Boechout

Zitting van 28 februari 2023

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Organisatie van de evaluatie van de algemeen directeur tijdens de proeftijd

 

BESLUIT

Artikel 1

Het evaluatiecomité zal zich voor de evaluatie van de algemeen directeur tijdens de proeftijd laten bijstaan door Key Consult via de aansluiting bij Poolstok.

Artikel 2

Het samenwerkingsvoorstel van Poolstok, in bijlage, wordt goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2021 - Kwartaal 2 - Vonnis rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 15 februari 2023 waarbij de vordering ingediend door de SA Sitmedia, tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2021-kwartaal 2 werd afgewezen als ongegrond.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Belasting op aanplakborden AJ2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'aanplakborden AJ2022' uitvoerbaar voor een bedrag van € 23.730.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Belasting op leegstand AJ2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'leegstand van gebouwen en woningen - aanslagjaar 2022' uitvoerbaar voor het bedrag van € 18.000.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk KW 4/2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier reclamedrukwerk 4de kwartaal 2022 uitvoerbaar ten bedrage van € 24.960,00.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Ontwerp van actualisering GPP 2020-2025 en JAP 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bijgevoegde ontwerpen van actualisering van het GPP 2020-2025 en JAP 2023 en legt deze voor op de eerstvolgende vergadering van het HOC PBW en vervolgens ter goedkeuring aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

GZG - Project Boechout - Periodieke opvolging - 20 december 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de periodieke opvolgingsvergadering van 20 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

GzG – Deelproject SharePoint – Data-analyse

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het nemen van een abonnement op RMTool gedurende de migratieperiode naar Sharepoint en geeft opdracht aan alle leidinggevenden om hun medewerkers voldoende tijd te geven voor de uitvoering van de data-analyse.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

ICT-veiligheidsaudit

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bestelling en uitvoering van een ICT-veiligheidsaudit.

Artikel 2

De ICT-veiligheidsaudit zal uitgevoerd worden door de firma Deloitte in de week van 5 juni 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Kerkfabriek van de H. Bavo - Verslag van de vergadering van de Kerkraad van 12 december 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Kerkraad van 12 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Fluvius OV - Notulen Raad van Bestuur van 11 januari 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 11 januari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 20 januari 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 20 januari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Goedkeuring data Sfinks 2023

 

BESLUIT

Enig Artikel

College van burgemeester en schepenen keurt de volgende 3 evenementen van SFINKS -Animatie vzw principieel goed:

        Sfinks Mundial van 18 mei (12u) tot en met 19 mei 2023 (1u)

        Sfinks Mixed van 27 juli (15u) tot en met 31 juli 2023 (2u)

        Bedankingsfeest Sfinks van 4 augustus (18u) tot en met 5 augustus 2023 (1u)

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Vremd Ongeremd op zaterdag 18 maart 2023 in zaal den Boom

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Esmoreit de Neef van de ouderraad van de dorpsschool van Vremde voor het organiseren van Vremd Ongeremd in zaal den Boom op zaterdag 18 maart 2023 om 21 uur tot zondag 19 maart 2023 om 3 uur..

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Kinder- en ouwzakkenfuif op vrijdag 14 april 2023 in zaal de Sneppe

 

BESLUIT

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Katrijne van Hoof van de ouderraad van de Gidsen Boechout voor het organiseren van de kinder- en ouwzakkenfuif in zaal de Sneppe op vrijdag 14 april 2023 vanaf 18 uur tot zaterdag 15 april 2023 om 3 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2.

Het college van burgemeester en schepenen staat het geluidsniveau van maximum 95dB(A) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Tijdens de kinderfuif geldt het maximum geluidsniveau van 85 dB(A).

