Boechout

Zitting van 26 oktober 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

schepen Els Augustinus verlaat de vergadering vanaf punt 9

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Bezwaarschrift Dassy  belasting reclamedrukwerk

 

BESLUIT

Enig artikel

Het bezwaar van Dassy te Schelle dd  11 september 2021 wordt ingewilligd om het aanslagbiljet, 901000016, te crediteren in onze boekhouding voor een bedrag van 160€.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

JZP/2020/026 - Dak bibliotheek Boechout - Verslagen 09, 10 en 11

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

JZP/2021/010 - Bunderhoeve - Sanitaire ruimtes - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de goedkeuring aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De opdracht “Bunderhoeve - Sanitaire ruimtes” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Algemene onderneming Aerts nv, Paaiestraat 9 te 2500 Lier, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 39.139,05 excl. btw of € 47.358,25 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 30 werkdagen.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2021/010.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 22100000/090000-2020/1-6000-2020041.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

JZP/2021/016 - Dienstvoertuigen - Type lichte vracht - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2021/016 en de raming voor de opdracht “Dienstvoertuigen - Type lichte vracht”, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 49.586,78 excl. btw of € 60.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor iedereen).

Artikel 4

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 24200100/020000-2020/1-3020-2020017.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Fluvius OV - Notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 22 september 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 22 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

JEUGD - Monitoren Herfstvakantie 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen stelt monitoren aan voor de speelwerking tijdens de herfstvakantie op 2, 3 en 4 november 2021.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Princiepsbeslissing wijziging RPR

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

Artikel 2

Aan de vakbonden zal hun standpunt gevraagd worden.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Erkenning jaartarieven socioculturele infrastructuur 2021-2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen kent, in het kader van artikel 13 uit het gebruikersreglement voor de socioculturele en sportinfrastructuur, het jaartarief van 35 euro toe aan de volgende gebruikers:

         Tardi   Den Boom

         Oxfam   Bunderkes, nu den Boom omwille van Corona/verbouwingen

         FERM   lokalen Oud-gemeentehuis en Zaal Den Boom

         Animo Kantklossen Oud-gemeentehuis, Populierenhof vergaderlokaal

         Groen Gangmaker Oud-gemeentehuis/Populierenhof/Bunderkes

         KWB   Oud-Gemeentehuis

         Narrenklub  Den Boom omwille van Corona/verbouwingen Bunderkes

         Landelijke Gilden oud-gemeentehuis, Den Boom

         Fotoclub Focus Populierenhof Vergaderlokaal

         Gymteam  oud-gemeentehuis

         Kring12  Bunderkes

         Samana Vremde Den Boom

         Parochie St Jan Den Boom

         Bijenbond  Den Boom omwille van Corona/verbouwingen Bunderkes

         Okra   Bunderkes, nu Bistlokaal/Populierenhof vergaderzaal

         Femma  Den Boom, Bistlokaal

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Corona Evenementenpremie - toekenning en uitbetaling deel september/oktober

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van een corona 2021 evenementenpremie van 200 euro (per vereniging) aan de opgesomde verenigingen goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Verslag cultuurraad 15 september 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 15 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Verslag jeugdraad 11 oktober 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de jeugdraad die plaats had op 11 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

K(n)alifornia vrijdag 29 oktober 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming aan café Kalifornia om op 29 oktober K(n)alifornia te laten doorgaan van 21u tot 3u 's nachts, zoals beschreven in de aanvraag.

Artikel 2

Het aangevraagde geluidsniveau wordt toegestaan mits strikte naleving van de regelgeving hieromtrent. De organisator dient gratis oordopjes ter beschikking te stellen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het advies van de politie moet strikt worden uitgevoerd en nageleefd.

Artikel 5

De dan geldende coronamaatregelen moeten worden gerespecteerd.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Aanvraag muziekactiviteit - Scouts Boechouts - Fuif Jins - op zaterdag 30 oktober 2021 in zaal De Sneppe

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de organisatie van deze activiteit op zaterdag 30 oktober 2021 in zaal De Sneppe, zoals beschreven in de aanvraag.

Artikel 2

De geluidsnorm van maximaal 95 d(B)A dient te worden gerespecteerd.

Artikel 3

Het einduur van de fuif is stipt 03.00 uur wintertijd. Om 02.30 uur dient de verkoop van drankbonnetjes te stoppen en om 02.45 uur dient een aanvang te worden genomen met het afbouwen van het geluidsniveau.

Artikel 4

Er wordt verwacht dat er bovenop de verantwoordelijke minimaal 3 personen als interne bewakingsdienst optreden. (bij een verwachte opkomst van 400 bezoekers).  Deze bewakingsdienst moet herkenbaar zijn en dient zowel binnen als buiten continu toezicht te houden. De sportvelden mogen niet betreden worden.

