Boechout

Zitting van 25 oktober 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Belasting masten & pylonen Proximus & Belgium Tower Partners

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'masten & pylonen (Proximus & Belgium Tower Partners) - AJ2022' uitvoerbaar voor een bedrag van 6.000€.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Digibank ZORA Werkt! - subsidieaanvraag implementatietraject digibank ZORA Werkt!

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college hecht goedkeuring aan het indienen van een projectaanvraag ‘implementatietraject digibank ZORA Werkt’ bij het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid  volgens de in het voortraject digibank uitgewerkte ‘samenwerkingsstrategie digibank ZORA Werkt’. 

Artikel 2

Na goedkeuring van de projectaanvraag ‘implementatietraject digibank ZORA Werkt’ door het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid wordt het project Digibank ZORA Werkt opgestart volgens de samenwerkingsstrategie ‘digibank ZORA Werkt’.  Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

JZP/2022/007 - Schoonmaakonderhoud Burger & Welzijn - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2022/007 en de raming voor de opdracht “Schoonmaakonderhoud Burger & Welzijn” zoals werd toegevoegd in bijlage, niet goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om voorliggend dossier te bundelen met:

        het dossier JZP/2022/017, zijnde "Schoonmaakonderhoud Bunderhoeve", en

        het dossier JZP/2022/022, zijnde "Schoonmaakonderhoud Academie en Vrije Tijdsdienst"

om een verdere optimalisatie door te voeren betreffende de frequentie van de dienstverlening en de daarmee samenhangende kosten.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

JZP/2022/017 - Schoonmaakonderhoud Bunderhoeve - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2022/017 en de raming voor de opdracht “Schoonmaakonderhoud Bunderhoeve”, zoals werd toegevoegd in bijlage, niet goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om voorliggend dossier te bundelen met:

        het dossier JZP/2022/007, zijnde "Schoonmaakonderhoud Burger & Welzijn", en

        het dossier JZP/2022/022, zijnde "Schoonmaakonderhoud Academie en Vrije tijdsdienst."

om een verdere optimalisatie door te voeren betreffende de frequentie van de dienstverlening en de daarmee samenhangende kosten.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

JZP/2022/022 - Schoonmaakonderhoud Academie en Vrije tijdsdienst - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2022/022 en de raming voor de opdracht “Schoonmaakonderhoud Academie en Vrije tijdsdienst”, zoals werd toegevoegd in bijlage, niet goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om voorliggend dossier te bundelen met:

        het dossier JZP/2022/007, zijnde "Schoonmaakonderhoud Burger & Welzijn", en

        het dossier JZP/2022/017, zijnde "Schoonmaakonderhoud Bunderhoeve"

en een verdere optimalisatie door te voeren betreffende de frequentie van de dienstverlening en de daarmee samenhangende kosten.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Fluvius OV - Notulen Raad van Bestuur van 14 september 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 14 september 2022.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Formatiewijziging + RPR

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Verslag jeugdraad 10 oktober 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de jeugdraad die plaats had op 10 oktober 2022.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Circus Picolini

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Stijn Materné van JFW-school voor het organiseren van Circusproject Picolini te Konijnenbergstraat 2, 2530 Boechout van 18 november 2022 t.e.m. 19 november 2022.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 14 september 2022 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Verslag van de middenstandsraad van 27 september 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 27 september 2022.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Verk.22/052 (120) Plannen AWV aanpassing kruispunten Gillegomstraat en

Vremdesesteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel mbt de aanpassing van de kruispunten Gillegomstraat en Vremdesesteenweg en bezorgt volgende aandachtspunten/opmerkingen over aan AWV:

        Voorrangsregime fietspad N10 op BFF consequent uitvoeren.

        Heuvelstraat en Vremdesesteenweg worden fietsstraat met middengeleider in kasseien: af te stemmen hoe dit kan in elkaar passen. Dwz niet via fietssuggestie en met voldoende rugdekking

        Lichtenregeling fietsoversteken: hoe voorzien? conflictvrij, drukknop, hoe omgaan met de vloot fietsers in ochtendspits? Slimme lichtenregeling is nog niet toegepast.

        algemeen punt: dubbelrichtingsfietspaden uniform en duidelijk aanduiden dmv symbolen en pijlen.

        afschuining bochten voor fietsers: geen 90°

        Parkeervakken: op strategische plaatsen blijven parkeervakken naast de rijbaan gewenst.

        N10 omvormen van 2 rijbaanvakken naar 1 rijbaanvak zodat de vrijgekomen ruimte deels kan ingenomen worden door parkeervakken en deels door groen voor het creëren van een dorpsboulevard cfr visienota 2030.

        verdwijnen van parkeervakken: waar is dit cruciaal ? Te bevragen ? Mee te nemen naar PCV.

