Boechout

Zitting van 29 november 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

JZP/2022/025 - Snoeien op hoogte - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2022/025 en de raming voor de opdracht “Snoeien op hoogte”, opgesteld door de stafmedewerker Juridische zaken en Patrimonium, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 25.000.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor iedereen).

Artikel 4

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Bram Ghyoot, Selseatenstraat 37 te 2160 Wommelgem;

- Buiten gewoon tuinwerken BVBA, Boshoek, 272 te 2530 Boechout;

- De Tuinman, Uitbreidingsstraat 6c te 2547 Lint;

- Gewone Commanditaire Vennootschap Bopas, Broechemsesteenweg 111 te 2531 Vremde;

- L&G Mertens, Groenenbroek 10 te 2531 Vremde;

- Omnitree, Beemdweg 12 te 2531 Vremde.

Artikel 5

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 2 januari 2023 om 10.00 uur.

Artikel 6

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2022, op budgetcode 61310201/068000.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Resultaat deelname werkgroep dataverzameling in functie van het VVSG rapport over de lokale realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het resultaat van onze deelname aan de werkgroep dataverzameling in functie van het VVSG rapport over de lokale realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Intentieverklaring betreffende de herprofilering en organisatie van de mobiliteit in de Molenlei

 

BESLUIT

Artikel 1

Om in de huidige financiële meerjarenplanning tot 2025 de nodige financiële middelen te voorzien om flankerende mobiliteitsmaatregelen te nemen teneinde de schoolroutes en de schooltoegang via de Molenlei veilig in te richten in functie van het maximaal faciliteren van de zachte weggebruiker (zie investeringsproject 2020/1-3020, subproject 2020018);

Artikel 2

Om in de financiële meerjarenplanning vanaf 2026 structureel de nodige kredieten te voorzien om de verkeersas Molenlei in te richten, in functie van het maximaal en veilig organiseren van voetgangers- en fietsverkeer naar de site van de school, de veilige ontsluiting voor busvervoer van en voor de school en het structureren en organiseren van het kiss and ride-gebeuren in combinatie met het weren en/of ontmoedigen van het autogebruik;

Artikel 3

Geeft de dienst Openbare werken en Mobiliteit om volgens bovenstaande principes en uitgangspunten de nodige initiatieven te nemen teneinde de schoolroutes naar en de schoolomgeving aan de Molenlei verkeersveilig in te richten, in het kader van een globale visie die ook rekening houdt met de andere schooltoegangen aan de Lange Kroonstraat en Heuvelstraat van Sint-Gabriël en het woonverkeer- en bestemmingsverkeer in het dorpscentrum.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 21 oktober 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 21 oktober 2022.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Princiepsbeslissing wijziging RPR

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijziging.

Artikel 2

Aan de vakbonden zal hun standpunt gevraagd worden.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Definitieve erkenning vereniging "Tizzenobbi"

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college beslist om "Tizzenobbi" een volwaardige erkenning als Boechoutse vereniging te verlenen.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Kerstspel Dorpsschool Vremde op 24 december 2022 op de Dorpsplaats

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Gudrun Vanderbeck, directrice van de vzw Koba Voorkempen dorpsschool Vremde voor het organiseren van een kerstspel te Dorpsplaats 15 op 24 december 2022 van 17u tot 19u. Opbouw om 15u en afbraak om 20u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 17 november 2022 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod en geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in het advies van de politie.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Kerstdrink Welvaartstraat 28 december 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Monique Vandist voor het organiseren van een kerstdrink op het pleintje tussen de Welvaartstraat en de Zilverenhoek op 28 december 2022 tussen 17u en 20u. Opbouw op 27 december vanaf 17u, afbraak 28 december 22u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Bij het opstellen van de tenten dient men er over te waken dat de vrije doorgang van minimaal 4m breed gegarandeerd blijft.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Winterdrink Schransstraat op 7 januari 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Sonia Van Den Wijngaert van Comité Oud Schrans voor het organiseren van Winterdrink Schransstraat te Schransstraat 124 op 7 januari 2023 van 17u tot 22u. Opbouw vanaf 14u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 7 november 2022 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod en geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in het advies van de politie.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Er dient ten allen tijde onmiddellijk een minimale doorgang van 4 m vrij gemaakt te kunnen worden voor de hulpdiensten…

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Nieuwjaarsdrink Molenlei op 21 januari 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Dirk Gijsels van straatcomité Molenlei voor het organiseren van een nieuwjaarsdrink te Molenlei 19 op 21 januari 2023 van 12u tot 23u. Opbouw om 9u en afbraak om 23u30.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 10 november 2022 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod en geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in het advies van de politie.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

