OCMW Boechout

Zitting van 18 december 2023

Van 20:00 uur tot 20:08 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, raadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Dirk Crollet, raadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 november 2023 - Stemming

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 27 november 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Vaststelling van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 deel van het OCMW en de kredieten 2024 - Stemming

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023, vast.

Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de aangepaste kredieten voor 2023 vast.

Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de kredieten voor 2024 vast.

Artikel 4

Deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023, worden via het digitale loket ter beschikking gesteld aan toezicht.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Punt bijlagen/links Bijlage 4_Overzicht_verbonden_entiteiten.pdf Download
Bijlage 3_Samenstelling_beleidsdomeinen.pdf Download
Bijlage 6_Investeringen_MJP2023_Gemeente_Boechout.pdf Download
Bijlage 5_Kruistabel_doelstellingen_en_SDGs.pdf Download
Bijlage 2_Meerjarenoverzicht_2020-2025.pdf Download
Bijlage 1_Omgevingsanalyse 2023.pdf Download
Meerjarenplan_2020_2025_aanpassing_2023.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Patrimonium - Gronden Wolfsput - Verkoop - Stemming

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt het bod van Belco Invest nv ten bedrage van € 1.208.123 voor de aankoop van het perceel, kadastraal bekend als 1e afd. sie B nr. 396e, als deel van het totale bod van € 5.055.000,00 voor de projectgrond - Wolfsput, gelegen te Boechout, tussen Lispersteenweg en Eggerseelstraat met een oppervlakte van 24.655m2, kadastraal bekend als 1e afd. sie B nrs. 417c, 417d, 418d, 419c voor de gemeente Boechout, als 1e afd. sie B nr. 396e voor het OCMW Boechout en 1e afd. sie B nr. 415d voor het OCMW Lier.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft opdracht aan notaris Stéphane Van Roosbroeck tot het opstellen van de verkoopakte en deze onverwijld te verlijden.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Reglement huurwaarborgen - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist op basis van een sociaal verslag van de sociale dienst over de individuele aanvragen tot het bekomen van een huurwaarborg. Indien de gerechtigde in aanmerking komt voor de huurwaarborglening van Wonen Vlaanderen komt hij in principe niet in aanmerking voor een huurwaarborg van het OCMW.

Artikel 2

In dringende gevallen kan ook de voorzitter van het BCSD een huurwaarborg toekennen onder de vorm van dringende steun, conform artikel 114 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 3

§1. Het maximumbedrag van een huurwaarborg wordt vastgesteld op (cijfers 10/2023)

- € 2.154,75 voor een alleenstaande (max huurprijs € 718,25 *3 maanden)

- € 2.585,70 voor twee personen (max huurprijs € 861,90 *3 maanden)

- € 3.016,65 vanaf drie personen (max huurprijs € 1.005,55 *3 maanden)

§2. Deze maximumbedragen zijn gebaseerd op de niet verhoogde bedragen die Wonen Vlaanderen hanteert voor het verstrekken van een huursubsidie.  Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast volgens de bedragen die Wonen Vlaanderen communiceert via zijn website.

§3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan in uitzonderlijke gevallen beslissen om van dit maximumbedrag af te wijken.

Artikel 4

De huurwaarborg dient op een geblokkeerde huurwaarborgrekening bij een bank naar keuze gestort te worden.

Artikel 5

De gerechtigde dient steeds een schuldbekentenis te ondertekenen wanneer hem een huurwaarborg wordt toegekend.

Artikel 6

§1. Vanaf de eerste maand volgend op de maand van de toekenning dient de gerechtigde de toegekende huurwaarborg terug te betalen in maandelijkse schijven van minimum € 50.

§2. Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan in uitzonderlijke gevallen beslissen om van deze terugbetalingsregeling af te wijken.

Artikel 7

Dit reglement vervangt het reglement van 25 januari 2021 en treedt in werking op 1 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Reglement toelage voor huisvuilophaling - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

§1. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een reglement goed voor de toekenning van een toelage voor afvalophaling omwille van sociale redenen.

§2. De toelage wordt twee maal per jaar toegekend aan elkeen die in de gemeente Boechout woont en die op 1 mei en 1 december van het lopend jaar financiële steun geniet vanwege het OCMW met uitzondering van:

        zij die op die datum slechts eenmalig gesteund werden

        zij die voorschotten ontvangen op eender welke vorm van uitkeringen

        zij die het leefloon of een financiële steun gelijk aan het leefloon ontvangen én bij  ascendenten of descendenten inwonen, die zelf over financiële middelen beschikken die het bedrag van het leefloon overstijgen

        zij die opgevangen worden in het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers

        zij die illegaal in het land verblijven.

