Gemeente Boechout

Zitting van 26 april 2021

Van 20:00 uur tot 22:43 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor bestuur AGB – Bekrachtiging – Stemming

 

Feiten en context

De richtlijnen van de Administratie Binnenlands Bestuur (ABB) inzake het organiseren van gemeenteraden in de periode van de Covid-19.

De zittingen van de gemeenteraad kunnen voortaan zowel fysiek of digitaal plaatsvinden mits naleving van bepaalde voorwaarden.

In de huidige alarmfase Covid-19 is het niet aangewezen om fysiek te vergaderen. .

De burgemeester heeft op 9 april 2021 beslist om de gemeenteraad van 26 april digitaal te laten plaatsvinden.

Juridische grond

De artikelen 134§1 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 9 april 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2021 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 29 maart 2021.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 29 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Klacht van gemeenteraadslid Sven Snyders - Schending inzagerecht raadslid - Schrijven ABB van 29 maart 2021 - Kennisname

 

Voorgeschiedenis

Kennisname schrijven ABB van 10 februari 2021 met als bijlage een klacht van raadslid Sven Snyders tegen de schending van het inzagerecht.

Antwoord van het bestuur aan ABB, verzonden op 10 februari 2021.

Feiten en context

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 29 maart 2021 met als bijlage een kopie van het antwoord aan raadslid Sven Snyders met betrekking tot bovenvermelde klacht.

Juridische grond

Artikel 331 en 333 van het decreet lokaal bestuur.

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 29 maart 2021. De gouverneur heeft beslist dat raadslid Sven Snyders recht had op een afschrift van de door hem gevraagde stukken. Het gemeentebestuur zal hem de gevraagde documenten bezorgen.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

COVID 19 - Verslaggeving vaccinatiecentrum - Kennisname

 

De burgemeester geeft toelichting over de werking van het vaccinatiecentrum.

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de verslaggeving over het vaccinatiecentrum.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

COVID19 - Addendum Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid ikv Bronopsporing - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad van 25 januari 2021 besliste om de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid aan te gaan, zijnde optie 1: inzet op sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching.

 

Feiten en context

In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is (nog steeds) een cruciale rol weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing.

 

         Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft gehad. Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. Zij krijgen advies over hoe ze zich kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen te beschermen. Dat vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten.

         Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving) kunnen nemen.

 

Op 19 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie.

 

Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 en 19 maart 2021 kiezen tussen de volgende opties:

         Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching

         Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én aanvullend lokaal contactonderzoek.

 

De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale contactcenters.

 

De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair verder inzetten op optie 1.

Hiertoe wordt door de gemeente de samenwerkingsovereenkomst verlengd met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Het opnemen van de engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van de privcay van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te nemen.

 

De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de werking van de ELZ. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken.

 

De verlenging van de reeds aangegane samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid (goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 januari 2021, nav het BVR van 13 november 2020) wordt vervat in bijgevoegd addendum.

 

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

 

Bevoegdheid

Op basis van artikel 41 §1 5° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd om dit besluit te nemen.

 

Financiële gevolgen

De lokalen besturen worden gesubsidieerd voor het opnemen van complementaire engagementen.

De lokale besturen die inzetten op optie 1 zullen een forfaitaire subsidie ontvangen van 0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 1 april tot en met 30 juni 2021.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

Artikel 2

De raad keurt het voorgelegde addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid (optie 1) goed.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Jaaroverzicht meldingen 2020 - Kennisname

 

Feiten en context

De adjunct-algemeen directeur maakte een overzicht van alle meldingen die er in 2020 gebeurden.

Dit overzicht werd besproken door het MAT in zitting van 31 maart en het College van Burgemeester en Schepenen nam er kennis van in zitting van 6 april 2021.

Met dit document willen we de raadsleden een algemeen inzicht verschaffen in welke meldingen er bij het bestuur in 2020 toekwamen en hoe ze behandeld werden.

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het jaaroverzicht meldingen 2020.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Patrimonium - Aankoop gronden Hellestraat aansluitend bij het brongebied van de Molenbeek - Cofinanciering - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Aankoop percelen Hellestraat/ Vremdesesteenweg - Molenbeekbron - strategische verwervingssubsidie - gemeenteraadsbeslissing dd. 27 april 2020.

Collegebeslissing dd. 3 november 2020 en 24 november 2020 betreffende de eventuele verdere uitbreiding van het natuurgebied evenals het schattingsverslag zoals werd opgemaakt door landmeter-expert Broothaerts Jelle GCV dd. 11 november 2020 in opdracht van Igean Dienstverlening en dit na plaatsbezoek dd. 9 november 2020.

Gemeenteraadsbeslissing dd. 14 december 2020 betreffende de effectieve aankoop van de percelen in kader van de verdere uitbreiding van de Molenbeekvallei, zijnde de percelen kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie B, nummers 205b, 206b, 203a, 51c3 voor een totale oppervlakte van 32.195 m².

Feiten en context

Ontwerp van overeenkomst betreffende de cofinanciering door de provincie Antwerpen ten aanzien van de percelen kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie B, nummers 205b, 206b, 203a, 51c3 voor een totale oppervlakte van 32.195 m².(zie bijlage), waarvan reeds door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 april 2021 kennis werd genomen.