       Er dient ten allen tijde onmiddellijk een minimale doorgang van 4 m vrij gemaakt te kunnen worden voor de hulpdiensten.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Uitkering buurtsubsidies 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verdeling voor buurtsubsidies en geeft opdracht aan de dienst financiën om de betalingen uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Overzicht aanvragen subsidies sportinfrastructuur 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van voetbalclub Bacwalde SK deels goed en beslist om enkel subsidie toe te kennen voor vervanging raam en aanleg terras.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van voetbalclub K. Boechoutse VV goed.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan dienst financiën om de nodige uitbetalingen te voorzien tegen ten laatste 31 december 2022.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Sport overdag - voorjaar 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde organisatie en programmatie van Sport Overdag voorjaar 2023.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing dat er een deel van de stempelkaarten zal terugbetaald worden wegens nieuwe programmatie en dat aan de actieve badmintonners.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Sport Na School - lessenreeksen voorjaar 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van 3 lessenreeksen Sport Na School in het voorjaar van 2023.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Verslag sportraad 7 november 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 7 november 2022.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

2007/033 (136) Rup Mussenhoeve - Defintieve aanvaarding groenaanleg fase 2

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring dat de groendienst de bomen vooraan in de Groenstraat  herplant. De aankoopkost van de bomen is ten laste van Matexi.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

2007/033 (137) Rup Mussenhoeve - Voorlopige aanvaarding groenaanleg fase 3 en laurierhaag Pimpelmeesstraat

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan beide PV's van voorlopige aanvaarding van fase 3.

Artikel 2

De laurierhaag in de Pimpelmeesstraat wordt niet aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 29 november 2022

 

Verk.22/060 (138) Molenlei - invoeren geschrankt parkeren - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanvraag voor een parkeerplaats voor mensen met een handicap.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepen geeft goedkeuring voor de afschaffing van het halfmaandelijks parkeerregime in de Molenlei en voor de invoering van geschrankt parkeren volgens het plan in bijlage.

Artikel 3

De invoering van de parkeerplaats voor mensen met een handicap wordt ter kennis gebracht door middel van een verkeersbord E9a met onderbord.

Artikel 4

De invoering van het stilstand en parkeerverbod wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersbord E3 met onderbord.

Artikel 5

In hoofdstuk 5 art. 17-2-1 van het aanvullend reglement toe te voegen :

Molenlei

- ter hoogte van huisnummer 5

Artikel 6

In hoofdstuk 5 art. 16 van het aanvullend reglement te schrappen :

Molenlei

-van de Lange Kroonstraat tot de scheiding van de huisnummers 56-58, langs de pare zijde van de straat

-van de linker zijgevel van huisnummer 57 tot de Lange Kroonstraat, langs de onpare zijde van de straat

Artikel 7

In hoofdstuk 5 artikel 15 van het aanvullend reglement toe te voegen :

Molenlei

-van huisnummer 19 tot huisnummer 51, aan de onpare zijde van de straat

-van de Lange Kroonstraat tot huisnummer 22, aan de pare zijde van de straat

Artikel 8

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Verk.22/061 (139) plaatsen reclame borden Circus Barones

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating tot het plaatsen van reclameborden voor en door Circus Barones op het openbaar domein in de gemeente Boechout.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

2012/006 (141) Project Midden Fase 2 - rioleringsbuis

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat de rioleringsbuis behouden kan blijven.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen - Ontwerp - Aankondiging openbaar onderzoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brieven van de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Antwerpen dd. 14 november 2022 en dd. 21 november 2022.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om het openbaar onderzoek aan te kondigen op 29 november 2022 via de verplichte gemeentelijk infokanalen.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Attest verdeling - Weverstraat  98A/Rozenlaan 1

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Mussenhoevelaan 149 – Bouwen van een glastuinbouwcomplex met bedrijfswoning, terreinaanlegwerken (reliëfwijzigingen, aanleggen verhardingen) + de exploitatie van een glastuinbouwbedrijf

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 14 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Omgevingsvergunning verkavelen gronden - Boshoek 10-12 - Verkavelen van 2 percelen waarvan 1 voor gesloten bebouwing en 1 voor halfopen bebouwing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Fruithoflaan 15 - Vellen van 1 hoogstamboom

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 93 - Bouwen van dakkapellen, regularisatie van verbouwen eengezinswoning (HOB) en van bouwen tuinberging

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt als wegbeheerder dat de rooilijn niet zal gerealiseerd worden binnen de 5 jaar na afgifte van deze vergunning.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Veldkant 26 - Slopen en herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB) en bijgebouwen, aanleggen van een wadi

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Vergund geacht - Wommelgemsesteenweg 118 - Bijgebouw: een loods met aangebouwde serre

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bijgebouw bestaande uit een loods met een aangebouwde serre  op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

Artikel 2

Het college stelt dat de berging en het afdak aan de achterzijde van de serre en de 2 overige vrijstaande bijgebouwen niet opgenomen worden als vergund geacht en moeten verwijderd worden.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Binnensteenweg 156 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Aanstelling waarnemend diensthoofd PD/HR

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Samenstelling selectiecommissie deskundige human resources - B1-B3 (38/38)

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Aanstelling waarnemend Diensthoofd Bibliotheek - Verlenging

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

BIB - Aanstelling jobstudent

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Extra uren personeel bibliotheek

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Aanstelling - diensthoofd human resources - statutair op proef - A1a-A3a - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022