Gemeente Boechout

Zitting van 29 november 2021

Van 20:00 uur tot 21:25 uur.

 

 

aanwezig

Philip Verstappen, voorzitter wnd.

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Joost Derkinderen, gemeenteraadslid

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

 

Feiten en context

De richtlijnen van de Administratie Binnenlands Bestuur (ABB) inzake het organiseren van gemeenteraden in de periode van de Covid-19.

De zittingen van de gemeenteraad kunnen voortaan zowel fysiek of digitaal plaatsvinden mits naleving van bepaalde voorwaarden.

In de huidige alarmfase Covid-19 is het niet aangewezen om fysiek te vergaderen.

De burgemeester heeft op 22 november 2021 beslist om de gemeenteraad van 29 november 2021 digitaal te laten plaatsvinden.

Juridische grond

De artikelen 134§1 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 22 november 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 25 oktober 2021 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 25 oktober 2021.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

20 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 25 oktober 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Klacht van de heer Asselberghs - Onoplosbaar onteigeningsconflict met de gemeente Boechout - Schrijven ABB van 9 november 2021 - Kennisname

 

Voorgeschiedenis

Kennisname schrijven ABB van 25 juni 2021 met als bijlage een klacht van de heer Pieter Asselberghs met betrekking tot een onoplosbaar onteigeningsconflict met de gemeente Boechout.

Antwoord van het bestuur aan ABB van 16 juli 2021.

CBS 16/11/2021: kennisname schrijven ABB van 9 november 2021.

Feiten en context

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 9 november 2021 met als bijlage een kopie van het antwoord aan de heer Asselberghs met betrekking tot bovenvermelde klacht.

Juridische grond

Artikel 333 van het decreet lokaal bestuur.

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap van Binnenlands Bestuur van 9 november 2021. De gouverneur ziet geen reden om een toezichtsmaatregel te treffen in deze zaak.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

COVID 19 - Verslaggeving Vaccinatiecentrum - Kennisname

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de verslaggeving over het vaccinatiecentrum.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Bekrachtiging van het burgemeestersbesluit van 16 november 2021 aangaande de verplichting voor organisatoren om bij evenementen en activiteiten in de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur het CST te gebruiken - Stemming

 

Feiten en context

De huidige epidemiologische situatie in Vlaanderen en het groeiend aantal besmettingen met covid19 hebben een grote impact op de zorgsector, in het bijzonder op de eerste lijn.

Daarom is het noodzakelijk om collectieve inspanningen te leveren om de viruscirculatie terug te dringen.

Op lokaal niveau is het aangewezen om voor alle evenementen en activiteiten binnen de socio-culturele infrastructuur van de gemeente Boechout, i.c. theater Vooruit, zaal Den Boom en zaal De Sneppe, het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) te verplichten.

De burgemeester heeft op 16 november 2021 beslist om deze verplichting op te leggen tot en met 31 mei 2022.

Deze periode kan ingekort worden als de epidemiologische situatie verbetert.

Juridische grond

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, § 1 en 135, § 2, tweede lid, 5°.

Decreet lokaal bestuur, artikel 63

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

20 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 16 november 2021 aangaande de verplichting voor organisatoren om bij evenementen en activiteiten in de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur het Covid Safe Ticket (CST) te gebruiken.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Energievoorziening -  Samenaankoop 100% groene stroom en aardgas - Stemming

 

Voorgeschiedenis

In 2017 namen we deel aan de samenaankoop van elektriciteit en aardgas via Infrax. De huidige energiecontracten voor elektriciteit en aardgas lopen af op 31 december 2021.              Door de liberalisering van de energiemarkt is de wetgeving overheidsopdrachten ook van toepassing op de levering van elektriciteit en aardgas.

Fluvius (het vroegere Infrax) organiseert geen samenaankoop van energie meer voor de steden en gemeenten.

Op 27 januari 2020 beslisten het AGB Boechout, het OCMW Boechout evenals de gemeente Boechout, om in de toekomst opdrachten die de gezamenlijke behoeften dekken van het lokaal bestuur (gemeente Boechout en OCMW Boechout) evenals van het AGB Boechout, gezamenlijk uit te schrijven en hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Op 28 oktober 2021 heeft ook mevr. Verbeeck van de kerkfabriek Sint-Bavo laten weten dat de kerkfabriek samen met de bovenvermelde besturen energie wenst aan te schaffen.

Feiten en context

Als lokaal bestuur hebben wij vandaag de dag voor elektriciteit en aardgas nog de keuze tussen 2 alternatieven:

         instappen in het aanbod energielevering van het Vlaams Energiebedrijf (VEB), een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) naar privaat recht, opgericht als naamloze vennootschap, onder toezicht van minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. VEB heeft vergunningen om energie (elektriciteit en gas) te leveren in de 3 gewesten, is een 100% overheidsbedrijf met als doelgroep de brede Vlaamse overheid.

         de opmaak van een eigen aanbesteding, eigen consultatie vrije markt. In het kader van de aanbestedingsprocedure voor de aankoop van gas en elektriciteit moet een technisch zeer gespecialiseerd lastenboek opgemaakt worden.

