bevolking met een jaar wordt opgeschoven naar de tweede helft van 2021 ?

 

Wat is de actuele stand van zaken van dit dossier ?

 

Met ’t Dorp Boechout-Vremde willen nogmaals het belang van openheid en onafhankelijk onderzoek onderstrepen.

 

Een ‘gesprek aangaan met de bevolking’ is geen éénrichtingscommunicatie op het moment dat er al beslissingen genomen zijn.

 

Daarvoor is de Dreef onze ganse gemeenschap veel te dierbaar.

 

 

Schepen Kris Swaegers antwoordt op deze interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021