Boechout

Zitting van 23 mei 2023

Van 09:00 uur tot 10:37 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Belasting op Masten & Pylonen Telenet AJ2022

BESLUIT

Enig artikel

Het aanslagbiljet met kohierartikel 972000001 dd.3 november 2022, op naam van Belgium Tower Partners, wordt geannuleerd en er wordt voor dezelfde mast Code Site :AN135B - Veldkant 6a een aanslagbiljet opgemaakt aan Telenet Group NV.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Belasting masten & pylonen Telenet AJ2022

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'Masten & pylonen - Telenet - AJ2022, uitvoerbaar voor een bedrag van 3.000€.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Afrekening vaccinatiecentrum AED Zora

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het vaccinatiecentrum AED Zora.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Pidpa jaarrekening 2022 correctie

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Pidpa van 16 mei 2023 in verband met de rechtzetting van het bedrag van de achtergestelde lening mbt de rioleringsactiviteiten.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Aankoop, levering en plaatsing digitale borden Jan Frans Willemsschool  - Goedkeuring gunning

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 mei 2023, opgesteld door de Dienst ICT.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “Aankoop, levering en plaatsing digitale borden” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Vanerum België, Kleine Schaluinweg 7 te 3290 Diest tegen het nagerekende offertebedrag van € 44.150,16 excl. btw of € 53.421,69 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4

Het college geeft toestemming om de uitbreiding van de garantie bij te bestellen tegen de meerkost van € 1.200 excl. btw of € 1.452 incl. 21% btw.

Artikel 5

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. ICT/2023/0001.

Artikel 6

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 24100100/080000-2020/1-3020 - Recurrent-2020014 - Educatief materiaal school.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

GzG - M365 - Changemanager

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van change management en geeft opdracht aan de dienst ICT om dit verder uit te werken.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

GzG - M365 tools - Opleiding

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het uitgewerkt vormingsaanbod en geeft opdracht aan de dienst ICT om dit verder uit te werken.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Kerkfabriek Sint-Jan-in-d'Olie - Verslag van de vergadering van 4 mei 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Kerkraad van 4 mei 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Agentschap Binnenlands Bestuur - Klacht van raadslid Lode Van den Brande - bespreking forensische audit tijdens de gemeenteraad van 24 april 2023 – handelwijze waarnemend voorzitster

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 22 mei 2023 in verband met hogervermelde klacht en formuleert een antwoord aan het Agentschap  Binnenlands Bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Buurtvergadering Smeendijk / Nieuweweg - verslag

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de infovergadering/buurtoverleg over de Smeendijk en de Nieuweweg.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

WSE oproep Inburgeringstraject Nieuwkomers

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de intentieverklaring tot engagement van deelname aan het organisatienetwerk "participatie- en netwerktrajecten" - 4de pijler inburgering in het kader van de Europa WSE Oproep 41 goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt het mandaat aan Kina om het netwerkleiderschap op te nemen en de subsidie in het kader van de Europa WSE Oproep 41 te verwerven goed.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen keurt de intentie goed om binnen het organisatienetwerk 4de Pijler met de lokale besturen van de ZORA regio een projectaanvraag tot uitwerking van acties binnen de tweede Europa WSE 4de Pijler oproep voor te bereiden.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen keurt de intentie goed om met de lokale besturen van de ZORA regio een projectaanvraag tot uitwerking van acties binnen de oproep Plan Samenleven voor te bereiden.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Verslag jeugdraad 8 mei 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de jeugdraad die plaats had op 8 mei 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Projectsubsidies 't Waait in 't Park

BESLUIT

Enig artikel

Het college gaat akkoord om 2.500 euro subsidie te verstrekken aan vzw waaiende woorden voor de organisatie van 't Waait in 't Park 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Straatfeest IJzerlei op zaterdag 24 juni 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Nancy De Nys van buurtcomité Het Midden voor het organiseren van een straatfeest in de IJzerlei op zaterdag 24 juni 2023 van 15u. tot 21u. De opbouw start om 10u. en de afbraak eindigt om 22u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de werf om de nodige verkeersborden te leveren voor het afsluiten van de straat.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Treffen MTC Yells Army op zaterdag 24 en zondag 25 juni 2023