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) treedt krachtens het decreet van 15 juli 2011 op als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas. Het VEB treedt eveneens op als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 47 §2 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Aanbestedende overheden die overeenkomstig artikel 47 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale, zijn vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.

Argumentatie

Voordelen van het instappen in het aanbod energielevering van VEB:

Ontzorging aanbesteding:

Volledige ontzorging van het aanbestedingstraject.

Het VEB werkt als aankoopcentrale die de energie zelf eerst aankoopt en instaat voor de achterliggende aanbestedingen. Hierdoor mogen lokale besturen een energiecontract aangaan met het VEB als vergunde energieleverancier zonder een eigen aanbesteding te moeten doen.

Het VEB wordt energieleverancier voor zowel elektriciteit als aardgas.

Groene stroom

100% groene stroom die CO² neutraal is.

Kosten 

Het VEB werkt met een kostendekkende vergoeding:

         VEB maakt geen winst

         Er zijn geen bijkomende kosten

         Schaalvoordeel (de kostendekkende vergoeding daalt naarmate het aantal klanten en het volume van het VEB toeneemt).

Op basis van de huidige verbruiken wordt de kostendekkende vergoeding geraamd op:

         Elektriciteit: 3,45 euro / MWh verbruik

         Aardgas: 2,15 euro / MWH verbruik

         Per EAN-nummer: 48 euro/jaar

Bovenstaande bedragen dienen nog te worden herbevestigd door het VEB.

Contract en looptijd

Contracten met stilzwijgende verlenging – zolang het contract met het VEB niet wordt opgezegd, loopt het gewoon door. Achterliggend organiseert het VEB de nodige periodieke aanbestedingen.

Flexibiliteit in looptijd:

 

Het lokaal bestuur kan kiezen voor hoelang ze de overeenkomst aangaat. Hierbij is de minimum looptijd 1 jaar.

Politiezone, kerkfabrieken, …

Kunnen:

         ofwel instappen in het contract van het lokaal bestuur

         ofwel zelf een contract met het VEB afsluiten.

Tariefformule energiecomponent

VEB hanteert een flexibele aankoopstrategie. De klant kan kiezen voor de aankoop op de korte- of lange termijnmarkt.

De budgetten worden opgemaakt op basis van de prijzen op de termijnmarkt.

Facturatie

Standaard elektronische facturatie (dit betekent tevens een concrete besparing).

De betaaltermijn bedraagt 30 dagen.

Ondersteuning bij de vermindering van het aantal facturen door het bundelen van afnamepunten per ‘cluster’ of kostenplaats (in overleg met dienst Financiën).

Ondersteuning bij budgetopmaak

Budgetopmaak (2x/jaar) ter beschikking op maat van (lokale) besturen

Het OCMW Boechout en het AGB Boechout, sluiten op basis van de eerder vermelde onderlinge samenwerkingsovereenkomst, aan bij de gemeentelijke procedure. Ook de kerkfabriek Sint-Bavo sluit hierbij aan.

Aan de kerkfabriek Sint-Jan in de Olie te Vremde wordt de informatie overgemaakt en gevraagd of ook zij in deze formule wenst in te stappen.

Juridische grond

De Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG.

De Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

De wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd.

De Bijzonder wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 van de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft.

Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikels 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en de artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het Energiedecreet) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd.

Het besluit van de Vlaamse regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (het Energiebesluit) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd.

 

Financiële gevolgen

Er zijn financiële gevolgen. Zie voorstel VEB onder de rubriek "argumentatie".

 

Stemming

14 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Ines De Keulenaer, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

7 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om voor de aankoop van elektriciteit en aardgas voor de gebouwen en installaties van de gemeente Boechout, evenals voor het OCMW en AGB Boechout, de openbare verlichting en de kerkfabriek Sint-Bavo vanaf 1 januari 2022 in te stappen in het aanbod energielevering van het Vlaams Energiebedrijf (VEB), Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel, aan de voorwaarden van het voorstel van het VEB. De gemeente Boechout wordt hierbij aangeduid om de overeenkomsten in gezamenlijke naam af te sluiten.

