Boechout

Zitting van 15 november 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Dagorde gemeenteraad 28 november 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2022 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.2. Ondertekening lokaal energie- en klimaatpact 2.0 - Stemming

 

Financien

G.3. Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein - Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.4. CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 15 december 2022 - Stemming

G.5. Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 14 december 2022 - Stemming

G.6. IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 21 december 2022 - Stemming

G.7. IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 21 december 2022 - Stemming

G.8. Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 20 december 2022 - Stemming

G.9. Intergemeentelijke samenwerking PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022- Stemming

G.10. Pontes - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 15 december 2022 - Stemming

 

besloten zitting

 

Personeel

G.11. Aanstelling algemeen directeur - geheime stemming

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk KW 3/2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier reclamedrukwerk 3de kwartaal 2022 uitvoerbaar ten bedrage van 21120,00 euro.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2020-Kwartaal 4 - Vonnis rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 7 november 2022 waarbij de vordering ingediend door de SA Sitmedia, tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2020-kwartaal 4 werd afgewezen als ongegrond.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2021-Kwartaal 4 - Verzoekschrift ingediend door NV Sit Media - Kennisgeving van de rechtsdag - Aanduiden van een advocaat ter verdediging van de belangen van de gemeente

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rechtsdag, bepaald op vrijdag 9 december 2022 om gehoord te worden omtrent het verzoekschrift ingediend door N.V. Sit Media, tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2021-kwartaal 4.

Artikel 2

Stelt GSJ-advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Antwerpen, aan ter verdediging van de belangen van de gemeente in deze zaak.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaren 2019 en 2020 - Verzoekschrift hoger beroep ingediend door Proximus nv -  Aanduiden van een advocaat ter verdediging van de belangen van de gemeente

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van het hof van beroep van Antwerpen met de kennisgeving van de ingediende verzoekschriften in hoger beroep door Proximus nv, tegen de belasting op masten en pylonen, aanslagjaar 2019 en 2020.

Artikel 2

Stelt GSJ-advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Antwerpen, aan ter verdediging van de belangen van de gemeente in deze zaak.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

2018/0003 - Schoonmaakonderhoud Jan Frans Willemsschool - Vrijgave borg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van oplevering, zoals werd opgemaakt en toegevoegd in bijlage, en keurt dit goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de borg integraal mag worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

JZP/2022/015 - Schoonmaakonderhoud Jan Frans Willemsschool - Borgstelling en verzekeringsattesten

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

JZP/2022/020 -Drukken infoblad Boechout – PV van opening en regelmatigheidsonderzoek

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten in bijlage, en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

JZP/2022/021 - Schoonmaakonderhoud BKO De Wigwam Boechout - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 november 2022, zoals opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde ISS Facility Services, Congressstraat 35 te 1000 Brussel tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2022/021.

Artikel 3

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2023, op budgetcode 61030400/094500.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Vaststelling feest- en vervangings- en sluitingsdagen 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

De feest- en vervangingsdagen worden vastgesteld zoals voorzien in bijlage, inclusief sluitingen bibliotheek en BKO.

Het gemeentehuis in de Heuvelstraat (waar de diensten omgeving en openbare werken gevestigd zijn) en de vrijetijdsdienst op het Jef Van Hoofplein sluiten van zaterdag 23 december 2023 tot en met dinsdag 2 januari 2024. De medewerkers nemen vakantiedagen op of werken thuis. De digitale loketten blijven open, maar als er een tussenkomst van een medewerker nodig is, zal die wellicht pas kunnen gebeuren vanaf 3 januari.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Verslag Feestcomité Boechout dd. 03 november 2022 ivm jaarmarkt 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het feestcomité Boechout van 3 november 2022.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Uitbetaling kadervormingssubsidies 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de aangevraagde kadervormingssubsidies.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Kerstmarkt Scouts en Gidsen Vremde op 18 december 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Bart Van Bavel van scouts en gidsen Vremde voor het organiseren van Kerstmarkt scouts en gidsen Vremde te dorp Vremde op 18/12/2022 van 14u tot 18u. (opbouw vanaf 8u - afbraak tot 22u)

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 7 november 2022 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod en geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in het advies van de politie.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches (zie www.brandweerzonerand.be/evenementen).

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

      De nadarbarelen om de straten af te sluiten mogen geplaatst worden vanaf 08.00 uur, en dienen zo vlug mogelijk na afloop van het evenement verwijderd te worden. 

      Er mogen geen alcoholische dranken geschonken worden aan jongeren onder de 16 jaar EN aan ogenschijnlijk dronken personen. Tevens is het verboden om sterke dranken, inclusief alcoholpops, te schenken aan personen onder de 18 jaar. Wanneer iemand alcohol wil kopen of zich laten verstrekken, mag men een bewijs vragen dat deze persoon ouder is dan 16 of 18 jaar.

