Gemeente Boechout

Zitting van 27 november 2023

Van 20:00 uur tot 22:16 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, gemeenteraadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Philip Verstappen, gemeenteraadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 23 oktober 2023 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 23 oktober 2023.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 23 oktober 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Wijziging samenstelling raadscommissie financiën - Kennisname

 

Voorgeschiedenis

Gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 waarbij de oprichting en de samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën werd goedgekeurd.

Gemeenteraadsbesluiten van 24 juni 2019, 21 oktober 2019 en 25 januari 2021 waarbij de samenstelling van de gemeenteraadscommissie financiën werd gewijzigd.

 

Samenstelling:

PRO Boechout&Vremde: Ria Van Den Heuvel, Marleen Dolfeyn, Fernando Marques da Silva en Johan Van Hoof

N-VA: Erik Philibert en Christel Naenen

CD&V: Willy Van Genechten

Groen-Gangmaker: Joost Derkinderen

't Dorp: Lode Van den Brande

Feiten en context

Door het ontslag van de heer Fernando Marques da Silva  als gemeenteraadslid dient overgegaan tot een nieuwe voordracht.

De individuele akte van voordracht, waarbij de heer Bruno Doms wordt voorgedragen, werd ingediend bij de algemeen directeur op 20 oktober 2023.

Argumentatie

Artikel 39 en 40 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Juridische grond

Artikel 37 van het decreet lokaal bestuur.

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de ingediende voordracht, waarbij de heer Bruno Doms wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de raadscommissie financiën.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

ABB - Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van  Boechout - Kennisname

 

Feiten en context

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 13 november 2023 met betrekking tot de jaarrekening 2022.

Juridische grond

Artikel 332, §1, derde lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Boechout.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Kerkfabriek Sint-Bavo - Budget 2024 - Kennisname

 

Feiten en context

Het centraal kerkbestuur (CKB)heeft op 14 november 2023 het budget 2024 ingediend bij het gemeentebestuur en bij het Bisdom Antwerpen.

Bisdom Antwerpen heeft in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan gunstig advies verleend op 15 november 2023.

Advies financieel directeur

Het budget 2024 past binnen het goedgekeurd meerjarenplan 2020-2025 dd. 25 november 2019. Het exploitatieoverschot is hoger dan geraamd in het meerjarenplan. Het investeringsoverschot is een overgedragen saldo van vorige jaren. Er wordt geen toelage voor nieuwe investeringen gevraagd.

Juridische grond

- Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest (art. 2, 3, 46 en47), in werking getreden op 1 maart 2005 (behalve het financiële gedeelte);

- Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

- Ministerieel besluit van 27 november 2006 voor het vastleggen van de boekhoudkundige modellen;

- Omzendbrief BA 2005/01 van 25 februari 2005 over de toepassing van het decreet van 7 mei 2004

- Omzendbrief BB-2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten;

- Omzendbrief BB-2013/01 van 1jmaart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Bavo.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Beleidsnota digitale inclusie - Kennisname

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Reden: De bevoegde schepen is afwezig wegens ziekte. Er wordt gevraagd dit punt te verdagen naar de volgende vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 november 2023

 

Afval - Reglement voor de toekenning van een toelage ter ondersteuning van de inwoners van Boechout met een stijgende afvalkost ten gevolge van bepaalde medische aandoeningen - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Boechout heeft gekozen om bij de invoering van de selectieve inzameling van restafval te werken met restafvalcontainers met een chip. De gemeente heeft dit met het collegebesluit van 27 februari 2023 aangegeven. De startdatum was 17 oktober 2023.

Feiten en context

Het bezitten en gebruiken van een restafvalcontainer met chip voor het aanbieden van huisvuil is verplicht voor huishoudens. Het wegen van het afval zorgt voor een eerlijke toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt'. Door dit principe toe te passen, worden inwoners aangezet afvalstoffen die niet worden voorkomen of herbruikt, maximaal te sorteren aan de bron.

In alle gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN milieu & veiligheid wordt dezelfde retributie- en diftarsysteem toegepast om afvaltoerisme binnen de regio te vermijden.

