Gemeente Boechout

Zitting van 26 september 2022

Van 20:00 uur tot 22:02 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Filip Peeters, Marleen Dolfeyn, Lotte Vanstraelen, gemeenteraadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 juni 2022 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 27 juni 2022 goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Punt bijlagen/links GRV 2022 06 27 - audio-opname.mp3 Download
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Opvolgingsrapport  BBC 2022 - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 2022.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 september 2022

 

Intrekking belasting conformiteitsattesten - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad beslist om het belastingsreglement op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest in te trekken.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 september 2022

 

Gemeentelijke verordening conformiteitsattest - Aanpassing met gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) - Stemming

 

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeentelijke verordening conformiteitsattesten, goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 september 2021, wordt opgeheven en door volgende gemeentelijke verordening conformiteitsattesten vervangen:

 

De gemeentelijke verordening conformiteitsattesten:

 

Artikel 1

Elke eigenaar en verhuurder die een woning verhuurt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een of meer studenten, moet voor elke woning een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen.

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de huurwoning:

vanaf 1 januari 2021: woningen van 40 jaar en ouder

vanaf 1 januari 2026: woningen van 30 jaar en ouder

vanaf 1 januari 2029: woningen van 20 jaar en ouder

Zolang niet aan deze verplichting is voldaan, geldt een jaarlijks terugkerende verplichting om het conformiteitsattest aan te vragen. De aanvraag wordt ten laatste ingediend op de verjaardag van de dag waarop de eigenaar en verhuurder bij aangetekend schrijven in kennis is gesteld dat hij niet over het verplichte conformiteitsattest beschikt. Als ontvangstdatum van het aangetekend schrijven geldt de eerste werkdag na de verzending.

Artikel 2

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van het aantal gebreken in categorie 1 op het technisch verslag:

</= 4 gebreken is 10 jaar

>/= 5 gebreken is 5 jaar

Artikel 3

De kostprijs van het conformiteitsattest is vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement.

Artikel 4

Inbreuken op bepalingen van deze verordening worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 350 euro en wordt opgelegd door de daartoe aangestelde ambtenaar conform de procedure vervat in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad en de goedkeuring van de Vlaamse minister van Wonen, en ten vroegste op 1 januari 2023.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 september 2022

 

Gebruikersreglement scholenwerking in verband met de bibliotheek Boechout - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het gebruikersreglement in bijlage goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Punt bijlagen/links Gebruikersreglement scholen bib 2022.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 september 2022

 

Retributie op scholenwerking i.v.m. de bibliotheek - Aanslagjaren 2022-2025 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Met ingang van 1 oktober 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 heft het gemeentebestuur een retributie op dienstverlening voor scholenwerking door de bibliotheek.

 

Artikel 2 - Betalingsplichtige

De retributie is verschuldigd door de school die van deze dienstverlening gebruik maakt.

 

Artikel 3 - Tarief

Vergoeding verloren en beschadigde materialen

Boek volwassenen informatief: 25,00 euro

Boek jeugd (fictie en informatief): 15,00 euro

Strips (volwassenen en jeugd): 10,00 euro

Tijdschriftnummer: 3,00 euro Dvd en cd: 20,00 euro

Luisterboek jeugd: 15,00 euro

Voor materialen die niet opgenomen zijn in de tabel wordt de reële kostprijs aangerekend.

 

Er geldt een jaarlijkse vrijstelling van 10 materialen die op de eindafrekening in mindering worden gebracht.

 

Artikel 4 - Betaling

Bij niet minnelijke regeling zal de inning van de retributie geschieden via burgerrechtelijke weg.

 

Artikel 5 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 oktober 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Afrekening brandweerbijdragen 2015 - werking 2014 - Negatief advies - Stemming

 

Stemming

12 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

5 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

3 onthoudingen

Wally Liekens, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Keurt de afrekening 2015 van de brandweerbijdragen voor de periode 2014 niet goed en bezorgt dit ongunstig advies aan de gouverneur.

Artikel 2

De gemeenteraad motiveert het ongunstig advies als volgt:

 I. ALGEMENE BEDENKINGEN

 

a) Problematische timing

De timing van het toesturen van de afrekeningen van de achterstallige bijdragen voor de brandweer is erg ongelukkig te noemen. We krijgen als gemeentebestuur sedert eind 2013 een afrekening van brandweerkosten die betrekking hebben op de jaren 2007 tot 2013. We begrijpen dat het arrest van de Raad van State nr. 204.782 van 4 juni 2010 daar de oorzaak toe is maar u moet ook begrijpen dat na al die jaren, deze afrekeningen wel echt ongelegen komen en het totale bedrag ver alle voorzieningen uit het verleden overtreffen.