Artikel 2

De voorkeur wordt gegeven aan een contract met onbepaalde duur, ingaande vanaf  1 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Patrimonium - Recht van opstal - FC Oxaco–Boechout vzw - Verlenging - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Op 6 juni 1994 werd er voor notaris Philip Coppens een recht van opstal gevestigd voor 27 jaar ten voordele van de VZW S.V. DUBOCO met zetel te 2530 Boechout, Lange Kroonstraat 115, ingaande op 1 april 1994 en eindigend op 31 maart 2021. Het opstalrecht werd gevestigd ten aanzien van een blok grond, verdeeld in 2 percelen, gelegen te Boechout nabij de Olieslagerijstraat, kadastraal gekend onder afdeling 1 sectie A nummer 304A en een deel van nummer 303C met een oppervlakte van twee hectare vijf en vijftig are (2 ha 55 a 00 ca), en aangeduid als de loten A en B.2 op het grondplan, opgemaakt door landmeter Jozef Wuyts te Boechout op 23 juli 1993.

Er werd in de overeenkomst betreffende het opstalrecht uitdrukkelijk gestipuleerd dat: “Op verzoek van de opstalhouder, en mits akkoord van de grondeigenaar, kan het recht van opstal eventueel hernieuwd of verlengd worden tegen de voorwaarden tussen beide partijen op dat ogenblik te bepalen."

Notariële akte dd. 12 februari 2019 waaruit blijkt dat de bestuursorganen van de vzw Football Club OXACO (verkort F.C. Oxaco) en de VZW DUBOCO een voorstel tot inbreng om niet van een algemeenheid hebben voorgelegd, hetgeen werd gevestigd door de verlening van de notariële akte en naderhand werd neergelegd dd. 13 februari 2019 bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen. Het betreft aldus de bestuurlijke fusie van 2 bestaande voetbalclubs, zijnde F.C. Oxaco die deel uitmaakt van de Football Club OXACO vzw en Nieuw Boechout, dat deel uitmaakt van Duboco vzw.

Feiten en context

Verzoek van de opstalhouder betreffende de hernieuwing/ verlenging dd. 23 december 2020, rechtstreeks gericht aan de burgemeester.

Ontwerp van overeenkomst zoals opgemaakt door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium (zie bijlage).

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020, zoals deze werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad dd. 17 maart 2020, ter integratie van het opstalrecht in het Burgerlijk wetboek en ter opheffing van de Wet over het recht van opstal dd. 10 januari 1824.

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gepubliceerd in het Belgisch staatsblad dd. 15 februari 2018, meer bepaald artikel 40, 41 en 56 §3, 8°b.

 

Financiële gevolgen

Er zijn financiële gevolgen, zie ontwerptekst in bijlage.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de documenten in bijlage.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de overeenkomst zoals deze werd toegevoegd in bijlage, integraal goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Patrimonium - Site Sneppenbos - Overdracht van onroerend goed en vestiging recht van opstal recyclagepark - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Besluit van het college van 3 mei 2004, waarbij beslist werd tot de realisatie van een recyclagepark en waarbij aan Igean opdracht werd gegeven om de terreinen van Bulka gelegen aan de Vremdesteenweg te verwerven en daartoe onderhandelingen te voeren met het aankoopcomité Antwerpen.

Igean is op 9 maart 2007 overgegaan tot de aankoop van het terrein Bulka.

In bijlage geeft Igean een gedetailleerd overzicht van de kosten verbonden aan de verwerving van Bulka, als daar zijn: aankoopkosten, infrastructuurkosten, kosten voor realisatie en kosten voor overdracht aan de gemeente.

In dezelfde bijlage geeft Igean ook de opbrengsten weer.

De gemeente Boechout betaalde op 30 maart 2016 een voorschot aan Igean, zodat bij de overdracht nog een saldo te betalen blijft.

 

Feiten en context

De overdracht betreft :

1)     Gebouwen, parkings met toegangsweg, gelegen aan de Vremdesesteenweg, kadastraal gekend onder gemeente Boechout, eerste afdeling volgens titel onder sectie B, nummer 57 A, thans nummer 57C P0000, met een kadastrale oppervlakte van 40.629m2.

2)     Een perceel grond met aanhorigheden met opstaand gebouw, zijnde het recyclagepark met toegangsweg met toegangsweg, gelegen aan de Vremdesesteenweg, kadastraal gekend onder gemeente Boechout, eerste afdeling volgens titel onder sectie B, nummer 57 A, thans nummer 57B P0000, met een kadastrale oppervlakte van 9.230m2 en aangegeven als lot 1 op het afbakeningsplan, zoals opgemaakt door Igean.

3)     Een perceel grond met aanhorigheden, gelegen aan de Vremdesesteenweg, kadastraal gekend onder gemeente Boechout, eerste afdeling volgens titel onder sectie B, nummer 59 A, thans nummer 59B P0000, met een kadastrale oppervlakte van 6.957m2.

4)     Een perceel grond met aanhorigheden, gelegen aan de Vremdesesteenweg, kadastraal gekend onder gemeente Boechout, eerste afdeling volgens titel onder sectie B, nummer 67G, thans nummer 67K P0000, met een kadastrale oppervlakte van 3.925m2.