Artikel 5

De veiligheidsmaatregelen/richtlijnen opgelegd door coördinatie MINOS, moeten stipt worden nageleefd.

Artikel 6

De dan geldende coronamaatregelen moeten worden gerespecteerd.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Projectaanvraag Zorgzame buurt - ondersteuning projectaanvraag door WZC St Mathildis

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van WZC Sint Mathildis om als netwerkpartner deel te nemen aan het project 'zorgzame buurt'.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Resultaat werkgroep personeelsplanning - voorstel uurroosters en werkplanning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werkzaamheden en resultaten van de werkgroep over uurroosters en reservesysteem binnen de BKO.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgelegde afsprakennota BKO goed.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met een sluitingsweek van de BKO in de week van 21 juli.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft de personeelsdienst de opdracht om de nodige stappen te ondernemen in functie van de aanpassing van het arbeidsduurreglement.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

2020/004 (111) Snoeien en knotten van bomen Janssenlei

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte van de economisch meest voordelige bieder, Buitengewoon Tuinwerken, voor het uitvoeren van de snoeiwerken aan de bomen in de Janssenlei.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 oktober 2021

 

Verk.21/046 (114) Speelhofweg - verkeersmaatregelen i.k.v. doorgang trage weggebruikers en brandveiligheid

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken en mobiliteit om een parkeerverbod in te voeren op de locaties die van belang zijn voor de brandveiligheid en de doorgang voor zachte weggebruikers.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van gele onderbroken belijning.

Artikel 3

In hoofdstuk 6 art. 20 van het aanvullend reglement toe te voegen:

Speelhofweg

- ter hoogte van de pijpenkoppen voor de brandweerinterventies en doorgang zachte weggebruikers

Artikel 4

Dit aanvullend reglement heeft betrekking op een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 oktober 2021

 

Verk.21/037 (123) Voetgangersoversteekplaatsen Dorpskern Vremde - AAR

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken en mobiliteit om 4 extra voetgangersoversteekplaatsen aan te leggen in Vremde.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van markeringen.

Artikel 3

In hoofdstuk 4 art. art.13-5 van het aanvullend reglement toe te voegen:

Dorpsplaats

- thv. Kerkweg

- thv. huisnr. 11

Boomkensstraat

- thv. huisnr. 2

Reigersmolenstraat

- thv. huisnr. 31

In hoofdstuk 4 art. 13-5 van het aanvullend reglement een administratieve rechtzetting toe te passen en te schrappen ikv. de heraanleg:

Dorpsplaats

- thv. van huisnr. 25

Artikel 4

Dit aanvullend reglement betreft een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Verk.21/051(124) standplaats Falenopsis - kerstboomverkoop

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de heer Stef Paepen,

optredende voor de bloemenwinkel Falenopsis om van 25 november 2021 t.e.m. 12

december 2021 een standplaats van ongeveer 10m² ( 4,52m x 2,20m) in te nemen op de parkeerstrook voor de bloemenwinkel Falenopsis, gelegen aan de Heuvelstraat 57, tegen een retributie van 105,00€.

Artikel 2

De signalisatievoorwaarden worden bepaald in de vergunning inname openbaar domein

voor een standplaats, die zal afgeleverd worden na de goedkeuring van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Nutuitbr.alg (126) Breemlaan  - Openbare verlichting - Vraag tot herziening

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring aan het voorstel van de wijzigingen van de openbare verlichting in de Breemlaan opgemaakt door de dienst openbare werken en mobiliteit.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

2020/015 (127) Onderhoud wegen - Stoofstraat - Herstel bermen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte van BMV Wegenwerken voor de uitvoering zoals beschreven in de offerte.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Verkeer.21/052 (129) Standplaats kunstevenement - O.-L.-Vrouweplein

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om een container van 15 november tot 15 december 2021 en een drankwagen op 18 november 2021 op het O.-L.-Vrouweplein te plaatsen mits aan alle zijden een vrije doorgang van 1,5m is voorzien en dit tegen een retributie van 177,5 euro.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Actie - Aanvraag KINA - Aanlevering compost voor zorgboerderij

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een lading compost te bestellen bij Igean. De leveringsafspraken dienen rechtstreeks met de

coördinator zorgboerderij welzijnsvereniging KINA en de gemeentelijk werf gemaakt te worden.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Milieuraad - Verslag vergadering 12 oktober 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Natuur - Onderhoud dreef Holleweg - Offerte boomveiligheidscontrole

 

BESLUIT

Artikel 1

Het schepencollege neemt kennis van de offerte.