Juridische grond

Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn financiële gevolgen, zijnde 20% cofinanciering door de provincie Antwerpen oftewel 20% van (32.198 m² X 12 €/m² = € 386.376) = € 77.275,20.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst betreffende de cofinanciering door de provincie Antwerpen, en keurt deze integraal goed.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om de procedure betreffende de cofinanciering verder te belopen en de provincie Antwerpen te informeren van voorliggende beslissing.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Kempens Landschap - Herbevestiging van de reeds bestaande samenwerking - Stemming

 

Voorgeschiedenis

In het college van 19 januari 2009 werd kennis genomen van het infopakket van de V.Z.W. Kempens Landschap en werd besloten om over te gaan tot lidmaatschap.

Bevestiging van de bovenstaande beslissing door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juni 2009.

Feiten en context

Schrijven van de Stichting Kempens Landschap dd. 25 maart 2021, waarvan in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 april 2021 kennis werd genomen.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017, B.S. 15 februari 2018, meer bepaald de artikelen 40 e.v.

 

Financiële gevolgen

Er zijn financiële gevolgen, zie hiervoor de samenwerkingsovereenkomst in bijlage.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst in bijlage goed, en herbevestigt daarmee de reeds bestaande samenwerking met de stichting Kempens Landschap als zodanig.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst met de Maanwandelaars - Fietsbib en Repair Café - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie.

De beleidsnota 2019 – 2025  “Samen maken we het verschil”, hoofdstuk 9, punt 6, betreffende het stimuleren van het duurzaam delen van gebruiksvoorwerpen in onze gemeente.

Besprekingen met o.m. de Maanwandelaars, Werkmmaat, Fietspunt, KWB, GROS, Gastvrij Boechout, 't Ateljee De Ark.

Feiten en context

Opmaak van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Boechout en de Maanwandelaars betreffende de organisatie van een fietsbib en Repair Café te Boechout (zie bijlage).

Kennisname van deze samenwerkingsovereenkomst door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 april 2021.

Sustainable Development Goals (SDG's)

Het initiatief, en aldus ook de voorliggende samenwerkingsovereenkomst, kadert binnen volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen:

         SDG   1 - Geen armoede

         SDG   3 - Goede gezondheid en welzijn

         SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

         SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

         SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

         SDG 13 - Klimaatactie

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017, B.S. 15 februari 2018, meer bepaald de artikelen 40 e.v.

 

Financiële gevolgen

Er zijn financiële gevolgen, zie de samenwerkingsovereenkomst in bijlage, meer bepaald artikel 8: 'Het engagement van de gemeente'.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst in bijlage integraal goed.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Noodplancoördinator, opstart van intergemeentelijke samenwerking - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Oorspronkelijk was het de bedoeling een overeenkomst te sluiten tussen vier gemeenten zijnde Hove, Boechout, Lint en Edegem. Dit volgens de volgende verdeelsleutel:

Boechout: 38%

Edegem: 32%

Lint: 15%

Hove: 15%.

Edegem heeft beslist om niet in te stappen in deze regeling.

 

Feiten, context en argumentatie

Noodplanning als gespecialiseerde functie wordt onder verantwoordelijkheid van de

burgemeester ondermeer gedragen en uitgewerkt door een noodplancoördinator. De

noodzaak tot professionalisme vereist een specifieke invulling van deze functie door een

deskundige. In elk van de drie gemeenten Hove, Boechout en Lint werd deze

functie tot op heden als bij-taak ingevuld naast ander tijdsbestedingen en opdrachten.

Hierdoor is er een risico dat een professionele verankering in de drie gemeenten

onvoldoende gewaarborgd wordt. Een samenwerking tussen de drie gemeenten met de

inzet van een deskundige op B4-B5 niveau om de noodplanning in te vullen en verder te

professionaliseren is meer dan nuttig.

 

Op basis van het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst -zie bijlage- werd het voorstel voor de oprichting van een intergemeentelijke samenwerking op het vlak van de

noodplanning, door de inzet van 1 FTE noodplanambtenaar besproken. In de nota wordt uitgebreid beargumenteerd wat de meerwaarde is van een IGS

op het vlak van noodplanning. De colleges van burgemeester en schepenen hebben in hun resp. zittingen zich akkoord verklaard met het principe en de inhoud van de

samenwerkingsovereenkomst.

 

De gemeente Boechout beschikt thans over een deeltijdse noodplanambtenaar op B4-B5

niveau die zich -met akkoord van het bestuur- bereid verklaard heeft om op voltijdse basis de functie van noodplancoördinator voor de twee andere gemeenten op te nemen, weliswaar op basis van een verdeling van 38% (Boechout), 15 % (Hove) en 15 % (Lint) naar inzet noodplanning toe.

 

Juridische grond

Art. 389 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat met het oog op de gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen van gemeentelijk belang twee of meer gemeenten samenwerkingsverbanden tot stand kunnen brengen.

Art. 185 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat statutaire

personeelsleden kunnen worden ter beschikking gesteld van gemeentelijke

samenwerkingsverbanden.

Art 278 tem 280 van de rechtspositieregeling aangepast via collegebesluit op het college van 13 april 2021 op basis van het protocol onderhandelingsovereenkomst van 8 april 2021

 

Advies

Een intergemeentelijke samenwerking inzake noodplanning is zeker aangewezen en aan te bevelen.

 

Financiële gevolgen

De totale jaarlijkse kost kan ingeschat worden op 100.000 euro, waarvan 68.000 euro, zijnde 38%, door Boechout als noodplanning en 32.000 euro als reguliere werking dient voorzien.