5)     Een perceel grond met aanhorigheden, gelegen aan de Vremdesesteenweg, kadastraal gekend onder gemeente Boechout, eerste afdeling volgens titel onder sectie B, nummer 78B, thans nummer 78B P0000 met een kadastrale oppervlakte van 337m2.

 

Deze overdracht geschiedt voor openbaar nut, meer bepaald voor de definitieve inlijving in het openbaar domein van de gemeente Boechout met uitzondering van lot 1, zoals aangegeven op het bijgevoegd plan, dat wordt opgenomen in het privaat domein.

 

Op het aangegeven lot 1 wordt door de gemeente een recht van opstal verleend aan Igean onder de voorwaarden zoals opgenomen in de akte.

 

Argumentatie

De nodige kredieten werden in de meerjarenplanning voorzien teneinde de overdracht mogelijk te mogelijk te maken.

 

Advies

Over te gaan tot de effectieve realisatie van de overdracht van de onroerende goederen van de site Sneppenbos en vestiging van een recht van opstal aan Igean voor wat betreft lot 1.

 

Juridische grond

Artikel 41,  11° van het decreet lokaal bestuur

 

Financiële gevolgen

Totale kosten   : 1580.211,98€

Opbrengsten  :     52.486,30€

Saldo   : 1.527.725,68€

Hiervan werd op 30 maart 2016 reeds 1.200.000€ als voorschot betaald, zodat het saldo bij de overdracht van de gronden nog 327.725,68€ bedraagt.

 

Dit bedrag is voorzien als investeringsuitgave op het budget 2021 van de meerjarenplanning op nummer rekening 22000000 074000 en wordt betaald bij de ondertekening van de akte.

 

Stemming

13 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

5 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan bovenvermelde overdracht van onroerende goederen en gaat over tot betaling van het openstaand saldo aan IGEAN. De goederen worden opgenomen in het openbaar domein.

Artikel 2

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het verlenen van een recht van opstal aan IGEAN en dit voor het perceel gekend als lot 1 zoals aangegeven op het bijgevoegd plan (recyclagepark) en dit onder de voorwaarden zoals bepaald in de akte.

Artikel 3

De akte zal verleden worden voor de heer Koen T'Sijen, burgemeester, die als instrumenterende notaris zal fungeren.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 29 november 2021

 

Welzijn op het werk : agressiereglement - stemming

 

Feiten en context

In het kader van het beleid inzake welzijn op het werk is het belangrijk om de medewerkers te vrijwaren van uitingen van agressie en is het aangewezen om hierover een beleid te ontwikkelen.

In het jaaractieplan 2021 dat hoort bij het globaal preventieplan 2020-2025 is de uitwerking van zulk een agressiebeleid als actie opgenomen.

De adjunct-algemeen directeur maakte een ontwerp van agressiereglement (in bijlage).

Hij maakte met de PZ Minos de afspraak dat het bestaande protocol agressiebeheersing dat afgesloten werd tussen de OCMW's en de PZ Minos ook van toepassing wordt op de medewerkers van de gemeenten uit die politiezone.

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 9 november 2021 zijn goedkeuring aan het ontwerpreglement.

Argumentatie

Het is aangewezen om een agressiebeleid te ontwikkelen, zodat de medewerkers maximaal beschermd worden tegen uitingen van agressie.

Advies

Het ontwerp van agressiereglement werd besproken door het MAT op 27 oktober 2021(geen opmerkingen).

Het hoogoverlegcomité PBW gaf op 17 november 2021 positief advies.

Juridische grond

Decreet  van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Codex welzijn op het werk

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van werknemers bij de uitoefening van hun werk

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

 

Het agressiereglement, in bijlage, wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Punt bijlagen/links Agressiereglement lokaal bestuur Boechout.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Welzijn op het werk : actualisering globaal preventieplan 2020-2025 - Jaaractieplan 2022 - Stemming

 

Feiten en context

De regelgeving over welzijn op het werk verplicht werkgevers om via een dynamisch risicobeheersingssysteem gevaarlijke arbeidsomstandigheden te voorkomen en maatregelen te nemen om het welzijn van de medewerkers te beschermen.

Op basis van risicoanalyses worden preventiemaatregelen vastgesteld die worden opgenomen in een globaal preventieplan (GPP) en jaarlijkse actieplannen (JAP) die daaruit voortvloeien.

Het globaal preventieplan en de jaarlijkse actieplannen dienen voor advies voorgelegd te worden aan het hoogoverlegcomité voor preventie en bescherming op het werk en vervolgens ter goedkeuring aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad keurde op 25 januari 2021 de actualisering van het globaal preventieplan 2020-2025 en het jaaractieplan 2021 goed.

