Gemeente Boechout

Zitting van 20 december 2021

Van 20:10 uur tot 23:05 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten van de gemeenteraad – Bekrachtiging – Stemming

 

Feiten en context

De richtlijnen van de Administratie Binnenlands Bestuur (ABB) inzake het organiseren van gemeenteraden in de periode van de Covid-19.

De zittingen van de gemeenteraad kunnen voortaan zowel fysiek of digitaal plaatsvinden mits naleving van bepaalde voorwaarden.

In de huidige alarmfase Covid-19 is het niet aangewezen om fysiek te vergaderen.

De burgemeester heeft op 7 december 2021 beslist om de gemeenteraad van 20 december 2021 digitaal te laten plaatsvinden.

Juridische grond

De artikelen 134§1 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 7 december 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 29 november 2021 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 29 november 2021.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 29 november 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

COVID 19 - Verslaggeving Vaccinatiecentrum - Kennisname

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de verslaggeving over het vaccinatiecentrum.

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 december 2021

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan AGB 2020-2025 aanpassing 2021 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). De evaluatie van de BBC heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving. De regels die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan zijn vastgelegd in:

         het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

         het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);

         het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels

Feiten en context

Een bestuur bepaalt zijn beleid en de acties, actieplannen en doelstellingen die daaraan gekoppeld zijn niet alleen op basis van de behoeften die blijken uit de omgevingsanalyse. Ook de economische context en de beschikbare financiën zijn een belangrijke factor en dwingen de besturen om keuzes te maken en prioriteiten te bepalen.

Om de budgettaire middelen efficiënt te beheren, is het belangrijk om de planning zo realistisch mogelijk op te maken, zowel wat de geraamde bedragen als wat de vooropgestelde timing betreft.

 

De methodiek en de financiële verwerking van een autonoom gemeentebedrijf was nieuw in onze gemeente en stelde ons voor nieuwe uitdagingen op het vlak van BTW-regelgeving en vennootschapsboekhouding. Aangezien een AGB een winstoogmerk als doel heeft werden er in het verleden reeds een aantal stappen gezet om een positief resultaat te bereiken zoals het overdragen van het politiegebouw en crèche aan de gemeente, de overname van de huur van het gelijkvloers door de gemeente, de overname van het personeel door de gemeente  en een evaluatie van de prijzen die aan de gebruikers worden gefactureerd.
In deze aangepaste meerjarenplanning werd voorzien in een herfinanciering van het AGB door middel van een kapitaalsverhoging.

De impact van deze wijzigingen werd in dit nieuwe meerjarenplan ingewerkt.

Tenslotte heeft de coronacrisis nog steeds een belangrijke invloed op de uitbating van het AGB: stopzetten van activiteiten, extra maatregelen en uitgaven rond hygiëne, derving van inkomsten. Voor de exploitatieuitgaven heeft dit ertoe geleid dat budgetten dienden te worden bijgestuurd.

Argumentatie

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

De raad van bestuur legt eveneens de kredieten voor 2021 vast aan de hand van het aangepaste meerjarenplan.

Advies

Het managementteam geeft gunstig advies op 1 december 2021.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, titel 3 - hoofdstuk 2 ‘Het autonoom gemeentebedrijf’.

 

Financiële gevolgen

De verplichte evenwichten worden gerespecteerd:

- het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar positief

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2021 en de vastgestelde kredieten voor 2022 van het autonoom gemeentebedrijf, vastgesteld door de raad van bestuur, goed.

Artikel 2

Deze beslissing zal bekend worden gemaakt overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021 worden via het digitaal loket ter beschikking gesteld van het toezicht

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Punt bijlagen/links Bijlage1_Doelstellingenboom_AGB_2020_2025_Aanpassing 2021.pdf Download
Meerjarenplan_AGB_2020_2025_aanpassing_2021.pdf Download
Bijlage2 Investeringen MJP 2021 AGB Boechout.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 december 2021

 

Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021 en de  kredieten 2022 deel gemeente - Stemming

 

Feiten en context

Het meerjarenplan vormt de basis voor het geïntegreerd lokaal sociaal beleid van het bestuur voor de volgende zes jaar.

Het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021 van de gemeente en het OCMW worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden tegelijk de kredieten van 2022 'vastgesteld'. Praktisch betekent dit dat de transactiekredieten van het boekjaar 2022 beschikbaar worden voor uitvoering: onder meer voor het boeken van bestelbonnen, kosten en opbrengsten.


Het meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:
 

1. de strategische nota waarin nu de focus ligt op de prioritaire actie en niet langer op de prioritaire doelstelling. Enkel de prioritaire acties van de beleidsdoelstelling worden meer gedetailleerd gerapporteerd in de strategische nota. In een overzicht worden de beleidsdoelstellingen opgenomen waar geen prioritaire actie aan gekoppeld is.
 

2. de financiële nota bestaat uit:
- het financieel doelstellingsplan (schema M1)

- de staat van het financieel evenwicht (schema M2)

- het overzicht van de kredieten ( schema M3)

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financieel evenwicht voor de beiden als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Het financieel evenwicht is bereikt indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- het geraamd beschikbaar budgettair resultaat mag in geen enkel jaar negatief zijn;

- de geraamde autofinancieringsmarge moet voor 2025 minstens gelijk zijn aan nul;

- de laatst afgesloten jaarrekening moet verwerkt zijn om het financiële evenwicht aan te tonen.