De verdeling op basis van inwonersaantallen en grondgebied betekent volgende verdeling:

voor Boechout: 38%

voor Hove: 15%

voor Lint: 15%

Voor de overige 32% voert de noodplancoördinator taken uit in het kader van de reguliere werking van de gemeente Boechout. Deze loonkost is ten laste van gemeente Boechout.

Dit wil zeggen dat dit een financiële return oplevert van 30.000 euro per jaar.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de oprichting van een intergemeentelijke dienst noodplanning goed met de inzet van een voltijdse noodplancoördinator met de gemeenten Hove, Boechout en Lint en dit met ingang van 1 mei 2021.

Artikel 2

De samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke noodplancoördinator in bijlage aan dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Gemeente Boechout engageert zich om 38 % van de kosten van deze overeenkomst op zich te nemen. Deze worden geschat op 38.000 euro/jaar.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

COVID-19 - Extra werkingssubsidies verenigingen 2021 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Op 27 oktober 2020 besliste het college om 30% extra werkingssubsidies uit te keren aan verenigingen. Deze beslissing was gebaseerd op de intenties van het relanceplan 2020 en werd gefinancierd met de middelen die we ontvangen van het Vlaams noodfonds jeugd-cultuur-sport (€ 145.829,33 euro).

Die extra werkingssubsidie werd toegekend bovenop de gewone werkingssubsidie, die berekend werd op basis van de werking in 2019 en dus nog zonder corona.

De extra werkingssubsidie bedroeg € 16.703.

 

Feiten en Context

Ook in 2021 is de impact van corona op het verenigingsleven zeer groot. Niet alleen op de werking zelf, maar ook financieel. Zij worden geconfronteerd met extra kosten (bijv. opsplitsen in kleinere groepen, extra materiaal, ...) en/of geen of minder inkomsten (bijv. fondsenwerving, kantine-inkomsten, enz).

Daarnaast stellen we vast dat het werkingsjaar 2020 zo geimpacteerd is door de coronacrisis en bijhorende maatregelen, dat het niet opportuun is om de bestaande subsidiereglementen toe te passen. Dat zou namelijk tot zeer vertekende subsidiebedragen leiden waar dikwijls een vereniging zelf niets aan kon doen (geleidelijke heropstart activiteiten, beperkte aantallen deelnemers/bezoekers, enz).

 

Daarom stellen we voor om de berekende subsidiebedragen van 2020 te bevriezen en deze te gebruiken als basis voor de subsidies van 2021. Dit betekent niet alleen een faire subsidieverdeling over de verenigingen heen, maar zorgt ook voor heel wat administratieve planlastvermindering bij zowel verenigingen als administratie.

 

Daarnaast stellen we voor om net zoals in 2020 een extra werkingssubsidie toe te kennen van 50% op de gewone werkingssubsidie. Dit moet de verenigingen in staat stellen om de negatieve impact in 2021, en hopelijk ook de heropstart in de tweede helft van 2021, ook financieel te kunnen dragen.

 

Financiële gevolgen

Vanuit de Vlaamse noodfondsmiddelen is er nog een beschikbaar budget van € 68.000 op ARK 64902501.

 

Op basis van het budget van 2020, waarbij de gewone werkingssubsidies € 55.675 bedroegen, wordt de extra werkingssubsidies van 50% geraamd op € 27.837,50. 

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord om voor de werkingssubsidies voor de verenigingen in 2021 af te wijken van de bestaande reglementering, en de subsidiebedragen van 2020 te  gebruiken als basis voor de subsidies van 2021.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord om aanvullend 50% extra aan werkingssubsidies toe te kennen via de middelen van het Vlaams Noodfonds jeugd-sport-cultuur.

Artikel 3

De gemeenteraad delegeert de concrete uitwerking van deze beslissing aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 april 2021

 

Gebruikersreglement socioculturele en sportinfrastructuur - Stemming

 

Voorgeschiedenis

In de gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 werd de laatste aanpassing goedgekeurd op het gebruik van de infrastructuur van het gemeenschapscentrum.

Het reglement op het gebruik van de Jan Frans Willemsschool werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 juni 2008.

Het reglement op het gebruik van de sportinfrastructuur van vzw Sint-Gabriël werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 juni 2008.

Bij de opstart van het AGB werd besloten om één nieuw gecombineerd reglement op te maken dat alle socioculturele en sportinfrastructuur omvat. Dat reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 augustus 2016 en de Raad van Bestuur van het AGB op 29 augustus 2016.

 

Feiten en context

In 2019 werd begonnen met de herziening van het gebruikersreglement voor socioculturele en sportinfrastructuur. Reden hiervoor was voortschrijdend inzicht inzake de werking van het reglement, actualisatie van een aantal tarieven in het kader van de nieuwe meerjarenplanning 2020-2025 en uitbreiding van het aanbod.

In 2020 werd een eerste ontwerp aan de verschillende adviesraden voorgelegd. De verschillende opmerkingen werden meegenomen naar het definitieve ontwerp. De impact van de coronapandemie en de komst van de nieuwe coördinator vrije tijd zorgde voor enkele maanden vertraging, maar op 1 april 2021 werd een bijgewerkt ontwerpreglement opnieuw aan de verenigingen en raden voorgesteld.

Het definitieve ontwerp werd besproken op het CBS van 6 en 13 april 2021.

Het reglement gaat in voege op 1 mei 2021.

De tarieven voor het gebruik van de socioculturele infrastructuur (beheerd door de gemeente) gelden vanaf 1 mei 2021.