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jean Dillen van de MTC Yells Army vzw voor het organiseren van het 16de treffen MTC Yells Army (toeristische rondrit voor motorfietsen) door enkele straten in Boechout van zaterdag 24 juni 2023 om 9 uur tot zondag 25 juni 2023 om 17u. Het aanbrengen van de bewegwijzering start op vrijdag 23 juni 2023 om 10 u. en de verwijdering ervan gebeurt vóór maandag 26 juni 2023 om 22 u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Burenbrunch Weverstraat op zondag 25 juni 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Gitta Bellens van het buurtcomité van de Weverstraat voor het organiseren van een burenbrunch in de Weverstraat op zondag 25 juni 2024 van 9 tot 17u. De opbouw start om 8u. en de afbraak eindigt om 18u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het geluidsniveau van 85dB(A) dient strikt opgevolgd te worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende opdracht op aan de werf:  er dienen nadarbarelen geplaatst worden, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 in de Weverstraat ter hoogte van huisnummers 83 en 97. Nadarbarelen ter ontrading van het verkeer, voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en een verkeersbord F45 dienen geplaatst te worden in de Weverstraat ter hoogte van de Lazerijstraat en de Toeffelhoek. Het verkeer dat normaliter via de Weverstraat zou passeren, wordt via de Lazerijstraat, Eggelstraat, Pietingbaan naar de Wommelgemsesteenweg naar het centrum van Vremde omgeleid. Op de omleidingsweg wordt het best een parkeerverbod ingesteld, zodanig dat het verkeer door kan.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op: de nadarbarelen dienen door de organisator geplaatst te worden vlak voor het evenement en weer verwijderd worden vlak na het evenement.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Wijkfeest Zagerijstraat op zondag 25 juni 2023

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Willy Van Genechten van het buurtcomité van de Appelkantstraat, de Zagerijstraat  en de E.De Ridderstraat voor het organiseren van een wijkfeest op zondag 25 juni van 8 tot 20u. De opbouw start om 6u. en de opruim eindigt om 22u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Dagdisco Boechoutse op woensdag 28 juni 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eline Ophoff van studentenclub De Boechoutse voor het organiseren van een dagdisco in het Biesbesbos op woensdag 28 juni 2023 van 14u. tot 22u. De opbouw start op dinsdag 27 juni 2023 om 9 u. en de afbraak eindigt op donderdag 29 juni 2023 om 14u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De volgende specifieke voorwaarden worden opgelegd: De studentenvereniging moet zorg dragen voor het bos en de speelomgeving met bijzondere aandacht om alles piekfijn op te ruimen en achter te laten in de oorspronkelijke toestand. Er wordt geen toelating verleend om auto's te parkeren in het bos. Laden en lossen van bv. een tent, toog of geluidsinstallatie, of het plaatsen van een foodtruck, kan wel, maar mits de nodige aandacht om geen spoorvorming in het gras te hebben. Het opstellen van een fietsenstalling mag wel. De inzet van herashekken om het evenement af te sluiten is toegelaten, evenwel dient te allen tijden aandacht te zijn voor eventuele evacuatie (nooduitgangen). De geluidsnormen blijven gelden. Indien gebruik gemaakt wordt van de kampvuurcirkel, kan dit maar als er op de dag zelf geen felle wind is en er geen vuurverbod is uitgevaardigd door de Gouverneur of de burgemeester naar aanleiding van aanhoudende droogte. Er dienen steeds minstens twee meerderjarige verantwoordelijken voor het kampvuur aanwezig te zijn. Blusmiddelen dienen door de aanvragers voorzien te worden en aanwezig op het moment zelf (zand, water, branddeken …). Enkel natuurlijk (sprokkel- of onbehandeld) hout mag gebruikt worden, er mogen geen bomen uit het bos hiervoor gerooid worden of levende takken afgebroken worden. Na afloop dient het kampvuur gedoofd te worden. Het speelbos kent geen comfort. Voor elektriciteit zal er moeten voorzien worden in het gebruik van een generator. Mobiele toiletten (dixi) zullen moeten gehuurd worden. Er moet een systeem worden gehanteerd om alcoholgebruik door minderjarigen te vermijden.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Speelstraat Mussenhoevelaan op zaterdag 1 juli 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wim Vermetten van het straatcomité van de Mussenhoevelaan voor het organiseren van een speelstraat op zaterdag 1 juli 2023 van 12u. tot 19u. De opbouw start om 9u. en de afbraak eindigt om 21u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de werf om de straat af te sluiten en parkeerverbodsborden te leveren.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Straatfeest Withofstraat op zaterdag 1 juli 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Peggy Van Aert van het feestcomité Withofstraat voor het organiseren van het jaarlijkse straatfeest van de Withofstraat op zaterdag 1 juli 2023 van 15u tot 24u. De opbouw start om 12 u en de afbraak eindigt op zondag 2 juli om 12u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de werf om borden te leveren om de straat af te sluiten.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Sport Overdag - najaar 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft een principieel akkoord voor de organisatie van Sport Overdag - najaar 2023.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan sportconsulent om een programma uit te werken voor Sport Overdag - najaar 2023. De sportconsulent maakt een definitief programma inclusief kostprijs (aantal stempels per sport en per les) aan de hand van kosten-batenanalyse tegen tweede helft van juli, dit op basis van alle offertes en voorstellen voor lesgevers.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om Sport Overdag-lessen te blijven organiseren met gebruik van stempelkaarten voor de deelnemers.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Verslag sportraad 8 mei 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 8 mei 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 23 mei 2023