 

Na alle aanpassingen en de bijsturing van de financiering geeft de tabel hieronder het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge weer:
 

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

 

 

696.838

 

761.870

 

21.731

 

19.115

 

27.038

 

80.011

III. Autofinancierings
marge

 

 

649.110

 

129.946

 

36.310

 

54.283

 

114.493

 

5.956

 

 

3. de toelichting is de noodzakelijke informatie die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te nemen en omvat naast de wettelijke schema's T1, T2, T3 en T4, een omschrijving van de financiële risico's, grondslagen en assumpties ook bijkomende informatie.

 

Advies

Het gunstig advies van het MAT van 1 december 2021.

 

Juridische grond

         Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

         Artikel 249 t.e.m. 256 van het DLB betreffende de beleidsrapporten.

         Artikel 171 §4, 3° en artikel 176 1° van het DLB betreffende de opmaak van het ontwerp van de beleidsrapporten door de algemeen directeur en de financieel directeur.

         Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen. 

         Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

         Omzendbrief ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen.

 

Financiële gevolgen
De verplichte evenwichten worden gerespecteerd:

- het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar van de periode 2020-2025 positief

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021 vast.

Artikel 2

De gemeenteraad stelt de kredieten van 2022 vast.

Artikel 3

De gemeenteraad vertrouwt de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdrachten die nominatief zijn aangeduid aan het college van burgemeester en schepenen toe (bijlage 3)

Artikel 4

Deze beslissing zal bekend worden gemaakt overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021 worden via het digitaal loket ter beschikking gesteld van het toezicht.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Punt bijlagen/links Bijlage1_Doelstellingenboom_2020_2025_Aanpassing 2021.pdf Download
Bijlage3 Investeringen MJP 2021 Gemeente Boechout.pdf Download
Bijlage2_Kruistabel_doelstellingen_en_SDGs.pdf Download
Meerjarenplan_2020_2025_aanpassing_2021_v20211213.pdf Download
Presentatie MJP 2021.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 december 2021

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan deel OCMW 2020-2025 -en vaststelling kredieten 2022 -  Stemming

 

Feiten en context

Vanaf 2020 maken de gemeente en het OCMW een gezamenlijk meerjarenplan op. Op die manier kan een geïntegreerd sociaal beleid gerealiseerd worden. Beide rechtspersonen hebben 1 gezamenlijke doelstellingenboom waarin de doelstellingen, actieplannen en acties van de gemeente en het OCMW vervlochten zijn. Ook het financieel evenwicht wordt voor beide besturen samen beoordeeld. In die optiek wordt ook geen gemeentelijke toelage aan het OCMW in het meerjarenplan meer ingeschreven. Wel moet de gemeente ervoor zorgen dat het OCMW aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Omdat beide rechtspersonen blijven instaan voor hun eigen verbintenissen en verplichtingen blijft in het meerjarenplan dus het onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en van het OCMW. In het nieuwe schema M3 worden deze voor elk bestuur weergegeven.

Advies

Het gunstig advies van het MAT van 1 december 2021.

Juridische grond

         Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

         Artikel 249 t.e.m. 256 van het DLB betreffende de beleidsrapporten.

         Artikel 171 §4, 3° en artikel 176 1° van het DLB betreffende de opmaak van het ontwerp van de beleidsrapporten door de algemeen directeur en de financieel directeur.

         Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen. 

         Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

         Omzendbrief ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen.

 

Argumentatie

Gemeente en OCMW hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad van maatschappelijk welzijn moeten eerst hun eigen deel van het aangepaste meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het aangepast meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de aanpassing definitief is vastgesteld. De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

 

Financiële gevolgen

De verplichte evenwichten worden gerespecteerd:

- het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar van de periode 2021-2025 positief

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het besluit van raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 aangaande het vaststellen van zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021, en aangaande het vast stellen van de kredieten 2022 goed.

Artikel 2

Deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig DLB art.286 §1 3°.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Punt bijlagen/links Bijlage2_Kruistabel_doelstellingen_en_SDGs.pdf Download
Bijlage3 Investeringen MJP 2021 Gemeente Boechout.pdf Download
Bijlage1_Doelstellingenboom_2020_2025_Aanpassing 2021.pdf Download
Meerjarenplan_2020_2025_aanpassing_2021_v20211213.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Amendement 1 - Statutenwijziging AGB - Stemming

 

Stemming

Het amendement wordt verworpen en behaalt

 

9 stemmen voor

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

14 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Amendement 2 - Statutenwijziging AGB - Stemming

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Statutenwijziging AGB Boechout - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het autonoom gemeentebedrijf is opgericht middels gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013.

Bij gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 werden de statuten aangepast aan het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Feiten en context

De figuur van de commissaris-revisor is thans niet meer voorgeschreven en wordt als overbodig ervaren, gelet op de bestaande externe controle vanuit de toezichthoudende overheid en Audit Vlaanderen.

 

De overgedragen verliezen verhinderen dat winsten worden uitgekeerd, hetgeen noodzakelijk is om te voldoen aan de voorwaarden geformuleerd door de fiscus in haar Beslissing BTW nr. E.T.129.288 d.d. 19.01.2016.

 

Argumentatie

De figuur van de commissaris-revisor is sinds de inwerkingtreding van het Decreet over het lokaal bestuur facultatief geworden voor de BBC-jaarrekening. De jaarrekening in NBB-formaat dient enkel te worden geauditeerd indien het autonoom gemeentebedrijf voldoet aan de criteria om als grote onderneming te worden aangemerkt. Bovendien bestaat er reeds een uitgebreid extern toezicht op het autonoom gemeentebedrijf via de toezichthoudende overheid en Audit Vlaanderen. Daarom is het aangewezen om de figuur van de commissaris-revisor in de statuten op te heffen.