De tarieven voor het gebruik van de sportinfrastructuur (beheerd door het AGB) gelden

         vanaf 1 mei 2021 voor de categorie 0

         vanaf 1 september 2021 voor de categorieën A/B/C

Reservaties die reeds werden bevestigd vóór 1 mei 2021 blijven behouden en worden aan het tarief aangerekend dat gold voor 1 mei 2021.

Voor elke locatie die in het reglement vermeld wordt, wordt nog een nieuw of indien nodig gewijzigd huishoudelijk reglement opgemaakt. Deze zullen worden voorgelegd aan het Directiecomité of aan het college al naargelang de infrastructuur deel uitmaakt van het AGB of niet.

Voorliggend reglement dient ook goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur van het AGB omdat het infrastructuur omvat zowel van de gemeente als van het AGB.

 

Advies

Advies van de Cultuurraad van 7/10/2020 (zie verslag)

Advies van de Sportraad van 10/9/2020 (zie advies)

Advies van de Jeugdraad van 12/10/2020 (zie verslag)

Advies van de seniorenraad van 9/10/2020 (zie advies)

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

17 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Marleen Dolfeyn, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

6 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het nieuwe gebruikersreglement voor de socioculturele en de sportinfrastructuur goed.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Punt bijlagen/links GR 2021 04 26 Gebruikersreglement socioculturele en sportinfrastructuur 2021.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 april 2021

 

Retributie op het gebruik van socioculturele infrastructuur - Aanslagjaren 2021-2025 - Stemming

 

Feiten en context

De gemeentelijke fiscale autonomie is verankerd in de Grondwet (artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet).

De gemeentelijke reglementen kunnen een looptijd hebben van meerdere jaren. Aan de retributiereglementen wordt jaarlijks uitvoering gegeven door de inschrijving van de overeenkomstige kredieten in het meerjarenplan.

De geldigheidsduur van de retributiereglementen in Boechout wordt beperkt gehouden ten belope van de van de duur van de meerjarenplanning 2020-2025.

Argumentatie

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van rendabele retributies.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

 

Financiële gevolgen

Het budget werd voorzien in de meerjarenplanning 2025-2025.

 

Stemming

15 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

8 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Met ingang van 1 mei 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie gevestigd op het gebruik van de socioculturele infrastructuur.

 

Artikel 2 - Tarief en categoriën

De retributie wordt als volgt vastgesteld voor de verschillende zalen en categorieën zoals beschreven in het gebruikersreglement:

 

Categorie O: Het AGB, de gemeentelijke diensten en instellingen, de gemeentelijke adviesraden, de onderwijsinstellingen uit Boechout, de buurtinformatienetwerken van Boechout-Vremde en het officiële feestcomité van Boechout en van Vremde.

 

Categorie A: de erkende Boechoutse verenigingen, de officiële oudercomités van scholen uit Boechout, de culturele partners van de gemeente, de politiezone Minos, de brandweerzone RAND en de volgende zorginstellingen in Boechout : Zorgcentrum Multiversum, Multiversum activering (’t karwei en vlonder), Dagcentrum 't Ateljee,

Heilpedagogisch dagverblijf de Speelhoeve, De Ark - Gemeenschap Antwerpen, De Maanwandelaars vzw, Vrouwenhuis Ohana, Don Bosco Jongenstehuis, Huize Stracke

WZC St. Mathildis, Rusthuis Avondvrede Pegode Boechout
 

Categorie B: natuurlijke personen die in Boechout wonen, instellingen met zetel in Boechout, personeelsleden van de gemeente, verenigingen zonder erkenning van de gemeente Boechout en federaties, koepels of externe niet-commerciële partners die een samenwerking hebben met een erkende Boechoutse vereniging

 

Categorie C: ondernemingen, natuurlijke personen die niet in de gemeente Boechout wonen en verenigingen, voorzieningen en instellingen met een vestiging buiten de gemeente

 

Onderstaande tarieven worden gehanteerd. In dit totaalbedrag zijn verwarming,

verzekering, elektriciteit, water en indien aanwezig ook het gebruik van keuken- en

toogtoebehoren inbegrepen.

 

Accomodatie

per

CAT 0

CAT A

CAT B

CAT C

Lokaal Hoeve De Bunderkes

Dag

0 euro

50 euro

 

 

Lokaal Oud-gemeentehuis Vremde

Dag

0 euro

35 euro

 

 

Theater Vooruit - foyer

Dag

0 euro

70 euro

200 euro

400 euro

Theater Vooruit – theaterzaal

Dag

0 euro

70 euro

200 euro

400 euro

JF Willemsschool – polyvalente zaal

Dag

0 euro

70 euro

 

 

JF Willemsschool – Theaterruimte

Dag

0 euro

25 euro

 

 

Zaal Den Boom

Dag

0 euro

70 euro

350 euro

 

Kapel Don Bosco

Dag

0 euro

35 euro

50 euro

 

Populierenhof Popup

Week

0 euro

100 euro

125 euro

150 euro

Populierenhof vergaderlokaal

uur

0 euro

10 euro

 

 

 

         Gebruikers hebben de mogelijkheid om kasten te gebruiken voor stockage van

materiaal. Deze kasten zijn enkel te huren op basis van beschikbaarheid. Het

jaartarief bedraagt 25 €. 

•  Voor extra ondersteuning van personeel, wordt er een personeelskost van € 50                             per uur worden aangerekend.

Bij verlies of schade van de sleutel of toegangsbadge van de infrastructuur

geldt een tarief van €25 per stuk .