Lokale besturen moeten volgens het gemeentedecreet en in het kader van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) werken volgens het nieuwe overheidsmanagement waarbij resultaatgericht, strategisch management en een modern financieel beheer met planning en financieel evenwicht centraal staan. De overheid verplicht de lokale besturen een zeer gedetailleerde planning op te maken, gekoppeld aan een correcte budgettering. De afrekening van de brandweerbijdrage op een moment voorleggen dat de besprekingen over de meerjarenplanning en het budget zijn afgerond, en dan bovendien met cijfers die niet konden ingeschat worden, stuurt de planning volledig in de war en getuigt van weinig respect voor het lokaal bestuur.

 

b) Wat zijn de echte meerkosten van beschermend brandweerkorps?

Men dient zeker in overweging te nemen wat de meerkost is voor de beschermende gemeenten om een andere gemeente te beschermen. De beschermende gemeente is steeds de grootste gemeente met vaak ook de meeste en grootste bedrijven, scholen en instellingen. Wanneer dat korps voldoende uitgerust is om de eigen gemeente te kunnen bedienen kan men ervan uit gaan dat ze amper bijkomende materialen, voertuigen, manschappen en dus ook gebouwen nodig hebben. De meerkost is dan maar een klein percentage van hun basiskost. Er werden ook nooit aankopen gedaan die specifiek ingegeven waren door een uitbreiding van het werkingsgebied bijvoorbeeld. Een aantal diensten die voor de centrumgemeente worden aangeboden, worden vaak ook niet aangeboden voor de omringende gemeenten (bv. aspecten van preventie, reinigen van wegen, logistieke inzet voor de centrumgemeente, …).

Zo ook met het dringend medisch vervoer. Die kosten dienen eveneens correct bekeken te worden. Men dient rekening te houden met het gegeven of gemeenten niet, geheel of gedeeltelijk bediend worden door een dienst dringend medisch vervoer van de brandweer.

 

c) Democratisch deficit en gebrek aan inspraak

De beschermde gemeenten kunnen alleen maar akte nemen van de kosten van de centrumgemeenten. We danken de gouverneur voor de poging om daarin de nodige transparantie te leveren door alle afrekeningen ter beschikking te stellen maar dat gaat echter voorbij aan het fundamentele probleem dat beschermde gemeenten weliswaar meebetalen voor die onkosten maar er op dit moment en in het verleden geenszins enige inspraak of democratische controle op kon uitoefenen. De beschermde gemeenten hebben geen enkel zicht over de noodzaak, de verhouding, het gebruik van de aangerekende werkingskosten.

De kosten, in de vorm van investeringen in materiaal, kazernes en loonkosten, zijn gewoon te aanvaarden en kunnen onmogelijk op accuraatheid of zinvolheid worden beoordeeld. Zo zijn er de voorbije jaren in voorbereiding van de toekomstige brandweerzones heel wat investeringen gebeurd die op geen enkele manier democratisch zijn gelegitimeerd bij de beschermde gemeenten.

 

 II. THESAURIEBEHEER GEMEENTEN

 

Budgetten waren eerder al voorzien

Gedurende alle voorgaande jaren was bij de beschermde gemeenten krediet voorzien om bij te dragen voor de brandweer. Dit geld lag budgettair vast en kon voor geen andere doelstellingen gebruikt worden.

De arrondissementscommissaris kon de voorschotten rechtstreeks afhouden van de gemeenterekeningen. Dat dit onregelmatig gebeurde (of zoals in 2013 zelfs helemaal niet), kan niet verweten worden aan de beschermde gemeenten. Ook de laattijdige afrekeningen op zich kan niet verweten worden aan de beschermde gemeenten.

 

III. VERDEELSLEUTEL KOSTEN

 

Het bedrag dat moet betaald worden wordt in drie stappen bepaald en is niet rechtstreeks verbonden aan de onkosten die gemaakt worden door het centrumkorps dat ons beschermt. Voorheen werd door de provinciegouverneur getracht een zo billijk mogelijk resultaat te bekomen en te streven naar een kost die voor de gehele provincie zo gelijkwaardig mogelijk was. Het arrest van de Raad van State nr. 204.782 van 4 juni 2010 vernietigde inderdaad de vroegere regelgeving die een soepele interpretatie door de gouverneurs toeliet, waardoor er geen reglementaire basis meer was om de verdeling van de brandweerkosten te doen.