 

De jaarrekening 2020 vermeldt een bedrag van 1.905.235,81 EUR aan overgedragen verliezen. Hierdoor zijn winstuitkeringen aan de gemeente niet mogelijk zolang verliezen op het passief van de balans aanwezig zijn. Daarom is het aangewezen om deze verliezen aan te zuiveren middels een kapitaalvermindering. Het kapitaal kan evenwel niet worden verminderd bij gebrek aan statutair kapitaal. Daarom is voorafgaand een kapitaalinbreng van 1.955.235,81 EUR aangewezen. Het statutaire kapitaal zal derhalve na inbreng en aanzuivering van verliezen 50.000,00 EUR zal bedragen. De aanzuivering van verliezen door een kapitaalvermindering wordt fiscaal geneutraliseerd door een verhoging van de begintoestand van de reserves.

 

Advies

De raad van bestuur verleende op 20 december 2021 een gunstig advies.

Juridische grond

Decreet over het lokaal bestuur

Beslissing BTW nr. E.T.129.288 d.d. 19.01.2016

 

Financiële gevolgen

Het budget werd opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025 aanpassing 2021.

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

6 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters en Greet Van Brussel

3 onthoudingen

Wally Liekens, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 – Opheffing opdracht commissaris-revisor

In artikel 21 van de statuten wordt de zin “De betrokken bestuurder moet tevens de commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.” opgeheven.

 

Artikel 43 van de statuten, met betrekking tot de commissaris-revisor, wordt opgeheven.

 

Artikel 2 – Kapitaalverhoging

Het maatschappelijke en statutaire kapitaal te verhogen met 1.955.235,81 EUR.

 

Het maatschappelijke en statutaire kapitaal te verminderen met 1.905.235,81 EUR door aanzuivering van de verliezen om het te brengen tot 50.000,00 EUR.

 

Artikel 6, eerste lid van de statuten wordt vervangen door: “Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt 50.000,00 euro.”

 

Artikel 3 – Bekendmaking

Deze statutenwijziging, evenals de gecoördineerde statuten, worden bekend gemaakt op de webtoepassing van de gemeente.

 

Artikel 4 – Coördinatie statuten

De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van het AGB goed zoals opgenomen in de gecoördineerde versie als bijlage.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Punt bijlagen/links STATUTEN AGB VERSIE DECEMBER 2021.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Herfinanciering AGB - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het autonoom gemeentebedrijf is opgericht middels gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013.

Bij gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021  werden de statuten aangepast aan het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Feiten en context

De boekwaarde van de door het AGB Boechout geïnvesteerde activa bedraagt op 31 december 2020 7.986.717,15 EUR, terwijl hier een uitstaande schuld van 11.888.867,15 EUR tegenover staat. Dit is het gevolg van het gegeven dat de progressieve aflossingen van een lening op 20 jaar niet optimaal zijn afgestemd op de lineaire afschrijvingstermijnen (40/15/10/5 jr) van de activa.

 

Argumentatie

De gemeente en het AGB wensen enerzijds het saldo van de uitstaande lening af te stemmen op de boekwaarde van de activa waarop deze lening betrekking heeft. Daarom wordt een bedrag van 3.902.150 EUR door het AGB vervroegd terugbetaald.

 

Anderzijds wensen de gemeente en het AGB het saldo van de lopende lening te herfinancieren waardoor de aflossingen beter zijn afgestemd op de boekhoudkundige afschrijvingen.

 

Juridische grond

Decreet over het lokaal bestuur

 

Financiële gevolgen

Het budget werd opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025 aanpassing 2021.

 

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

4 stemmen tegen

Wally Liekens, Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 – Vervroegde terugbetaling

De gemeenteraad aanvaardt de vervroegde terugbetaling van de lening door het AGB Boechout aan de Gemeente Boechout voor een bedrag van 3.902.150 EUR.

 

Na deze terugbetaling zal het AGB Boechout nog een saldo van 7.986.717,15 EUR

verschuldigd zijn aan de Gemeente Boechout

 

Artikel 2 – Leningsovereenkomst

De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst zoals bijgevoegd in bijlage goed.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Prijssubsidiereglement AGB Boechout - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2013 waarbij het Autonoom Gemeentebedrijf Boechout wordt opgericht.

 

De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2021 waarbij de nieuwe statuten van AGB Boechout werden goedgekeurd.

 

Feiten en context

In het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021, opgemaakt door het AGB Boechout werden er prijssubsidies opgenomen.

Het prijssubsidiereglement legt de toekenning van de prijssubsidies vast.

 

Jaarlijks worden de prijssubsidiereglementen ten gunste van het AGB geëvalueerd en goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB en de gemeenteraad. Voor 2022 wordt een prijssubsidie ingevoerd met betrekking tot de sportinfrastructuur, geëxploiteerd door het AGB.

Argumentatie

Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het AGB Boechout vanwege de gemeente Boechout prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot en het recht van gebruik van de door AGB Boechout geëxploiteerde sportinfrastructuur.

Het college van burgemeester en schepenen doet een voorstel van prijssubsidiereglement

 

Juridische grond

De Beslissing Btw nr. E.T.129.288 dd. 19.01.2016

 

De artikelen 231 tot 244 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 die betrekking hebben op autonome gemeentebedrijven.