In het geval er niet volgens de afspraken is opgeruimd of gepoetst, zal een                             uurtarief van € 50 per uur worden aangerekend.

In het geval er interventies ter plaatse noodzakelijk zij door de administratie in

geval van onrechtmatige handelingen door de gebruiker zal een uurtarief van € 100 per uur worden aangerekend.

         Voor tentoonstellingen in theater Vooruit en kapel Don Bosco gelden volgende voorwaarden:

- Exclusief gebruik is niet mogelijk. De infrastructuur kan ook worden gebruikt voor activiteiten van andere gebruikers. - Commerciële activiteit, zoals verkoop van het tentoongestelde, is niet toegelaten

- Inclusief opbouw en afbraak, vernissage of finissage kan de tentoonstelling per dag en voor maximum één maand worden toegezegd.

         Voor tentoonstellingen in Populierenhof – Popup gelden volgende voorwaarden:
- Het gebruik door de tentoonstelling is exclusief.
- Commerciële activiteit, zoals verkoop van het tentoongestelde, is toegelaten - Inclusief opbouw en afbraak, vernissage of finissage kan het gebruik voor de tentoonstelling per week en voor maximum één maand worden toegezegd

         Voor een benefietactiviteit ingericht door gebruikers van categorie B geldt volgende regeling:

- Het initiatief wordt gemotiveerd aangevraagd bij de administratie met vermelding van het goede doel en met een begroting, inclusief een raming van het bedrag dat aan het goede doel zal worden besteed. - Mits een gunstige beslissing door het CBS voor socio-culturele infrastructuur of door het DC voor sportinfrastructuur gelden de tarieven van categorie A voor deze activiteit. - De winst die de gebruiker maakt, dient volledig overgemaakt aan het vooropgestelde goede doel. De gebruiker kan deze winst niet aanwenden voor de eigen reguliere werking. - De afrekening en het betalingsbewijs van het gestorte bedrag aan het goede doel dient de gebruiker binnen 3 maanden na de activiteit voor te leggen aan de administratie.

         Voor gebruikers van categorie A zonder eigen infrastructuur die voor hun reguliere werking regelmatig gebruik wensen te maken van de in dit artikel opgesomde socio-culturele infrastructuur, kan een jaartarief voor de duur van maximum één jaar worden toegekend. Dat jaartarief wordt gemotiveerd aangevraagd bij de administratie met vermelding van de gewenste momenten en omschrijving van de reguliere activiteiten. Het jaartarief is enkel mogelijk voor de volgende locaties:

Benedenzaal Bunderkes

Lokaal Oud-Gemeentehuis Vremde

Zaal Den Boom voor alle dagen van behalve vrijdag, zaterdag of zondag

Vergaderzaal Populierenhof

Theaterruimte Jan Frans Willemsschool

Mits een gunstige beslissing door het CBS wordt een jaartarief van 35 euro per jaar toegekend.

 

Artikel 3 - Betalingstermijn

De betaling dient te gebeuren binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur.

 

Artikel 4 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 mei 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Artikel 5 - Dit reglement vervangt het vorige reglement van 16 december 2019.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk -  Aanslagjaren 2021-2025 - Stemming

 

Feiten en context

De gemeentelijke fiscale autonomie is verankerd in de Grondwet (artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet). In principe komt het de gemeente toe om gelijk welke materie te belasten wanneer zij dat budgettair of beleidsmatig noodzakelijk acht.

De gemeentelijke reglementen kunnen een looptijd hebben van meerdere jaren. Aan de belastingreglementen wordt jaarlijks uitvoering gegeven door de inschrijving van de overeenkomstige kredieten in het meerjarenplan.

De geldigheidsduur van de belastingreglementen in Boechout wordt beperkt gehouden ten belope van de van de duur van de meerjarenplanning 2020-2025.

Argumentatie

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012, met latere wijzigingen, tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.

Juridische grond

De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

 

Financiële gevolgen

Het budget werd voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Met ingang van 1 mei 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente Boechout.

Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht is een potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.

Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten tot gebruik van het aangewezen product of de aangeboden dienst.

Onder huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk zonder adressering in de brievenbussen van woningen, zonder dat de

bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft betoond.

 

Artikel 2 - Belastingtermijn

De belasting is verschuldigd telkenmale er een huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk of een daarmee gelijkgesteld product plaatsvindt.

 

Artikel 3 - Belastingplichtige

De verantwoordelijke uitgever, de drukker of producent van de gelijkgestelde goederen en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of het gelijkgestelde product wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

 

Artikel 4 - Tarief van de belasting

De belasting bedraagt :

- 0,03 euro per exemplaar met een minimum van 160,00 euro per bedeling.

 

Artikel 5 - Aangifteplicht

De belastingplichtigen zijn er toe gehouden aangifte te doen van de belastbare elementen vóór de verspreiding of uiterlijk tijdens de periode van 14 dagen die volgen op de verspreiding van het reclamedrukwerk of daarmee gelijkgesteld product dat het voorwerp uitmaakt van de aanslag. Deze aangifte zal vergezeld zijn van een specimen van het te verspreiden drukwerk of daarmee gelijkgesteld product.

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste of onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtswege ingekohierd overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de ontdoken belasting.

 

Artikel 6 - Vrijstellingen

De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld :

1. publicaties van publiekrechtelijke personen;

2. publicaties van socio-culturele en sportverenigingen;

3. publicaties van kleiner of gelijk aan A4 met maximum 4 bladzijden.

