Boechout

Zitting van 05 april 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Uitvoerbaarverklaring belastingkohier activeringsheffing aanslagjaar 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op onbebouwde kavels aanslagjaar 2021 uitvoerbaar ten bedrage van 71.720,32 euro.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2021-Kwartaal 2 - Verzoekschrift ingediend door NV Sit Media - Kennisgeving van de rechtsdag - Aanduiden van een advocaat ter verdediging van de belangen van de gemeente

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rechtsdag, bepaald op vrijdag 20 mei 2022 om gehoord te worden omtrent het verzoekschrift ingediend door N.V. Sit Media, tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2021-kwartaal 2.

Artikel 2

Stelt GSJ-advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Antwerpen, aan ter verdediging van de belangen van de gemeente in deze zaak.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne - overeenkomst  terbeschikkingstelling Vijverhof

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst, in bijlage, met betrekking tot de terbeschikkingstelling van het Vijverhof met het oog op de opvang van de getroffenen van het militair conflict in Oekraïne goed.

Artikel 2

Deze collegebeslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Leefregels collectieve opvang van Oekraïense vluchtelingen in het Vijverhof

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de leefregels voor de collectieve opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, in bijlage, goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Punt bijlagen/links leefregels Vijverhof.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 2 februari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 2 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 2 februari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 2 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Bestuursraad Verenigde Protestantse Kerk in België - Notulen van de vergadering van de bestuursraad van 22 februari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de vergadering van de bestuursraad van 22 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Tijdelijke uitbating De Jongste Telg

 

BESLUIT

Enig artikel

Toestemming wordt verleend om de horecazaak op het gelijkvloers, Fruithoflaan 17 te 2530 Boechout, genaamd De Jongste Telg, tijdelijk uit te baten onder voorbehoud en tot het definitieve advies van de brandweer.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Wommelgemsesteenweg - Verslag infovergadering 21 maart 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

20 jaar Kalifornia in Theater Vooruit

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de activiteit toe te staan, mits betaling van 400,00 € per benutte locatie (categorie C tarief) + 400,00 € voor het gebruik "vrij van brouwer".

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Doortocht rit Achiel van den Broeck op 23 april 22

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft FT De Bevers toestemming om op 23 april 2022 van 8 tot 20 u. in het kader van de Rit Achiel Van den Broeck door Boechout te rijden volgens de opgegeven route in het dossier.

Artikel 2

De op dat moment geldende coronamaatregelen dienen nageleefd te worden.

Artikel 3

Het verkeersreglement moet geëerbiedigd worden en er moet rekening worden gehouden met de plaatselijke toestanden inzake verkeer.

Artikel 4

Het evenementenloket mag deze goedkeuring ook doorgeven aan Sport Vlaanderen.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Bacwalde voetbalclub jeugdtornooi en Penalty cup op 29 en 30 april 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft Bacwalde Voetbalclub de toestemming voor de organisatie van het jeugdtornooi op 29 april van 18u tot 30 april om 18 u en de Penalty cup op zaterdag 30 april 2022 van 18u tot 23u op de eigen terreinen zoals beschreven in de aanvraag.

Artikel 2

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

Artikel 3

Het gevraagde geluidsniveau van 90dB voor de penalty cup wordt toegestaan mits strikte naleving van de regelgeving hierover.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning voor het jeugdtornooi: de bezoekers dienen het verkeersreglement in het algemeen, en de regelgeving met betrekking tot parkeren te respecteren. De politie zal een nultolerantie hanteren tegenover foutief of hinderlijk geparkeerde voertuigen.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Feest Jubileum Spartans op 30 april 2022 in zaal de Sneppe

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de organisatie van het Feest Jubileum georganiseerd door de Spartans op 30 april 2022 in zaal de Sneppe.

Artikel 2

Het college legt volgende beperkende maatregel op: het einduur van de fuif is stipt 03.00 uur, om 02.30 uur dient de muziek afgebouwd te worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op. Er dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien a rato van 1 per 200 aanwezigen (in casu 2 personen), bovenop de verantwoordelijke voor de veiligheid.

De namen van de vrijwilligers voor de interne bewakingsdienst moeten ten laatste 7 dagen voor de activiteit worden opgegeven aan politie MINOS voor screening.

Artikel 4

De organisatie dient de dan geldende coronamaatregelen te respecteren.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Spaghetti-avond Givers Vremde in de eigen lokalen op 30 april 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft Scouts Vremde de toestemming voor de organisatie van hun spaghetti-avond in de eigen lokalen op de Broechemsesteenweg 100 op 30 april 2022 van 17u tot 1 uur.

Artikel 2

De coronamaatregelen die op dat ogenblik van toepassing zijn, dienen opgevolgd te worden.