 

De beheersovereenkomst tussen gemeente Boechout en AGB Boechout voor de periode 2019 - 2025.

 

Financiële gevolgen

De noodzakelijke kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan van het gemeentebestuur.

 

Stemming

15 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 stemmen tegen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

5 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf Boechout, zoals toegevoegd in bijlage, goed

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Punt bijlagen/links Prijssubsidiereglement sportinfrastructuur Boechout 2022.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Belasting op afgifte getuigschriften of andere documenten - Aanslagjaren 2022-2025 - Stemming

 

Feiten en context

De gemeentelijke fiscale autonomie is verankerd in de Grondwet (artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet). In principe komt het de gemeente toe om gelijk welke materie te belasten wanneer zij dat budgettair of beleidsmatig noodzakelijk acht.

De gemeentelijke reglementen kunnen een looptijd hebben van meerdere jaren. Aan de belastingreglementen wordt jaarlijks uitvoering gegeven door de inschrijving van de overeenkomstige kredieten in het meerjarenplan.

De geldigheidsduur van de belastingreglementen in Boechout wordt beperkt gehouden ten belope van de van de duur van de meerjarenplanning 2020-2025.

Argumentatie

De gemeente staat in voor het aanmaken en verdelen van diverse verplichte en niet-verplichte documenten voor de Federale Overheid. De gemeente wenst de extra kosten die het uitreiken van diverse documenten met zich meebrengt te verhalen op de aanvrager.

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.

Het schrijven 4096156 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreffende tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2022.

Het MB van 15.09.2017 tot wijziging van het MB van 19.04.2014 aangaande de afgifte van paspoorten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Juridische grond

De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

 

Financiële gevolgen

Het budget werd voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Wally Liekens

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Deze belasting is een contantbelasting en wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd. De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het verkrijgen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van de aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgeleverd worden.

 

Artikel 2 - Belastbare grondslag en tarief

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

A. Normale procedure:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,00 EUR voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op  het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot g), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e) en h) tot l), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 

B. Spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en PIN/PUK bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken – Brussel:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

134,10 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

139,10 voor een duplicaat

• Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

124,40 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

129,40 euro voor een duplicaat

 

C. Spoedprocedure met levering van de kaart en PIN/PUK op de gemeenten:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

101,90 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

106,90 euro voor een duplicaat

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

91,90 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

96,90 euro voor een duplicaat

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot g),van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

101,90 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

106,90 euro voor een duplicaat

• Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e) en h) tot l), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

101,90 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

106,90 euro voor een duplicaat

 

• Attest voor immatriculatie van vreemdelingen

5,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

10,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Paspoorten en reisdocumenten voor vreemdelingen

10,00 euro voor een nieuwe reispas

0,00 euro voor kinderen van minder dan 18 jaar

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

- Paspoorten in dringende procedure

210 euro voor  -18j

240 euro voor +18j + 20 euro gemeentetaks

- Paspoorten in superdringende procedure met gecentraliseerde levering

270 euro voor -18j

300 euro voor +18j + 20 euro gemeentetaks

- Reisdocument voor vreemdelingen in dringende procedure

210 euro voor -18j

230 euro voor +18j + 20 euro gemeentetaks

- Reisdocument voor vreemdelingen in superdringende procedure met
 gecentraliseerde levering

270 euro voor -18j

290 euro voor +18j + 20 euro gemeentetaks

 

• Rijbewijs in bankkaartmodel

5,00 euro voor een nieuw rijbewijs

10,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel

5,00 euro voor een nieuw voorlopig rijbewijs

10,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Internationaal rijbewijs

5,00 euro voor een nieuw internationaal rijbewijs

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 

Artikel 3 - Vrijstellingen

Zijn van de belasting vrijgesteld:

1)     de stukken die krachtens de wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos dienen afgeleverd te worden door het gemeentebestuur,

2)     de stukken die aan behoeftige personen worden afgeleverd (de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk),

3)     de gerechtelijke overheden, openbare besturen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen, alsook instellingen van openbaar nut,

4)     de mededelingen door de politie aan de verzekeringsmaatschappijen, van inlichtingen betreffende het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de openbare weg, aanvragen voor uittreksel uit de bevolkingsregisters dienstig voor sociale doeleinden of aanvragen naar aanleiding van ingebrekestelling door sociale instellingen.

 

Artikel 4 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. Het reglement geldt tot 31 december 2025, behoudens herzieningen van de tarieven van FOD Binnenlandse Zaken. De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 20 december 2021

 

Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaren 2022-2025 - Stemming

 

Feiten en context

De gemeentelijke fiscale autonomie is verankerd in de Grondwet (artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet). In principe komt het de gemeente toe om gelijk welke materie te belasten wanneer zij dat budgettair of beleidsmatig noodzakelijk acht.

De gemeentelijke reglementen kunnen een looptijd hebben van meerdere jaren. Aan de belastingreglementen wordt jaarlijks uitvoering gegeven door de inschrijving van de overeenkomstige kredieten in het meerjarenplan.

De geldigheidsduur van de belastingreglementen in Boechout wordt beperkt gehouden ten belope van de van de duur van de meerjarenplanning 2020-2025.

Argumentatie

Masten en pylonen bederven de vrije open ruimte en worden ervaren als landschapsverstorend en brengen derhalve hinder mee voor de plaatselijke gemeenschap.