 

Artikel 7 - Inkohiering

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 8 - Betalingstermijn

Aan de belastingplichtige wordt een aanslagbiljet kosteloos toegezonden.

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

 

Artikel 9 - Bezwaar

De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (en latere wijzigingen).

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Deze indiening moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven binnen vijftien dagen na de indiening ervan.

 

Artikel 10 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 mei 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Artikel 11

Dit reglement vervangt het vorige reglement van 16 december 2019.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 23 juni 2021 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Dirk Crollet en de heer Koen T'Sijen voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van Fluvius Antwerpen.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 23 maart 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 23 juni 2021 plaatsheeft in het Kasteel van Brasschaat, Hemelhoevedreef 1, 2930 Brasschaat.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 23 maart 2021 overgemaakt.

 

We worden heden geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het tot op heden niet vaststaat onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen plaatsvinden.

Verwijzend naar de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Juridische grond

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Stemming

15 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

8 onthoudingen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen van 23 juni 2021:

 

1)     Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2020.

2)     Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3)     Vaststelling uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 en volgend WVV.

4)     Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2020.

5)     Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6)     Statutaire benoemingen.

7)     Statutaire mededelingen:

a)     Actualisering van het register van de deelnemers

b)     Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.

Artikel 2 - in geval van een fysieke algemene vergadering

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 23 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Fluvius Opdrachthoudende vereniging - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Fluvius OV van 26 mei 2021 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is aangesloten bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Dirk Crollet en mevrouw Kris Swaegers voor de ganse legislatuur werden aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordigers op de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius OV.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 22 maart 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 26 mei 2021 wordt gehouden met als agenda:

1)     Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris.

2)     Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.

3)     Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.

4)     Statutaire benoemingen.

5)     Statutaire mededelingen.

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

De Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering moet statutair en decretaal tijdig bijeengeroepen worden en rekening houdend met de meest actuele kennis over de coronasituatie en de daarmee gepaard gaande regels van de overheid, ziet Fluvius Opdrachthoudende Vereniging zich verplicht om deze vergadering op digitale wijze te organiseren.

Juridische grond

Decreet over het lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

21 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

2 onthoudingen

Filip Peeters en Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging dd. 26 mei 2021 met als agendapunten:

1)     Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris.

2)     Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.

3)     Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.

4)     Statutaire benoemingen.

5)     Statutaire mededelingen.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de digitale Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 26 mei 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en geeft onder meer kennis hiervan aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Gemeentelijke Holding in vereffening - Nieuwe aanduiding van afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding in vereffening - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is lid van de Gemeentelijke Holding.

Het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 waarbij de heer Tim Vanoystaeyen werd aangesteld als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Nancy Vanhees als plaatsvervanger op de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding in vereffening en dit voor de duur van de huidige legislatuur en tot de Gemeentelijke Holding ontbonden is.

Feiten en context

Mevrouw Nancy Vanhees gaf haar ontslag als gemeenteraadslid op 25 januari 2021.

De heer Tim Vanoystaeyen deed afstand van mandaat als gemeenteraadslid op 25 januari 2021.

De Gemeentelijke Holding NV is op dit moment in vereffening.

Tot de Gemeentelijke Holding ontbonden is, moet de gemeenteraad overgaan tot de aanduiding van een afgevaardigde en plaatsvervanger, deel uitmakend van het gemeentebestuur.

Juridische grond

Artikel 633 van het wetboek van vennootschappen betreffende het verlies van maatschappelijk kapitaal.

Artikel 386 §1 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeente kan deelnemen in of zich laten vertegenwoordigen in verenigingen, stichtingen en vennootschappen.

 

De aanduiding gebeurt bij geheime stemming. Resultaat van de geheime stemming:

1e afgevaardigde:

Christel Naenen: 4 stemmen

Koen T'Sijen: 14 stemmen

Annelies Veron: 1 stem

Ria Van Den Heuvel: 3 stemmen

 

plaatsvervanger:

Annelies Veron: 4 stemmen

Christel Naenen: 1 stem

Koen T'Sijen: 3 stemmen

Philip Verstappen: 14 stemmen

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Bij geheime stemming

 

Koen T'Sijen wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger en behaalt 14 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 1 niet gestemd.

 

Bij geheime stemming

 

Philip Verstappen wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger en behaalt 14 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 1 niet gestemd.

 

BESLUIT

Artikel 1

De heer Koen T'Sijen, gemeenteraadslid, wonende Welvaartstraat 12 te 2530 Boechout, aan te duiden als effectief vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding in vereffening en dit voor de duur van de huidige legislatuur en tot de Gemeentelijke Holding ontbonden is.

Artikel 2

De heer Philip Verstappen, gemeenteraadslid, wonende Den Heuvelt 10 bus 1, aan te duiden als plaatsvervanger op de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding in vereffening en dit voor de duur van de huidige legislatuur en tot de Gemeentelijke Holding ontbonden is.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Gemeentelijke Holding in vereffening, Kunstlaan 56 B4C te 1000 Brussel.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

IKA - Nieuwe aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IKA - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente neemt deel aan de dienstverlenende vereniging IKA:

Het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 waarbij mevrouw Nancy Vanhees, wonende Den Rijger 2 te 2531 Boechout, werd aangesteld als 2de afgevaardigde/plaatsvervanger bij IKA tijdens de legislatuur 2019-2024.

