Boechout

Zitting van 12 oktober 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Dagorde gemeenteraad 25 oktober 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 september 2021 - Stemming

G.2. COVID 19 - Verslaggeving vaccinatiecentrum - Kennisname

 

Financieel directeur

G.3. Aanpassing prijssubsidie 2021 en toekennen Covid toelage - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.4. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Kempens Landschap - Kennisneming vestiging van erfpacht met betrekking tot de dreef (eigendom Moretus) en Kempens Landschap - Specifiek engagement van de gemeente Boechout jegens Kempens Landschap - Stemming

 

Omgeving

G.5. Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij Zuidrand - Stemming

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.6. Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 22 december 2021 - Stemming

G.7. Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Opdrachthoudende Vereniging- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 6 december 2021 - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

TEL - Nieuwe datalijn ikv migratie naar datacenter

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om een nieuwe datalijn aan te vragen bij Proximus.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2020-Kwartaal 4 - Verzoekschrift ingediend door NV Sit Media - Kennisgeving van de rechtsdag - Aanduiden van een advocaat ter verdediging van de belangen van de gemeente

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rechtsdag, bepaald op vrijdag 19 november 2021 om gehoord te worden omtrent het verzoekschrift ingediend door N.V. Sit Media, tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2020-kwartaal 4.

Artikel 2

Stelt GSJ-advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Antwerpen, aan ter verdediging van de belangen van de gemeente in deze zaak.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

JZP/2021/015 - Dienstfietsen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2021/015 en de raming voor de opdracht “Dienstfietsen”, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 10.500 € incl. BTW.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor iedereen).

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2420000/032900-2020-2020062.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Fluvius OV - Notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 26 augustus 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 26 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 27 augustus 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 27 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Bestuursraad Verenigde Protestantse Kerk in België - Notulen van de vergadering van de bestuursraad van 13 september 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de vergadering van de bestuursraad van 13 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Aanvraag subsidie jubilerende vereniging - Oxaco Tennis

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent een toelage van 250 euro voor het 50-jarig bestaan van Oxaco tennis.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Verslag sportraad september 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 6 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Verslag vergadering  SAR 3 september 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de

vergadering van de seniorenadviesraad van 3 september 2021 onder voorbehoud van

goedkeuring door de leden van SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

2012-012 (112) Fietsostrade Antwerpen/Lier - Voorlopige oplevering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de voorlopige oplevering van de fietsostrade.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Verk.21/019 (113) Blue-bike - opzeg overeenkomst

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de overeenkomst met Blue-Mobility te beëindigen volgens de wettelijke opzegtermijn en dit tegen april 2022.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 12 oktober 2021

 

Verk.21/047 (115) Jan Frans Willemsstraat - Aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanvraag voor een parkeerplaats voor mensen met een handicap.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van een verkeersborde E9a met onderbord.

Artikel 3

In hoofdstuk 5 art. 17-2-1 van het aanvullend reglement toe te voegen

Jan Frans Willemsstraat

- ter hoogte van huisnr. 62

Artikel 4

Het betreft een gemeenteweg, dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

2005-004 (116) Speelhofweg 16 - schade baangracht

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de aanvrager om op eigen kosten over te gaan tot herstel op openbaar domein zodat deze aldaar een haag kan aanplanten.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Natuur - Verslag opstart dreefcommissie

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Natuur - Verslag partneroverleg inrichting Molenbeekbron deel 1

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bijgevoegde verslag.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

GECORO – verslag vergadering – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 24 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning bijstellen verkaveling - Berthoutstraat 123 - Samenvoegen van lot 3 en lot 5

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 90 - Bouwen van een eengezinswoning (HOB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 38 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB) en regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pietingbaan 67 - Regularisatie van verbouwen dakkapel

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Welvaartstraat 85 - Regularisatie van verbouwen eengezinswoning (OB) en van reliëfwijzigingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning verkavelen gronden en stedenbouwkundige handelingen - Tussen Mussenhoevelaan en Spechtstraat - Verkaveling Mussenhoeve deel 2 noord van 71 loten, weg- riolerings- en omgevingswerken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanplant van een kleinere boomsoort in de parkeerstrook voor de haag, vrij te kiezen uit de bijgevoegde lijsten ‘inheemse groenelementen’ of 'niet-invasieve uitheemse groenelementen'.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Vergund geacht - Oude Steenweg 72 - Rijwoning (met een bouwdiepte >17m) bestaande uit 2 woonentiteiten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de rijwoning bestaande uit 2 woonentiteiten (met een bouwdiepte >17m) op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Verkaveling Mussenhoeve deel 2 noord - Tussen Mussenhoevelaan en Spechtstraat - Attest

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de verkavelaar heeft voldaan heeft aan alle verplichtingen volgens de verkavelingsvergunning van 30 maart 2021 en dat het attest conform artikel 4.2.16 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt afgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen - Voorontwerp - Advies

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorontwerp van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.

Artikel 2

het college neemt kennis van het digitaal overleg op 21 oktober 2021 en vaardigt schepen Kris Swaegers af.

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Aanstelling - BKO begeleider - contractueel - C1-C3 - 19/38

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 oktober 2021

 

Aanstelling - BKO begeleider - contractueel - C1-C3 - 19/38

 

 

Publicatiedatum: 20/10/2021