        Kruispunt Gillegom: is door alle mogelijke bewegingen nog steeds een groot onoverzichtelijk kruispunt. Kan dit duidelijker? Bv door minder draaibewegingen mogelijk te maken of naar 1 rijbaanvak te gaan, verderop is dit reeds van toepassing.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Nutuitbr2022-016 (116) Werken Fiberklaar - WP02 CL09 - Oude Steenweg (deels), Lange Kroonstraat (deels), Molenlei (deels), Zilverenhoek - Herziening

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

 

Het aanvragen van een signalisatievergunning via

https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

 

Veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

Plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

De bepalingen van de code van infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen

worden gevolgd.

Naleving afspraken gemaakt op de vergaderingen.

Herstel van de voetpaden:

Oude Steenweg 3-57A: Sleufherstel + plaatselijk herstel

Oude Steenweg 118-136: Sleufherstel

Molenlei: Sleufherstel + plaatselijk herstel

Zilverenhoek: Sleufherstel + plaatselijk herstel

Lange Kroonstraat 93-209: Sleufherstel + plaatselijk herstel

Op de andere straten in deze cluster is de sperperiode nog van toepassing. Hier worden geen werken uitgevoerd.

Het plaatselijke herstel zal worden gemarkeerd op het terrein door de dienst openbare

werken en mobiliteit.

Kwaliteitscontrole:

Een externe firma aangesteld door Fiberklaar voert gedurende de werken en de

waarborgtermijn van 2 jaar een continue kwaliteitscontrole uit.

Waarborgtermijn:

Na elke fase wordt de voorlopige oplevering aangevraagd. Na 2 jaar kan de definitieve

oplevering doorgaan als er geen bemerkingen zijn. Alle verzakkingen die in de

waarborgtermijn voorkomen, moeten onmiddellijk hersteld worden.

Boombeschermingsmaatregelen:

De boombeschermingsmaatregelen worden meegegeven.

Grote boomwortels dienen gevrijwaard te worden.

Timing werken:

De werken in de Lange Kroonstraat worden uitgevoerd in een schoolvakantie.

Overgang verschillende fasen:

Er wordt pas gestart aan een volgende fase als de huidige volledig is afgewerkt. De

signalisatie van een volgende fase wordt pas geplaatst als de signalisatie van de huidige

fase volledig is weggenomen. Verplaatsen van signalisatie en manoeuvres buiten de

werkzone mogen niet gebeuren tussen 7:30 en 9u en 15:30 en 16:30u. Op woensdagen

wordt dit laatste blok vervangen door 11:30 en 12.30u.

Als de signalisatie van een nieuwe fase de dag voordien is geplaatst, mogen de werken in

de werkzone aanvangen vanaf 7u.

Huisvuilophaling en omleiding bussen van De Lijn:

De aannemer brengt Igean op de hoogte van de tijdelijke enkelrichtingsstraten en als er een straat volledig wordt afgesloten. Bij volledige afsluiting van een straat worden er huisvuilophaalpunten door de aannemer voorzien.

De Lijn wordt door de aannemer verwittigd om een omleiding te voorzien tijdens de werken in de Lange Kroonstraat.

Bewonersbrief:

De aangepaste bewonersbrief wordt verspreid.

Bobijnen:

De bobijnen kunnen gestockeerd worden op het pleintje naast de Zilverenhoek naast de

glasbollen.

Doorsteken:

De doorsteken met de rijbanen gebeuren door middel van een boring. Er worden geen

straten afgesloten zonder vooraf afgesproken met de gemeente of opgenomen in de

signalisatievergunning.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Verk.22/049 (117) - decor voor kerstshoots op openbaar domein

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het plaatsen van kerstdecoratie op het openbaar domein ter hoogte van het kruispunt van de Bessemstraat met de Welvaartstraat, op het grasveld en de berm. Dit voor het organiseren van een fotoshoot in kerstsfeer, op 11 en 12 november 2022 tussen 08:00 en 16:30.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat volgende voorwaarden worden opgenomen in de vergunning inname openbaar domein :

        het voetpad, fietspad en rijbaan niet mogen ingenomen worden

        voertuigen steeds reglementair dienen geparkeerd te worden

        de aanvraagster dient er voor te zorgen dat wachtende bezoekers geen hinder veroorzaken voor fietsers en voetgangers

        de nodige maatregelen dienen te worden genomen zodat het openbaar domein en natuur niet beschadigd worden

        na de fotoshoot dient het openbaar domein telkens proper te worden achtergelaten

Artikel 3

Er zal een standgeld moeten betaald worden van 38,00€ (0,50€/m² per dag en een éénmalige administratiekost van 20,00€) voor het verlenen van de vergunning inname openbaar domein.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Verk.22/050 (118) - tent plaatsen - Dr. Theo Tutsstraat

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het plaatsen van een tent ( 3m x 2,5m) ter hoogte van de Dr. Theo Tutsstraat 32 en het aanbieden van proevertjes op zondag 4 december 2022 van 10:00 tot 18:00. De tent wordt geplaatst op het voetpad. 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de volgende voorwaarden worden opgelegd in de vergunning inname openbaar domein :