De retributies worden geïnd via het voorschottensysteem waarvan de gebruikte dienstverlening zal afgehouden worden. De voorschotten moeten worden betaald op een rekening van de gemeente. Personen met bepaalde medische problemen hebben ongewild meer restafval welk doorweegt op de diftarkost voor huisvuil.

Boechout voorziet daarom een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor deze categorieën van inwoners. De toelage is bedoeld om de afvalkosten ingevolge bovengenoemde reden te drukken. 

De ondersteuning gebeurt door het diftarsaldo van het desbetreffende gezin te verhogen met een toelage. Igean biedt de mogelijkheid aan om door middel van een verhoging van het diftarsaldo een toelage te geven op basis van lijsten die door de gemeente worden aangeleverd. Dit voor medische redenen.

Advies

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 juni 2023.

Juridische grond

Artikel 40, §3, artikel 41, 2° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeente Boechout is lid van IGEAN milieu & veiligheid en heeft beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid gedaan.

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn niet voorzien. De nodige middelen dienen in het meerjarenplan voorzien te worden.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

§1. De gemeenteraad keurt een reglement goed voor de toekenning van een toelage ter ondersteuning van de inwoners van Boechout met een stijgende afvalkost ten gevolge van medische aandoeningen.

§2. Dit reglement bepaalt de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze toelage door middel van een verhoging van het diftarsaldo.

Het diftarsaldo is het systeem van voorschotten die via facturatie aangerekend worden aan de gezinnen door Igean om de retributie voor de inzameling en verwerking van restafval en gft-afval te voldoen.

§3 De saldoverhoging zal gebeuren op de diftarrekening van de referentiepersoon die op het adres van de begunstigde van de toelage woont.

Artikel 2

§1 Medische aandoeningen: er wordt een jaarlijkse tegemoetkoming voorzien voor inwoners van Boechout met een medische aandoening die extra restafval veroorzaakt (incontinentie, nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met blaarvorming en loslating van de opperhuid, mucoviscidosepatiënten, …).

§2 Bij verblijf in een rusthuis of een andere vorm van gemeenschapsleven is er geen recht op deze toelage. Voor de toepassing van dit reglement worden initiatieven inzake beschut zelfstandig wonen niet als vormen van gemeenschapsleven beschouwd.

§3 De tegemoetkoming wordt toegekend als aan de voorwaarden van de aanvraagprocedure is voldaan in de vorm van een verhoging van het diftarsaldo.

Artikel 3

§1 Om een toelage om medische redenen te kunnen bekomen moet er jaarlijks een correct ingevuld aanvraagformulier worden ingediend.

§2 Daaraan wordt een verklaring van een arts toegevoegd waarin deze bevestigt dat de betreffende burger een medisch probleem heeft dat voor toelage via dit reglement in aanmerking komt.
Voor personen met permanente medische problemen volstaat een eenmalige verklaring van een arts die bevestigt dat betreffende burger permanent medische problemen kent. Voor personen met tijdelijke medische problemen moet de verklaring van de arts bij elke aanvraag toegevoegd worden.

Artikel 4

Het reglement stelt volgende gemeentelijke toelage vast:

  1. De gemeente Boechout verleent jaarlijks een toelage van € 30 aan inwoners met een medische aandoening die extra restafval veroorzaakt.
  2. Legt de inwoner een attest van een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds voor, dan wordt de toelage opgetrokken naar € 60.

Artikel 5

§1 Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvaarding van de dossiers. Al deze stukken of inlichtingen zijn strikt vertrouwelijk en mogen enkel gebruikt worden in verband met de toekenning van deze toelage.

§2 Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de gestelde voorwaarden niet zijn nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de uitbetaling van de toelage van het saldo geheel of gedeeltelijk schorsen of terugvorderen en de betrokkene voor verdere toelagen uitsluiten.