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarde op aan de organisator: extra toezicht op de buitenterreinen (o.a. parking en wadi) en bij het afsluiten van de fuif ifv de veiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Gidsenfeesten op zondag 16 april 2023 in de Gidsenlokalen aan de Bistweg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Katrijne Van Hoof van de oudervereniging van de Gidsen Boechout voor het organiseren van de Gidsenfeesten aan de gidsenlokalen aan de Bistweg in Boechout op zondag 16 april 2023 van 11 tot 20 uur. Het gaat om een familiedag met optreden van de leden, springkasteel, spelletjes voor de kinderen en de  mogelijkheid tot eten en drinken.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) tijdens de optredens (van 14 tot 15 u.) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

Artikel 4

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 februari 2023

 

Kosten gebruikers benedenlokaal Bunderhoeve

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepen gaat akkoord met het voorstel om € 10 kostenvergoeding te vragen per activiteit als drankenforfait bij gebruik van benedenlokaal Bunderhoeve, en dat voor gebruik vanaf 1 februari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 28 februari 2023

 

Open seniorennamiddag Bunderhoeve

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepen gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze en drankprijzen.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

2014/007 (33) Alexander Franckstraat - definitieve oplevering - vrijgave borg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het proces verbaal van definitieve oplevering voor het dossier "Aanleg fietspaden Alexander Franckstraat".

Artikel 2

De tweede helft (€ 27.460) van borgtocht nr. 10/307494 van € 54.920,00 mag vrijgegeven worden.

50% (€ 12.147,5) van de resterende borgtocht nr 10/307495 van initieel € 48.590,00 mag vrijgegeven worden zodat er nog 25% van de totale borg blijft openstaan.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

2007/033 (34) RUP Mussenhoeve  - voorlopige oplevering Laurierhaag

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de voorlopige oplevering van de laurierhaag.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

2007/033 (35) RUP Mussenhoeve - beplanting Pimpelmeesstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de bomen in de Pimpelmeesstraat te vervangen door een blokhaag type:

Spirea (x) Cinera ‘Grefsheim’    of  Spirea Thunbergii

Potcontainers  van  3 l  > 3per m² of potcontainers  van  10 l  > 1 per m²

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Oprit2022-013 (24) Aanleg oprit - Janssenlei 11A

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanleg zoals aangegeven op bijgaande schets.

De aanleg van deze oprit op te nemen binnen het project “Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan”.

Artikel 2

De retributie bedraagt 560 euro.

Artikel 3

Het bedrag van de retributie wordt gevorderd na de effectieve uitvoering binnen het project "Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan".

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Oprit2022-014 (25) Aanleg oprit - Janssenlei 11B

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanleg zoals aangegeven op bijgaande schets. De aanleg van deze oprit op te nemen binnen het project “Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan”

Artikel 2

De retributie bedraagt 630 euro.

Artikel 3

Het bedrag van de retributie wordt gevorderd na de effectieve uitvoering binnen het project "Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan".

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Oprit2022-015 (26) Aanleg oprit - Janssenlei 16

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanleg zoals aangegeven op bijgaande schets. De aanleg van deze oprit op te nemen binnen het project “Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan”

Artikel 2

De retributie bedraagt 560 euro.

Artikel 3

Het bedrag van de retributie wordt gevorderd na de effectieve uitvoering binnen het project "Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan".

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Oprit2022-016 (27) Aanleg oprit - Janssenlei 5

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanleg zoals aangegeven op bijgaande schets. De aanleg van deze oprit op te nemen binnen het project “Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan”

Artikel 2

De retributie bedraagt 1.120 euro.

Artikel 3

Het bedrag van de retributie wordt gevorderd na de effectieve uitvoering binnen het project "Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan".

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Oprit2022-017 (28) Aanleg oprit - Janssenlei 12

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanleg zoals aangegeven op bijgaande schets. De aanleg van deze oprit op te nemen binnen het project “Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan”

Artikel 2

De retributie bedraagt 910 euro.

Artikel 3

Het bedrag van de retributie wordt gevorderd na de effectieve uitvoering binnen het project "Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan".

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Oprit2022-018 (29) Aanleg oprit - Janssenlei 18

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanleg zoals aangegeven op bijgaande schets. De aanleg van deze oprit op te nemen binnen het project “Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan”

Artikel 2

De retributie bedraagt 770 euro.

Artikel 3

Het bedrag van de retributie wordt gevorderd na de effectieve uitvoering binnen het project "Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan".

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Oprit2022-019 (30) Aanleg oprit - George van Raemdoncklaan 2

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanleg zoals aangegeven op bijgaande schets. De aanleg van deze oprit op te nemen binnen het project “Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan”

Artikel 2

De retributie bedraagt 630 euro.