Het is billijk om, met het oog op de financiering van de algemene dienstverlening een

specifieke bijdrageplicht ten laste van de eigenaars van masten en pylonen in te stellen.

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.

Juridische grond

De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

De Raad van State 14 januari 2014, nr. 226.034 en 16 juni 2015, nr. 231.593 heeft geoordeeld dat differentiaties ter aanmoediging van de productie van groene stroom een objectief en redelijk criterium uitmaken die het landschapsverstorende karakter van de masten en pylonen compenseren.

Het Arrest van het Grondwettelijk Hof (nr. 189/2011) van 15 december 2011 waardoor de gemeente niet verboden wordt de economische activiteit van de telecomoperatoren die op het grondgebied van de gemeente verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid van gsmpylonen, -masten of –antennes die voor die activiteit worden aangewend, te belasten om budgettaire redenen of andere redenen.

Belastingen die losstaan van het gebruiksrecht, worden door de EOB-wet (wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven) niet verboden. Zo is het bijvoorbeeld wel mogelijk om een algemene belasting op de economische activiteit van de telecomoperatoren te heffen (GH 15 december 2011, nr. 2011/189) of kunnen masten en pylonen, waaronder gsm-masten, belast worden om budgettaire redenen en omwille van hun landschapsverstorende karakter (Cass. 30 maart 2012, F.11.0043.F; Cass. 30 maart 2012, F.11.0044.F; Cass. 30 maart 2012, F.11.0046.F; Cass. 30 maart 2012, F.11.0080.F; Cass. 23 november 2012, nr. C.11.0444.N/1).

Een algemene belasting die onder andere gsm-masten treft, wordt ook niet verhinderd door artikel 13 van de richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn). Die richtlijn stelt regels vast over de procedures voor het verlenen van algemene machtigingen of rechten aan onder andere telecomoperatoren en bepaalt in dat kader ook de aard en de omvang van de financiële lasten die de lidstaten aan de dienstverleners kunnen opleggen. Artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn bepaalt dat lidstaten een vergoeding kunnen vragen voor de rechten om faciliteiten te installeren op, boven of onder openbare of particuliere eigendom.

Belastingen op masten en pylonen houden geen schending in van het vrij verkeer van diensten (artikel 49 EG) en het Europees mededingingsrecht (richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten) als ze zonder onderscheid van toepassing zijn op alle eigenaars van de masten en pylonen en als buitenlandse eigenaars feitelijk noch rechtens zwaarder worden geraakt dan binnenlandse exploitanten (HvJ 8 september 2005, samengevoegde zaken nrs.C-544/03 en C-545/03).

 

Financiële gevolgen

Het budget werd voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.

 

Stemming

20 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Wally Liekens, Filip Peeters en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving en tarief

De gemeente Boechout heft met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, een jaarlijkse belasting van 3.000 € per mast of pyloon die zich op haar grondgebied bevindt in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

         Mast: een verticale structuur, ongeacht de hoogte, die geplaatst wordt op een dak of een andere bestaande constructie, met een gezamelijke hoogte van minimaal 20 meter

         Pyloon: een individuele verticale constructie die opgericht wordt op niveau van het maaiveld met een hoogte van minimaal 20 meter

 

Artikel 2 - Belastingtermijn

Deze belasting is jaarlijks betaalbaar op basis van een vordering van ons bestuur. De belastingplichtige ontvangt van de gemeente een aangifteformulier dat door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 1 oktober van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

De belasting is ondeelbaar, er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen.

 

Artikel 3 - Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de masten en pylonen. De eigenaar van de constructie en/of de grond waarop de masten en pylonen werden opgericht is mee hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

 

Artikel 4 - Aangifteplicht

Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 2 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgens op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.

De ambtshalve belastingaanslag zal worden verhoogd met 20%, 50%, 100% of 200% al naargelang het een eerste, tweede derde of vierde en volgende overtreding betreft.

 

Artikel 5 - Vrijstellingen

Masten en pylonen die geplaatst worden op het grondgebied Boechout-Vremde met het oog op het voortbrengen van energie op alternatieve wijze (windmolens en andere vormen van groene stroom).

 

Artikel 6 - Inkohiering

De belasting en de verhoging wordt ingekohierd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

 

Artikel 7 - Betalingstermijn

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het aanslagbiljet. Dit aanslagbiljet wordt kosteloos de door de financieel beheerder aan de belastingplichtige gestuurd.

 

Artikel 8 - Bezwaar

De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (en latere wijzigingen).

 

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Deze indiening moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven binnen vijftien dagen na de indiening ervan.

 

Artikel 9 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Molenbeekbron - Natuurpunt - Gebruiksovereenkomst voor het uitvoeren van natuurbeheerwerken - Stemming

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Beleidsondersteuning - Bekrachtiging besluit burgemeester - Stopzetting jacht op houtduiven en de bestrijding ervan met vuurwapens op percelen A 239 w, en y, A 241 a, A 247 b, A 248 en A 249 te Vremde omwille van openbare veiligheid en overlast - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De burgemeester vaardigde eerder reeds een jachtverbod uit m.b.t. deze percelen bij besluit van 28 juli 2021.

De gemeenteraad bekrachtigde dit besluit in zitting van 27 september 2021.

Tegen deze besluiten werd op 5 oktober 2021 beroep aangetekend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Op 28 oktober 2021 heeft het gemeentebestuur haar standpunt overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Op 30 november 2021 heeft de burgemeester een nieuw jachtverbod uitgevaardigd waarbij het reële gevaar voor de omwonenden, wandelaars en fietsers omstandiger gemotiveerd werd.