Feiten en context

Mevrouw Nancy Vanhees gaf haar ontslag als gemeenteraadslid op 25 januari 2021.

Hiervoor dient een plaatsvervanger, deel uitmakend van het gemeentebestuur, door de gemeenteraad aangewezen te worden.

Deze aanwijzing en de te geven volmacht zal rechtsgeldig zijn voor gelijk welke gewone of buitengewone algemene vergadering van IKA van heden tot 31.12.2024 en tot in de vervanging voorzien is.

Het mandaat zal echter eindigen in de volgende gevallen:

- bij verlies van het mandaat van gemeenteraadslid

- wanneer de gemeenteraad een andere vertegenwoordiger aanstelt.

Argumentatie

De statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging.

Juridische grond

Het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

De aanduiding gebeurt bij geheime stemming. resultaat van de geheime stemming:

Christel Naenen: 4 stemmen

Annelies Veron: 1 stem

Koen T'Sijen: 1 stem

Kris Swaegers: 1 stem

Marleen Dolfeyn: 14 stemmen

Sven Snyders: 1 stem

Willy Van Genechten: 1 stem

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Bij geheime stemming

 

Marleen Dolfeyn wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger en behaalt 14 stemmen voor, 9 stemmen tegen.

 

BESLUIT

Artikel 1

Mevrouw Marleen Dolfeyn, gemeenteraadslid, e-mail marleen.dolfeyn@boechout.be, wonende Weverstraat 183 A te 2530 Boechout aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode vanaf heden tot het einde van de huidige gemeentelijke legislatuur.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan de dienstverlenende vereniging IKA, t.a.v. secretariaat, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Interpellatie - Fusie SVK Woonweb en De Ideale Woning

Interpellatie en motie

Datum: 14/04/2021

Gemeenteraad van: 26/04/2021

Onderwerp: Fusie SVK Woonweb en De Ideale Woning

Door: Bruno Doms

 

 

Op 10 februari nam ik deel aan de Algemene vergadering van Woonweb. Hier werd wel vermeld dat er geruchten waren dat de Vlaamse Overheid deze organisaties wou uitbreiden tot instanties met minstens 1000 woningen in hun werking. Maar over een fusie werd toen niet gesproken. Ik was dan ook verrast om te vernemen dat er geprekken aan de gang zijn tussen Woonweb en De Ideale Woning.

 

Een volwaardig woonloket waar iedereen met zijn vragen over wonen en premies terecht kan, is een belangrijke pijler binnen het woonbeleid. Het huren of kopen van een woning in Boechout-Vremde is voor heel wat mensen met een beperkt inkomen heel moeilijk. Uit de cijfers blijkt dat de meeste vraag komt van alleenstaanden. Maar ook jongeren moeten hier kunnen blijven wonen.

Aandacht voor specifieke doelgroepen en de kwetsbare huurder en een gevarieerd aanbod van woontypologieën voorzien, is essentieel. Het woonbeleid moet gericht worden op sociaal en betaalbaar wonen en op woningbehoeften van alleenstaanden, senioren en nieuw samengestelde gezinnen.

Het aantal sociale woningen is van 1,66% gestegen naar 3,5% in de vorige legislatuur. De doelstelling op termijn is 6% van het totaal aantal woningen.

 

Ik was zelf OCMW-raadslid toen het OCMW van Boechout samen met OCMW’s van het kanton Kontich het sociaal verhuurkantoor Woonweb oprichtte. Boechout huurde voordien al woningen op de privémarkt om die onder te verhuren aan hulpbehoevenden. In Boechout wachten we niet altijd tot de hogere overheid ons iets oplegt. In de beginjaren was Boechout dan ook de grootste aanbieder van woningen binnen Woonweb. Tijdens de afgelopen jaren is de stad Mortsel de grootste aanbieder. Ook omdat in een stad de meeste vraag is naar sociale woningen. Ik vraag me dan ook af hoe dit gaat verlopen bij de samenwerking met De Ideale Woning als het werkgebied zou uitbreiden zoals voorzien. Van Rumst tot Essen en van Zwijndrecht tot Malle met middenin de stad Antwerpen. Ik vraag me af of de lokale verankering voor de huurders kan gegarandeerd worden.

 

Omdat het mij interesseert, kijk ik heel veel naar appartementen die te huur staan. Naar de oppervlakte, inrichting en de prijs die hier voor gevraagd wordt. Er zijn woningen in Boechout die al een jaar te huur worden aangeboden. Ze geraken niet verhuurd omdat de prijs te hoog is voor wat men aanbied. 

 

Gaat het idee van Woonweb om te huren op de privemarkt en onder te verhuren aan hulpbehoevenden behouden blijven. Kan deze werking ook uitgebreid worden.

 

Wat zijn eventuele andere doelstellingen van deze nieuwe woonmaatschappij en wat is de termijn waarop men die wil realiseren?

 

Schepen Kris Swaegers antwoordt op deze interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Motie - Huwen in openlucht - Stemming

 

Datum21/04/2021

Gemeenteraad van 26/04/2021

Onderwerp Huwen in openlucht - motie

Door Sven Snyders

 

Feiten en context

Sinds kort is het mogelijk om officieel op een andere locatie te huwen, dan enkel binnen de muren van de trouwzaal van een gemeentehuis. Dit werd wettelijk geregeld en gezien de pandemie is dit een opportuniteit voor de gemeenten en natuurlijk ook voor koppels.

