Boechout

Zitting van 14 september 2021

Van 09:00 uur tot 11:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Dagorde gemeenteraad 27 september 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 28 juni 2021 - Stemming

G.2. COVID 19 - Verslaggeving vaccinatiecentrum - Kennisname

 

Beleidsondersteuning

G.3. COVID19 - Addendum (3) Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid ikv Bronopsporing - Stemming

G.4. Ondertekening lokaal energie- en klimaatpact - Stemming

G.5. Visienota omgeving 2030 - resultaat participatietraject i.k.v.  Visienota omgeving 2030 - Stemming

G.6. Voormalig politiekantoor - Concessieovereenkomst - Addendum - Stemming

 

Omgeving

G.7. Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten - Aanpassing - Stemming

G.8. Gemeentelijk reglement op het aanvragen van een conformiteitsattest - Stemming

 

Financien

G.9. Belasting op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest - Aanslagjaren 2021-2025 - Stemming

G.10. Retributie op de aanvragen tot omgevingsvergunning voor of de melding van stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren van IIOA in toepassing van het omgevingsvergunningsdecreet en op het leveren van administratieve prestaties en administratieve stukken van de dienst omgeving - Aanslagjaren 2021-2025 - Stemming

 

Secretariaat

G.11. Kerkfabriek Protestantse Kerk - Budget 2022 - Kennisname

 

Bibliotheek

G.12. Aanpassing overeenkomst Bibkwintet nav aansluiting Aartselaar - Stemming

 

Openbare werken & mobiliteit

G.13. Restauratie hekwerk George Van Raemdonckpark - Beheersovereenkomst met Kempens Landschap - Stemming

 

Omgeving

G.14. Bekrachtiging besluit burgemeester - Stopzetting jacht en bestrijding op houtduiven op percelen omwille van veiligheid en overlast - Stemming

G.15. Patrimonium - Restperceel thv Vremdesesteenweg 199 - Verkoop - Stemming

 

Onderwijs

G.16. Schoolreglement - Wijziging - Stemming

G.17. Vaststellen bedragen scherpe maximumfactuur - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Visienota omgeving 2030 - resultaat participatietraject i.k.v.  Visienota omgeving 2030

 

KENNISNAME

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het 'Rapport participatietraject Visienota 2030'.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

JZP/2021/001/Blok 1 - Buitenschrijnwerk en zonwering - premie aanvraag beglazing

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de premieaanvraag beglazing in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

JZP/2021/009 -Nieuwe gemeentelijke website – Verslag van nazicht van de offertes - Regelmatigheidsonderzoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes – regelmatigheidsonderzoek van 8 september 2021, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht de 4 kandidaten met een regelmatige offerte uit te nodigen voor de volgende ronde.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Corona Evenementenpremie - toekenning en uitbetaling deel 1

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van een corona 2021 evenementenpremie van 200 euro (per vereniging) aan de opgesomde verenigingen goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Vergunning evenement Scoutsweekend Vremde van 17 tot en met  19 september 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft principieel toelating voor het organiseren van het scoutsweekend op 17, 18 en 19 september 2021, zoals beschreven in de aanvraag.

Artikel 2

Het aangevraagde geluidsniveau wordt toegestaan mits strikte naleving van de regelgeving hieromtrent. De organisator dient gratis oordopjes ter beschikking te stellen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het advies van de politie van 2 september 2021 moet strikt worden uitgevoerd en nageleefd.

Artikel 5

Men respecteert de coronamaatregelen die van toepassing zijn, afhankelijk van het totaal aantal toegelaten deelnemers (minder of meer dan 400 personen buiten).

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Straatnaamborden met duiding

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college gaat akkoord met voorgelegde teksten geeft opdracht om offertes op te vragen en één bord als test te bestellen.

Artikel 2

Het college zal op basis van het definitieve grafisch ontwerp, het testbord en de offerte een finale goedkeuring geven om de borden te bestellen en te plaatsen.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Motorondrit MTC Yells Army op 25 - 26/09/2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming op het weekend van 25-26 september 2021 deze motor rit door de aangevraagde straten te laten rijden.

