Boechout

Zitting van 12 december 2022

Van 08:30 uur tot 10:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Dirk Crollet, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Belasting op nachtwinkels AJ2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier - nachtwinkels AJ 2022 - uitvoerbaar voor een bedrag van 500 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Pidpa financieel plan Hidrogem 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt het financieel plan van Pidpa Hidrogem voor het jaar 2023 goed zoals bijgevoegd in bijlage.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

JZP/2022/020 - Drukken infoblad Boechout - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 december 2022, opgesteld door de stafmedewerker Juridische zaken en Patrimonium.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde grafisch buro Maes BVBA, Industriedijk 10 te 2300 Turnhout tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum.

De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2022/020.

Artikel 4 De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 61500600/011902.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Opvolging organisatiebeheersing OBP december 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interne nota ‘OBP_organisatiebeheersing 2022-2023: Thema 5 Organisatiestructuur, Thema 9 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten, Thema 6 Personeelsbeleid’ (OBP_202212)

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Fluvius OV - Notulen Raad van Bestuur van 12 oktober 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 12 oktober 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Subsidies projecten gelijke kansen 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de berekening van de subsidiebedragen goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de dienst Financiën om deze subsidie uit te betalen van het krediet 64902504.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Subsidie voor projecten 2022 - subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden

 

BESLUIT

Artikel 1

De subsidie ten bedrage van €8.600 wordt toegekend aan Kebene . Ingediend door Christ'l Vanderheyden.

Artikel 2

De subsidie ten bedrage van €10.000 wordt toegekend aan OZG. Ingediend door Werner Sels.

Artikel 3

De subsidie ten bedrage van €5.480 wordt toegekend aan Sevapur. Ingediend door Gerd Bridts.

Artikel 4

De subsidie ten bedrage van  €3.150 wordt toegekend aan Lake Bunyoni. Ingediend door Inge Van Der Biest.

Artikel 5

De subsidie ten bedrage van €3.250 wordt toegekend aan Dilolo. Ingediend door Linda Willemsen.

Artikel 6

De subsidie ten bedrage van €7.100 wordt toegekend aan Mira D'or. Ingediend door Det Krol.

Artikel 7

De subsidie ten bedrage van €4.000 wordt toegekend aan Juegoteca. Ingediend door Marian Lesage.

Artikel 8

De subsidie ten bedrage van €3.900 wordt toegekend aan wereldwinkel voor educatieve activiteiten. Ingediend door Luk Fabry.

Artikel 9

De subsidie ten bedrage van €2.805 wordt toegekend aan 11.11.11.

Artikel 10

De subsidie ten bedrage van €2.805 wordt toegekend aan Broederlijk Delen.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Noodhulp - Oekraïne WMH

 

BESLUIT

Enig artikel

De subsidie ten bedrage van €2.530 wordt toegekend aan Wereld Missiehulp voor Noodhulp Oekraïne.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Vacantverklaring deskundige ICT B1-B3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van 1 VTE ICT-medewerker (B1-B3) wordt vacant verklaard bij aanwerving, met contract van onbepaalde duur, met als ontbindende voorwaarde dat het contract eindigt bij stopzetting van de projectsubsidies. De prestatiebreuk kan voltijds of deeltijds zijn, in afspraak met de kandidaat.

Deze functie wordt aanzien als “knelpuntberoep”.

De kandidaten dienen te beschikken over een bachelor diploma of een diploma secundair onderwijs met 2 jaar relevante ervaring en moeten het bezit van hun diploma kunnen aantonen uiterlijk bij de aanstelling.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        V-ICT-OR

        VVSG

        Datanews

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Correctie feest- en vervangings- en sluitingsdagen 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

De feest-, sluitings- en vervangingsdagen worden aangepast zoals voorzien in bijlage. Dit wil zeggen dat ook de sluiting van de bibliotheek tijdens het pinksterweekend wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Afspraken Bovenlokaal Bunderhoeve vanaf 1 januari 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beëindigen van de vaste/exclusieve ter beschikking stelling van het bovenlokaal Bunderhoeve aan volleybalclub Oxaco BVC Antwerpen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen kent, in het kader van artikel 13 uit het gebruikersreglement voor de socioculturele en sportinfrastructuur, het jaartarief van 35 euro toe aan volleybalclub Oxaco BVC Antwerpen voor gebruik van bovenlokaal Bunderhoeve. De volleybalclub krijgt vanaf 1 januari 2023 een voorrangsregeling omdat zij andere verantwoordelijkheden in het lokaal (blijven) opnemen.