Feiten en context

De percelen A 239Y, A 239W, A 249, A247 B, A 241a en A 248 gelegen tussen de Eekstraat, Millegemweg en Marcel De Ridderstraat zijn gelegen in agrarisch gebied. Hier worden landbouwgewassen geteeld.

De eigenaars van deze gronden zijn: Stroobants Maria, Broechemsesteenweg 57 te 2531 Vremde; Van Boom Christine, Oude Putsebaan 33, 3140 Keerbergen; Van Boom Philippe, Legebaan 89 te 2560 Nijlen.

De pachter van deze gronden is Thys Roger, St. Bernardsstraat 66 te 2531 Vremde.

Bij het beschermen van landbouwgewassen tegen vraat moet er eerst ingezet worden op alternatieve bestrijdingsmethoden zoals vogelverschrikkers, roofvogelvliegers, vogelschrikkanonnen, en dergelijke meer. Jacht of bestrijding met vuurwapens van houtduiven is het laatste bestrijdingsmiddel dat ingezet mag worden als voorgaande methodes niet afdoende zijn.

Gedurende de zomer van 2016 en 2017 zijn er verschillende meldingen gekomen van de omwonenden van deze gronden. Deze meldingen gingen over geluidsoverlast door intensieve jacht op houdtduiven op deze percelen en de bezorgdheid over de veiligheid. In de nabije omgeving is er een woonwijk met speelpleintje, en twee veelgebruikte wegen voor zachte recreatie zoals wandelaars, fietsers en ruiters.

In 2016 werd na overleg met de lokale politie de jachthut van de toenmalige jager door dhr. wijlen Peeters zelf afgebroken.

in 2017 werd er opnieuw gejaagd op deze percelen met talrijke meldingen vanuit de omgeving tot gevolg. Een gesprek tussen jager en de lokale politie aangaande de veiligheid en overlast leidde tot geen verbetering van de situatie.

In 2021 werd er opnieuw gejaagd met klachten van omwonenden tot gevolg en dit met betrekking tot de openbare veiligheid en rust. Jagers respecteren o.a. niet de schietpositie met de rug naar de bebouwde percelen. Er leeft angst bij gezinnen met jonge kinderen die er buiten spelen.

De politie ontving verschillende meldingen van buurtbewoners over overlast en gevaarlijke situaties veroorzaakt door jagers op het kwestieuze perceel.

Bovendien werd vastgesteld dat de preventieve maatregelen uit de code van goede praktijk die vooraf moeten genomen worden op de percelen om de schade aan de gewassen te voorkomen niet of onvoldoende genomen werden.

De openbare orde en veiligheid is in het gedrang omdat het jachtgebied zich bevindt in de onmiddellijke buurt, zelfs aangrenzend aan, van woonwijken en woonstraten, i.c. Marcel De Ridderstraat, Withofstraat en Veldloopstraat. Tevens lopen er in de buurt recreatieve wandel- en fietsroutes langs de Millegemweg en Eekstraat. Buurtbewoners getuigen van hagel en geschoten duiven op de privé-eigendom (terrassen en tuinen) en durven bij de jacht hun kinderen niet meer buiten te laten spelen. Dit is mee ingegeven door het feit dat de jagers zich niet opstellen met de rug naar de woningen, maar ofwel het veld doorkruisen of zich opstellen aan de rand van het veld, tegenover de woningen.

De burgemeester heeft verschillende keren opdracht gegeven aan de politie om bemiddelend op te treden en de jagers te wijzen op de goede praktijk van de regels van de jacht. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid.

De burgemeester heeft zich ter plaatse vergewist van de situatie en is van mening dat op dit specifieke perceel niet gejaagd kan worden zonder dat dit een verstoring van de openbare orde en rust en een reëel gevaar voor de openbare veiligheid meebrengt.

Omwille van de ligging van de akker tussen de bewoning en de recreatieve routes, is dit geen plek om op een veilige manier te jagen, wat trouwens elders in Boechout wel wordt toegestaan. Het jachtverbod beperkt zich tot deze akker net omwille van de specifieke ligging aan woonwijken. De gemeenteraad is van mening dat er een reëel risico op verwondingen door hagelinslag bestaat zowel voor buurtbewoners, als voor toevallige wandelaars en fietsers, zelfs met het respecteren van de goede praktijk van de jacht.

 

Juridische grond

Artikel 134 par. 1 en artikel 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet, betreffende ernstige stoornis van de openbare rust en veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen.

 

Stemming

18 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

5 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 30 november 2021 om de jacht  op houtduiven en de bestrijding ervan met vuurwapens op deze percelen te verbieden omwille van de hierboven aangehaalde redenen.

Artikel 2

De jachtrechthouder, pachter, eigenaar van deze grond, natuurinspectie van ANB en de

lokale politie worden op de hoogte gebracht van dit besluit.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Punt bijlagen/links Besluit burgemeester 2021 11 30 - jacht_.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Vernieuwd reglement materialenbank - Stemming

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Punt bijlagen/links Uitleenreglement materialenbank Vrijetijd DEF.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst - Casusregisseur intrafamiliaal geweld - Family justice center Antwerpen - Stemming

 

Feiten en context

De convenant tot regeling van de werkzaamheden van het Family Justice Centrum “Veilig Thuis” te Antwerpen stipuleert samenwerkingsafspraken tussen de stad Antwerpen en Vlaanderen over de gecoördineerde aanpak van intrafamiliaal geweld, en dit in het volledige werkingsgebied.