Artikel 2

De deelnemers dienen stipt het verkeersreglement na te leven en zorgen voor zo min mogelijk overlast, door in kleine groepen of individueel te rijden.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Renovatie cultuurhistorisch graf

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte voor het restaureren van het graf Vermoelen - Mertens door Group Intro.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Verkeer 21/041 (99)  Standplaats begraafplaats

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om van 28 oktober 2021 tot en met 1 november 2021 een standplaats van 20m² in te nemen aan het einde van de toegangsweg tegen een retributie van 70,00€.

Er mogen geen plastieken bloemen en bloemstukken te koop aangeboden worden.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

2014-004 (101) Restauratie hekwerk George Van Raemdonckpark - Beheersovereenkomst met Kempens Landschap

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bijgevoegde

beheersovereenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Nutuitbr2021-015 (102) Werken Fluvius - Lazerijstraat 18

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         de werken mogen enkel in de berm plaatsvinden

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Nutuitbr2021-014 (103) Werken Pidpa - Emiel Vanderstraetenlei en Jan Cockxplein

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         het aanvragen van een signalisatievergunning (bij werken/hinder op openbaar domein) via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         naleving afspraken gemaakt op de coördinatievergaderingen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 14 september 2021

 

Verkeer 21/042 (104) Kerkweg - verkeerswijzigingen i.k.v. verkeersveiligheid schoolomgeving

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de Kerkweg vanaf de Dorpsplaats tot na de Kerkweg huisnummer 1 in te richten als een woonerf.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden F12a, F12b en daaraan verplicht verbonden verkeersbord B1 met aanvullend haaientanden.

Artikel 3

In hoofdstuk 7 art. 26 van het aanvullend reglement toe te voegen

- Kerkweg

- van de Dorpsplaats tot en met de Kerkweg 1

Artikel 4

In een woonerf geldt een maximale snelheid van 20km/u. Hierdoor vervalt de huidige maximumsnelheid van 30km/u zoals zonaal opgelegd.

Artikel 5

In hoofdstuk 7 art. 25 van het aanvullend reglement dient aangepast te worden:

- Kerkweg

- vanaf huisnr. 1 tot aan de Speelhofweg (paaltjes)

Artikel 6

Het college en burgemeester stelt de bewoner in kennis van dit besluit via een bewonersbrief.

Artikel 7

Het betreft een gemeenteweg.

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Bronbemaling - Groenstraat 47

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Natuur - Tegeltuin - Jan Frans Willemsstraat 7

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating voor de aanleg van de

tegeltuin zoals beschreven in bijlage in de Jan Frans Willemsstraat 7 te 2530 Boechout.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - Weverstraat 195 - Bouwen van een paardenstal, aanleggen van een overwelving, regularisatie en vellen van hoogstambomen + grondwaterwinning

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - George Van Raemdoncklaan 5 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting en bouwbreedte van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Dorpsplaats 5 - Verbouwen en uitbreiden van de dorpsschool, bouwen van een fietsenstalling, aanleggen van gracht/wadi en verhardingen, vellen van 1 hoogstamboom + exploitatie van de school

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 472 - Regularisatie van bouwen dakkapel

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Vellen bomen - Arckenhovelaan t.h.v. nr. 33 - 1 Fraxinus excelsior 'Obelisk'

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om onmiddellijk over te gaan tot vellen en de heraanplant uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Vellen bomen - Berkenlaan t.h.v. nr. 2 - 1 Carpinus

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 Carpinus Betulus 'Frans Fontaine' met een minimale plantmaat <10/12>. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om onmiddellijk over te gaan tot vellen en de heraanplant uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Vellen bomen - Elfbunderweg - 1 spar en 1 mispel

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 2 fruitbomen met een minimale plantmaat <10/12>. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om onmiddellijk over te gaan tot vellen en de heraanplant uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Vellen bomen - Frans Segersstraat 41 - 2 coniferen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Vellen bomen - Boomkensstraat 4A - 1 Kerselaar

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 fruitboom met een minimale plantmaat <10/12>. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om onmiddellijk over te gaan tot vellen en de heraanplant uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Vellen bomen - Boshoek 132 - 16 naaldbomen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant max. na 1 jaar na het beëindigen van de  de verbouwingswerken, van tenminste 5 fruitbomen of 5  bladverliezende hoogstambomen met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’.

De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Vellen bomen - Schransstraat 37D - 1 Paardekastanje

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de kapvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Verlenging wervingsreserve medewerker bibliotheek

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Vrije tijd - jobstudent - zomer 2021

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2021