§3. De toelage wordt eveneens toegekend aan elkeen die in de gemeente Boechout woont en die in budgetbeheer is bij het OCMW.

§4. Bij verblijf in een rusthuis of een andere vorm van gemeenschapsleven is er geen recht op deze toelage. Voor de toepassing van dit reglement worden initiatieven inzake beschut zelfstandig wonen niet als vormen van gemeenschapsleven beschouwd.

Artikel 2

§1. De toelage – die bestaat uit het verhogen van het diftarkrediet - bedraagt € 25 per half jaar voor 1 persoon, € 37,5 per half jaar voor een gezin van 2 of meer personen. 

§2. Daarnaast ontvangen de gezinnen in december 20 blauwe PMD zakken.

Artikel 3

§1. Over de toekenning van deze toelage wordt beslist door het bijzonder comité voor de sociale dienst tijdens de zittingen van mei en december op basis van een voorstel van de sociale dienst.

§2. Het bijzonder comité voor de sociale dienst is gemachtigd om tot individuele afwijkingen inzake toekenning of niet toekenning van deze toelagen te beslissen.

§3. Alle betwistingen betreffende de toepassing van dit reglement worden beslecht door het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Artikel 4

Dit reglement vervangt het reglement van 25 januari 2021 en treedt in werking op heden.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Reglement voedselondersteuning - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Het OCMW van Boechout organiseert sinds september 2021 een eigen voedselbedeling. Dit project is een samenwerking met vzw De Maanwandelaars en wordt georganiseerd in De Satelliet.

Artikel 2

Om in aanmerking te komen voor deze vorm van hulpverlening moet het inkomen lager zijn dan de Remi-norm van het centrum voor budgetadvies en -onderzoek van Thomas More (Cebud).

Artikel 3

§1. In afwijking van artikel 2 komen volgende gezinnen automatisch in aanmerking voor voedselondersteuning:

        personen in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling waarbij het leefgeld minder dan € 100 per week en € 50 per week per persoon ten laste bedraagt.

        Mensen met een verblijf in een Lokaal Opvang Initiatief

        Daklozen + Ohana

        Mensen zonder papieren

        Mensen met een verhoogde tegemoetkoming

        Mensen met een sociaal tarief voor energie

§2. In uitzonderlijke situaties kan van de basisvoorwaarde ook afgeweken worden bij individuele beslissing van het  BCSD op basis van een sociaal verslag van de maatschappelijk werker. In dat geval zal de  situatie van de rechthebbende driemaandelijks geëvalueerd worden om na te gaan of het nog opportuun is dat er verder voedselhulp wordt toegekend.

Artikel 4

§1. De gerechtigden kunnen met een pasje met een geldigheidsduur van 3 maanden, dat door het OCMW wordt afgeleverd, 1 keer per week terecht bij het voedselondersteuningspunt in Boechout.

§2. In dringende noodsituaties kan de maatschappelijk werker beslissen om een eenmalig gebruik van deze vorm van hulpverlening toe te staan. In dat geval wordt er een dagpasje afgeleverd.

Artikel 5

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Reglement vrijetijdstoelage - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Binnen de perken van de goedgekeurde budgetten kent het OCMW jaarlijks een vrijetijdstoelage toe aan inwoners met een laag inkomen.

Artikel 2

De vrijetijdstoelage is een toelage die de sociale, culturele en sportieve participatie en ontplooiing van inwoners met een laag inkomen in de gemeente Boechout wil stimuleren.

Artikel 3

De vrijetijdstoelage is gericht op het brede vrijetijdsaanbod, zowel op het vlak van cultuur, sport, jeugd als ontspanning.  De focus ligt op ontmoeting. De toelage geldt in principe enkel voor deelname aan het verenigingsleven van of activiteiten bij voorrang in Boechout en omstreken.

Artikel 4

§1. Personen die in aanmerking komen voor het steunpakket hebben automatisch recht op de vrijetijdstoelage. 