Argumentatie

Elk jaar dient het globaal preventieplan geactualiseerd te worden en moet er een nieuw jaaractieplan opgemaakt worden.

Hierbij wordt rekening gehouden met de mate waarin het lopende jaaractieplan gerealiseerd is kunnen worden.

Omwille van de coronacrisis en andere prioriteiten zijn niet alle voorziene acties uitgevoerd kunnen worden. Deze acties werden hernomen in het jaaractieplan 2022.

Advies

Het hoogoverlegcomité voor preventie en bescherming op het werk gaf in zitting van 17 november 2021 positief advies.

Juridische grond

Codex welzijn op het werk

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk

 

Financiële gevolgen

De middelen die nodig zijn om het geactualiseerde GPP en het JAP 2022 uit te voeren zijn voorzien in het meerjarenplan of zullen in geval van een bijsturing voorzien worden.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

Het geactualiseerde globaal preventieplan 2020-2025 en het jaaractieplan 2022, in bijlage, worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Punt bijlagen/links JAP 2022.pdf Download
GPP 2020-2025- actualisering november 2021.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 16 december 2021 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Philip Verstappen en mevrouw Marleen Dolfeyn voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Feiten en context

Gezien de Covid-19 pandemie en de overheidsmaatregelen ter bestrijding van deze pandemie ziet Cipal zich genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen in het kader van deze Vergadering teneinde de gezondheid van de vertegenwoordigers, bestuurders en medewerkers maximaal te waarborgen.

 

De Raad van Bestuur heeft daarom beslist om, overeenkomstig artikel 39, vierde lid van de statuten en de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, deze Vergadering op digitale wijze te laten plaatsvinden via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

 

De gemeente werd per schrijven van 29 oktober 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Cipal van 16 december 2021 om 16.00 uur

De vergadering heeft de volgende agenda:

 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2022

3. Toekenning dubbel presentiegeld aan voorzitter raad van bestuur

4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene Vergadering.

De voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking;

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

18 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 16 december 2021 goedgekeurd.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 16 december 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 22 december 2021 - Stemming

 

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de jaarvergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, in het kader van de oprichting van een zelfstandige groepering. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken.

De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening.

Nota te ontwikkelen activiteiten en begroting

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

De raad van bestuur van 13.10.2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022 evenals aan de begroting 2022. De buitengewone algemene vergadering keurt deze documenten goed.

Benoemen bestuurder - raad van bestuur

Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN dienstverlening naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

Op de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 werden de leden van de raad van bestuur benoemd.

Art. 18 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat bij ontslag van een bestuurder de deelnemer die hem voorgedragen heeft, een nieuwe kandidaat-bestuurder voordraagt, die vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bijwoont en waarvan de benoeming in het kader van een definitieve vervanging voorgelegd wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

De gemeenteraad van Niel heeft het ontslag van de heer Bart Van der Velde aanvaard en de heer Steven Mattheus voorgedragen als kandidaat-bestuurder. De buitengewone algemene vergadering benoemt deze bestuurder, die het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigt.

Uitnodiging buitengewone algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 13.10.2021 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te organiseren op woensdag 22.12.2021 om 19 u met volgende dagorde:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022

2. goedkeuren van de begroting 2022

3. benoemen van een bestuurder.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 20.10.2021 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 22.12.2021 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 13.10.2021

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie met de begroting voor 2022.

Vertegenwoordiger en mandaat buitengewone algemene vergadering

De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid  (mevrouw Kris Swaegers - 1ste afgevaardigde en de heer Philip Verstappen - plaatsvervanger).

Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

Juridisch kader

• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

• Statuten van IGEAN dienstverlening.

Voorafgaande bespreking en adviezen

nvt

Bijkomende bespreking

 

Financiële gevolgen

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

 

Stemming

18 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 22.12.2021 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022

2. goedkeuren van de begroting 2022

3. goedkeuren van de benoeming van een bestuurder.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 22.12.2021 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 22 december 2021 - Stemming

 

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken.

De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

Nota te ontwikkelen activiteiten en begroting

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

De raad van bestuur van 20.10.2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022 evenals aan de begroting 2022. De buitengewone algemene vergadering keurt deze documenten goed.

Nota innovatiefonds – bepalen bijdrage

Artikel 14 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt het principe om een innovatiefonds op te richten. Dit innovatiefonds moet de vereniging in staat stellen innovatieve activiteiten, taken en projecten voor de deelnemers te onderzoeken, voor te bereiden, uit te werken en op te starten.

Op voorstel van de raad van bestuur vraagt de algemene vergadering aan de deelnemers een bijdrage in het innovatiefonds. 

Beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020, die luidt als volgt:

Besluit de buitengewone algemene vergadering unaniem

Enig art.: De buitengewone algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed om in 2021 de bijdrage in het innovatiefonds te koppelen aan de omzet en aan alle deelnemers een bijdrage te vragen van 0,5%.