Artikel 6

Alle betwistingen betreffende de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 8

Overgangsmaatregel:

De aanvragers waaraan in 2024 een toelage wordt toegewezen krijgen voor het werkjaar 2023 een bijkomende toelage van respectievelijk € 7,5 of € 15.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Punt bijlagen/links Reglement toelage medische aandoeningen.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Jan Frans Willemsschool - Nieuwe leerplannen - Stemming

 

De leerplannen zelf zijn enkel digitaal raadpleegbaar via een beveiligd account op de website van de OVSG. Indien u deze plannen wenst in te kijken kan u hiervoor een afspraak maken bij de dienst secretariaat.

 

Feiten en context

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn scholen beschikken over door de overheid goedgekeurde leerplannen.

Een schoolbestuur kan ervoor kiezen om eigen leerplannen te ontwikkelen en in te dienen of gebruik te maken van leerplannen die door derden worden ontwikkeld en ingediend.

De leerplannen zijn voor de onderwijsinspectie een aanvullend instrument om het kwaliteitsbeleid van een school te kaderen.

Het naleven van de reglementering over de leerplannen is een erkenningsvoorwaarde.  Een officiële school moet bovendien als erkenningsvoorwaarde de leerplannen volgen van ofwel OVSG, POV of het gemeenschapsonderwijs, ofwel eigen leerplannen ermee verenigbaar.

 

Een leerplan moet voldoen aan de volgende decretale en reglementaire criteria:

        het is beperkt in omvang;

        het laat voldoende ruimte voor de inbreng van scholen, leraren, lerarenteams of leerlingen en geeft dit ook aan;

        het neemt alle door het Vlaams Parlement goedgekeurde ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en eindtermen voor het gewoon lager onderwijs letterlijk op waarbij transparant het onderscheid wordt gemaakt tussen welke doelen de eindtermenrealiseren en met welke doelen de ontwikkelingsdoelen worden nagestreefd;

        het is in overeenstemming met de internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder;

        het respecteert de goedgekeurde eindtermen en ontwikkelingsdoelen;

        het wordt in samenhang ingediend met andere leerplannen;

        het vermeldt de doelgroep;

        het vermeldt de administratieve benamingen van de leerlingengroepen voor wie het leerplan bestemd is;

        het leerplan maakt de systematiek duidelijk volgens welke het is opgebouwd (geeft samenhang weer met voorgaande en volgende leerjaren);

        het leerplan vertoont consistentie met de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen;

        het leerplan vermeldt duidelijk welke materiële vereisten minimaal noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering.

Het schoolbestuur houdt ook rekening met de volgende bijkomende criteria over het pedagogisch project van de school:

        de mate waarin het leerplan compatibel is met het open karakter (open staan voor alle leerlingen ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerling) van een school van het officieel gesubsidieerd onderwijs;

        de mate waarin het leerplan compatibel is met het eigen pedagogisch project;

        de mate waarin het leerplan compatibel is met de beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs;

        de mate waarin het leerplan de scholen kansen biedt om het curriculum af te stemmen op de eigen schoolcontext en visie (schooleigen curriculum);

        de mate waarin het leerplan vergezeld wordt van didactische toelichting die ondersteunend is voor de leraren.

Argumentatie

OVSG heeft ten behoeve van zijn schoolbesturen en met respect voor de lokale autonomie onder de naam LEER LOKAAL een nieuw geïntegreerd leerplan ontwikkeld voor de basisschool met ingang van 1 september 2023. Dit digitaal leerplan (online tool met achterliggende databank) bevat de authentieke en decretaal vastgelegde onderdelen, maar het is ruimer dan dat. LEER LOKAAL bestaat namelijk uit een basisleerlijn, ondersteunende doelen, verdiepende doelen en uitbreidingsdoelen en vertrekt vanuit de zestien Europese sleutelcompetenties.

OVSG heeft LEER LOKAAL ingediend bij de onderwijsinspectie.  De onderwijsinspectie heeft een advies tot definitieve goedkeuring uitgebracht.  De Vlaamse Regering heeft LEER LOKAAL definitief goedgekeurd.

Het schoolbestuur wenst op voorstel van de directeur gebruik te maken van LEER LOKAAL voor zijn school van het basisonderwijs.

