Boechout

Zitting van 15 februari 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Belasting masten & pylonen - Proximus & Telenet

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'masten & pylonen (Proximus & Telenet)' - AJ2021 uitvoerbaar voor een bedrag van 6.000€.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Charter preventieplatform gezondheid

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich namens de gemeente Boechout aan bij het preventieplatform gezondheid en gaat akkoord met de inhoud van het charter (zie bijlage).

Artikel 2

De burgemeester ondertekent namens de gemeente Boechout het charter van het preventieplatform gezondheid, via het daarvoor voorziene digitale platform.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Gemeente zonder gemeentehuis - Samenwerkingsovereenkomst met stad

Mechelen omtrent de projectaanvraag Burgerloket - Goedkeuring

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst principieel goed en legt deze ter bekrachtiging voor aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 27 oktober 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 27 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 22 december 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 22 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

IGEAN DV - Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 19 januari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 19 januari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

IGEAN MV - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 19 januari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 19 januari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Gemeenteplannen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen besluit om niet in te gaan op het voorstel van Gentle en om geen nieuwe gemeenteplannen te laten maken. Het staat Gentle vrij om 'bedrijfsplannen' te maken, waar het logo van de gemeente niet op wordt vermeld.

Artikel 2

Het college besluit om de retributiekost van 160 euro aan te rekenen aan Gentle. De communicatiedienst zal Gentle daarvan op de hoogte brengen.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Garageverkoop 19 februari 2022 te Lange Kroonstraat 166 - geen inname openbaar domein

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het houden van een éénmalige garageverkoop te Lange Kroonstraat 166.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verwacht dat de op dat moment geldende coronamaatregelen worden nageleefd.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Aanvraag muziekactiviteit - Scouts Vremde -  Eetfestijn met fuif "30 jaar Scouts Vremde" op 19/03/2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming om bovenvermelde muziekactiviteit te laten doorgaan.

Artikel 2

Het geadviseerde geluidsniveau wordt toegestaan mits strikte naleving van de regelgeving hieromtrent.

Artikel 3

Het aantal maatregelen, opgelegd door de politie, alsook de coronamaatregelen die op dat ogenblik van toepassing zullen zijn, dienen strikt te worden opgevolgd.

Artikel 4

Het college legt volgende beperkende maatregel op: het einduur van de fuif is stipt 03.00 uur, om 02.30 uur dient de muziek afgebouwd te worden. Er moeten gratis oordopjes aangeboden worden.

Artikel 5

Er dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien a rato van 1 per 200 aanwezigen (in casu 4 personen), bovenop de verantwoordelijke voor de veiligheid.

De namen van de vrijwilligers voor de interne bewakingsdienst werden reeds opgegeven aan politie MINOS voor screening. Bij wijzigingen dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Aanvraag projectsubsidie Art in the Box

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een projectsubsidie van 1.500 euro toe te kennen aan Art in the Box mits alle voorwaarden worden nageleefd. Hiervan mag 50% uitgekeerd worden als voorschot.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Verslag Cultuurraad december 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Sport Overdag - lesgever seniorengym

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanstelling van de organisatie Amitabha om een lesgever te voorzien voor de wekelijkse les seniorengym op donderdagvoormiddag, dit tot 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Verslag vergadering SAR 7 januari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de seniorenraad van 7 januari 2022 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Verkeer.22/006 (20) Schade door hinder van verkeer

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring aan de offerte van de provincie om de geluidsmetingen uit te voeren. De eigenaar dient indien hij deze metingen wil laten uitvoeren, zelf de kosten te dragen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst openbare werken en mobiliteit om verder in te zetten op het weren van doorgaand zwaar verkeer in de Heuvelstraat.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

2007-033 (22) Rup Mussenhoeve - Voorlopige oplevering voetpaden deel 3

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het PV van voorlopige oplevering van de voetpaden in de Zwaluwstraat, Eksterstraat en Kievitstraat (deel Zuiderdal).

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

2018/025-068 (23) Bouwwaarborg - Binnensteenweg 172-178 - heraanleg voetpad/berm na bouwproject

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan bijgevoegde schets en raming.

Artikel 2

Het college gaat akkoord met de verdeelsleutel voor het herstel van het voetpad.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

2014-004 (24) Restauratie hekwerk George Van Raemdonckpark - gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de dienst openbare werken en mobiliteit.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “Restauratie hekwerk George Van Raemdonckpark” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Smego Metaalwerken, Hoge Mauw, 2370 Arendonk tegen het nagerekende offertebedrag van 93.485,81 euro incl. BTW.

Artikel 4

Indien de premie van 50% via Kempens Landschap niet wordt verkregen vervalt de opdracht.

Artikel 5

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2022 079/27000000/072000.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 15 februari 2022

 

Verk.22/007 (26) Nijverheidsstraat/Binnensteenweg - parkeerverbod - AAR

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken en mobiliteit om in de Nijverheidstraat en de Binnensteenweg een bijkomend parkeerverbod in te voeren.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden en markering.

Artikel 3

In hoofdstuk 6 art. 20 van het aanvullend reglement toe te voegen:

Binnensteenweg:

- thv. huisnr.107 over een lengte van 6m voor het kruispunt met de Nijverheidsstraat.

In hoofdstuk 5 art. 14 van het aanvullend reglement toe te voegen:

Nijverheidsstraat:

- Aan de onpare zijde vanaf het kruispunt met de Binnensteenweg tot het volgende kruispunt

Artikel 4

Dit aanvullend reglement heeft betrekking op een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Burgemeestersconvenant - Deelname Earth Hour 2022 - 26 maart 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente Boechout doet mee met Earth Hour 2022 op 26 maart 2022. Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan Fluvius om de klemtoonverlichting kosteloos te doven voor de volgende locaties: aan de kerk van Boechout, het gemeentehuis en de kapel aan de Wommelgemsesteenweg (cfr nacht van de duisternis).

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen doet ook een oproep aan onze burgers om tussen 20u30 en 21u30 de lichten te doven en het gebruik van elektrische apparaten te vermijden.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - Inventaris

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen heeft de bestaande inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten nagezien en stelt dat er geen nieuwe bedrijfsruimten bekend zijn om op te nemen in deze inventaris.

Artikel 2

Het college geeft deze informatie door aan het departement omgeving, Vlaamse overheid, leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten via de RWO Datamanager.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Leegstandsregister - Bergstraat 1 - Schrapping

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de woning Bergstraat 1, 2530 Boechout te schrappen uit het leegstandsregister.

Artikel 2

De zakelijk gerechtigde wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.

Artikel 3

De wijziging in het leegstandsregister wordt doorgegeven naar AGIV om deze woning te schrappen uit het geografisch bestand van de Vlaamse voorkooprechten.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

GECORO – Omgevingsvergunning voor het aanleggen van overdekte padelvelden, parkeerplaatsen, verhardingen, wadi en verbouwen van sportcentrum – Olieslagerijstraat 19 – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO van 7 februari 2022 met betrekking tot aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van overdekte padelvelden, parkeerplaatsen, verhardingen, wadi en verbouwen van sportcentrum gelegen in Olieslagerijstraat 19.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Olieslagerijstraat 19 - Aanleggen van overdekte padelvelden, parkeerplaatsen, verhardingen, wadi en verbouwen van sportcentrum

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 3 - Aanleggen van verharding in de voortuinstrook (wijziging t.o.v. de vergunde bouwplannen)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2022

 

Aanstelling - Technicus schrijnwerker - contractueel - D4-D5 - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2022