Het werkingsgebied van het FJC Veilig Thuis omvat de gehele afdeling Antwerpen van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Met name de politiezones Antwerpen, Minos, Hekla, Rupel, Zara, Schoten, Brasschaat, Voorkempen, Grens, Zwijndrecht, Noord, en de daaraan verbonden steden en gemeenten.

De convenant bepaalt uitdrukkelijk dat de lokale besturen betrokken dienen te worden bij de uitbouw, het aanbod en de subsidiëring van het FJC Veilig Thuis. De Vlaamse strategische coördinator behartigt het overleg en opvolging van de beoogde samenwerking .

De samenwerkingsafspraken met de lokale partners worden uitgewerkt in de geest van de bovenvermelde convenant. Geformaliseerde afspraken kunnen worden toegevoegd als een clausule bij de eerder genoemde convenant. Voor elk betrokken bestuur moet duidelijk zijn wat hun inbreng is in de samenwerking en wat de samenwerking biedt aan het lokale beleid.

De gemeentes en stad van Politiezone Minos wensen zo'n samenwerkingsafspraak te maken.

In het politiecollege van 13 oktober 2021 werd de aanwerving van 1,5 VTE Casusregisseur goedgekeurd.

Juridische grond

Artikel 41 §1 5° van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad is bevoegd voor het goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. De bevoegdheden als vermeld in artikel 196, 234 en 247 kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Financiële gevolgen

De kosten van 1,5 VTE op B1-3 betreffen 97500 euro en de overheadkosten à rato van 2.000 euro zullen verdeeld worden over de gemeentes/stad van Politiezone Minos volgens de onderlinge verdeelsleutel.

Jaarlijkse zullen de andere gemeentes een factuur ontvangen van lokaal bestuur Mortsel.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Family Justice Center- Veilig Thuis Antwerpen, zoals toegevoegd in bijlage, goed.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Subsidie voor projecten 2021 - subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden - Kennisname

 

Feiten en context

De goedkeuring van de gemeenteraad, in zitting van 26 juni 2017 van het subsidie reglement - subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, subsidie voor humanitaire noodhulp en subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten. Er werden 10 projecten (educatieve aanvragen en aanvragen voor noodhulp niet meegerekend) ingediend. Er werd 1 educatief project ingediend.

Argumentatie

De toelagen worden toegewezen aan projecten van Boechoutenaren of Boechoutse verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking.

Advies

De GROS kwam omwille van Corona niet samen. Het voorstel van de dienst werd via mail aan de GROS voorgelegd. Uit bijgevoegd mailverkeer blijkt dat er geen bezwaren werden geacteerd, zodat kan aangenomen worden dat de GROS het voorstel positief adviseert.

Het college van 23 november 2021.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien als volgt:

Bedrag incl. BTW

Investeringsnr.

Algemene rekening

Beleidsitem

€65 000

 

64902504

016000

Kennisname

Artikel 1

Een subsidie van 10.990 euro wordt toegekend aan het project in Congo van de werkgroep Broederlijk Delen, ingediend door Miecke Rutges.

Broederlijk delen wil samen met hun Congolese partnerorganisatie in de provincie Kwilu inzetten op de strijd tegen de voedselonzekerheid en voor integrale rurale ontwikkeling. Broederlijk delen ondersteund de rurale gemeenschap en families bij het uitbouwen van duurzame familiale landbouw en een zelfstandige boerenbeweging die mee invloed kan uitoefenen op het beleid.

 

Artikel 2

Een subsidie van 10.000 euro wordt toegekend aan een herbebossingproject in Senegal van Ondernemers Zonder Grenzen vzw, ingediend door Werner Sels.

De doelstelling van het project is het herbebossen van Sahelgebied. De aanleg van agrobossen en het verbeteren van de ecologische problemen in de Sahel komen de socio-economische situatie van de plaatselijke bevolking ten goede.

 

Artikel 3

Een subsidie van 7.200 euro wordt toegekend aan het project Rambia School in Oeganda ingediend door Wereld-Missiehulp, ingediend door Ilona De Coster.

De subsidie zal dienen om een school te bouwen die kansarmen kinderen de mogelijkheid bied op een betere toekomst. Het project voorziet in de verdere uitbouw van de Rambia School met een klassenblok van 3 klassen voor kansarme kinderen, waaronder 120 wezen.

 

Artikel 4

Een subsidie van 7.200 euro wordt toegekend aan het project van Lake Bunyonyi Secondary school ingediend door Inge Van Der Biest. Dit kleinschalig project wil de secundaire school ondersteunen zodat de armste jongeren uit de omliggende dorpen betere kansen krijgen om zich te ontwikkelen en zo sterker in het leven te staan.

De renovatie van de enkele klaslokalen en de leraarskamer staan dit jaar voorop zodanig dat er degelijke lokalen zijn om les te kunnen geven en goede leerkrachten te trekken en te houden.

 

Artikel 5

Een subsidie van 5.000 euro wordt toegekend aan het project van Sawes in samenwerking met Sevapur, ingediend door Gerd Bridts. Het project is een dorp waar kastelozen en armen uit de laagste kasten van de samenleving, hun thuis gevonden hebben en een nieuwe gemeenschap vormen die ondertussen erkend is geworden door de Indische regering. Voor het meisjeshome van de Annai Lea school in Sevapur vragen zij financiële middelen voor 105 meisjes stapelbedden drie hoog met matrasjes. De meisjes slapen nu op beton met rieten matjes wat oncomfortabel is, koud in de winter en gevaar geeft door het ongedierte dat in de matjes kruipt. Er zal ook plaats gewonnen worden door in de hoogte te slapen. Het gaat om in totaal om 35 bedden, 3 hoog, met 105 matrasjes.