Het schoolbestuur stelt na toetsing vast dat LEER LOKAAL voldoet aan alle criteria en kiest daarom voor het gebruik van LEER LOKAAL in zijn school van het basisonderwijs.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40, §1-§2.

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 45 en art. 62, §1, 9° en §2, 2°.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

Het leerplan LEER LOKAAL van OVSG wordt gebruikt in de school van het gemeentelijk basisonderwijs, met name Jan Frans Willemsschool, Jef Van Hoofplein 22, 2530 Boechout.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 14 december 2023 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Philip Verstappen en mevrouw Marleen Dolfeyn voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Feiten en context

De gemeente werd per schrijven van 26 oktober 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de digitale Algemene Vergadering van Cipal van 14 december 2023 om 16.00 uur.

De vergadering heeft het volgende agendapunten:

 

  1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
  2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2024
  3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende het agendapunt van deze algemene vergadering.

De voorstellen van de raad van bestuur van Cipal.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van het agendapunt te weigeren.

De statuten van Cipal.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota, de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 goed.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 20 december 2023 - Stemming

 

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de jaarvergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, in het kader van de oprichting van een zelfstandige groepering. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen getekend op 25.01.2021.

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen getekend op 23.11.2021.

De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening.

 

Nota te ontwikkelen activiteiten en begroting

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

De raad van bestuur van 18.10.2023 heeft haar goedkeuring gehecht aan nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2024 evenals aan de begroting 2024. De buitengewone algemene vergadering keurt deze documenten goed.

 

Benoemen bestuurder - raad van bestuur

Artikel 431 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat IGEAN dienstverlening naast een algemene vergadering over een raad van bestuur beschikt. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur stelt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

 

Koen Volckaerts, burgemeester Hove, heeft ontslag genomen als schepen en als gemeenteraadslid waardoor hij ook geen lid meer is van de raad van bestuur.

De gemeenteraad van Hove heeft in zitting van 26.09.2023 Lenn De Cleene voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening.

De benoeming van deze bestuurder wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20.12.2023.

 

Aanvaarden toetreding IVEBICA

Met het besluit van de raad van bestuur van 6.09.2023 drukt IVEBICA de wens uit om toe te treden tot IGEAN dienstverlening.

In uitvoering van artikel 420 van het decreet lokaal bestuur en artikel 7 van de statuten van IGEAN wordt de vraag tot toetreding ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Art. 11 van de statuten van IGEAN stelt dat de algemene vergadering de bedragen bepaalt die moeten geplaatst worden door IVEBICA. De algemene vergadering bepaalt tenslotte het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Naar analogie met de andere “niet-gemeentelijke” deelnemers, worden er aan IVEBICA 5 aandelen toegekend, elk met een waarde van 12,50 euro of een totaal bedrag van 62,50 euro. 

Dit bedrag moet volledig geplaatst en volstort worden.

 

Uitnodiging buitengewone algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 18.10.2023 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te organiseren op woensdag 20.12.2023 om 19 u met volgende dagorde:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2024

2. goedkeuren van de begroting 2024

3. benoemen bestuurder

4. aanvaarden van toetreding IVEBICA.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 20.10.2023 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20.12.2023 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 18.10.2023

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie met de begroting voor 2024.

 

Vertegenwoordiger en mandaat buitengewone algemene vergadering

De gemeenteraad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid.

Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

Juridisch kader

• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

• Statuten van IGEAN dienstverlening

 

Financiële gevolgen

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

 

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 20.12.2023 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2024

2. goedkeuren van de begroting 2024

3. benoemen bestuurder

4. aanvaarden van toetreding IVEBICA.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 20.12.2023 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 20 december 2023 - Stemming

 

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN

milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN

milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen getekend op 23.11.2021.

De gemeente is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

 

Nota te ontwikkelen activiteiten en begroting

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

 

De raad van bestuur van 18.10.2023 heeft haar goedkeuring gehecht aan nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2024 evenals aan de begroting 2024. De buitengewone algemene vergadering keurt deze documenten goed.