 

Verk.22/031(85) Gillegomstraat - Verkeerswijziging

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van de verkeersmaatregelen.

Artikel 2

Voorgaande maatregelen worden ter kennis gebracht door middel van verkeersborden en wegmarkering.

Artikel 3

In hoofdstuk 7 art. 25 Zone 30, van het aanvullend reglement toe te voegen:

Gillegomstraat

In hoofdstuk 5 art. 14 Parkeerverbod, van het aanvullend reglement toe te voegen:

Gillegomstraat

- van N10 tot en met het kruispunt Kardinaal Sterckxstraat aan beide zijden van de rijbaan

- vanaf zijgevel van huisnr. 79 tot aan het kruispunt met de Mussenhoevelaan aan beide zijden van de rijbaan

In hoofdstuk 6 art. 22 Parkeerzone met afgebakende parkeerplaatsen, van het aanvullend reglement toe te voegen:

Gillegomstraat

- 2 afgebakende parkeerplaatsen thv. huisnr. 38/40

- 3 afgebakende parkeerplaatsen thv. huisnr. 45

- 2 afgebakende parkeerplaatsen thv. huisnr. 54

- 4 afgebakende parkeerplaatsen thv. huisnr. 55 tot en met 63

- 2 afgebakende parkeerplaasten aan de overzijde van huisnr. 79

In hoofdstuk 5 art. 16 Beurtelings parkeren, van het aanvullend reglement te schrappen:

Gillegomstraat

Artikel 4

Dit aanvullend reglement betreft een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 23 mei 2023

 

Verk.23/034 (93) Sint-Bernardsstraat - fietszone

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de invoering van een fietszone goed in de Sint-Bernardsstraat vanaf het kruispunt met de Broechemsesteenweg  tot aan de gemeentegrens, in de Eekstraat en de Vennehoeveweg tot aan de gemeentegrens.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst openbare werken en mobiliteit om met de gemeente Ranst in overleg te gaan tot het organiseren van een grensoverschrijdende fietszone tot aan de Herentalsebaan.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bewonersbrief in bijlage goed.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om een combinatie van knip 1 en knip 2 te plaatsen gedurende de werken aan de Broechemsesteenweg, zoals aangegeven in de interne nota in bijlage.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen keurt de omleiding voor voertuigen goed, die zal georganiseerd worden geurende de werken aan de Broechemsesteenweg, in combinatie met de plaatsing van knip 1 en knip 2 zoals aangegeven op het plan in de interne nota in bijlage.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen keurt de omleiding voor fietsers via de Vennehoeveweg goed die zal georganiseerd worden in combinatie met de plaatsing van knip 1 en knip 2 zoals aangegeven op het plan in de interne nota in bijlage.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst mobiliteit om een AAR op te maken in functie van de goedgekeurde fietszone.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