 

De nieuwe situatie zorgt echter voor een onrechtvaardige situatie waarbij de beschermde gemeenten het kind van de rekening zijn. Het eigen aandeel van enkele centrumkorpsen wordt opgetrokken naar 50 % maar opvallend is dat men dat niet doet met de gemeente Boom. Dit korps recupereert enorme bedragen, dikwijls meer dan Y-centra. Dit komt omdat zij in het geheel van hun gewestelijke groep een minderheid uitmaken (36 %?), m.a.w. zij werken veel meer voor de randgemeenten dan voor zichzelf. Hun eigen aandeel wordt echter niet opgetrokken tot 50%. Al deze kosten worden wel uitgesmeerd over alle beschermde gemeenten van de Z-pool. We lezen in de aangepaste wetteksten dat de gouverneur inderdaad maar een beperkte mogelijkheid tot bijsturen meer heeft … maar dit zorgt er wel voor dat een grote onrechtvaardigheid groeit. Nog belangrijker is dat het evenwicht dat de voorbije decennia onder de gouverneurs Kinsbergen en Paulus is gegroeid (als ware een soort compromis waarin de verhouding in de verdeling van de kosten zich gezet heeft tot een soort algemeen aanvaard evenwicht) onder druk staat.

 

Dat gebeurt niet alleen door toedoen van de situatie van Boom maar eveneens doordat de centrumgemeenten nu ook de kosten voor de beroepsbrandweerlieden alsook de leningslasten kunnen inbrengen. De beschermde gemeenten betalen tweemaal de meerkost. Het historische evenwicht is daarmee helemaal zoek en dat kan een bom betekenen onder het ganse systeem.

 

We willen daarin constructief zijn en zien ook mogelijkheden om dat evenwicht in de toekomst te herstellen. Dat kan namelijk door, in verhouding met de meerkost voor de beschermde gemeenten, bijv. ook te raken aan het percentage van de centrumgemeenten (bv. 50% voor Z-korpsen). Door een goede berekening en inschatting kan dat ertoe bijdragen dat de beschermde gemeenten een deel van de extra kosten dragen maar dat ook beschermende centrumgemeenten mee bijdragen en dat het evenwicht bewaard kan blijven. Zo wordt de figuurlijke peer in twee gedaan.

 

IV. VRAGEN VOOR DE TOEKOMST

 

a) Afrekening 2015 - werking 2014

De beschermde gemeenten, waaronder onze gemeente, blijven ons dus ernstige zorgen maken en willen ook een bijsturing. We willen in dat verband ook snel klaarheid over de afrekening van 2015 - werking 2014. Indien daar al in kan gecorrigeerd worden, is dat meer dan wenselijk. We kregen al een, overdreven onderraamde, afrekening van de brandweerkosten tot 2014. De beschermde gemeenten moeten meer gaan betalen in de nieuwe brandweerzones,… mee betalen voor de inbreng van investeringen in de brandweerzones die reeds verrekend worden in de afrekeningen tussen 2007 en 2014. We moeten opletten dat we niet telkens het slachtoffer worden van dit brandweerverhaal. De gemeenten die er het minst aan kunnen sturen, dreigen wel de grote pineut te worden. Het lijkt ons belangrijk dat de gouverneur binnen de marges die de wet haar geeft, maximaal daarmee rekening houdt.

 

b) Bekommernis brandweerhervorming en oprichting brandweerzones

We haalden hierboven al het democratisch deficit aan inzake het beleid en de aankopen/investeringen die de centrumgemeenten de voorbije jaren deden. Opnieuw, we betalen/betaalden als beschermde gemeenten bij voor de aanschaf van infrastructuur, hoewel die eigendom van de hoofdgemeente blijft en later door die centrumgemeente kan worden ingebracht als te verminderen bijdrage in de brandweerzone.

Als dat zo is, is het niet meer dan correct en logisch dat dat ook voor de beschermde gemeenten geldt. Zij betaalden immers ook mee aan dat patrimonium en materiaal. Hierover moet heel duidelijk worden gewaakt.

 

Tot slot, wij willen als beschermde gemeente(n) geenszins onze verantwoordelijkheid ontlopen. Wat echter wel essentieel is dat zowel de afrekeningen uit het verleden als het vorm geven van de toekomst in evenredigheid (en volgens een echt aandeelhouderschap) kan gebeuren. In het verleden, en daarvan zijn deze voorliggende afrekeningen een duidelijk voorbeeld, konden wij als beschermde gemeente(n) enkel maar aanvaarden en betalen zonder enige vorm van zeggenschap. Enige controle op de voorgelegde cijfers van de diverse beschermde gemeenten is niet mogelijk. Dat valt op geen enkele manier te rijmen met alle principes die een overheid elders voorstaat. Het valt dan ook zwaar om verschillende malen de tol van het brandweerverhaal te moeten betalen. Op basis van bovenstaande argumenten vinden we het dan ook logisch dat we vragen om een heroverweging en via deze beslissing een negatief advies bezorgen over de achterstallige bijdragen voor de brandweer voor onze gemeente. 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Agentschap Binnenlands Bestuur - Klacht van bewoner van de Spechtstraat over een boom langs de straat - Kennisname