 

Artikel 6

Een subsidie van 5.000 euro wordt toegekend aan het project Jeugoteca Sin Fin in Argentinië, ingediend door Marian Lesage.

Het doel is het bevorderen van de communicatievaardigheden van jongeren uit de wijk en van de organisatie. Dit draagt bij tot het verhogen van de weerbaarheid van de jongeren en leert hen op te komen voor hun rechten. Er worden ludieke, culturele en artistieke activiteiten aangeboden.

 

Artikel 7

Een subsidie van 4.860 euro wordt toegekend aan het project van Young Africa Namibia, ingediend door Yvette Bellens-Bosma. Het project beoogt de ontwikkeling van kansarme jongeren tussen 15 jaar en 25 jaar. Praktisch onderwijs en inkomens genererende projecten bieden jongeren de kans om een menswaardig bestaan op te bouwen.

 

Artikel 8

Een subsidie van 4.500 euro wordt toegekend aan het project FMO in Congo , ingediend door de Wereldwinkel van Boechout-Hove.

De subsidie wordt gebruikt om in 2021 in Kamilombe en vier omliggende dorpen de landbouwproductie te starten en kippen te kweken om zo in hun eigen inkomen te voorzien. Dit zal gebeuren op het platteland waar er weinig tewerkstelling is. En geeft ook een impuls aan de plaatselijke vrouwengroep. De budgetten zullen aangewend worden voor de financiering van beroepsopleidingen.

 

Artikel 9

Een subsidie van 4.000 euro wordt toegekend aan het project zuiver water voor Dilolo Congo, ingediend door Linda Willemsen. Het gebied waar Jef Augustijnen al jaren actief is.

De subsidie zal dienen om zuiver water te voorzien in alle gebouwen van de missiepost.  Dit wordt uitgevoerd in 3 fases. Ze werken voor de uitvoering met een lokale partner ONG Centre d’encadrement piscicole de Dilolo.

 

Artikel 10

Een subsidie van 3.000 euro wordt toegekend aan het project Kebene ingediend door Christ’l Vanderheyden. Kebene Children’s home is een kleinschalig project dat wees-en straatkinderen opvangt in Kenia. Het doel is om de kinderen een goede basis te geven en dat ze zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. De budgetten zullen ingezet worden voor de algemene werking en de extra kosten die er zijn door de corona crisis.

 

Artikel 11

Een toelage van 3.250 euro wordt toegekend aan educatieprojecten in Boechout ingediend door Luk Fabry (wereldwinkel Boechout). Wereldwinkel Boechout wil in eerste instantie de filosofie van “fair-trade” zo ruim mogelijk uitdragen. Zij willen de gemeenschap van Boechout-Vremde  zo veel mogelijk informeren over alle aspecten van eerlijke handel en de mensen sensibiliseren om actief mee te werken bij het tot stand komen van een rechtvaardige wereldhandel.

Dit gebeurt via allerlei werkvormen : info-sessies, participatie aan  allerlei activiteiten, vormingssessies en  educatieve activiteiten. De winkel zelf  is uiteraard ook een belangrijk medium om onze kernopdracht in praktijk te brengen.

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Prijs van de gemeente 2021 - Toekenning - Stemming

 

Feiten en context

Er werden drie kandidaturen ingediend:

 

1. "vzw Aiky's Weij". Als zorgboerderij zetten zij zich in voor mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen en/of gedragsproblemen. Behalve de zorgboerderij richten zij zich op hippotherapie. Mensen die het moeilijk hebben kunnen een sessie hippotherapie volgen, dit zijn vaak kinderen en jongvolwassenen met autisme, MS patiënten, burn-out, alsook hulp bij kiné.

Als vzw zetten zij zich ook in om mensen te helpen die het financieel niet breed hebben.

 

2. "Mooimakers". Zij ruimen het zwerfafval op, volledig vrijwillig met veel inzet en enthousiasme. Dikke chapeau voor deze mensen. En ... dat de vervuilers even aan deze mensen denken.

 

3. "Kris Vandevoorde". Staat al +/- 20 jaar in (via Sint-Gabriëlcollege) voor kerstpakketten t.b.v. de minstbedeelden van Boechout.

Argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 1971 houdende goedkeuring van het reglement voor de toekenning van de prijs van de gemeente.

Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2008 houdende goedkeuring van de nieuwe werkwijze in verband met de toekenning van de prijs van de gemeente.

Het collegebesluit van 18 februari 2008 waarbij beslist werd dat enkel de prijs van de gemeente nog op de gemeenteraad wordt gestemd.

 

Financiële gevolgen

Het bedrag van 500,00 euro is voorzien in het budget op de algemene rekening 64902501 en beleidsitem 070900.

 

Bij geheime stemming:

 

vzw Aiky's Weij behaalt 19 stemmen

Mooimakers behaalt 0 stemmen

Kris Vandevoorde behaalt 3 stemmen

 

BESLUIT

Enig artikel

De "Prijs van de gemeente" 2021 wordt toegekend aan de vzw Aiky's Weij.

 

Publicatiedatum: 01/02/2022