Artikel 2

Het college neemt kennis van de onderzoekspremie van 10.287,20€ (onder voorbehoud van toekenning) vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Artikel 3

Het college besluit conform de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens Landschap te voorzien in een financiële bijdrage van 5.272,19€ door de gemeente Boechout en de nodige budgetwijziging te voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - van een tuinbouwbedrijf - Lazerijstraat 18

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding van volledige stopzetting.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Spokenhofstraat - Bemaling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boshoek 181 - Verbouwen van een zonevreemde woning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Broechemsesteenweg 106 - Het plaatsen van een wateropslagtank

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eksterstraat - Bouwen van 10 gekoppelde eengezinswoningen (loten 154-163), aanleggen van verhardingen in de voortuinstrook en van 3 parkeerplaatsen (thv lot 162-163)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Frans Segersstraat 52 - Aanleggen van openluchtzwembad en van verharding in de zij- en achtertuin, vellen van 1 hoogstamboom

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - George Van Raemdoncklaan 5 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting en bouwbreedte van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lazerijstraat 38 - verbouwen van een zonevreemde woning

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lispersteenweg 63 - Slopen en herbouwen van een eengezinswoning (OB), bouwen van een garage, aanleggen van verhardingen en vellen van 4 hoogstambomen.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Ropstoklei 22 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB), regularisatie van aanbouwen veranda en van bouwen garage

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schransstraat 64 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de aard materialen van een scheidingsmuur, de vrije hoogte van verblijfsruimten en de dakkapellen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Terbankstraat 10 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook, aanleggen van verharding in de zij- en achtertuin, aanleggen van een openluchtzwembad, en regularisatie van uitbreiden carport en bouwen poolhouse

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Veldkant 10 - Slopen en herbouwen van burelen, aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vinkenstraat 19 - Bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Weverstraat 166 - verbouwen van een eengezinswoning (OB) en regularisatie van aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit- Weverstraat 195 - Bouwen van een paardenstal, aanleggen van een overwelving, regularisatie en vellen van hoogstambomen + grondwaterwinning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden - Vremdesesteenweg 211-211A - Verkavelen van 2 percelen voor open bebouwing en slopen van woning met gebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Vellen bomen - Hovesesteenweg 88 -  2 coniferen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 2 bladverliezende hoogstambomen met een minimale plantgrootte van 6-12 meter, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Vellen bomen - Schransstraat 116 - 1 notenboom

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant, van één fruitboom of halfstamboom. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Vellen bomen - Schransstraat 50 - 1 pinussoort en 1 spar

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 2 halfstam bomen vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Huisvesting - Sociaal Woonbeleidsconvenant - 6e oproep

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van VMSW van 14 juli 2021 en van de aanvraag voor een sociaal woonbeleidsconvenant die wordt doorgestuurd naar VMSW voor 31 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

IVLW Zuidrand - Vrijstelling advies woononderzoeken van Wonen-Vlaanderen

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verkennend overleg van 4 oktober 2021 tussen verschillende gemeenten, IGEAN en Wonen-Vlaanderen over de vrijstelling van het advies van Wonen-Vlaanderen (powerpoint-presentatie en verslag).

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Vacantverklaring vaste benoeming

 

BESLUIT

Artikel 1

Volgens de personeelsformatie van 15 oktober 2021 worden de volgende betrekkingen vacant verklaard bij het schoolbestuur van de gemeente Boechout:

- 1 deeltijdse betrekking van kleuteronderwijzer (opdracht 5/24)

- 1 deeltijdse betrekking van kinderverzorger (opdracht 8/32)

- 1 deeltijdse betrekking van zorgcoördinator (opdracht 32/36)

Artikel 2

De kandidaturen voor een vaste benoeming in één of meer van de hierboven omschreven vacante betrekkingen moeten ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen op het volgende adres : Heuvelstraat 91, 2530 Boechout.

Artikel 3

De kandidaturen moeten voor 15 december 2021 via een aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs worden ingediend.

Artikel 4

De kandidaten vermelden duidelijk in hun schrijven voor welke vacante betrekking(en) ze kandideren. Ze vermelden eventueel de voorrang waarop ze zich beroepen. Iedere kandidatuur is vergezeld van de nodige documenten die aantonen dat de kandidaat aan de voorwaarden voldoet, van de nodige dienstattesten, een omstandige motivatie en een uittreksel uit het strafregister.

Artikel 5

Alle personeelsleden van de scholengemeenschap worden op de hoogte gebracht van deze vacantverklaring.

Artikel 6

Deze beslissing wordt overgemaakt aan het schoolhoofd, de heer Tom Maes.

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Samenstelling selectiecommissie vakmedewerkers groen D1-D3

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Vrije tijd - jobstudent - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Extra uren personeel bibliotheek

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Kennisname - Resultaat assessment omgevingsambtenaar/diensthoofd omgeving

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Aanstelling - Omgevingsambtenaar/Diensthoofd omgeving - statutair - A1a-A3a - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Aanstelling administratief medewerker omgeving

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Aanstelling administratief medewerker onthaal

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

Aanstelling werkman groen (E1-E3) - 38/38 - contractueel

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2021

 

SPORT - verenigingswerker - Sport na School

 

 

Publicatiedatum: 10/11/2021