2023/002 (92) Kerk Vremde werfverslagen april-mei 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen 1 tem 3 en veiligheidsverslagen 1 tem 4.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Attest verdeling - Appelkantstraat 26-28

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Millegemweg 13 - bronbemaling

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder volgende voorwaarde :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.

De volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

        De bronbemaling wordt voor 8 dagen toegestaan, evenwel vanaf de datum van de aanvang van de werken. De exploitant stelt de gemeente hiervan schriftelijk in kennis;

        De gegevens van de debietmeter, filter en gegevens watervoerende laag dienen voor de aanvang van de bemalingswerken overgemaakt te worden.

        Er dient een voorafmelding in het e-DOV meldpunt te gebeuren cfr. Vlarem II artikel 53.6.7

        De nodige maatregelen dienen genomen te worden om bomen in de omgeving te beschermen tegen verdroging

        Het bemalingswater wordt geloosd in de gracht in de Millegemweg.

        De lozing van het bemalingswater mag geen slib, overmatige ijzerafzetting of andere mogelijke hinder aan de waterloop veroorzaken. Een zandvang dient standaard voorzien te worden. Indien nodig, moet ook een systeem voorzien worden voor ontijzering.

        De lozingsdarm dient met de stroomrichting mee gelegd worden en mag geen hinder vormen voor de doorstroming van de gracht.

        Bij eventuele schade aan de oever van de gracht dient deze hersteld te worden in oorspronkelijke toestand.

        Een slangenbrug voorzien voor de lozing in de gracht.

        Al de communicatie naar de dienst omgeving dient verzonden te worden naar: omgeving@boechout.be met uitdrukkelijke vermelding van het dossiernummer.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Heerbaan 19 - Beëindigen van zorgwonen

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Holleweg 24 - Bouwen van een poolhouse, aanleggen verhardingen in de zij- en achtertuinstrook, regularisatie van openluchtzwembad, van plaatsen autolift en van aanleggen verhardingen in de voortuinstrook

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning deels, de regularisatie van het openluchtzwembad en het aanleggen van verhardingen in de zij- en achtertuinstrook worden gemachtigd mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

Het college weigert de omgevingsvergunning voor het bouwen van het poolhouse (met afsluitmuur), de regularisatie van het plaatsen van een autolift en van het aanleggen van verhardingen in de voortuinstrook.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kardinaal Sterckxstraat 13 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van gevelbekleding

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Molenlei 48,60/Jan Cockxplein 8-9 - Bouwen van een sociaal woonproject (32 woonentiteiten), vellen van hoogstambomen en uitvoeren van omgevingswerken

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pimpelmeesstraat 1 - Bouwen van een garage

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 508 - Slopen van een eengezinswoning (HOB)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 211 - Bouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van verhardingen

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 719 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Vellen bomen - Frans Segerstraat 50 - 5 coniferen

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning voor 4 coniferen nl. 2 vooraan (boom 1-2) en 2 achteraan (boom 4-5) mits heraanplant na de verbouwingswerken, van tenminste 4 bladverliezende bomen met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen weigert de kapvergunning voor de "Monumentale" Japanse Ceder (boom 3 - middelste boom). Het college stelt voor deze boom op te sleuven.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring "uitvoering heraanplant" onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de nieuwe aanplanting te registeren in het https://groenblauwpeil.be/.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Samenstelling selectiecommissie deskundige patrimoniumbeheer

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2023

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2023