Artikel 3

Het gevraagde geluidsniveau van 85dB wordt toegestaan mits strikte naleving van de regelgeving hierover.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Feestweekend (mei-fuif en kidsrace) Vremde Feest op 29 april en 1 mei 22

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft het Feestcomité Vremde Feest de toelating voor de organisatie van de meifuif op vrijdag 29 april van 20u tot 3u en van de kidsrace op zondag 1 mei van 12 tot 19u zoals beschreven in de aanvragen.

Artikel 2

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor een maximale geluidsnorm van 98 dB tijdens de fuif op 29 april, mits het strikt naleven van de regelgeving hieromtrent.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning voor de kidsrace: gezien de doelgroep van het evenement dient het parcours VOLLEDIG verkeersvrij te zijn, ook de bewoners dienen duidelijk ingelicht te worden van de beperkingen aan mobiliteit. De enige uitzondering hierom kan toegestaan worden voor prioritaire voertuigen of dringende medische interventies.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Duvel on Tour doortocht (per fiets) op zondag 1 mei 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft Duvel on Tour toestemming voor de organisatie van een doortocht door de gemeente Boechout op zondag 1 mei 2022 van 7 tot 19u. zoals beschreven in de aanvraag.

Artikel 2

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Scream & Scout 6/05/2022 in zaal de Sneppe

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van de fuif Scream & Scout op 6 mei 2022 in zaal de Sneppe van 21u tot 3u 's nachts, georganiseerd door de Gidsen Boechout.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het maximum toegestane geluidsniveau van 95 dB(A) voor niet-ingedeelde muziekactiviteiten. De organisatie zorgt dat er gratis oordopjes ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

Voor de fuif dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien: 1 per 200 aanwezigen, dit wil zeggen minimaal 3 bij een verwachte opkomst van 540 bezoekers. Deze bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden. De namen van de vrijwilligers moeten uiterlijk 7 dagen voor het evenement worden overgemaakt aan de politie voor screening.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende specifieke voorwaarden op. De organisatoren dienen zich strikt aan de algemene voorwaarden te houden betreffende drankgebruik aan jongeren alsook het uitdoofscenario dient gerespecteerd te worden. De sportvelden mogen niet betreden worden.

Artikel 5

De organisatie dient de dan geldende coronamaatregelen te respecteren.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Gabriëlloop door de straten van Boechout op vrijdag 13 mei 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot de organisatie van de Gabriëlloop op vrijdag 13 mei 2022 van 12 tot 22u.

Artikel 2

De coronamaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de volgende verkeersmaatregelen:

Een gedeelte van de Lange Kroonstraat en de Molenlei verkeersvrij gemaakt te worden tussen 12u en 22 u. Wij adviseren dat hiervoor nadarbarelen, voorzien van verkeersborden C3, geplaatst worden

- in de Lange Kroonstraat ter hoogte van huisnummer 70

- in de Lange Kroonstraat ter hoogte van het kruispunt met de Molenlei

- in de Molenlei ter hoogte van het kruispunt met de Oude Steenweg

- in de Sint Gabriëlstraat ter hoogte van de Lange Kroonstraat

- in de Zilverenhoek ter hoogte van de Lange kroonstraat

Het lokale verkeer dient ontraden te worden door plaatsing van nadarbarelen, voorzien van verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, met daarbij een verkeersbord F45 :

- In de Lange Kroonstraat ter hoogte van het kruispunt met de Heuvelstraat

- In de Sint Gabrielstraat ter hoogte van de Welvaartstraat

- In de Zilverenhoek ter hoogte van de Welvaartstraat (in de Zilverenhoek dienen de borden die verwijzen naar enkelrichting afgedekt te worden)

- In de Molenlei dient voor het kruispunt met de Oude Steenweg het verkeersbord C31 (verbod linksaf) geplaatst te worden.

- In de Oude Steenweg dient voor het kruispunt met de Molenlei het verkeersbord C31 (verbod rechtsaf) geplaatst te worden.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op: het plaatsen en verwijderen van de nadarbarelen van de rijbaan dient te gebeuren door de organisatoren, het plaatsen ten vroegste een half uur voor de aanvang van het loopevenement, het verwijderen zo vlug mogelijk na het loopevenement. Naar analogie met de vraag van de organisatoren van vorige jaren heeft de politie geen bezwaar tegen het vrijhouden van de parkeerplaatsen aan de conciërgewoning, de hoofdingang van de school en aan de rolpoort van de school door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “op 13 mei tussen 12.00 en 22.00 u”.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Wandel- en fiets fotozoektocht op 15/05/2022 in Boechout en Vremde

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een Wandel- en fiets fotozoektocht in Vremde op 14 mei 2022 van 11u tot 18u met start- en aankomstlocatie op de scoutsterreinen van Vremde.