Om de continuïteit van deze projecten te garanderen, wordt voorgesteld om ook in 2022 een bijdrage te vragen aan alle deelnemers en deze net zoals in de voorgaande jaren te koppelen aan de omzet met een bijdrage van 0,5%.

Een korte nota over het innovatiefonds bevat eveneens een overzicht van de geraamde bedragen per bestuur.

De buitengewone algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed.

Benoemen van een lid van het adviescomité

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt.

Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.

Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité.

Gelet op de vervanging van de heer René Lauwers als schepen van leefmilieu in het adviescomité milieu voor de gemeente Aartselaar door de heer Hans Cops, en op het aanvaarden van het ontslag van de heer Bart Van der Velde van de gemeente Niel en de voordracht van Steven Mattheus als lid van het adviescomité veiligheid.

De benoeming van beide leden wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Uitnodiging buitengewone algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 20.10.2021 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te organiseren op woensdag 22.12.2021 om 19 u met volgende dagorde:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022

2. goedkeuren van de begroting 2022

3. innovatiefonds – bepalen bijdrage

4. benoemen van een lid van het adviescomité.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 20.10.2021 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 22.12.2021 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 20.10.2021

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie met de begroting voor 2022

4. de nota over het innovatiefonds.

Vertegenwoordiger en mandaat buitengewone algemene vergadering

De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid (mevrouw Kris Swaegers - 1ste afgevaardigde en de heer Philip Verstappen - plaatsvervanger).

Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

Juridisch kader

• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

• Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

Voorafgaande bespreking en adviezen

nvt

Bijkomende bespreking

 

Financiële gevolgen

Er kunnen financiële gevolgen zijn naargelang de gemeente intekent op het innovatiefonds.

 

Stemming

17 stemmen voor

Philip Verstappen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

1 niet gestemd

Koen T'Sijen

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 22.12.2021 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022

2. goedkeuren van de begroting 2022

3. innovatiefonds - bepalen bijdrage

4. benoemen van een lid van het adviescomité.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 22.12.2021 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 14 december 2021 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Johan Van Hoof werd aangesteld als eerste afgevaardigde en het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2021 waarbij mevrouw Marleen Dolfeyn werd aangesteld als plaatsvervanger op de algemene vergaderingen van IKA en dit voor de ganse legislatuur.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 19 oktober 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 14 december 2021 plaats heeft.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 19 oktober 2021 overgemaakt.

We worden heden geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze buitengewone algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.

Verwijzend naar de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale buitengewone algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 14 december 2021 bevat volgende agendapunten:

1)     Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2022.

2)     Statutaire benoemingen.

3)     Statutaire mededelingen.

Argumentatie

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Stemming

18 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA.

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2022.

2. Statutaire benoemingen.

3. Statutaire mededelingen.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 14 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres lieven.ex@fluvius.be

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021- Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij mevrouw Kris Swaegers en de heer Dirk Crollet voor de huidige legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van Pidpa.

Feiten en context

Op vrijdag 17 december 2021 om 11.30 uur organiseert Pidpa een buitengewone algemene vergadering. De raad van bestuur heeft besloten om over te gaan tot de organisatie van een buitengewone algemene vergadering op afstand.

De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt:

1. Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden.

2. Begroting 2022

3. Toetredingen

4. Benoemingen

5. Code van goed bestuur

6. Varia

a) Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin - stand van zaken - toelichting

b) Vragen van vennoten

7. Goedkeuring van het verslag van de vergadering.

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.

 

Brief van Pidpa van 22 oktober 2021:

- begroting 2022

- Toelichting toetredingen/uitbreidingen

- Toelichting benoemingen

- Toelichting code van goed bestuur

- model als raadsbeslissing

 

Argumentatie

De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de geplande activiteiten en de begroting voor 2022. Daarnaast worden nog volgende punten behandeld: toetredingen en/of uitbreidingen van de opdracht van Pidpa bij verschillende gemeenten en benoemingen.

Juridische grond

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Financiële gevolgen

Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.

 

Stemming

18 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2022 en het toelichtend verslag.

Artikel 2

Goedkeuring te verlenen aan de toetreding/uitbreiding van opdracht.

Artikel 3

Goedkeuring te verlenen aan de benoemingen.

Artikel 4

Goedkeuring te verlenen aan de 'Code van goed bestuur'.

Artikel 5

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Pontes - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 16 december 2021 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke samenwerking PONTES.

De besluiten van de gemeenteraad van 25 februari 2019 en 24 juni 2019  waarbij de heer Willy Van Genechten en de heer Joost Derkinderen voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerking PONTES.