§2. Daarnaast komen de gerechtigden die aan de volgende inkomstenvoorwaarden voldoen eveneens in aanmerking :

Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen en/of dit van de samenwonenden, eventueel verhoogd met inkomsten uit verhuring van onroerende goederen, mag niet meer bedragen dan € 17.500, te vermeerderen met 10% per inwonend lid van het gezin.  Elke persoon getroffen door een bestendige invaliditeit van minstens 66% wordt gelijkgesteld met 2 personen.

§3. Bedoelde inkomensgrenzen geldend op 1 november 2023, worden jaarlijks aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Hierbij wordt rekening gehouden met het indexcijfer voor de maand september van het voorgaande jaar. De aldus bekomen inkomensgrenzen worden afgerond tot het naast hogere honderdtal

§4. De gerechtigden op basis van laag inkomen dienen volgende bewijsstukken binnen te brengen:

        ofwel het (de) aanslagbiljet(ten) inzake personenbelasting en aanvullende belastingen van de inkomsten 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag; ofwel recentere inkomensbewijsstukken die door het OCMW erkend worden.

        bewijs van gezinssamenstelling.

        een verklaring op eer betreffende de inkomsten uit verhuring van onroerende goederen

Artikel 5

§1. De vrijetijdstoelage bedraagt jaarlijks maximum € 150 per persoon. De helft van dit bedrag wordt uitbetaald op voorlegging van bewijzen van lidmaatschap van een culturele, sport of jeugdvereniging of bewijzen van deelname of bezoek aan een activiteit van een culturele, sport of jeugdvereniging of bewijzen van een bezoek aan een cultureel, sociaal of sportief evenement.  Deze bewijsstukken dienen bij de dienst Welzijn toe te komen uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het jaar waarop de toelage betrekking heeft. De andere helft van het bedrag wordt uitbetaald zonder bewijzen.

§2. Het bedrag van de vrijetijdstoelage op 1 januari 2024, wordt jaarlijks vergeleken met de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Hierbij wordt rekening gehouden met het indexcijfer voor de maand september van het voorgaande jaar. Als het geïndexeerde bedrag boven het eerstvolgende tiental uitkomt, zal het bedrag van de vrijetijdstoelage met € 10 verhoogd worden.

Artikel 6

De aanvragen voor het bekomen van de vrijetijdstoelage worden goedgekeurd door het bijzonder comité voor de sociale dienst.  Voor de personen die in aanmerking komen voor het steunpakket wordt de vrijetijdstoelage automatisch toegekend.

Artikel 7

Bij verblijf in een rusthuis of een andere vorm van gemeenschapsleven is er  geen recht op deze toelagen. Voor de toepassing van dit reglement worden initiatieven inzake beschut zelfstandig wonen niet als vormen van gemeenschapsleven beschouwd.

Artikel 8

Indien het voorziene budget voor deze toelage ontoereikend is, zal het aan elke rechthebbende toekomende bedrag proportioneel verminderd worden.

Artikel 9

In geval van uiterlijke tekenen van welstand kan het bijzonder comité voor de sociale dienst beslissen om deze toelage niet toe te kennen.

Artikel 10

Alle betwistingen betreffende de toepassing van dit reglement worden beslecht door het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Artikel 11

Misbruiken op dit reglement kunnen aanleiding geven tot het terugvorderen van de toegekende toelagen.

Artikel 12

Dit reglement vervangt het reglement van 25 januari 2021 en treedt in werking op 1 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Reglement noodwoning - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Het OCMW kan een woning als noodopvang ter beschikking stellen aan personen waarvoor het overeenkomstig de wet van 2 april 1965 bevoegd is en wiens woning door brand, storm, wateroverlast tijdelijk ongeschikt is voor bewoning of die ingevolge echtelijke geschillen, uitdrijving, enz.… geen onderdak hebben.

Artikel 2 

§1. Elke aanvraag tot het ter beschikking stellen van een noodwoning ten behoeve van een hulpaanvrager wordt individueel behandeld. De maatschappelijk assistent van de sociale dienst onderzoekt de sociale- en financiële situatie en de nood aan opvang. Dit sociaal onderzoek resulteert in een voorstel aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Indien nodig kan de voorzitter een hoogdringende beslissing nemen.  Indien er meerdere kandidaten zijn voor een noodwoning beslist het BCSD wie de noodwoning kan betrekken.

§2. Het verblijf heeft een strikt tijdelijk karakter van maximaal 3 maanden. Deze periode kan enkel verlengd worden mits beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De bewoner zal in deze periode moeten aantonen dat hij/zij intensief op zoek is naar een andere woning. Hij/zij moet zich inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappij.