Artikel 2

De organisatie dient zich aan de dan geldende coronamaatregelen te houden.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

BOOC vzw - Ambachtelijk Graanoogsten op zondag 7 augustus 2022 - Parkeerverbod + autovrije straten

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van het ambachtelijk graanoogsten op zondag 7 augustus 2022 van 8u tot 20u in de Melkkuipstraat/Boshoek.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het openstellen van de Melkkuipstraat op zondag 7 augustus 2022 van 8u tot 20u ter gelegenheid van de Ambachtelijke Graanoogsten.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de gemeentewerf tot het verwijderen van de paaltjes en het afdekken van de verkeersborden op de kruispunten Melkkuipstraat - A. Franckstraat en Melkkuipstraat - Boshoek.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de gemeentewerf voor het plaatsen van de benodigde signalisatie.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen het aanbrengen van tijdelijke bewegwijzering, op voorwaarde dat deze niet bevestigd worden aan verkeersborden, en de zichtbaarheid of vrije doorgang niet belemmert.

Artikel 5

De organisatie dient de dan geldende coronamaatregelen te respecteren.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Mobiliteitsraad 9 maart 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de mobiliteitsraad van 9 maart 2022 en het negatief advies rond laadkabels over het openbaar domein.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Nutuitbr2022-008 (42) Werken Pidpa - Zuiderdal fase 2

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein voor de werken buiten het projectgebied

        rekening te houden met het advies van de brandweer

        naleving afspraken gemaakt op de coördinatievergaderingen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 05 april 2022

 

Verk.22/018 - Provinciesteenweg - aanpassen parkeerplaatsen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring tot het invoeren van een aantal parkeerplaatsen voor auto's op de parkeerstrook voor vrachtwagens gelegen aan de Provinciesteenweg. Dit beperkt over een lengte van 60meter, goed voor ongeveer 10 auto's, beperkt in de tijd tot en met 31 december 2022. De parkeerplaatsen worden toegekend op de parkeerstrook voor vrachtwagens ter hoogte van de Provinciesteenweg, aan de overkant van P+R Boechout, te beginnen aan de kant van de verkeerslichten op het kruispunt Provinciesteenweg - Borsbeeksesteenweg over een lengte van 60 meter op de brug.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersbord E9b, parkeren uitsluitend voor auto's met onderbord.

Artikel 3

In hoofdstuk 5 art.17.2.2. van het aanvullend reglement wordt toegevoegd :

Provinciesteenweg : te beginnen aan de kant van de verkeerslichten op het kruispunt Provinciesteenweg - Borsbeeksesteenweg over een lengte van 60 meter op de brug.

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Afval - Invoering reservatiesysteem op Recyclagepark

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college gaat akkoord om een reservatiesysteem in te voeren. Dit gaat in voege op 1 september 2022. Igean voert de nodige praktische aanpassingen op het park uit. De nodige communicatie wordt opgestart.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Provinciesteenweg 235-237-239 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Omgevingsvergunning verkavelen van gronden - Kapelleveldstraat 118-120 - Verkavelen van 2 percelen voor gesloten bebouwing

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Wommelgemsesteenweg 92 – Aanleggen van een openluchtzwembad bij een bedrijfswoning + bronbemaling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Omgevingsvergunning vegetatiewijziging en stedenbouwkundige handelingen - Bergstraat z/n - Vellen van 9 hoogstambomen.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Berthoutstraat 70 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de bouwhoogte en dakvorm van constructies in de zijtuinstrook

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen - Gillegomstraat 90-102/Vremdesesteenweg 61-65 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor bouwen dakkapellen bij het slopen van gebouwen en bouwen van 10 gekoppelde eengezinswoningen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Van Colenstraat 11 - Regularisatie van verbouwen eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt als wegbeheerder dat de rooilijn niet zal gerealiseerd worden binnen de 5 jaar na afgifte van deze vergunning.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Weverstraat 72 - Regularisatie van aanleggen zwemvijver en van verhardingen.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Vellen bomen - A. Franckstraat 75 - 2 hoogstambomen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uitvoeringsbevel wegens veiligheidsredenen van 28 maart 2022.

Artikel 2

Het college stelt dat de beuk mag geveld worden en weigert de kapvergunning van de  acacia. Het college stelt voor om de acacia in te snoeien.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat er een heraanplant uitgevoerd dient te worden in het eerstvolgende seizoen volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende hoogstamboom, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst " inheemse groenelementen". De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Vellen bomen - Groendienst - Lange Kroonstraat thv BKO - Pyrus calleryana " chanticleer"

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 pyrus calleryana 'chanticleer'.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om over te gaan tot vellen van de boom.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Vellen bomen - Vinkenstraat 38 - kerselaar

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende boom of fruitboom met een minimale plantgrootte van 6-12m, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Aanvraag Afwezigheid Verminderde Prestaties

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Tijdelijke aanstelling administratief medewerker / beleidsondersteuner

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Aanvraag hernieuwing grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Aanstelling - chauffeur/mecanicien - statutair - D4-D5 - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 april 2022

 

Personeel - Tuchtdossier - Afronding tuchtonderzoek - Tuchtverslag algemeen directeur - Beslissing tot verder zetten tuchtprocedure - Beslissing om het betrokken personeelslid op te roepen voor een hoorzitting

 

 

Publicatiedatum: 20/04/2022