      Er dient rekening te worden gehouden met de werfzone op de Dorpsplaats naar aanleiding van de afbraak en heropbouw van de Dorpsschool. Er mag niets van deze werfzone worden verplaatst en voldoende afstand dient te worden bewaard.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Samenwerking Culturele Partner Bacwalde Fietsclub

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college aanvaardt Bacwalde Fietsclub als culturele partner voor een periode van drie jaar te starten op 1 januari 2023.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Subsidies sportkaderopleidingen 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de subsidies voor sportkaderopleiding ingediend door Gymteam Vremde en judoclub Boechout.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan dienst financiën om de betaling van de subsidies voor sportkaderopleidingen uit te voeren tegen ten laatste 31 december 2022.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Verslag sportraad 10 oktober 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 10 oktober 2022.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Verslag van de middenstandsraad van 18 oktober 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 18 oktober 2022.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

2020/004 (129) Project Janssenlei/George van Raemdoncklaan - Gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het verslag van nazicht

dat opgesteld is op 3 oktober 2022 door Pidpa.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze

beslissing.

Artikel 3

De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op

basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Gebroeders Van Den Bogerd, Putten 22, 2320 Hoogstraten tegen de prijs van 548.164,45 EUR (incl. BTW) .

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. K-20-080 .

Artikel 5

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2023,

op budgetcode 0200000/22500000IP2020/1-3020/2020013.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 15 november 2022

 

Verk.22/055 (130) Lange Kroonstraat  - aanpassen parkeerbeleid bussen thv Sint-Gabriëlcollege

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om het onderbord aan te passen naar dinsdag- en woensdagvoormiddag.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van het verkeersbord E9d aangevuld met een onderbord: "dinsdag en woensdag van 8.00uur tot 13.00uur".

Artikel 3

In hoofdstuk 5 art. 17-2-4 van het algemeen aanvullend reglement.

Lange Kroonstraat: de gelijkgrondse berm aan de overzijde van de huisnrs 71 tot 79.

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 15 november 2022

 

Verk.22/056 (131) Groeningelei  - aanvraag laadpaal elektrische voertuigen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om een laadpaal voor elektrische voertuigen te voorzien t.h.v. Groeningelei 25.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van het verkeersbord E9a

met het gepaste onderbord.

Artikel 3

In hoofdstuk 5 art. 17-2-1 van het aanvullend reglement:

'Groeningelei:

ter hoogte van huisnummer 25'

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid

Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

2012/006 (132) Project BMT - bankwaarborg fase 3

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om het bedrag van de te

stellen bankwaarborg, i.k.v. de verkaveling BMT-site fase 3, te bepalen op 1.283.951,84 euro.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Attest verdeling - Boshoek 331

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling en formuleert hierbij volgende opmerking(en):

        Door het afsplitsen van de woning, wordt er mogelijk (zonder vergunning) een zonevreemde woning gecreëerd. De afsplitsing van de bedrijfsgebouwen werkt de residentialisering van landbouwgebied in de hand en is derhalve ruimtelijk niet aanvaardbaar. Het verder residentialiseren van landbouwgebieden gaat de ontwikkeling van veerkrachtig ingerichte landbouwgebieden die de voedselproductie garanderen resoluut tegen. Het landbouwgebied moet zoveel mogelijk worden gevrijwaard blijven van versnippering en residentialisering.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Omgevingsvergunning verkavelen gronden - Wommelgemsesteenweg 53-59 - Verkavelen van 4 percelen voor halfopen bebouwing

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Boshoek 307 -  Plaatsen van een ondergrondse propaantank

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

IIOA Openbaar onderzoek - Nijverheidsstraat 5 - hernieuwing en actualisatie

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Mussenhoevelaan 149 - Bouwen van een glastuinbouwcomplex met bedrijfswoning, terreinaanlegwerken (reliëfwijzigingen, aanleggen verhardingen) + de exploitatie van een glastuinbouwbedrijf - Wijzigingsverzoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het wijzigingsverzoek.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om opnieuw advies te vragen aan de betrokken instanties over de gewijzigde aanvraag.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Broechemsesteenweg 73 - Bouwen van een eengezinswoning (OB) met carport, aanleggen van verhardingen in de voortuinstrook en reliëfwijziging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hugo Verrieststraat 27 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 689 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van hoofdgebouwen, de oppervlakte en bouwhoogte van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vinkenstraat 43 - Overwelven van baangracht en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning deels, het overwelven van de baangracht wordt gemachtigd mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

Het college weigert de omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding in de voortuinstrook.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 52 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit -  Alexander Franckstraat 34/Elfbunderweg 9 - Slopen van gebouwen, herbouwen van een rusthuis (15 assistentiewoningen en 64 kamers), vellen van 5 hoogstambomen, reliëfwijzigingen, aanleggen van verhardingen en een wadi + uitbaten van een rust- en verzorgingstehuis

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het wijzigingsverzoek.

Artikel 2

Het college gaat opnieuw over tot openbaar onderzoek.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om opnieuw advies te vragen aan de betrokken instanties over de gewijzigde aanvraag.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Vellen bomen - Hellestraat 47-49 - 9 populieren en 4 beuken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 10 bladverliezende hoogstambomen met een minimale plantmaat <14/16>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Tijdelijke aanstelling onderwijzer vluchtelingencrisis

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Aanstelling technicus elektricien (D4-D5) - 38/38 - onbepaalde duur

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Aanstelling waarnemend Omgevingsambtenaar/Diensthoofd omgeving

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

Re-integratietraject

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 november 2022

 

BKO - Busvervoer - vrijwilliger

 

 

Publicatiedatum: 23/11/2022