§3. De bewoner mag zijn domicilie nemen in de noodwoning.

§4. Het verblijf in de noodwoning wordt beëindigd bij beslissing van het BCSD:

        van zodra de begunstigde een eigen, meer permanent onderkomen heeft gevonden.

        Van zodra de begunstigde zonder geldige reden meer dan een week niet meer aanwezig is geweest in de noodwoning

        Bij ernstige of gewichtige feiten of inbreuken op het huishoudelijk reglement.

        Omwille van het gedrag van de begunstigde of omdat het vertrouwen tussen de begunstigde en het OCMW zodanig geschonden is dat een normale begeleiding onmogelijk is geworden.

Artikel 3 

§1. Het OCMW beschikt over verschillende noodwoningen. Het OCMW maakt een onderscheid tussen kleine noodwoningen (studio’s en éénslaapkamer appartementen) en grote noodwoningen (vanaf 2 slaapkamers). 

§2. De bewoner betaalt  een verblijfsvergoeding van € 420 per maand voor de kleine noodwoning en € 600 per maand voor de grote noodwoning.

Bedoelde verblijfsvergoeding geldt vanaf 1 januari 2024, en wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Hierbij wordt rekening gehouden met het indexcijfer voor de maand september van het voorgaande jaar. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond tot het naast hogere tiental.

In geval van een onvolledige maand wordt de verblijfsvergoeding proportioneel verminderd.

§3. Deze verblijfvergoeding omvat :

        de beschikking over alle kamers van de ter beschikking gestelde woongelegenheid

        de kosten voor het deel van de brandverzekering dat de aansprakelijkheid van de bewoner(s) dekt

        de kosten voor water

        de kosten voor internet

§4. Naast de verblijfsvergoeding betaalt de bewoner een forfait van € 100 per maand om bij te dragen in de kosten voor energie en € 10 per maand als bijdrage in de kosten voor afvalverwerking.

§5. De bewoner betaalt een waarborgsom ten bedrage van de verblijfsvergoeding van 1 maand.  Deze waarborg moet betaald worden binnen de 14 dagen na de start van het verblijf.  Indien de bewoner financiële problemen heeft en/of hulp ontvangt van het OCMW kan er een afbetaalplan opgesteld worden.

Artikel 4 

§1. Er wordt een verblijfsovereenkomst opgemaakt voor aanvang van de bewoning.  Dit is geen huurovereenkomst.  De huurwetgeving is niet van toepassing. De verblijfsovereenkomst en het huishoudelijk reglement wordt voor ingebruikname voor gelezen en akkoord verklaard getekend door de bewoner.

§2. De eerstvolgende werkdag na de ingebruikname van de noodwoning zal een plaats- en inboedelbeschrijving worden opgesteld door de afgevaardigde van het OCMW in aanwezigheid van de bewoner. Dit document wordt door de bewoner van de noodwoning en door de afgevaardigde van het OCMW ondertekend. Bij schade na het beëindigen van het verblijf wordt deze van de waarborg ingehouden.

Artikel 5

§1. De bewoner van de noodwoning kan steeds bij de arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen de beslissing omtrent de toekenning, de verblijfsduur en eventuele verlenging verblijf in de noodwoning .

§2. Het OCMW kan, indien zij dit nodig acht en na beslissing van het BCSD een procedure tot uithuiszetting via de vrederechter opstarten.

Artikel 6

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Huishoudelijk reglement noodwoning - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1 - Start van het verblijf

Er wordt een verblijfsovereenkomst, inventaris en plaatsbeschrijving opgemaakt voor ingebruikname van de woning.

Artikel 2 - De woning

§1. De bewoners mogen geen veranderingen aanbrengen aan de structuur en de beschikbare ruimten van de woning en de tuin.

§2. De woning is eenvoudig bemeubeld, er mag geen bijkomend meubilair geplaatst worden door de bewoner.  Het meubilair moet onderhouden worden en moet in dezelfde ruimte blijven als waar het zich bij de aanvang bevindt.

§3. De bewoners verbinden er zich toe de woning en de inboedel goed te onderhouden:

        De woning dient dagelijks onderhouden te worden en wekelijks te worden schoongemaakt met water en onderhoudsproducten.

        De bewoner dient te zorgen voor voldoende verluchting. Regelmatig voor een korte periode verluchten heeft een grote invloed op de vorming van condensatie.