 

Gemeenten waar dit mogelijk is, vormen ondertussen een lange lijst. Spijtig dat Boechout en Vremde, nog, niet op de lijst staan. Er zijn verschillende locaties mogelijk.

In eerste instantie denken we aan: het park van het Heuvelhof, het Georges Van Raemdonckpark, het ‘atrium’ op het wiebelplein en het park van Vremde.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad geeft het college de opdracht om huwen in openlucht mogelijk te maken, ten laatste tegen 1 juli 2021.

Artikel 2

Het gemeentebestuur zal alle voorbereidingen hiervoor treffen en deze mogelijkheid, samen met de geselecteerde locatie(s) communiceren aan de burgers.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Interpellatie - Opmetingen op de N10 - Provinciesteenweg

Interpellatie en motie

Datum: 20/04/2021

Gemeenteraad van: 26/04/2021

Onderwerp: Opmetingen op de N10 - Provinciesteenweg

Door: Wally Liekens

 

Het viel ons op dat landmeters al verschillende keren opmetingen gedaan hebben in Provinciesteenweg tot zelfs in de voortuinen van de bewoners.

Men heeft ook de fietsbewegingen geteld op andere tijdstippen op de kruispunten.     Dergelijke activiteiten zorgen steeds voor enige ongerustheid bij de omwonenden.

We weten wel dat deze weg een gewestweg is maar hebben toch enkele vragen :

 

We gaan ervan uit dat het gemeentebestuur hiervan op de hoogte is, klopt

dit?

         Waarvoor dienen deze metingen?

         Heeft het bestuur hierover inspraak?

         Zijn er bepaalde plannen op korte termijn?

         Zijn er plannen voor fietspaden/tramdoortrekking naar Lier/wegversmallingen/...?

         Hebben de bewoners hierover inspraak

         ...

 

Graag enige verduidelijking aub.

 

Mvg,

Wally Liekens

Raadslid Vlaams Belang

 

 

Schepen Rudi Goyvaerts antwoordt op deze interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Interpellatie - Heropening horeca

Interpellatie en motie

Datum21/04/2021

Gemeenteraad van 26/04/2021

Onderwerp Heropening Horeca

Door Sven Snyders

 

Collega’s,

 

Ondertussen zijn we allemaal op de hoogte van de heropening van de horeca, ook al is nog niet alles duidelijk, toch werd er (eindelijk) perspectief gegeven aan deze ondernemers.

 

Boechout, een dorp om opnieuw te ontmoeten, lazen we een tijd geleden in het relanceplan van de gemeente. Hopelijk ook in de horeca.

Boechout en Vremde is rijk aan cafés en restaurants. Dit moet zo blijven. Deze ondernemers hebben de laatste maanden verschrikkelijke tijden meegemaakt.

 

Vandaar onze vraag aan het bestuur. Wat zal het bestuur doen om deze heropening te faciliteren?

Wij denken hierbij alvast aan:

         Maximaliseren van terrassen. Bestaande en uitbreidingen, ook op het openbaar domein. Uiteraard afhankelijk van de plaatselijke situatie, mogelijkheden, wensen van de uitbater en rekening houdend met de veiligheid.

         Ter beschikking stellen van gemeentelijk materiaal. Bv stoelen, tafels en banken, enz.

         Maximale samenwerking met de middenstandsraad, specifiek in deze de horeca. Opzetten van acties en dergelijke.

 

Alvast bedankt

Sven Snyders

Fractieleider N-VA

 

Schepen Els Augustinus antwoordt op deze interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Interpellatie - Trage wegverbinding tussen Boshoek en centrum Boechout

Interpellatie en motie

Datum21/04/2021

Gemeenteraad van 26/04/2021

Onderwerp Trage wegverbinding tussen de Boshoek en centrum Boechout

Door Lode Van den Brande

 

 

Toelichting:

 

In het Actieplan dat in de Visienota Omgeving 2030 is opgenomen, is één van de actiepunten ‘het ontwikkelen van een netwerk van trage wegen’.

 

Dit netwerk moet de verbinding tussen de verschillende clusters binnen onze gemeente verbeteren en voor de zwakke weggebruiker ook veiliger maken.

 

Het Actieplan wil inzetten op het detecteren van de huidige ‘missing links’ en op het vervolledigen van het netwerk van trage wegen.

 

Iedereen zal het erover eens zijn dat een trage wegverbinding tussen de Boshoek en het centrum van Boechout één van die ‘missing links’ is.

 

Anno 2021 is het voor de inwoners van de Boshoek, en met name ook voor de schoolgaande kinderen, nog altijd een hachelijke onderneming om zich met de fiets of te voet naar het dorpscentrum te begeven.

 

Dit is een nijpende situatie waaraan dringend iets gedaan moet worden.

 

 

Interpellatie aan de Schepen bevoegd voor Openbare Werken dhr. Dirk Crollet en de Schepen bevoegd voor Mobiliteit dhr. Rudi Goyvaerts :

 

Hoever staat het bestuur met de uitvoering van het Actieplan i.v.m. het ontwikkelen van een netwerk van trage wegen en in het bijzonder de aanleg van een trage wegverbinding tussen de Boshoek en het dorpscentrum?

 

Wat zal het precieze traject daarvan zijn? Werden de aangelanden al op de hoogte gesteld? Zullen er onteigeningen nodig zijn?

 

Welke acties zal het bestuur op korte termijn ondernemen om, in afwachting van de aanleg van deze trage wegverbinding, de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren?

 

 

Schepen Rudi Goyvaerts antwoordt op deze interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021