Artikel 3

Dienst Vrije tijd krijgt de opdracht om een afsprakennota op te maken met volleybalclub Oxaco BVC Antwerpen over o.a. toegang, toogbeheer en onderhoud/poets van het lokaal. Deze wordt in een latere zitting ter kennisgeving voorgelegd aan het college.

Artikel 4

Het bovenlokaal de Bunderhoeve kan ook aan anderen ter beschikking gesteld worden conform artikel 13 uit het gebruikersreglement voor de socioculturele en sportinfrastructuur indien er geen oplossing gevonden wordt in de andere lokalen/zalen.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Aanvraag Driekoningendrink Gidsen - 8 januari 2023 - Bistweg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Kat Van Hoof van Ouderraad Gidsen voor het organiseren van een Driekoningendrink te Bistweg 7 op zondag 8 januari 2023 van 16u tot 18u (met opbouw vanaf 14u en opruim tegen 22u).

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

        Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

        Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

        Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

        Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement, en in het bijzonder contact opnemen met Delhaize over de beperkte beschikbaarheid van de parking op die dag tussen 14u en 19u.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 5 december 2022 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een gedeeltelijk parkeerverbod op de parking van de Delhaize:

        van 14-19u

        enkel strook parkeerplaatsen aan de kant van het scoutslokaal

Het college geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in het advies van de politie.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Aanvraag Nieuwjaarsdrink IJzerlei - 28 januari 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Nancy De Nys van Buurtcomité Midden voor het organiseren van een Nieuwjaarsdrink te IJzerlei 23 op 28 januari 2023 van 14u tot 23u. Opbouw om 10u en afbraak 29 januari 2023 tot 12u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 5 december 2022 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod en geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in het advies van de politie.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Subsidies Culturele Verenigingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verdeling van de subsidies voor de culturele verenigingen en geeft opdracht aan de dienst financiën om de betalingen uit te voeren.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Verk.21/008 (148) Verkeersveilige gemeente actieplan 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de 5 actiepunten voorgesteld door dienst openbare werken en mobiliteit en geeft opdracht deze door te sturen naar de provincie.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 12 december 2022

 

Verk.22/064 (149)  Weverstraat - aanvraag mindervalideparkeerplaats - AAR

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanvraag voor een parkeerplaats voor mensen met een handicap.

Artikel 2

Het college van burgemeester geeft geen toestemming om de draad voor het opladen van de scootmobiel in de camionette van de aanvraagster, vanuit haar huis over het voetpad te leggen. Artikel 3

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van een verkeersbord E9a met onderbord.

Artikel 3

In hoofdstuk 5 art. 17-2-1 van het aanvullend reglement toe te voegen

-Weverstraat

ter hoogte van huisnr.33

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

2020/016 (150) Buitengewoon onderhoud voetpaden, fietspaden, ... DJ2020 - Goedkeuring verlenging 3

 

BESLUIT

Artikel 1

De opdracht “Buitengewoon onderhoud voetpaden, fietspaden, ... DJ 2020 - Verlenging 3

(Buitengewoon onderhoud voetpaden, fietspaden, ... DJ 2020)” wordt gegund aan dezelfde

aannemer, zijnde BMV Wegenwerken, Kasteelstraat 8 te 3130 Begijnendijk, tegen het

nagerekende offertebedrag van € 78.792,50 excl. btw of € 95.338,93 incl. 21% btw.