        De bewoner gaat spaarzaam om met energie (verwarming, elektriciteit) en water.

§4. Minstens 1x per maand wordt er op een vooraf aangekondigd tijdstip een plaatsbezoek gebracht door een afgevaardigde van het OCMW, die hierover schriftelijk rapporteert aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Artikel 3 - De bewoners

Het is de bewoner niet toegestaan om andere personen dan diegene vermeld in de verblijfsovereenkomst in de noodwoning te laten wonen,  tenzij anders overeengekomen werd met de OCMW-afgevaardigde.

Artikel 4 - Nachtrust

Tussen 22 uur en 7 uur dient een ongestoorde nachtrust voor de buren gegarandeerd te zijn.

Artikel 5 - Veiligheid en hygiëne

§1. In het kader van de brandveiligheid is het niet toegelaten om iets aan de aanwezige sanitaire of elektrische installatie en apparaten te veranderen.

§2. Er mag niet gerookt worden in de slaapgelegenheden.

§3. Bij het gebruik van de keuken neemt de bewoner alle mogelijke voorzorgen in acht: o.a :

        De bewoner blijft in de onmiddellijke omgeving tijdens het koken

        Fornuis, aanrecht, spoelbakken en het gebruikte eet- en kookgerei worden na gebruik schoongemaakt door de bewoner

        Alles dient daarbij weer op de oorspronkelijke plaats teruggezet te worden

        Warme potten of pannen worden nooit rechtstreeks op de tafel of het aanrecht geplaatst

        Bedorven voedsel wordt uit de kast of koelkast verwijderd.

§4. Het afval wordt verzameld in de daartoe voorziene recipiënten. Het afval wordt ook tijdig aangeboden voor de huis-aan-huis ophaling. De bewoner ontvangt bij aanvang een lijst met data van de afvalophaling. 

§5. Na elk gebruik van het sanitair wordt het onmiddellijk schoongemaakt. Het is verboden maandverbanden en andere voorwerpen die verstopping kunnen veroorzaken in het toilet te werpen.

§6. De bewoner wordt verondersteld zich ook op het vlak van veiligheid en hygiëne te gedragen als een goede huisvader. Dit betekent dat hij geen risico's mag veroorzaken en dat hij eventuele defecten of tekortkomingen die gevaar kunnen opleveren, onmiddellijk zal signaleren aan de OCMW-afgevaardigde.

Artikel 6 - Omgeving van de woning

§1. Er wordt verwacht dat iedere bewoner respect toont voor de medebewoners, medeburgers, omwonende buren en het personeel van het OCMW en de gemeente. Geen enkele vorm van agressie (verbaal- en fysiek geweld, diefstal, vechtpartijen, vandalisme,…) en racisme wordt getolereerd.

§2. De bewoner draagt er zorg voor dat de omgeving van de woning altijd netjes is.  Het gevelaanzicht moet onberispelijk zijn.

Artikel 7 - Einde van het verblijf

§1. Het OCMW eigent zich het recht toe de noodwoning te betreden bij vermoedens dat de bewoner de woning heeft verlaten zonder enige verwittiging en eveneens bij vermoedens van aangebrachte schade door de bewoner.

§2. Vooraleer de bewoner vertrekt, dient hij de woning grondig schoon te maken en alles achter te laten in de staat waarin het ter beschikking werd gesteld.

§3. Wanneer de woning niet voldoende proper wordt achtergelaten, zal het OCMW de woning laten poetsen en de bewoner hiervoor een bedrag van € 75 aanrekenen.

§4. Bij het verlaten van de woning wordt een plaats- en inboedelbeschrijving opgemaakt door de afgevaardigde van het OCMW in aanwezigheid van de bewoner. De aangebrachte schade of vernieling moet door de bewoner worden ondertekend en vergoed.  De verschuldigde bedragen worden van de waarborgsom ingehouden.

§5. Alle zaken die eigendom waren van het OCMW voor de intrek van de bewoner blijven dit ook bij het verlaten van de woning. Bij het verlaten van de woning moeten de bewoners alle persoonlijke zaken meenemen.

§6. De sleutels die de bewoner bij het begin van zijn verblijf ontving, dienen te worden afgegeven aan de OCMW-afgevaardigde.  Na zijn vertrek heeft de bewoner niet langer het recht om de woning te betreden.

Artikel 8

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023