Boechout

Zitting van 03 mei 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 18 maart 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 18 maart 2022.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Princiepsbeslissing - jobstudenten afdeling vrije tijd

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aanwerving van deze jobstudenten.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

JZP/2020/024 - Dak gemeentelijke magazijnen - PV van geen aanvang der werken 2 - Ingebrekestelling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces- verbaal 2 in bijlage.

Artikel 2

Gelet op de reeds extreem lange wachttijd en het feit dat er reeds diverse kansen werden gegeven aan Crabbé, wenst het college van burgemeester op basis van II.3 van het bestek en dit ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook ten laste van de dienstverlener de opdracht te herzien n.a.v. het nadeel dat zij als de aanbestedende overheid heeft geleden. Het college kiest in kader hiervan volgende maatregelen:

        een schadevergoeding overeenkomstig de wettelijke bepalingen hieromtrent; en

        de verbreking van de opdracht met onmiddellijke ingang.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om deze beslissing en afschrift van het proces-verbaal 2 in toepassing van artikel 44 §2 van het KB van 14 januari 2013 onmiddellijk bij ter post aangetekende zending, of bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending waarborgt, aan voormelde aannemer te verzenden.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Maneblusser rit op zondag 15 mei 2022 door Vespa Club Mechelen in de straten van Boechout.

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan de Vespa Club Mechelen voor het organiseren van de Maneblusserrit door diverse straten in Boechout op zondag 15 mei  van 6 tot 16 uur zoals beschreven in evenementaanvraag 1493427.

Artikel 2

Bewegwijzering mag aangebracht worden op zaterdag 14 mei 2022 aan de verlichtingspalen langsheen de gemeentewegen en dienen uiterlijk op maandag 16 mei 2022 verwijderd te worden. Er mag geen bewegwijzering aangebracht worden aan verkeerslichten of -borden.

Artikel 3

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning: het evenement kan doorgaan onder de strikte voorwaarde dat de rit daadwerkelijk niet langs de Sint Bernardsstraat in Vremde loopt (Boechout trailt).

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Grasvolleybaltornooi op de Bunderkes op zondag 22 mei 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de organisatie tot het organiseren van het grasvolleybaltornooi op de Bunderkes op zondag 22 mei 2022 van 8 tot 22 uur.

Artikel 2

Er mag geen muziek worden afgespeeld door luidsprekers bij sportactiviteiten. De luidsprekers, welke alleen mogen gebruikt worden voor omroepen specifiek voor deze activiteiten, moeten zo gericht zijn dat het geluid de buurtbewoners zoveel mogelijk ontlast (opstellen richting Dreef).

Artikel 3

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

Artikel 4

Er wordt toestemming gegeven voor het éénmalig ontlenen van het gevraagde materiaal voor de Grasvolley op het terrein van de Bunderkes op 22 mei 2022, aan de organisatie mits tijdige betaling van de waarborg, het vervoer en duidelijke afspraken met de gemeentewerf.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Sponsorrit de Bevers op zaterdag 28 mei 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft FT De Bevers toestemming om op zaterdag 28 mei 2022 van 8 tot 20 u. in het kader van de Sponsorrit door Boechout te rijden volgens de opgegeven route in het dossier.

Artikel 2

Bewegwijzering mag aangebracht worden op zaterdag 28 mei 2022 aan de verlichtingspalen langsheen de gemeentewegen en dienen uiterlijk op maandag 30 mei 2022 verwijderd te worden. Er mag geen bewegwijzering aangebracht worden aan verkeerslichten of -borden

Artikel 3

De op dat moment geldende coronamaatregelen dienen nageleefd te worden.

Artikel 4

Het evenementenloket mag deze goedkeuring ook doorgeven aan Sport Vlaanderen.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarde op in de vergunning: het verkeersreglement moet geëerbiedigd worden en er moet rekening worden gehouden met de plaatselijke toestanden inzake verkeer.

Artikel 6

Parcourswijziging via Appelkantstraat naar Dr. T. Tutsstraat omwille van de organisatie van Sfinks Mundial (Fruithoflaan moet vrij blijven voor de hulpdiensten).

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

't Waait in 't Park op zondag 29 mei 2022 in het George Van Raemdonckpark

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de werkgroep 't Waait in 't Park voor het organiseren van 't Waait in 't Park in het George van Raemdonckpark op zondag 29 mei 2022 van 8 tot 20 uur.

Artikel 2

Het geluidsniveau van 95dB(A) dient strikt opgevolgd te worden

Artikel 3

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning: I.v.m locatie: Activiteiten mogen alleen op centraal grasveld en speeltuin georganiseerd worden, dus niet achter de vijver vooraan en in omheinde bos achteraan. Op het centrale grasveld mogen geen piketten gebruikt worden omdat er drainagebuizen liggen die anders beschadigd worden.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Straatfeest op 5 juni 2022 van buurtcomité Midden 2 te Jacques Corstienslei te Boechout

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de organisatie Midden 2 de toestemming tot het organiseren van een straatfeest op 5 juni tussen 15u en 21u te Jacques Corstienslei in Boechout.

Artikel 2

Geeft toestemming om de Jacques Corstienslei af te sluiten op 5 juni tussen 12u en 24u.

Artikel 3

Geeft opdracht aan de gemeentewerf om de signalisatie te voorzien.