        Voetgangers dienen steeds een vrije doorgang te hebben van minstens 1 meter

        De rijbaan mag niet worden ingenomen

        Indien voetgangers niet vlot en veilig door kunnen dienen langs beide kanten van de tent borden te worden gezet met "voetgangers oversteken"

Artikel 3

Er zal een standgeld moeten betaald worden van 23,75€ ( 0,50€/m² per dag en een éénmalige administratiekost van 20,00€) voor het verlenen van de vergunning inname openbaar domein.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

2022/016-005 (120) Rollend programma voetpaden - Broechemsesteenweg tussen Wommelgemsesteenweg en Marcel De Ridderstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de heraanleg van het fietspad op de Broechemsesteenweg tussen de Wommelgemsesteenweg en de Marcel De Ridderstraat.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Afval - Ophaalkalender 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college neemt kennis van de aangepaste ophaalkalender 2023 in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Afval - KINA - levering bladeren zorgboerderij

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de gemeentewerf om de afgevallen bladeren af te leveren aan de zorgboerderij KINA in de Hellestraat 65. De aanvrager dient dit verder af te spreken met de gemeentewerf. De gemeentewerf volgt dit verder op.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Afval - Aanvraag Wijveld - Aanlevering bladeren en groencompost

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de gemeentewerf om de afgevallen bladeren af te leveren aan het Wijveld in de Hellestraat. Dit dient in overleg met Kina te gebeuren die ook bladeren vroegen.

Groencompost wordt geleverd in de mate van de beschikbaarheid bij Igean en binnen de planning van de gemeentewerf. De aanvrager dient dit verder af te spreken met de gemeentewerf. De gemeentewerf volgt dit verder op.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Kind & Gezin - Kinderdagverblijf Jean & Jeanne - Schransstraat 143

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergunning toegekend door Kind & Gezin op 21 september 2022.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Omgevingsvergunning bijstellen verkaveling - Berthoutstraat 125-127 - Uitbreiden van de bouwstrook voor hoofdgebouwen (lot 1 en lot 2)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 46 - Slopen van bijgebouwen, verbouwen van tweewoonst naar eengezinswoning (OB), bouwen van een serre, reliëfwijziging, aanleggen van parkeerplaatsen en van een openluchtzwembad

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Marcel De Ridderstraat 9 - Aanleggen van een openluchtzwembad

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Veldkant 16 - Functiewijziging van tuinderswoning met inpakruimte naar particuliere woning met berging en regularisatie van voorgevelwijziging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Veldkant 26 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwbreedte van hoofdgebouwen en bouwhoogte van bijgebouwen bij het slopen en herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB) en bijgebouwen, aanleggen van een wadi

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Lispersteenweg 75A - Uitbreiden van een eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Vellen bomen - Provinciesteenweg 579 - 2 sparren en 1 den

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 oktober 2022

 

Vacantverklaring vaste benoeming

 

BESLUIT

Artikel 1

Volgens de personeelsformatie van 15 oktober 2022 worden de volgende betrekkingen vacant verklaard bij het schoolbestuur van de gemeente Boechout:

- 1 voltijdse betrekking van kleuteronderwijzer (opdracht 24/24)

- 1 deeltijdse betrekking van kleuteronderwijzer (opdracht 17/24)

- 1 deeltijdse betrekking van onderwijzer (opdracht 17/24)

- 1 deeltijdse betrekking van onderwijzer (opdracht 21/24)

- 1 deeltijdse betrekking van kinderverzorger (opdracht 6/32)

- 1 deeltijdse betrekking van administratie en beleidsondersteuner (opdracht 9/36)

- 1 deeltijdse betrekking van zorgcoördinator (opdracht 31/36)

- 1 deeltijdse betrekking van ICT-coördinator (opdracht 13/36)

Artikel 2

De kandidaturen voor een vaste benoeming in één of meer van de hierboven omschreven vacante betrekkingen moeten ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen op het volgende adres: Heuvelstraat 91, 2530 Boechout.

Artikel 3

De kandidaturen moeten voor 15 december 2022 via een aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs worden ingediend.

Artikel 4

De kandidaten vermelden duidelijk in hun schrijven voor welke vacante betrekking(en) ze kandideren. Ze vermelden eventueel de voorrang waarop ze zich beroepen. Iedere kandidatuur is vergezeld van de nodige documenten die aantonen dat de kandidaat aan de voorwaarden voldoet, van de nodige dienstattesten, een omstandige motivatie en een uittreksel uit het strafregister (maximum 1 maand oud).

Artikel 5

Alle personeelsleden van de scholengemeenschap worden op de hoogte gebracht van deze vacantverklaring.

Artikel 6

Deze beslissing wordt overgemaakt aan het schoolhoofd, meneer Tom Maes.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

JEUGD - Monitoren Herfstvakantie 2022

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Aanstelling bestrater (D4-D5) - 38/38 - onbepaalde duur

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Aanstelling administratief medewerker omgeving

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Pensioen personeelslid

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022