 

KENNISNAME

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing (= antwoord aan de klager) van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 8 augustus 2022 omtrent de klacht van een bewoner van de Spechtstraat met betrekking tot de overlast van een boom langs de straat.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Patrimonium - Molenbeekbron - Eigendomsoverdracht in kader van bebossingssubsidie - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de documenten in bijlage.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord met de eigendomsoverdracht van het desbetreffende perceel 26 uit handen van het OCMW Boechout ten voordele van de gemeente Boechout en geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium deze overdracht administratief op te volgen.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Patrimonium - Wolfsput - Aankoopakte - Stemming

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Reden: Het agendapunt wordt met eenparigheid van stemmen verdaagd naar een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

2020/002 (102) Broechemsesteenweg Aquafin grondverwerving - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de dienstverleningsovereenkomst van Aquafin.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

GECORO - Aanstelling effectief lid - Stemming

 

Bij geheime stemming

 

Louise Hofman behaalt 20 stemmen voor.

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad stelt Louise Hofman aan om te zetelen in de GECORO als deskundige (effectief lid).

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Patrimonium - Restperceel thv Vremdesesteenweg 211 - Verkoop - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verkoop van het restperceel, gelegen ter hoogte van het kadastraal perceel 2e afd. sie B nr. 42r met een oppervlakte van 113m², overeenkomstig het opmetingsplan grondoverdracht wegoverschotten zoals opgemaakt door Mebumar dd. 4 februari 2014.

Artikel 2

De akte zal verleden worden voor het ambt van notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Patrimonium - Restperceel thv Vremdesesteenweg 213 - Verkoop - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verkoop van het restperceel, gelegen ter hoogte van het kadastraal perceel 2e afd. sie B nr. 42m met een oppervlakte van 21m², overeenkomstig het opmetingsplan grondoverdracht wegoverschotten zoals opgemaakt door Mebumar dd. 4 februari 2022.

Artikel 2

De akte zal verleden worden voor het ambt van notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Woningkwaliteit - Vrijstelling van adviesverplichting voor besluiten ongeschikte, onbewoonbare en overbewoonde woningen - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad vraagt bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen een vrijstelling voor adviesverplichting voor het nemen van besluiten tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaringen van woningen.

De vrijstelling van adviesverplichting wordt gevraagd voor woningonderzoeken van zelfstandige en niet-zelfstandige woningen in het kader van de procedure ongeschikt, onbewoonbaar en overbewoning.

Artikel 2

De vrijstelling wordt niet aangevraagd voor specifieke situaties, zoals:

         aanvragen huursubsidie;

         huisvesting voor seizoenarbeiders;

         woningkwaliteitsdossiers met belangenvermenging en onverenigbaarheden;

         complexe woningkwaliteitsdossiers;

         woningkwaliteitsdossiers met vraag naar onafhankelijk advies;

         woningkwaliteitsdossiers voor de wooninspectie.

Artikel 3

Het lokaal bestuur engageert zich tot het naleven van de voorwaarden na de erkenning, zoals bepaald in Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Woonmaatschappij - Adviesvraag DIW tijdelijke verlenging erkenning - Stemming

 

Stemming

15 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

5 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning tot en met 30 juni 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse Regering dat het bij voormelde aanvraag gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de gemeente.

Artikel 3

De gemeenteraad stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid,2°, punt k van het BVCW van 2021 vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

Artikel 4

Deze beslissing wordt aan de aanvrager bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Vaststellen bedragen scherpe maximumfactuur - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de als bijlage toegevoegde bedragen van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2022-2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan meneer Tom Maes, schoolhoofd.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Oprichting welzijns- en gezondheidsraad - Stemming

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen en Fernando Marques da Silva

6 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

Het gemeentebestuur van Boechout richt een welzijns- en gezondheidsraad op.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde documenten 'statuten en afsprakennota' goed.

Artikel 3

De duur van het lidmaatschap loopt tot 30 juni 2025.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de praktische uitvoering ervan.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Punt bijlagen/links Afsprakennota gemeentelijke welzijns en gezondheidsraad Boechout.pdf Download
Statuten gemeentelijke welzijns en gezondheidsraad Boechout.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

VDAB - Samenwerkingsovereenkomst VDAB-lokale besturen ZORA Werkt - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur Mortsel, VDAB en de andere lokale besturen van ZORA Werkt goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Herziening Gemeentelijke Bouwcode

 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie -Illegale vleermuisexclusies in de Dreef

 

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Puppy House

 

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Puppy House

 

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Energiefactuur gemeente Boechout

 

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Schaliehoevewijk

 

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Zwerfvuil en overlast Bistlokaal

 

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Propere fiets- en voetpaden

 

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2022