Artikel 4

De organisatie dient de dan geldende coronamaatregelen strikt op te volgen.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Dubbele ontleentermijn bibliotheek van 15 juni tem 15 augustus 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het instellen van een dubbele uitleentermijn in onze bibliotheek in de (vakantie)periode van 15 juni tot en met  15 augustus.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Verslag van de middenstandsraad van 19 april 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 19 april 2022.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 03 mei 2022

 

Verkeer.22-023 Vremdesesteenweg (deel) - Schaliehoevewijk - verkeersmaatregelen - AAR

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken en mobiliteit om een zone 30 in te voeren op de (korte) Vremdesesteenweg en in heel de Schaliehoevewijk en de (korte) Vremdesesteenweg en Ten Halve bijkomend in te richten als fietszone. De (korte) Vremdesesteenweg in de voorrang te plaatsen in functie van de fietsstromen ten opzichte van Ten Halve, Heerbaan en de Hellestraat.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de dienst openbare werken om dit punt te agenderen op de eerstvolgende mobiliteitsraad ter goedkeuring.

Artikel 3

Voorgaande maatregelen wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden F4a en F4b (zone 30), F111 en F113 (fietszone), B15 en B1 (voorrang) en de bijhorende grondmarkeringen ter verduidelijking.

Artikel 4

In hoofdstuk 7 art. 25 (zone 30) van het aanvullend reglement toe te voegen:

- Vremdesesteeweg

 tussen de Gillegomsstraat en de N10

- Heerbaan

- Vosstraat

- Eggerseelstraat

 vanaf de bebouwde kom tot aan de Heerbaan

- Breemlaan

- De Lochtlaan

- Arckenhovenlaan

- Termikkelaan

- Dielmanlaan

- Drie-Aardenlaan

- Schaliehoevelaan

- Het Veld

- Den Drijhoek

- Hellestraat

 vanaf de bebouwde kom tot aan het kruispunt met de Vremdesesteenweg

- Asberglaan

In hoofdstuk 7 art. 27quater (Fietszone) van het aanvullend reglement toe te voegen:

- Vremdesesteenweg

 tussen de Gillegomsstraat en de N10

- Ten Halve

In hoofdstuk 3 art. 12-2-1 (Voorrang) van het aanvullend reglement toe te voegen:

Vremdesesteenweg

- ten opzichte van: Ten Halve

- ten opzichte van: Heerbaan

- ten opzichte van: Hellestraat

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepen geeft goedkeuring aan het voorstel van de geschrankte parkeervakken.

Artikel 6

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van belijning.

Artikel 7

In hoofdstuk 6 art. 22 (Parkeerzone met afgebakende parkeerplaatsen) op te nemen:

- Vremdesesteenweg

 - 1 parkeerplaats thv. van huisnr. 37

 - 2 parkeerplaatsen thv. huisnr.'s 41/43

 - 2 parkeerplaatsen thv. huisnr.'s 66/68

 - 3 parkeerplaatsen thv. huisnr. 65 

Hoofdstuk 8

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de realisatie verder uit te werken van een overrijdbare middengeleider in kassei zoals de Victor Heylenlei en hiervoor prijs te vragen.

Hoofdstuk 9

Dit aanvullend reglement heeft betrekking op gemeentewegen en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Wegmarkeringen 2022 (48) Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 april 2022, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “Wegmarkeringen 2022 - Verf- en thermoplast markeringen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Signco bvba, JOZEF DE BLOCKSTRAAT 100 te 2830 Willebroek tegen het nagerekende offertebedrag van € 43.966,40 excl. btw of € 53.199,34 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. Wegmarkeringen 2022.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Nutuitbr2022-009 (51)  Werken Telenet - Jan Frans Willemsstraat 85

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        paddenstoelen op privaat domein worden geplaatst

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Nutuitbr.algemeen (52) Verledden Gillegomstraat, Guido Gezellestraat, Kardinaal Streckxstraat en Hugo Verrieststraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de openbare verlichting in de Gillegomstraat, Kardinaal Sterckxstraat, Hugo Verrieststraat en Guido Gezellestraat 1 op 1 te verledden.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

2020/006 (53) Project Kardinaal Sterckxplein - Verslag participatiemoment

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Maaien van groenzones

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het toekennen van de opdracht aan de 3 verschillende aannemers volgens prijsopgave.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

GECORO – verslag vergadering – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 23 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Melding Onroerend Erfgoed - Janssenlei 1 - Vervangen van dakpannen bijgebouw door zonnepannen

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden - Provinciesteenweg 290-292 - Verkavelen van 2 percelen voor halfopen bebouwing en vellen van hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eksterstraat 28 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Jan Frans Willemsstraat 47 - Bouwen van erker en regularisatie van verbouwen eengezinswoning (HOB).

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vinkenstraat 48 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen verharding in de voortuinstrook en regularisatie van bouwen bijgebouw.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Spokenhofstraat 26 - Bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf (heraanvraag)

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dd. 16 maart 2022 en van het verzoekschrift tot vernietiging zoals ingediend bij de Raad op 19 januari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Omgevingsberoep - Spokenhofstraat 26 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de inwilliging van het omgevingsberoep door de deputatie op 7 april 2022.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Vellen bomen - Hellestraat 12 - sierheester

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 bladverliezende hoogstamboom met een plantgrootte >12-35 meter, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepen stelt dat de beukenboom dient beschermd te worden met jute anders zal de boom verzieken en afsterven.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

SPORT - Hoofdmonitor zomer sportweken 2022

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Aanstelling waarnemend Diensthoofd Bibliotheek - uitbreiding contract

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Uitbreiding uren tijdelijke medewerker bibliotheek

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Aanstelling jobstudent bibliotheek

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Einde arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Aanstelling - BKO-begeleidster - contractueel - 19/38

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Aanstelling - BKO-begeleidster - contractueel - 19/38

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2022

 

Personeel - Tuchtdossier - Hoorzitting - Horen personeelslid en opmaak PV van hoorzitting

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2022