Artikel 2

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget groot onderhoud voet- en

fietspaden.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Opritten.algemeen (151) Aanleg opritten en kleinere herbestratingen DJ 2020 - Verlenging 3 - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

De opdracht “Aanleg opritten en kleinere herbestratingen DJ 2020 - Verlenging 3 (Aanleg

opritten en kleinere herbestratingen DJ 2020)” wordt gegund aan dezelfde aannemer, zijnde

BMV Wegenwerken, Kasteelstraat 8 te 3130 Begijnendijk, tegen de eenheidsprijzen

vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Artikel 2

De aanvangsdatum van deze opdracht wordt vastgesteld op 1 januari 2023. De aannemer

moet elke opdracht voltooien binnen een termijn van 2 maanden.

Artikel 3

De aannemer wordt in kennis gesteld van deze aanvangsdatum.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Kerk Vremde (153) restauratie goedkeuring aanbesteding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gunning zoals vooropgesteld door Kempens Landschap en Studio Roma.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Dagvaarding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dagvaarding in bijlage en vaardigt Inge Diels af.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Afval - Aanvraag KINA - Aanlevering compost voor zorgboerderij

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een lading compost te bestellen bij Igean. De leveringsafspraken dienen rechtstreeks met de

coördinator zorgboerderij welzijnsvereniging KINA en de gemeentelijk werf gemaakt te worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Subsidie aanleg & onderhoud van streekeigen groen (kleine landschapselementen) - 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvragen goed voor de aanvraag in bijlage en dit voor een totaal bedrag van 1577,5 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Klimaat -Extra acties in 2023 aangeboden door het EnergieK huis in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota met een algemene toelichting bij de intergemeentelijke werking van het EnergieK huis en een overzicht van de extra acties die IGEAN voor 2023 aanbiedt in uitvoering van de ondertekening van het LEKP.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wenst in te tekenen op volgende acties(s) die IGEAN in 2023 aanbiedt vanuit het EnergieK huis:

Algemene ondersteuning – 1.500 euro per gemeente

EnergieKe krant – reële kost per exemplaar

PlantGOED – 620 tot 1.800 euro per gemeente

Groepsaankoop laadpalen – 690 tot 2.000 euro per gemeente

Regenwateropvang – 620 tot 1.800 euro per gemeente

Artikel 3

De kostprijs van de verschillende extra acties waarop ingetekend wordt, zal verrekend worden in de eindafrekening van de intergemeentelijke werking van het EnergieK huis voor 2023.

Artikel 4

De kostprijs van de verschillende extra acties waarop ingetekend wordt, zal verrekend worden in de eindafrekening van de intergemeentelijke werking van het EnergieK huis voor 2023.


 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Leegstandsregister - Vremdesesteenweg 4 - Schrapping

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de woning Vremdesesteenweg 4, 2530 Boechout te schrappen uit het gemeentelijk leegstandsregister.

Artikel 2

De zakelijk gerechtigde wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.

Artikel 3

De wijziging uit het leegstandsregister wordt doorgegeven aan AGIV om deze woning te schrappen uit het geografisch bestand van Vlaamse voorkooprechten.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Broechemsesteenweg 73 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Schransstraat 18 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Drie-Aardenlaan 8 - Slopen en herbouwen van een eengezinswoning (OB) -niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Vellen bomen - Baron Carolylaan 5 - 1 beuk

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 2 bladverliezende hoogstambomen met een minimale plantmaat <20-25>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Vellen bomen - Binnensteenweg 156 - 1 kerselaar

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 halfstam of fruitboom, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Vellen bomen - Dorpsplaats 5 - 1 notenboom en 1 Amelanchier

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 2 bladverliezende hoogstambomen met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Vellen bomen - Pimpelmeesstraat 11 - 1 wilg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 2 bladverliezende inheemse bomen met een minimale grootteklasse van 6-12 meter (2 of 3 grootteklasse), vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Samenstelling selectiecommissie medewerker ICT  B1-B3 - voltijds/deeltijds

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Onwettig afwezig - loon omzetten in extra uren

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 december 2022

 

Toestemming bijberoep

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2022