Feiten en context

De intergemeentelijke vereniging PONTES heeft een uitnodiging gestuurd voor een buitengewone algemene vergadering op 16 december 2021. Het betreft een buitengewone algemene vergadering waarop de strategische nota en de begroting voor het volgende jaar staan geagendeerd.

Aangezien de gemeente aandeelhouder is in deze vereniging moet het mandaat van de vertegenwoordiger worden vastgesteld.

Pontes heeft een uitnodiging gestuurd voor de algemene vergadering met opgave van de agenda.

Tevens werden alle documenten toegevoegd die een toelichting bevatten bij de geagendeerde onderwerpen.

Aangezien er geen bezwaren bestaan ten aanzien van de voorgestelde agenda en ontwerpbesluiten, kan de voorgestelde agenda worden goedgekeurd en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger(s) dienovereenkomstig worden vastgesteld.

Juridische grond

Artikel 34, §2, 2°,  artikel 41, §2, 4° en 9° en artikel 432 van het decreet lokaal bestuur.

De gemeenteraad is bevoegd voor de aangelegenheden inzake de deelname aan en de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen, evenals voor de aangelegenheden die het decreet uitdrukkelijk aan de gemeenteraad voorbehoudt.

De gemeenteraden bepalen de afvaardiging en het mandaat van hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Tijdens het laatste trimester van elk jaar wordt een algemene vergadering georganiseerd die beraadslaagt over de strategie en de begroting voor het volgende werkingsjaar.

 

Stemming

18 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de agenda en de daarin opgenomen onderwerpen van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging PONTES van 16 december 2021 goed. Deze agenda ziet er als volgt uit:

1. Algemene vergadering: verslag 24 juni 2021 - goedkeuring

2. Bestuur: wijziging samenstelling raad van bestuur - goedkeuring

3. Bestuur: aanstelling bedrijfsrevisor (verlenging opdracht) - goedkeuring

4. Beleid: beleidsnota 2022 - goedkeuring

5. Financiën: budget 2022 - goedkeuring

6. Algemeen: actuele dossiers - toelichting

7. Varia en rondvraag.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van PONTES op 16 december 2021 wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te bezorgen aan de intergemeentelijke samenwerking PONTES, Jules Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Interpellatie - Digitale raadscommissie

Interpellatie en motie

Datum:  24 november 2021

Gemeenteraad van: 29 november 2021

Onderwerp:  Digitale raadscommissie

Door:   Sven Snyders

 

 

Collega’s,

 

Op maandag 22/11/2021 kregen we van het secretariaat een mailtje ivm het digitaal organiseren van onder andere deze gemeenteraad.

Tevens werd hier aangekondigd dat ook de gemeenteraad van december en de raadscommissie van 13/12/2021 digitaal zal plaatsvinden.

 

Gelet op de maatregelen en de cijfers kunnen we hier voor de gemeenteraden zeker mee akkoord gaan en lijkt het ons zelfs, hoe spijtig we het ook vinden, de enige juiste beslissing.

 

Echter voor de raadscommissie zouden we een ander voorstel willen doen. Gezien het hier toch om specifieke materie gaat, dewelke niet altijd eenvoudig en evident is. Daarom willen wij voorstellen om de vergadering fysiek te laten plaatsvinden en dit voor de 9 effectieve leden. Eventueel kan dit in een andere zaal dan de raadszaal. Denk ik maar aan sneppenbos (zoals dit eerder al met de politieraad was) of aan de vooruit.

 

De andere raadsleden kunnen dan de vergadering digitaal volgen. Op deze manier kunnen de noodzakelijke nuances gelegd worden in de beraadslaging.

 

Wij vragen dus om dit besluit te herzien.

 

Met vriendelijke groeten,

Sven Snyders

Fractieleider N-VA 

 

 

Raadslid Marleen Dolfeyn beantwoordt deze interpellatie. Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Interpellatie - In verband met kruispunten Dokter Theo Tutsstraat en Heuvelstraat met de Jan Frans Willemsstraat

Interpellatie en motie

Datum:  24 november 2021

Gemeenteraad van: 29 november 2021

Onderwerp:  Kruispunten Dokter Theo Tutsstraat en Heuvelstraat met de

Jan Frans Willemsstraat

Door:   Erik Philibert

 

 

Collega’s,

 

Na de heraanleg van de dr. Theo Tutstraat stel ik vast dat de verkeersspiegel die er vroeger stond op het kruispunt met de Jan Frans Willemsstraat niet terug werd geplaatst. Dit maakt het voor bestuurders onmogelijk om het van rechts komend verkeer uit de Jan Frans Willemsstraat te zien aankomen. Die spiegel stond daar vroeger wel degelijk met een doel en dat doel was de zichtbaarheid en dus de verkeersveiligheid te verhogen. Die vroegere situatie met spiegel is in ieder geval veiliger dan de huidige situatie, hoewel ik in dit gremium in het verleden al onterechte argumenten heb gehoord tegen verkeersspiegels. Zo zouden zij een “vals dieptezicht” geven. Ik blijf er echter van overtuigd dat het toch nog altijd beter is om een “groothoekbeeld” in een spiegel te zien in plaats van niets. Nu word je verplicht om blindelings en op hoop van zegen een tamelijk druk kruispunt op te rijden. Dat is toch vragen om ongevallen ? Hoe kan je trouwens voorrang verlenen aan rechts wanneer je niet eens kan zien dat er wagens of fietsers komen aangereden ? 