Artikel 3

Het bedrag van de retributie wordt gevorderd na de effectieve uitvoering binnen het project "Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan".

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Oprit2022-020 (31) Aanleg oprit - George van Raemdoncklaan 4

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanleg zoals aangegeven op bijgaande schets. De aanleg van deze oprit op te nemen binnen het project “Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan”

Artikel 2

De retributie bedraagt 560 euro.

Artikel 3

Het bedrag van de retributie wordt gevorderd na de effectieve uitvoering binnen het project "Project Janssenlei-George van Raemdoncklaan".

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

GECORO – Omgevingsvergunning voor het bouwen van een sociaal woonproject (32 woonentiteiten), vellen van hoogstambomen en uitvoeren van omgevingswerken – Molenlei 48-60/Jan Cockxplein 8-9 – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het gunstig advies met aandachtspunten van de GECORO van 15 februari 2023 met betrekking tot het bouwen van een sociaal woonproject (32 woonentiteiten), vellen van hoogstambomen en uitvoeren van omgevingswerken gelegen in Molenlei 48-60/Jan Cockxplein 8-9.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - Bloemenhof 11 - stopzetting grondwaterwinnning

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding van volledige stopzetting.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Vergund geacht - Broechemsesteenweg 143 - Aanbouw aan een zonevreemde woning en 2 bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanbouw aan de zonevreemde woning (met stalling en schuur) en de 2 bijgebouwen op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Omgevingsberoep - Grensstraat z/n - Verwijderen van bomenrij

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de inwilliging van de omgevingsberoepen door de deputatie op 2 februari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Omgevingsberoep - Veldkant 26 - Slopen en herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB) en bijgebouwen, aanleggen van een wadi

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het omgevingsberoep aangetekend bij de deputatie.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat het ongunstig advies en de argumentatie zoals opgenomen in het weigeringsbesluit van 29 november 2022 behouden blijven.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit collegebesluit te bezorgen aan de deputatie.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 18A - Regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook (wijziging t.o.v. vergunde bouwplannen) - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 645 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van verharding in de achtertuinstrook

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning deels, het verbouwen van een eengezinswoning (OB) wordt gemachtigd mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

Het college weigert de omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding in de achtertuinstrook.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 109 - Afwijking stedenbouwkundige voorschrifen RUP Mussenhoeve voor de bouwhoogte en dakvorm van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Welvaartstraat 73 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 35 - Bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Omgevingsvergunning exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Provinciesteenweg 457 - Hernieuwing van de vergunning

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Spokenhofstraat 26 - Bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf (heraanvraag)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 12 januari 2023.

Artikel 2

Het college stelt dat haar standpunt zoals opgenomen in het weigeringsbesluit van 21 september 2021 behouden blijft.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit collegebesluit te bezorgen aan de deputatie.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

JZP/2022/003 - Levering, plaatsing en onderhouden bebloeming op het grondgebied van Boechout - verlenging gunning voor 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent voor 2023 de goedkeuring voor de verlenging van de opdracht “Leveren, plaatsen en onderhouden bebloeming op het grondgebied van Boechout”  met het bestek nr. JZP/2022/003 ,tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

Artikel 2

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2022/003.

Artikel 3

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 22800000/06800

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Kapmachtiging Agentschap voor Natuur en Bos - Vellen van populier en fijnsparren

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging onder voorwaarden verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos op 17 februari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Vellen bomen - Broechemsesteenweg 21 - 1 notelaar

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de kapvergunning.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor een onderhoudssnoei uit te voeren door een boomdeskundigde. De aanvraag kan in de maand augustus terug herzien worden op vraag van de aanvrager.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Vellen bomen - Oude Steenweg 132 - 1 prunus

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uitvoeringsbesluit wegens veiligheidsredenen voor het vellen van 1 prunus van 13 februari 2023.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat er een heraanplant dient uitgevoerd te worden binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 bladverliezende streekeigen halfstam boom, . De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 februari 2023

 

Intrekking aanstelling deskundige ICT - contractueel - B1-B3

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2023