 

Een gelijkaardig probleem doet zich een beetje verder voor, ter hoogte van het kruispunt van de JF Willemsstraat met de Heuvelstraat. Daar werd een stopbord geplaatst en er werd een streep getrokken waarachter men moet stoppen. Maar als men daar stopt, ziet men het aankomend verkeer vanuit de Heuvelstraat helemaal niet aankomen.

 

Mijn vragen zijn dan ook :

 

- Kan de verkeersspiegel op de hoek van de dr. Theo Tutstraat en de JF Willemsstraat terug geplaatst worden ? Zo’n spiegel op zich kost nog geen 100 €, dus dat kan toch echt geen argument zijn om een onveilige situatie aan te houden ?

- Kan de stopstreep ter hoogt van het kruispunt JF Willemsstraat met de Heuvelstraat wat naar voor geplaatst worden zodat je het aankomend verkeer uit de Heuvelstraat kan zien zonder een overtreding te moeten begaan ?

 

Alvast bedankt om dit te willen bekijken.

 

Erik Philibert

Gemeenteraadslid N-VA 

 

 

Schepen Rudi Goyvaerts beantwoordt deze interpellatie. Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Interpellatie - Overvolle afvalcontainers op het kerkhof

Interpellatie en motie

Datum:  24 november 2021

Gemeenteraad van: 29 november 2021

Onderwerp:  Overvolle afvalcontainers op het kerkhof

Door:   Greet Van Brussel

 

 

Collega’s,

 

In het eerste jaar dat ik in de gemeenteraad zat deed ik reeds een interpelatie over de te kleine vuilbakken en het rondslingerend afval op het kerkhof van Boechout in het weekend van 01/11.

Een jaar later werden er grote afvalcontainers geplaatst op verschillende plaatsen verspreid over het kerkhof.Nu zou je denken dat dit probleem opgelost zou zijn, niet dus.

Wanneer de containers er geplaatst worden in de week voor 01/11 en deze niet meer geledigd worden voor het weekend krijg je weer hetzelfde probleem als enkele jaren geleden, alleen is het volume nu nog groter.

 

Dit jaar waren er dus verschillende uitpuilende containers met hier en daar nog wat afval ertegen aan gezet. Het kan toch niet moeilijk zijn om een van de personeelsleden dit even te laten controleren voor de werkweek erop zit of een lediging in te plannen.

Nu wordt er zoveel tijd, energie en geld gestoken in het verfraaien en opwaarderen van deze toch wel mooie en rustige plaats en ligt het er op deze kerkelijke feestdag zo erbarmelijk bij.

 

Kan het bestuur hier volgend jaar stappen in ondernemen en van het kerkhof in Boechout een aangename plaats maken, waar bezoekers zonder ergernis hun geliefden kunnen herdenken.

 

 

Alvast bedankt,

Greet Van Brussel

Gemeenteraadslid N-VA

 

 

Schepen Philip Verstappen beantwoordt deze interpellatie. Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Interpellatie - Hondenweides

Interpellatie en motie

Datum:  24 november 2021

Gemeenteraad van: 29 november 2021

Onderwerp:  Hondenweides

Door:   Christel Naenen

 

 

Collega’s,

 

Graag verwijs ik naar onze interpellatie van collega Sven Snyders dd 20/01/2021. Toen al was het wachten op Godot, ondertussen is er niet zoveel veranderd. Het gemeentebestuur had twee mogelijke locaties : het Kriekenhof in Vremde en het park achter het gemeentehuis van Boechout.

Er was protest van buurtbewoners, zijn deze locaties definitief afgevoerd ?

Wordt er gezocht naar mogelijke alternatieven ?

 

Opnieuw verwijzende naar onze interpellatie van 20/01/2021:

Zo denk ik maar aan:

- De verschillende parken

- De bunderkes

- Het containerpark

- De Molenbeekbron – vallei

- Verschillende stukken ongebruikte grond die eigendom is van de gemeente

- Eventueel zelf private gronden

 

Graag een update van de stand van zaken.

 

Met vriendelijke groeten,

Christel Naenen

Gemeenteraadslid N-VA 

 

 

Schepen Philip Verstappen beantwoordt deze interpellatie. Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 22/12/2021